Hotărârea nr. 431/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 431 din 18.12.2017 privind aprobarea achiziţionării de către Administraţia Domeniului Public Sector 1 de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau reprezentare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziționării de către Administrația Domeniului Public Sector 1 de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare

NăzânA Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Administrația Domeniului Public Sector 1 avizat de Direcția Juridică cu nr. M/2618/12.12.2017;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare

Ținând seama de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare

Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu Ordonanța nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea servicilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

în temeiul prevederilor OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative

în deplină concordanță cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 167/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții ale Administrației Domeniului Public Sector 1 și a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 333/2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Domeniului Public Sector 1

în temeiul art.45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(l) și art.115, alin.(l), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă achiziționarea de către Administrația Domeniului Public Sector 1 de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare.

Art. 2    (1) Directorul general al Administrației Domeniului Public Sector 1, va duce la

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 18.12.2017.