Hotărârea nr. 399/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 399 din 28.11.2017 pentru modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.100/28.07.2016 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 1– Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei nr.l a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.100/28.07.2016privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 1

Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art.96 alin.(2) din Legea învățământului nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 11 alin. (4) lit.e) din Legea nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.75/2005 privind asigurarea calității educației;

Având în vedere precizările Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.100/28.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 1;

Ținând seama de dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 363/31.10.2017, privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Gheorghe Diaconu,

Ținând seama de solicitările formulate de o parte dintre consilierii locali ai sectorului 1 de a fi înlocuiți în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 1 la unele instituții de învățământ;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l) și alin.(5) teza a Il-a, art.81 alin.(2) lit.j) și art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se modifică Anexa nr.l a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.100/28.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 1, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/28.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 1 rămân neschimbate.

Art.III. (1) Primarul Sectorului 1 persoanele nominalizate la art.l vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 28.11.2017.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Alexandru-ȘtefiprpeaconuCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Mirona-Giorgiana Mureșan


Nr.: 399 Data:28.11.2017


1.    La poziția 37 - Școala Gimnazială nr.178: Se înlocuiește domnul Gheorghe Diaconu cu domnul Victor Zamfir

2.    La poziția 47 - Colegiul Național de informatică ’Tudor Vianu”: Se înlocuiește Adriana Antipa cu Daniela Nicoleta Cefalan ;

3.    La poziția 48 - Colegiul German ”Goethe”: Se înlocuiește Florea Bălan cu Monica Ioniță.

4.    La poziția 66 - Colegiul Tehnologic ”Viaceslav Harnaj”: Se desemnează domnul Teodor Purcărea;

5.    La poziția 75 - Școala Gimnazială de arte ”Iosif Sava”: Se înlocuiește Florina Andreea HI ev ca cu Dan Eremia;

6.    La poziția 77 - Școala Gimnazială de arte nr. 3: Se înlocuiește Florina Andreea Hlevca cu Dan Eremia;

7.    La poziția 78 - Clubul Sportiv Școlar nr. 1: Se înlocuiește Florina Andreea Hlevca cu Dan Eremia;