Hotărârea nr. 424/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 424 din 18.12.2017 privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2017-2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al

municipiului București pentru anul 2017-2018

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Juridică;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2017-2018 ;

Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare), atribuirea sau schimbarea de denumiri se face de către Consiliul General al Municipiului București, prin hotărâre, pentru parcuri, piețe, oboare, cartiere, străzi, stații ale mijloacelor de transport în comun, precum și pentru obiective și instituții de interes local aflate în subordinea lor.

Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6564/13.12.2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirii unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar.

Văzând adresa Colegiului Tehnic Mecanic ”Grivița” nr.2785/25.09.2017 înregistrată la Primăria Sectorului 1 sub nr.37752/29.09.2017 prin care solicită schimbarea denumirii unității de învățământ;

în temeiul art.45 alin. (1), art.80, art.81, alin.(l) și art.115, alin.(l), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017 se modifică în sensul de schimbare a denumirii Colegiului Tehnic Grivița în Colegiul Tehnic Ștefan cel Mare.

Art. II. Prevederile prezentei hotărâri vor intra în vigoare după obținerea „avizului conform” din partea Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017 rămân nemodificate.

Art. IV. (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Direcția Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri tuturor entităților menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 18.12.2017.


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR


Nr.: 424

Data: 18.12.2017