Hotărârea nr. 415/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 415 din 18.12.2017 privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2017


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2017

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate nr. G3420/12.12.2017 întocmit de Direcția Management Economic;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 19 alin. (1), lit. a) si b) si art. 20 alin (1), lit. a) și c) ale Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Legii nr. 6/2017 - legea bugetului de stat pe anul 2017, rectificată;

în temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind

aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite și a modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

în temeiul HCLS1 nr. 413 privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. CET GRIVITA S.R.L.

Având în vedere amendamentul formulat de domnul consilier Cristian-Adrian Tudose; în temeiul art.45, alin.(2), lit. "a” , art.81, alin.(2), lit. ”d” și art.l 15, alin.(l), lit.”b” din Legea

215/2001 a administrației publice locale, republicată.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Veniturile bugetului general centralizat al Sectorului 1 sunt în valoare de 1.566.337,85 mii lei, conform anexei nr. 1.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE

BUGET

RECTIFICAT

07.12.2017

BUGET

RECTIFICAT

18.12.2017

INFLUENTE

VENITURILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL SECTORULUI 1

1.562.864,25

1.566.337,85

+3.473,60

Secțiunea de funcționare

1.277.432,91

1.248.820,51

-28.612,40

Secțiunea de dezvoltare

285.431,34

317.517,34

+32.086,00

VENITURILE BUGETULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1

1.261.418,28

1.264.838,28

+3.420,00

Secțiunea de funcționare

1.255.732,31

1.227.066,31

-28.666,00

Secțiunea de dezvoltare

5.685,97

37.771,97

+32.086,00

VENITURILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN

21.917,10

21.970,70

+53,60

VENITURI PROPRII

Secțiunea de funcționare

21.700,60

21.754,20

+53,60

Secțiunea de dezvoltare

216,50

216,50

0,00

VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

239.998,00

239.998,00

0,00

Secțiunea de funcționare

0,00

0,00

Secțiunea de dezvoltare

239.998,00

239.998,00

VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI INTERNE

39.530,87

39.530,87

0,00

Secțiunea de funcționare

0,00

0,00

0,00

Secțiunea de dezvoltare

39.530,87

39.530,87

0,00

>    Veniturile bugetului local pe anul 2017 în valoare de 1.261.418,28 mii lei se majoreaza cu

3.420,00 mii lei, devenind 1.264.838,28 mii lei, conform anexei nr.1.1 (1.1.1; 1.1.2).

>    Veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017 în sumă de 21.917,10 mii lei se majoreaza cu 53,60 mii lei, devenind 21.970,70 mii lei, conform anexei nr. 1.3 (1.3.1);

>    Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2017 în sumă de 239.998,00 mii lei se rectifica, ramanand la aceeași valoare, conform anexei 1.5;

>    Veniturile bugetului din împrumuturi interne pe anul 2017 în sumă de 39.530,87 mii lei nu se rectifica;

Art. 2. Cheltuielile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2017 în sumă de 1.733.971,56 mii lei se majoreaza cu 3.473,60 mii lei, devenind 1.737.445,16 mii lei, conform anexei nr. 1.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare,

se prezintă astfel:


-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE

BUGET

RECTIFICAT

07.12.2017

BUGET

RECTIFICAT

18.12.2017

INFLUENTE

CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT CLS 1

1.733.971,56

1.737.445,16

+3.473,60

Secțiunea de funcționare

1.281.745,13

1.253.132,73

-28.612,40

Secțiunea de dezvoltare

452.015,43

484.101,43

+32.086,00

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL AL SECTORULUI 1

1.428.213,37

1.431.633,37

+3.420,00

Secțiunea de funcționare

1.255.732,31

1.227.066,31

-28.666,00

Secțiunea de dezvoltare

172.481,06

204.567,06

+32.086,00

CHELTUIELILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRH

26.229,32

26.282,92

+53,60

Secțiunea de funcționare

26.012,82

26.066,42

+53,60

Secțiunea de dezvoltare

216,50

216,50

0,00

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

239.998,00

239.998,00

0,00

Secțiunea de funcționare

0,00

0,00

0,00

Secțiunea de dezvoltare

239.998,00

239.998,00

0,00

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI INTERNE

39.530,87

39.530,87

0,00

Secțiunea de funcționare

0,00

0,00

0,00

Secțiunea de dezvoltare

39.530,87

39.530,87

0,00

1,    Deficitul bugetului local al secțiunii de dezvoltare pe anul 2017, în valoare de 166.795,09 mii

lei, se acoperă din excedentul anilor precedenți, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, astfel: “ Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (...), precum și după achitarea plăților restante se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

a) ca sursă de finațare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare,

b)    Deficitul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din

venituri proprii al secțiunilor de funcționare și dezvoltare înregistrat în anul 2017 în valoare totală de 4.312,22 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, conform OMFP nr. 720/2014 de aprobare a normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor creditelor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, completat și modificat prin OMFP nr. 271/2015, astfel:

   Pentru Cap. 65.10 învățământ, conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul

anilor precedenți în valoare de 3.837,22 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent;

   Pentru Cap. 70.10 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - Administrația Piețelor Sector 1,

conform art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenți în valoare de 475,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.

Art. 2.1. Cheltuielile bugetului local pe anul 2017 în valoare de 1.428.213,37 mii lei se majoreaza cu 3.420,00 mii lei, devenind 1.431.633,37 mii lei, conform anexei nr. 1.2, astfel:

(1)    1.431.633,37 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei

nr. 1.2.1, din care:

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 1.227.066,31 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 204.567,06 mii lei.

(2)    34.960,00 mii lei pentru Autorități Executive capitolul 51.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 34.180,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 780,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei

1.2.1.1 (1.2.1.1.1; 1.2.1.1.2);

(3)    32.521,00 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 31.824,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 697,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei

1.2.1.2 (1.2.1.2.1; 1.2.1.2.2 ; 1.2.1.2.3);

(4)    16.460,00 mii lei pentru Tranzacții privind Datoria Publica capitolul 55.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 16.460,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei

1.2.1.3 (1.2.1.3.1);

(5)    616,00 mii lei pentru Aparare Naționala capitolul 60.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 516,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 100,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei

1.2.1.4 (1.2.1.4.1);

(6)    29.971,00 mii lei pentru Ordine Publica si Siguranța Naționala capitolul 61.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 27.455,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 2.516,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei

1.2.1.5 (1.2.1.5.1);

(7)    574.106,20 mii lei pentru învățământ capitolul 65.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 516.364,14 mii lei;

- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 57.742,06 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr.1.2.1.6 (1.2.1.6.1 ; 1.2.1.6.1.1; 1.2.1.6.1.2);

(8)    50.235,00 mii lei pentru Sanatate capitolul 66.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 32.676,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 17.559,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei

1.2.1.7    (1.2.1.7.1; 1.2.1.7.2 ; 1.2.1.7.3);

(9)    127.485,92 mii lei pentru Cultură, recreere și religie capitolul 67.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 110.884,92 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 16.601,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei

1.2.1.8    (1.2.1.8.1 ; 1.2.1.8.2 ; 1.2.1.8.3 ; 1.2.1.8.4 ; 1.2.1.8.5 ; 1.2.1.8.6);

(9)    174.399,00 mii lei pentru Asigurări si Asistenta Sociala capitolul 68.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 172.592,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 1.807,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei

1.2.1.9    (1.2.1.9.1; 1.2.1.9.2 ; 1.2.1.9.3 ; 1.2.1.9.4 ; 1.2.1.9.5);

(10)    198.981,10 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, din

care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 93.159,10 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă 105.822,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei

1.2.1.10    (1.2.1.10.1 ; 1.2.1.10.2 ; 1.2.1.10.3 ; 1.2.1.10.4 ; 1.2.1.10.5 ; 1.2.1.10.6);

(11)    169.785,00 mii lei pentru Protecția Mediului capitolul 74.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 169.452,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 333,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei

1.2.1.11    (1.2.1.11.1; 1.2.1.11.2 ; 1.2.1.11.3 ; 1.2.1.11.4);

(12)    22.113,15 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 21.503,15 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 610,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei 1.2.1.12(1.2.1.12.1; 1.2.1.12.2 ; 1.2.1.12.3);

Art.2.2 Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017 în sumă de 26.229,32 mii lei se majoreaza cu 53,60 mii lei, devenind 26.282,92 mii lei, conform anexei 1.4 si este repartizat pe secțiuni astfel:

(1)    26.282,92 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care:

- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 26.066,42 mii lei;

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 216,50 mii lei, conform anexei 1.4.1.

(2)    15.549,92 mii lei pentru învățământ capitolul 65.10, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 15.333,42 mii lei,

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 216,50 mii lei, rectificandu-se conform anexei 1.4.1.1 (1.4.1.1.1).

(3)    10.733,00 mii lei pentru Locuințe, servicii și dezvoltare publică capitolul 70.10, din care:

- Secțiunea de funcționare este în sumă de 10.733,00 mii lei;

- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei, nerectificandu-se.

Art. 2.3. Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2017 este în sumă de 239.998,00 mii lei, conform anexei nr. 1.5 și este repartizat pe secțiunea de dezvoltare, după cum urmează:

(1)    239.998,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06, din care:

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 0,00 mii lei;

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 239.998,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei 1.5.1;

(2)    239.998,00 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, rectificandu-se conform anexei 1.5.1.1 (1.5.1.1.1)

Art. 2.4. Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2017 este în sumă de 39.530,87 mii lei, fiind repartizat pe secțiunea de dezvoltare, după cum urmează:

(1)    39.530,87 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.07, din care:

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 0,00 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 39.530,87 mii lei, nerectificandu-se;

(2)    39.530,87 mii lei pentru capitolul 70.07 Locuințe, servicii și dezvoltare publică.

Art. 3. Cheltuielile de capital sunt în valoare de 484.112,43 mii lei, conform programului de investiții publice, din care:

-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE

BUGET

RECTIFICAT

07.12.2017

BUGET

RECTIFICAT

18.12.2017

INFLUENTE

BUGET LOCAL AL SECTORULUI 1

172.281,06

204.367,06

+32.086,00

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

216,50

216,50

0,00

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE

239.998,00

239.998,00

0,00

BUGETUL CREDITELOR INTERNE

39.530,87

39.530,87

0,00

Art. 4.

(1)    Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Politia Locala, Centrul Cultural Sector 1, Direcția Management Economic, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2)    Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituțiilor/direcțiilor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 18.12.2017.

ANEXĂ LA H rÂRÂ    ilLÎULU!

I    Bugel2017

II    Estimări 2018

III    Estimări 2019

IV    Estimări 2020


BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT AL UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 2017 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2018 - 2020 BUGET LOCAL RECTIFICAT 18 DECEMBRIE


kCC.ALALg-QȚOFîULU!l

Nr.

2017    7

/ȘEDINȚĂ

Cod rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor externe și inteme

Bugetul fondurilor externe nerambursabile

V

Total    W

x    ,7

QX'^5—' Zf

<?/

Total buget general

A

0

1

2

3

4

5

6=1+2+3+4+5

7

8=6-7

VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23)

01

1

II

III

IV

1.264.838,28

21.970,70

0,00

279.528,87

0,00

1.566.337,85

1.566.337,85

1.264.838,28

21 970,70

279.528.87

1 462.005,30

18.489.30

92.000.00

1.345.975.30

18.931.30

0,00

1.261.036.30

19.398,30

Venituri curente (rd.03+17)

02

t

II

III

IV

1.234.245.07

21.970,17

0,00

0,00

0,00

1.256.215.24

1.256.215,24

1.234.245,07

21.970,17

1.430 896,90

18.489.30

1.313.191,30

18.931.30

1 226.485.30

19.398.30

Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+16)

03

1

II

III

IV

1.205.015.90

0.00

0,00

0,00

0,00

1.205.015.90

1.205.015.90

1.205 015.90

0,00

1 401.212,90

0,00

1 281.815,30

0.00

1 193.320.30

0,00

Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane juridice, din care:

04

1

II

III

IV

594.060,00

594.060,00

594.060,00

594.060,00

812.346,90

663.027.10

553 685.30

Impozit pe profit

05

1

II

III

IV

0.00

0,00

0.00

Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice, din care:

06

1

II

III

IV

594.060,00

594.060,00

594.060,00

594.060.00

812.346.90

663 027.30

553.685.30

Impozitul pe veniturile din transferul proprietarilor imobiliare din patrimoniul personal *)

07

1

II

III

IV

0,00

0,00

0,00

-1

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

00

l

H

tu

594.060 "''l

-1-

594.060.00

594.060,00

594.061

812.346.90

663.027.30

IV

553.685.30

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

09

0,00

0.00

0,00

1

0

III

TV

Impozite și taxe pe proprietate

10

266.180,10

266.180,10

266.180,10

t

II

266.180.10

284.076.00

III

300.268.00

IV

317.384.00

Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd 12 la rd.15)

11

1

342.469,80

0,00

0,00

0,00

0.00

342.469.80

0,00

342.469.80

342.469,80

n

iii

IV

303.702.00

317.370,00

321.035.00

Sume defalcate din TVA

12

I

n

ui

IV

280.638,80

280.638.80

280.638,80

272.441.80

242.870.00

253.070.00

253.070.00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

13

1

II

III

IV

300,00

300,00

300,00

Taxe pe servicii specifice

14

I

II

III

IV

1.637,00

1.637.00

1 637,00

1.637,00

1 860,00

1.966,00

2.078.00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

15

1

n

iii

IV

59.894,00

59.894,00

59 894,00

59.894,00

57.904,00

61.205.00

64.694.00

Alte impozite si taxe fiscale

16

1

0

IU

IV

2.306,00

2.306.00

2.306,00

2.306.00

1 088,00

1 150,00

1.216.00

Venituri nefiscale

17

1

II

III

IV

29.229.17

21.970.17

51.199,34

51.199.34

29.229.17

21.970,17

29.684,00

18.489,30

31.376,00

18.931.30

33.165.00

19.398.30

Venituri din capital

10

1

II

III

IV

168.94

0.53

169,47

169,47

168,94

0,53

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Operațiuni financiare

19

I

ii

FF(\oo

279.528,87'

279.528.87

279.528,87

0,00

279.528,8.

0,00

92.000,00

ui

IV

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții (rd.21+22)

20

30.257,60

0.00

0,00

0.00

0.00

30.257.60

30 257.60

1

30.257.60

0,00

II

III

31.108,40

0.00

32.784.00

0.00

IV

34 551,00

0,00

Subvenții de Ia bugetul de stat

21

30.257,60

30 257,60

30,257,60

30.257.60

II

31.108,40

III

IV

32.784,00

34.551.00

Subvenții de la alte administrații

22

0.00

0.00

0,00

0,00

1

II

III

0.00

0,00

0,00

IV

0.00

Sume primite de la UE în contul plăților efectuate

23

1

II

II,

IV

166.67

166,67

166.67

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI - TOTAL (rd.25+36+37+40+41)

24

1

II

III

iv

1.431.633.37

26.282,92

0,00

279.528,87

0,00

1.737.445,16

1.737.445,16

1.431.633.37

26.282.92

279.528,87

1.737.445,16

1.737.445.16

1.461.865.30

18 489.30

92.000,00

1.572.354,60

1.572.354,60

1.345.835.30

18.931,30

0,00

1.364.766,60

1 364.766,60

1.260.896,30

19.398,30

0,00

1.280.294.60

1.280.294,60

Cheltuieli curente (rd.26 la rd.35)

25

1

II

III

IV

1.135.900,49

25.978,80

0,00

0,00

0,00

1.161.879.29

1.161.879.29

1.135.900,49

25.978,80

0.00

1.161 879,29

1.161.879,29

1.089.179,89

18.283,30

0,00

1.107 463,19

1 107 463,19

1.135.677.89

18 725.30

0.00

1.154.403,19

1 154.403.19

1.162 339.89

19.192,30

0,00

1 181 532.19

1 181.532.19

Cheltuieli de personal

26

1

N

III

IV

328.319.72

2.363,11

330.682.83

330.682,83

328 319,72

2.363,11

330.682,83

330 682.83

292.628,00

2.288.58

294.916,58

294.916.58

295 125.00

2.288.58

297.413,58

297.413,58

297,508.00

2.288.58

299.796,58

299.796.58

Bunuri si servicii

27

1

U

III

IV

649.102,07

22.511,06

671.613,13

671.613.13

649 102,07

22.511.06

671.613.13

671.613.13

683.248.59

15.714,72

698.963.31

698.963.31

721.067.59

16 156,72

737.224,31

737.224,31

746.879,59

16.623.72

763 503,31

763.503.31

Dobânzi

28

1

n

iii

IV

16.460,00

1 042,00

17.502.00

17.502,00

16.460.00

1 042.00

17 502.00

17 502,00

19 804.00

280.00

20 084,00

20.084,00

18.761.00

280,00

19.041,00

19.041,00

17.228.00

280,00

17.508.00

17.508.00

Subvenții

29

1

11

III

|V

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

c q n r ■ n

u u U U v, J

Fonduri de rezerva

30

i

ii

iii

IV

50r ’l    OiOO

-1

500,00

500,00

50l

500,00

500.00

500,00

500.00

500.00

500,00

500.00

500.00

500,00

500.00

500,00

Transferuri intre unitati aJe administrației publice

31

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

III

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

IV

0,00

0.00

0.00

0.00

Alte transferuri

32

',Ț

n

ui

lv

8.197,00

0,00

8.197,00

8.197,00

8.197,00

8.197,00

8 197,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile postaderare

33

i

ii

iii

IV

200,00

0,00

200,00

200,00

200.00

200,00

200,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Asistenta sociala

34

I

III

IV

75.106,40

27.63

75.134.03

75.134,03

75 106.40

27.63

75.134,03

75.134,03

66.149,00

0,00

66.149,00

66.149.00

73.374,00

0,00

73,374,00

73.374,00

73.374,00

0.00

73.374.00

73.374,00

Alte cheltuieli

35

I

II

III

IV

58.015,30

35,00

58.050.30

58.050,30

58.015.30

35.00

58.050.30

58.050,30

26.850.30

26.850,30

26.850,30

26.850.30

26.850.30

26.850,30

26.850,30

26.850,30

26.850.30

Cheltuieli de capital

36

1

n

iii

IV

204.887,62

216,50

279.528.87

484.632,99

484.632,99

204.887,62

216.50

279 528,87

484.632.99

484.632,99

303.985.41

0.00

92.000.00

395.985.41

395.985,41

135.281,41

0.00

0.00

135.281.41

135.281,41

17.842.41

0.00

0,00

17.842,41

17.842,41

Operațiuni financiare (rd 38+39)

37

1

II

III

IV

93.159,10

206,00

93.365,10

93.365,10

93.159,10

206,00

93.365.10

93.365,10

68.700,00

206.00

68.906.00

68 906.00

74.876,00

206.00

75.082,00

75.082,00

80.714,00

206,00

80.920.00

80.920.00

împrumuturi acordate

38

1

U

III

IV

0,00

0.00

Rambursări de credite externe si interne

39

1

II

m

IV

93.159.10

206.00

93.365,10

93.365,10

93.159.10

206,00

93.365,10

93.365,10

68.700,00

206.00

68.906.00

68.906.00

74.876.00

206.00

75.082,00

75.082.00

80.714.00

206,00

80.920,00

80.920.00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

40

1

N

III

IV

-2.313.84

-118,38

-2.313,84

-118,38

0,00

0,00

0.00

1

r n

v. U
*) Numai restanțe din anii precedenți

**) Se înscriu transferurile de sume dintre bugetele care compun bugetul general centralizat