Hotărârea nr. 414/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 414 din 18.12.2017 privind aprobarea majorării capitalului social al CET GRIVITA SRL în vederea producției și utilizării combustibililor alternativi rezultați din tratarea deșeurilor menajere


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea majorării capitalului social al CET GRIVITA SRL în vederea producției și utilizării combustibililor alternativi rezultați din tratarea deșeurilor menajere

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate nr. J-2759 din 15.12.2017 al Direcției Investiții;

Având raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 35, alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 210, alin. (1) și (4) și ale art. 221 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 194/2003 privind înființarea SC TOTAL GRIRO SA precum și modificarea actului constitutiv, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 59/2004 prin care se modifică denumirea societății din SC TOTAL GRIRO SA în SC GRIVIȚA SRL;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 82/2017 privind Documentul Cadru de Implementare a Strategiei de dezvoltare și funționare pe termen mediu și lung a Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 1 al Municipiului București;

în temeiul art. 36, alin. (1), lit. a) și alin. (3) lit. c), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă majorarea capitalului social al societății CET GRIVIȚA SRL cu suma de 96.000.000 lei, aport în numerar, care va fi virată de Sectorul 1 din bugetul local până la data de 22.12.2017.

Art. 2. Suma prevăzută la articolul 1 va utilizată de CET GRIVIȚA SRL pentru realizarea, în termenele precizate, a următoarelor acțiuni:

a)    Auditarea instalațiilor existente de preparare a energiei termice, în scopul identificării necesităților de modificare/ modernizare în vederea utilizării combustibilului alternativ rezultat din tratarea deșeurilor; termen de realizare: 60 de zile de la data prezentei

b)    Elaborarea documentațiilor aferente tuturor fazelor de proiectare și avizare a realizării instalației de producție material combustbil RDF/SRF (Refused Derived Fuell Solid Recover Fueî) având ca materie primă refuzul de la viitoarea stație de tratare mecano-biologică; termen de realizare: 18 luni de la data prezentei.

c)    Realizarea și punerea în funcțiune a instalației de producție material combustibil RDF/SRF; termen de realizare: 18 luni de la data obținerii tuturor avizelor și autorizațiilor prevăzute de lege.

Art. 3. Sumele rămase neutilizate vor fi returnate la bugetul local prin diminuarea, potrivit legii, a capitalului social.

Art. 4. Personalul Direcției Investiții din cadrul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 1 va monitoriza modul de realizare a acțiunilor prevăzute la articolul 2; în acest scop CET GRIVIȚA SRL va prezenta rapoarte lunare privind stadiul acțiunilor, însoțite, după caz, de documentațiile tehnico-economice elaborate.

Art. 5. Se aprobă modificarea actului constitutiv al societății CET GRIVIȚA SRL în sensul majorării capitalului social în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri; valoarea nominală a unei părți sociale și cotele de participare la profit și pierdere ale asociaților nu se vor modifica.

Art. 6. Demersurile necesare în vederea modificării actului constitutiv și înregistrării acestuia în Registrul Comerțului vor fi efectuate de către societatea CET GRIVIȚA SRL.

Art. 7. (1) Direcția Investiții și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 1, Consiliul Local al Sectorului 1, prin reprezentantul său în Adunarea Generală a Asociaților, și CET GRIVIȚA SRL, prin administrator, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 18.12.2017.