Hotărârea nr. 395/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 395 din 28.11.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Navigației nr. 3, sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. NAVIGAȚIEI NR. 3 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. 2137/10.11.2017 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 179/10.11.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B./ studiu de rețele însușit de specialist ing Alina Maria Anca V.U.I. Mareș;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 7887/13.07.2017.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare,

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă documentația de urbanism “P.U.D. - STR. NAVIGAȚIEI NR. 3 - SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 179/10.11.2017, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2: Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4: Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din

data de 28.11.2017.

PREȘEDINTE DE SEDINȚ 1 Alexandru-ȘtefalvDeaconCONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR

Mirona-Giorgiana MureșanNr.: 395

Data: 28.11.2017

pentru cetățean, pentru bunăstare

BIROUL REGLEMENTĂRI URBANISTICE ȘI ARHIVĂ

www.primariascctorl .ro


Ca urmare a cererii adresate de Volenliru Râzvan cu adresa în Str. I Mai nr. 27. bl. C7, înregistrată la nr. 24710 din 30.06.2017, completată cu nr. 43574 din 07.11.2017, în conformitate cu amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul

t cAEtaif.'OUtn.^TKcțor.l .IIiicurpțijiijLui prevedetjtfefȚ^stADi^îiioOȚ ptntitjd

Nr.

39?AVIZ NR.

PENTRU

PUD - STR. NAVIGAȚIEI NR. 3 - SECTOR I Construire locuință colectivă S+P+2E+M (4 apartamente)

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 340,00 mp (338,00 mp din măsurători cadastrale), proprietate Extrasul de Carte Funciară nr. 267867, eliberat la data de 25.09.2017.

INIȚIATOR: VOLENTIRU RÂZVAN PROIECTANT: S.C. SDH Arehiteeture S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. Daniela A. Glinischi (RUR: D, E, G7)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - Str. Navigației nr. I; Est - Str. Liniștei nr. 12, Str. Liniștei nr. 14; Sud - Str. Navigației nr. 5; Vest - artera de circulație Str. Navigației.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. 269/2000 cu valabilitatea prelungită prin H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Lla - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție. Se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent. Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumente istorice bucureștene, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, sau la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr 2318/94/N/34612 din 07.12.2016.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%, CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+IE, CUTmax.= l,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E, RHmax. = P+2E, Hmax. = 10 metri (cornișă). Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului. în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile construite în regim înșiruit se vor alipi pe limitele laterale de calcanele de pe parcelele învecinate pe o adâncime de maxim 15,00 m, cu excepția celor de colț care vor întoarce fațade spre ambele străzi.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - la limita de proprietate; stânga - la limita de proprietate.

Retrageri minime față de limita posterioară - retras minim 13,50 metri.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare. Retragerile astfel definite sunt maximale - depășirea lor nu se admite.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str. Navigației, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 7887 din 13.07.2017.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I, Mareș.

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de urb. Daniela A. Glinischi.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 10/18/27.07.2017, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 2318/94/N/34612 din 07.12.2016, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului I. în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea


PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII IN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SREN 45012 AEROO'


Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul I București; Ol I222 Tel. +40-21 -3 19.10.13; Fax: +40-21 -319.10.06

Email: remstraturnia,pri marias 1,ro http://www.primariasecti»rl ro


Proiectant General:

Beneficiar: VOLENTIRU RĂZVAN

Denumire proiect:

CONSTRUCȚIE IMOBIL CU

FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ COLECTIVĂ str. NAVIGAȚIEI nr.3

PR.NR.

U05/2017

S.C. SDH Architecture S.R.L.

str. Temisana nr.19, București J40/3174/2008 - CUI 23353656 tel: 0744838406

Specialitatea

URBANISM

Scara

REGLEMENTARI

Sef proiect

Urb. Daniela Glinischi

1/500

URBANISTICE

■ Proiectat

Urb. Daniela Glinischi

Faza PUD

PI. 04