Hotărârea nr. 420/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 420 din 18.12.2017 privind stabilirea numărului de mijloace auto, a consumului lunar de carburant și a cheltuielilor cu telefonia fixă și mobilă la nivelul Centrului Cultural Sectorul 1 al Municipiului București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTORUL 1

HOTĂRÂRE

privind stabilirea numărului de mijloace auto, a consumului lunar de carburant și a cheltuielilor cu telefonia fixă și mobilă la nivelul Centrului Cultural Sectorul 1 al Municipiului București

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Management Economic;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ca urmare a art. 1, alin. (5) din Legea nr. 258/2015 pentru modificarea și completarea OUG nr. 80/2001 privind stabilirea unor acte normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice;

Ținând cont de HCLS 1 nr. 257/28.08.2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.m) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioarealin. (2) din Legea nr. 2015/2001 privind administrația publică locală, consolidată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

1

Art. 1 - Se aprobă ca parcul auto să fie constituit dintr-un mijloc auto.

Art. 2 - Se aprobă cantitatea de 100 litri consum lunar carburant auto.

Art 3 - Se aprobă suma de 900,00 lei, plafon lunar maxim pentru cheltuieli privind

telefonia fixă și mobilă.

Art. 4 - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Utilități Publice, Direcția Management Economic și Direcția Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 18.12.2017.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Mirona-Gibrgiana Mureșan

Nr.: 420 Data: 18.12.2017