Hotărârea nr. 404/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 404 din 28.11.2017 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea condițiilor de funcționare a unor servicii publice


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea condițiilor de funcționare a unor servicii publice

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind normele detehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând adresele nr. 2937/02.02.2017 a Poliției Locale a Sectorului 1, nr. 3472/13.02.2017 a Inspectorului Școlar al Municipiului București și nr. 49/15.03.2017, precum și Raportul Comisiei de inventariere a spațiilor din imobilul situat în Municipiul București , Sectorul 1, Piața Amzei nr. 13,

Ținând seama de prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de cele ale art. 869, 874 și 875 din Codul Civil, precum și de cele ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 51/2001 privind administrarea imobilului din Piața Amzei nr. 13, sector 1,

în temeiul art. 45 alin. (3), art. 80, art.81 alin.(2) lit. f) și j), coroborate cu art. 115 alin.(l) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. - Se aprobă darea în folosință gratuită a spațiului indentificat potrivit Anexei nr. 1, situat la parterul imobilului din Municipiul București, Sectorul 1, Pița Amzei nr. 13, pentru desfășurarea activității de către Serviciul Intervenții Rapide Poliției Locale a Sectorului 1 al Municipiului București , pentru o periodă de cel mult trei ani.

Art. 2. - (1) Predarea-primirea spațiului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părți în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri.

(2) Se mandatează Primarul Sectorului 1 să aprobe componența nominală a comisiei de predare a spațiului și pe baza propunerilor acesteia, să semneze, pentru Consiliul Local al Sectorului 1, protocoalele prevăzute la art. 2 alin. (1).

Art. 3. - Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1 precum și Direcția Utilități Publice, Direcția Cadastru Fond Funciar Patrimoniu și Evidență Electorală, Direcția Management Economic din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea Autorității executive a administrației publice locale și structurilor prevăzute la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată îm ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 28.11.2017

Nr. 404

Data: 28.11.2017


Politie locala sector 1


Nr

incapuu

Denumire

tneapeng

Supra/ota

uhta

+3

Spifki cflitwJCiJl

»/JO

44

3pj»liu conwrcm

55.39

45

Owiporit

9.M

___ii .,

34t

2-M

47

Wc

1.29

46

Grup ui-Kljr

2,02

49

..... w<

1.58

■m

Wc

1.55

Orup i4n/l*r

7,0*

M

Hol

6.50

.... 53

Oopaiti

S.5Î

54

OffpiOJtif

   272    '

55

Hni    ;

7.22

se

Sfi-illw eomarclit

«9.»<5

.    -5?.......

3|iaUU Sflffle/Crii

..._«IflS_________
RELEVEU DUPĂ DEZMEMBRARE - LOT 10

SCARA 1:100


Anexa 1.1


Număr cadastru! a! terenului

Suprqfata

Adresa Imobilului

Str. Plata Amzei, Nr. 13, parter, lot 10

ANE/

Cartea Funciara

colectiva nr.

UAT

BUCUREȘTI

SECTOR 1

t

Nr. |

Cod unitate Individuala (U)

Cartea Funciara Individuala

L

LOCAL Ai


Curte InterioaraRECAPITULATIE

Nr.

încăpere

Denumire

încăpere

Suprafața utila Fmtp]

43

Ș nații i comercial

17.30

44

Snatiu comercial

-35.59

45

Depozit

9.30

46

Sas

2.35

47

We

2.29

SUPRAFAȚA UTILA    66.83

SUPRAFAȚA TOTALA    66^83

Georgescu Claudiu Octavian Dec. 2013

Recepționai    Data:........................

Suprafața construita — 83.29 mp Cota indiviza teren = 32.86 mp Accesul se face direct din strada

RELEVEU DUPĂ DEZMEMBRARE - LOT 1

SCARA 1:100


Anexa L2.


GANG


Număr cadastral al

terenului

Suprafața

Adresa Imobilului

Str. Plata Amzei, Nr. 13, parter, lot 11

rv

IV

/,

Cartea Funciara

colectiva nr.

UAT

BUCUREȘTI

SECTOR 1

Cod unitate Individuala (U)

Cartea Funciara Individuala


■6.05


■5.02-


Lot 10


RECAPITULATIE


—ffr.

incapere

Denumire ine apere

Suprafața utila Imul

48

GruD sanitar

2.02

49

Wc

1=58

50

Wc

1.66

51

Grup sanitar

2.04

52

Hol

6=5Q

53

Depozit

3.53

54

Depozit

2.72

55

Hol

7,22

56

Spațiu comercial

49=16

57

Spațiu comercial

41.86

66

Sas

4,51

SUPRAFAȚA UTILA    122.80

SUPRAFAȚA TOTALA    122.80

Georgescu Claudiu Octavian Dec. 2013

Recepționai    Data:........................


Suprafața construita — 157.76 mp

Cota indiviza teren = 60.37 mp

Accesul se face direct din strada