Hotărârea nr. 430/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 430 din 18.12.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) ȘOS. GHEORGHE IONESCU SISEȘTI NR. 359, sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

SOS. GHEORGHEIONESCU SISEȘTINR. 359 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. 2269/11.12.2017 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 184/11.12.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 16192/01.02.2017;

Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș;

-    Avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale nr.593/ZP/25.08.2017;

-    Avizul Autorității Aeronautice Civile Române nr.29110/1342/06.12.2017.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă documentația de urbanism “P.U.D. - ȘOS. GHEORGHE IONESCU SISEȘTI NR. 359 - SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 184/11.12.2017, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2: Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4: Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 18.12.2017.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Alexandru-Ștefan DeaconuCONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR

Mirona-Gipraiana Mureșa

Nr.: 430

Data: 18.12.2017

MUTNICIP1UI. BUCUREȘTI

sectorul!

www.prî rn ari a sector 1 .ro


pentru cetățean, pentru bunăstare

BIROUL REGLEMENTĂRI URBANISTICE ȘI ARHIVĂ


Ca urmare a cererii adresate de Marinescu Alin Ionuț, Vint Mihaela Andreea cu adresa în str. Țiglarilor nr. 12, sc. B, ap.24, Mun Sibiu, jud. Sibiu, înregistrată la nr.26755 din 04.08.2016, completat cu nr.48203 din 11.12.2017 în conformitate cu prevederile Legii nr 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ    ț - .CfO' >    • ■ ■ •5ULUI

PENTRU    ' ' ‘    ;.'i AL £ 3Cj ( HUUJI 1

PUD - Șos. Gheorghe lonescu Sisești nr. 359 - SECTOR 1 t--- “    J

Construire locuință unifamilială S+P+2E    ,

.UTEC

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 399,00 mp (400,00 mp din măsurători cadastrale), iropri.ctfite^prw.ltLVc.onlî

din Extras Carte Funciară nr. 202350 din 11.12.2017.

INIȚIATOR: MARINESCU ALIN IONUȚ, MARINESCU MIHAELA ANDREEA

PROIECTANT: S.C. LORA CONSTRUCT S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: Arh. Octavian Vasile M. Barba (RUR: D,

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată pțțn PUt? include ptt’rcclelo învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - imobil având nr. cad. 242882; Est imobil tivâmCnr. cad. 242954; Sud -imobil având nr. cad. 260156; Vest - artera de circulație Drumul Piscul Scoarței.    \ •'

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Amplasamentul este cuprins în PUG - MB și RegbJajîțbfftUM Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 242/2015 cu completările ulterioare - subzona Lld - locuințe individuale mici cu parcele cu POT < 20% situate în zona culoarelor plantate propuse pentru ameliorarea climatului Capitalei, CUTmax.=0,4 mp ADC/mp pentru P+l E, CUTmax.=0,7mp ADC/mp teren pentru P+2E. Se admite un nivel mansardat cuprins în volumul acoperișului, în suprafață de max. 60% din aria construita; se admite astfel o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC.

Imobilul a fost cuprins în PUZ „Str. Gheorghe lonescu Sisești nr.303-309; 347-349; 351-359’", aprobat cu H.C.G.M.B. nr.274/15.07.2009 și Aviz de Urbanism nr. 14/1/24/07.05.2008, ce are în prezent valabilitatea expirată, dar și-a produs efecte prin autorizațiile de construire emise. Terenul poate fi afectat de trama stradală și pietonală propusă în zonă prin PUZ-ul menționat anterior

Imobilul se află la mai puțin de 100 metri de Străulști - Măicănești, clasat ca monument la poziția nr.7 pe Lista monumentelor istorice actualizată în 2015, cod B-l-s-A-17862 , conform măsurătorilor însușite de topometrist autorizat Valeriu Danuț Barbu și a mențiunilor din Certificatul de urbanism nr. 1682/184/ S/ 35851 din 05.10.2017. Pentru același amplasament s-a mai eliberat un Certificat de Urbanism nr.

1313/12815/19945 din 06.07.2016.


Indicatorii urbanistici reglementați - Lld - POT maxim = 20%; CUT maxim pentru înălțimi P+l = 0,4 mp. ADC/mp. teren; CUT maxim pentru înălțimi P+2 = 0,7 mp. ADC/mp. teren; în cazul mansardelor, se admite o depășire a CU I proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0.6 din AC; înălțimea maximă a clădirilor va fi P+2 (10 metri); se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - clădirile se vor dispune numai în regim de construire izolat, retrase față de aliniament la o distanța de minim 4,00 metri.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale — clădirile izolate sc vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mat înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - stânga - 3,00 metri; dreapta - 4,00 metri.

Retrageri minime față de limita posterioară - 2,00 m.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare. Retragerile astfel definite sunt maximale - depășirea lor nu se admite.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Șos. Gheorghe lonescu Sisești prin Dr. Piscul Scoarței,


conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 16192/01.02.2017.


ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca Mareș.

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. Octavian Vasile Barba. Aviz Ministerul Culturii și Cultelor nr. 1132/25.08.2017, Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Română nr. 29110/ 1342/06.12.2017.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 8/22/20.09.2016, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu. Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și


completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.


Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de 05.10.2017., emis de Primăria Sectorului I al Municipiului Bucureștii IiSSttuff' Sectorului 1, in termenul de valabilitate al acestuia, procedura tre|ituie reluată, aprobare este în vigoare.

ARHITECT Ciobăniți Opresc

Șef birou ,

Raluca Mihaela Epifan

CERTIFICATA ISO tHJOi-2008 PRlVIhlO SISTEMUl. DE MANAGEMENT AL calității In urma auditului de CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL acreditat pentru certificarea SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SR EN 45012 AEROQ
certificatului de urbanism nr. 1682/184/ S/ 35851 din documentației PUD în plenul Consiliului Local al e, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de


întocmii.

Alina Miru

5d. Banu Manta nr. 9, Sectorul I București; Ol I222 Tel. +40-21-319.I0.13; Fax: 440-21 -319.10.06 Email: rettisiratura'.u primariasl .ro http://www.primuriasectorl .ro/nventar de coordonate^

/ "Sistem de Proiecție Stenografie 1970'

"Plan de referința Marea Neagra 1975'

^fVENTAR DE COORDONARE

/ 'Sistem Proiecție Stereografic W&ll țj r 'Plan d referința Marea Neagra 1975* vlj|

Nr

X

Y /

Nr

/ x

Y

HCt.

|m|

[mf T

“PCI.

îmi

o»! 7

501

334452.589

582342.6/5

501/

334452.589

582342 695

502

334449.513

582362-/26

50-/

334451.961

582346968

503

334430.291

58235^58

506

334432.739

582340Zi28

504

334433.367

58233/ 296

564

334433.367

58233/296

7

/ Suprafața teren afectat /

/

Ljte extinderea profilului /

Suprafața totala teren =/399 mp

' stra’

3at^S2 mp


K

i.shIaI

UWl

V . ’ L

15

• lai

» 1-1

wi

jai

»n

(■•4

»»»«> .IM »•«««» '«Ii UOM.Btl IM»» Ml

UnOOi

C.M


Calitatea

Nume

Semnătură

Set Proiect

Arh. Vasile BARBA

întocmit

Arh. Ovidiu MATACHE

d

Redactat

Arh. Ovidiu MATACHE(.