Hotărârea nr. 417/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 417 din 18.12.2017 privind finanțarea obiectivului de investiții „Reconstrucția Scarii de granit din Municipiul Chișinau – Republica Moldova, parte a proiectului - Reconstrucția lacului de acumulare „Valea Morilor” - transa IV”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

Privind finanțarea obiectivului de investiții „Reconstrucția Scării de granit din Municipiul Chișinau - Republica Moldova, parte a proiectului -Reconstrucția lacului de acumulare „ Valea Morilor”- transa IV”

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate nr. JUC399 din 11 decembrie 2017 întocmit de Direcția Investiții,

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art 351 alin (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, Legii nr.590/2003 privind tratatele;

Având în vedere procedura de finanțare din data de 01.07.2014 cu privire la proiectele propuse de către autoritățile administrației publice locale din Republica Moldova, în baza acordurilor de finanțare încheiate cu autoritatile administrației publice locale din Romania, elaborată de M.D.R.A.P.;

Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr.l 19/28.04.2017 privind aprobarea „înțelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și Sectorul Centru al Municipiului Chișinău”

Ținând seama de Cererea de finanțare nr.02-115/694/23.11.2017 emisă de

3    3

Primăria Municipiului Chișinău înregistrată la Primăria Sectorului 1 cu nr.46672/28.11.2017, împreună cu proiectul tehnic și deviz general;

în temeiul art.45 alin (2), art.80 si art.l 15 alin.(l), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aprobă finanțarea lucrărilor de reconstrucție a „Scării de granit” din Municipiul Chișinău - Republica Moldova, parte a proiectului „Reconstrucția lacului de acumulare - Valea Morilor”, în valoare de 18.970.853,64 lei moldovenești, inclusiv TVA, echivalentul a 4.272.236,24 lei, inclusiv TVA, respectiv 920.423,18 EUR, inclusiv TVA.

Art 2. Se aprobă încheierea Acordului de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București și Primăria Municipiului Chișinău conform Anexa nr.l;

Art 3. Cheltuielile efectuate de către Sectorul 1 al Municipiului București pentru finanțarea acțiunilor prevăzute în acordul de finanțare se reflectă în bugetul local la titlul VII „Alte transferuri”, cod indicator 5502.04 „Alte transferuri curente în străinătate”;

Art 4. (1) Primarul Sectorului 1, Direcția de Investiții, Direcția Management Economic, Direcția Juridic, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezenței hotărâri entităților menționate la alin. (1), Instituției Prefectului Municipiului București precum și Consiliului General al Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 18.12.2017.

CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR


Mirona-Giorgiana Mureșan


ANEXA NR. 1

la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 ^17 7 08^2^17 PRE£ î>lNtEp.fc^blNȚĂ A LE XV »lf USTOWf)E ACONU


ACORD-CADRU DE FINANȚAfeg^uc


încheiat între:

1.    Primăria Municipiului Chisinău - Pretura Centru, Bulevardului Ștefan cel Mare și Sfanț nr. 83, Municipiul Chișinău, Republica Moldova, MD -2012; Tel:

(022) 227-236, 222-3 80;e-mail: primaria@pmc.md locale.........., cod de

înregistrare fiscală.........., în calitate de beneficiar pentru proiectul

„Reconstrucția lacului de acumulare-Valea Morilor - tranșa IV”, reprezentată prin doamna Silvia Radu - Primar General Interimar, domnul Pavel Rusu - Pretor al Sectorului Centru, pe de o parte,

Și

2.    Sectorul 1 al Municipiului București, Strada Banu Manta nr.9, cod de înregistrare fiscală 4505359, în calitate de finanțator pentru proiectul „Reconstrucția lacului de acumulare-Valea Morilor- tranșa IV”, reprezentat legal de domnul Daniel Tudorache, având funcția de Primar.

în baza înțelegerii de cooperare încheiată între Sectorul 1 al Municipiului București - România și Sectorul Centru al Municipiului Chișinău, aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local al Sectorului 1 nr. 119 din data de 28.04.2017, și aprobată de Consiliul Municipal Chișinău prin Decizia nr. 7/6 din 26 iulie 2017 potrivit prevederilor legale, în vigoare, din Republica Moldova, părțile au convenit la încheierea prezentului acord de finanțare, pentru proiectul „Reconstrucția lacului de acumulare-Valea Morilor”- transa IV, respectiv Finanțarea reconstrucției „Scării de granit”, din Municipiul Chișinău.

ARTICOLUL 1

Obiectul acordului de finanțare

1.1. Implementarea proiectului “Finanțarea reconstrucției „Scării de granit”, din Municipiul Chișinău - Republica Moldova, parte a proiectului „Reconstrucția lacului de acumulare-Valea Morilor”- transa IV”

1.2. Pentru reconstrucția Scării de granit urmeaza a fi efectuate următoarele tipuri de lucrări:

-    lucrări de demolare a pereților de sprijin, fundațiilor și scărilor de granit;

-    lucrări de construcție a scărilor de granit;

-    alimentarea cu energie electrică și iluminarea scărilor de granit;

-    sistematizarea verticală și amenajarea teritoriului adiacent

-    defrișarea copacilor;

-    rețele exterioare de apeduct magistrale.


ARTICOLUL 2

Durata acordului de finanțare

2.1. Durata acordului de finanțare este de 14 luni conform graficului de execuție prezentat de beneficiar. Lucrările vor fi executate în perioada februarie 2018 -martie 2019.

ARTICOLUL 3

Valoarea proiectului

3.1.    Valoarea totală a proiectului „Reconstrucția lacului de acumulare -Valea Morilor” care face obiectul finanțării este 54.444.090,65 lei moldovenești inclusiv TVA echivalentul a 12.260.809,21 lei inclusiv TVA, echivalentul a 2.641.504,92 euro inclusiv TVA.

3.2.    Valoarea aferentă finanțării lucrărilor de reconstrucție a „Scării de granit” din Municipiul Chișinau - Republica Moldova, parte a proiectului „Reconstrucția lacului de acumulare - Valea Morilor” este de 18.970.853,64 lei moldovenești inclusiv TVA echivalentul a 4.272.236,24 lei inclusiv TVA la cursul BNR lleu=0,2252 lei moldovenești din data 28.11.2017 respectiv 920.423,18 EUR inclusiv TVA la cursul BNR 1EUR=4,6416 lei din data 28.11.2017.

3.3.    Data cursului valutar este data înregistrării Cererii de finanțare - la Sectorul 1 al Municipiului București - 28.11.2017. Cursul BNR din data 28.11.2017, 1 leu = 0,2252 lei moldovenești, 1 euro = 4,6416 lei.

ARTICOLUL 4

Responsabilitățile părților

4.1. Responsabilitățile beneficiarului sunt următoarele:

A

4.1.1.    să respecte înțelegerea de cooperare;

4.1.2.    să respecte destinația sumelor acordate în baza acordului de finanțare;

4.1.3.    să utilizeze suma alocată de către finanțator exclusiv pentru implementarea proiectului, care face obiectul prezentului acord de finanțare;

4.1.4.    să permită accesul reprezentanților finanțatorului la obiectivele și activitățile convenite prin acord;

4.1.5.    să prezinte finanțatorului un raport de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a activităților cuprinse în acordul de finanțare;

4.1.6.    să întreprindă toate activitățile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun acord;

4.1.7.    să restituie finanțatorului toate sumele alocate de ac'eșta în vederea implementării proiectului ce face obiectul prezentului acord de finanțare, icâre au fost cheltuite cu altă destinație decât cea convenită de comun acord;

4.1.8.    să depună cerere de plata (conform anexa 2) însoțită de documente justificative;

4.1.9.    să asigure promovarea acestei finanțări prin amplasarea unor plăci de granit informative de dimensiuni minime de 1 metru pătrat cu textul: Proiect finanțat de Primăria Sectorui 1 al Municipiului București și implementat de Primăria Municipiului Chișinău — Pretura Centru în cadrul parteneriatului dintre cele două Primărif'. Pe panou vor aparea siglele celor două instituții și anul realizării investiției. Plăcile se vor amplasa în zona de acces a scării de granit atât în partea inferioara cât și în cea superioară;

4.1.10.    să organizeze o conferința de presă pentru mediatizarea acordului de finanțare încheiat cu Sectorul 1 al Municipiului București precum și o campanie de informare într-un cotidian național.

4.1.11.    beneficiarul este direct răspunzător de urmărirea calității lucrărilor executate de respectarea proiectelor tehnice și a autorizațiilor de construire aferente. Beneficiarul are obligația să verifice și să aprobe situațiile de lucrări și de plată cu specialiști autorizați (proiectant, diriginte de șantier, inginer de specialitate, după caz) în conformitate cu legislația din republica Moldova.

4.1.12.    beneficiarul este direct răspunzător de obținerea tuturor autorizațiilor și avizelor de specialitate.

4.2. Responsabilitățile finanțatorului sunt următoarele:

A

4.2.1.    să respecte înțelegerea de cooperare;

4.2.2.    să își prevadă în buget sumele necesare finanțării proiectelor/activităților prevăzute în acordul de finanțare;

4.2.3.    să întreprindă toate activitățile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun acord;

4.2.4.    să respecte termenele de derulare a proiectului și decontarea cheltuielilor;

ARTICOLUL 5

Prevederi privind cererile de plată, plățile și termenele de plată

5.1.    fondurile propuse spre alocare vor fi prevăzute în Bugetul pentru anul 2018, suma aprobată de Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, la tilul VII ”Alte transferuri” 55.02.04 ”Alte transferuri în străinătate”,

51.1.    pentru plata cheltuielilor aferente proiectului “Finanțarea reconstrucției „Scării de granit” din Municipiul Chișinău - Republica Moldova, parte a proiectului „Reconstrucția lacului de acumulare-Valea Morilor”- transa IV”, Sectorul Centru al Municipiului Chișinău întocmește cereri de plată în conformitate cu anexa nr. 2 la Ordinul 1120/2014 pentru aprobarea procedurilor de finanțare prevăzute la art. 31' din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,


5.1.2. Sectorul 1 al Municipiului București va efectua plăți î:

Sectorul Centru al Municipiului Chișinău în baza cererilor de finale,

5.1.3    plățile se vor efectua la cursul de schimb al BNR la data plății în termen de 30 de zile de la primirea cererilor de plată însoțite de documentele justificative,

5.1.4    plățile pentru finanțarea proiectului vor fi făcute de către finanțator în baza documentelor justificative:

-    facturi marcate "conform cu originalul”,

-    situații de lucrări vizate și aprobate de factorii responsabili în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

5.1.5    pentru lucrările executate, în cererea de finanțare, sumele vor fi solicitate în euro și vor fi înregistrate în contabilitate în lei la cursul de schimb din data operațiunii. La momentul plății, beneficiarul, va înregistra în contabilitate plata la cursul valutar din data plății. Diferențele de curs valutar care apar pe parcursul decontării vor fi recunoscute în contul de cheltuieli din diferențe de curs valutar.

ARTICOLUL 6

Prevederi privind transmiterea Raportului de justificare a cheltuielilor

6.1.    în termen de 10 zile de la finalizarea tuturor acțiunilor din proiect, Sectorul Centru al Municipiului Chișinău transmite Sectorului 1 al Municipiului București un raport de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a activităților cuprinse în acordul de finanțare,

6.2.    pentru că proiectul se derulează pe durata mai multor ani, până la 30 noiembrie, Sectorul Centru al Municipiului Chișinău va transmite Sectorului 1 al Municipiului București un raport intermediar de progres privind cheltuielile și lucrările realizate în anul financiar respectiv,

6.3.    raportul de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a activităților cuprinse în acordul de finanțare vor cuprinde și descrierea activităților pentru implementarea proiectului și detalierea pe capitole a cheltuielilor aferente proiectului și se va prezenta Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București în termen de 30 de zile de la primire,

ARTICOLUL 7

Soluționarea diferendelor

7.1.    legea aplicabilă prezentului acord de finanțare este legea română.

7.2.    orice diferend apărut în legătură cu interpretarea și aplicarea prezentului acord de finanțare se va soluționa, amiabil, de către părți, pe calea negocierilor directe și a consultărilor diplomatice.

ARTICOLUL 8

Prevederi finale


8.1.    dacă pe durata implementării proiectului care face obiectul acestui acord de finanțare se constată, pe baza unui raport de audit realizat de auditori independenți sau solicitat de finanțatorul din România, că autoritatea competentă din Republica Moldova a cheltuit sume cu altă destinație decât cea convenită de comun acord în vederea implementării proiectului, finanțatorul va recupera aceste sume, putând cere diminuarea finanțării până la concurența sumei neeligibile.

8.2.    ordonatorul principal de credite din Sectorul Centru al Municipiului Chișinău, răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale și cu acordul de finanțare, a sumelor alocate de Sectorul 1 al Municipiului București, inclusiv în cadrul prejudiciilor materiale sau morale de orice natură, produse ca urmare a acordului de finanțare,

8.3.    prezentul Acord de finanțare se poate modifica prin act adițional, prin acordul părților.

8.4.    prezentul Acord de finanțare intră în vigoare după aprobarea acestuia de către autoritatea competentă a Sectorului Centru al Municipiului Chișinău, potrivit prevederilor legale în vigoare din Republica Moldova și a autorității deliberative a Sectorului 1 al Municipiului București.

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PRIMAR

DANIEL TUDORACHE


SECTORULUI CENTRU AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

5


PRIMAR GENERAL INTERIMAR SILVIA RADU


PRETOR

PA VEL RUSU

ANEXA NR. 2

la Hotărârea Consiliului Loe;|l al Sectorului 1

PREȘEDlNȚ^trEȘEDlNȚĂ ALEXAjțipRwffeEA^ fiEACONU

Unitatea administrativ-teritorială din Republica Moldova

Unitatea administrativ-teritorială din România

Nr. de înregistrare..........

Data..........

Nr. de înregistrare..........

Data..........

CERERE DE PLATĂ

1. Cererea de plată nr.

2. Tipul cererii de plată

intermediară

finală

Suma (EUR)

3. Denumirea proiectului

4. Descrierea activităților ce urmează a se finanța din sumele solicitate

5. Perioada de implementare a proiectului

De la:

Până la:

6. Adresa autorității administrației publice locale din Republica Moldova

7. Codul fiscal

8. Persoana de contact (numele și funcția, telefon, fax și e-mail)

9. Numele băncii

10. Adresa băncii

11. Codul IBAN