Hotărârea nr. 411/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 411 din 28.11.2017 pentru dare în folosință gratuită către Centrul Cultural al Sectorului 1 a unui spațiu situat în imobilul din Piața Amzei nr. 13


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru dare în folosință gratuită către Centrul Cultural al Sectorului 1 a unui spațiu situat în imobilul din Piața Amzei nr. 13

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului I al Municipiului București , precum și Raportul de specialitate al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind normele detehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând adresa nr. 49/15.03.2017 a Direcției Cultură, Presă, Sport, Tineret și Culte, precum și Raportul Comisiei de inventariere a spațiilor din imobilul situat în Municipiul București, Sectorul 1, Piața Amzei nr. 13;

Ținând seama de prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de cele ale art. 869, 874 și 875 din Codul Civil, precum și de cele ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 51/2001 privind administrarea imobilului din Piața Amzei nr. 13, sector 1,

în temeiul art. 45 alin. (3), art. 80, art.81 alin.(2) lit. f) și j), coroborate cu art. 115 alin.(l) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. - Se aprobă darea în folosință gratuită a spațiului indentificat potrivit Anexei nr. 1, situat la etajul 3 al imobilului din Municipiul București, Sectorul 1, Piața Amzei nr. 13, în vederea desfășurării activității de către Centrul Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art. 2. - (1) Predarea-primirea spațiului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părți în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri.

(2) Se mandatează Primarul Sectorului 1 să aprobe componența nominală a comisiei de predare a spațiului și pe baza propunerilor acesteia, să semneze, pentru Consiliul Local al Sectorului 1, protocoalele prevăzute la art. 2 alin. (1).

Art. 3. - Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1 precum și Direcția Utilități Publice, Direcția Cadastru Fond Funciar Patrimoniu și Evidență Electorală, Direcția Management Economic din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea Autorității executive a administrației publice locale și structurilor prevăzute la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată îm ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 28.11.2017.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONTRASEMNEAZĂ


Nr. 411

Data: 28.11.2017

RELEVEU DUPĂ DEZMEMBRARE -ETAJ 3 L0T1


Nuutar\ cadastral\ a terenului

Suprafața

Adresa\ imobilulu

Str.\ PittltA Amzei,\ Fr.\ 13,\ Etaj\ 5,1

Cur1ea\ Funciara colectiva\ nr

UAT

BUCUREȘTI

SECTOR\

Cod\ unitate individuala\ (U

Car/ea\ Funciara

individualaRECAPITULATIENr.

incapere

Denumire

incapere

suprafața utila Irnv j

Birou

17.33

Culoar

4.91

Anexa

4.43

D

Hol

53.15

Culoar

6.07

a

Grup sanita

8.11

Wc

1.27

rr

Wc

1.22

g

Anexa

2.48

10

Hol

10.27

11

Birou

22.34

12

Culoar

52.35

13

Birou

20.62

14

Sala

67.31

15

Birou

14.84

16

Birou

12.68

17

Birou

54.08

18

Grup sanita

5.35

19

Wc

0.89

20

Wc

0.86

21

Wc

0.86

22

Magazie

4.30

23

Hol

36.94

24

Birou

40.51

25

Hol

28.95

26

Sala

114.88

27

Magazie

6.18

28

Birou

19.79

29

Hol

133.06

SUPRA

FATA UTILA

746.03

30

Casa scări

22.41

31

Casa scări

22,35

32

Casa scări

8.34

33

Casa scări

6.48

34

Curte de lumi

11.01

35

Balcon

1.52

36

Balcon

1.58

37

Spațiu tehni

76.13

38

Pod

189.80

39

Pod

189.21

SUPRAFAȚA TOTALA

1274.86

Ceorgescu Claudiu Octavian Decembrie 2013

Recepționai    Data:........................


Suprafața construita — 1502.45 mp Cota indiviza teren = 2116.61 mp Cota indiviza parti comune = 100 % Cotele indivize sunt pentru intrgul lot 1