Hotărârea nr. 391/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 391 din 28.11.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Regimentului nr. 73, sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

DRUMUL REGIMENTULUI NR. 73, SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. 2134/10.11.2017 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 176/10.11.2017emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. nr. 1391169/19.02.2016;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 17275/23.10.2017.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executăm lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. 2 lit. e, art. 81, alin. 2, lit. i, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă documentația de urbanism “P.U.D. - DRUMUL REGIMENTULUI NR. 73, SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 176/10.11.2017, prezentat în anexa 1 și cu Planșa de Reglementări vizată prezentată în anexa 2.

Art.2: Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4: Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din

data de 28.11.2017.


CONTRASEMNEAZĂ,


Nr.: 391

Data: 28.11.2017


pentru cetățean, pentru bunăstare

«B&u MU1MICIPIUI IILIC'UIII ȘTI

W SECTORUL

www.primariasccrorl.ro

BIROUL REGLEMENTĂRI

URBANISTICE ȘI ARHIVA

Cil urmare a cererii adresate de Vârtosu Mibail cu adresa în București, Șos. Nordului nr 64, etaj 2, ap 25.07.2017, completat cu nr 42686 din 31 10.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/200 cu modificările și completările ulterioare, se emile următorul:    1


PUD


tAi^mia lâ rtrA2»W3Jl!ULUI priviți 1 umenațiftial'JriArrjiilui' și! Gibiliiis'iJful,

Nr.'


AVIZ NR.

PENfRU

DRUMUL REGIMENTULUI NR. 73- SECTOR 1, BUCUREȘTI Construire imobil dc locuințe colective S+P+2E+M ( 15 apartamente)


„: in suprafață de 1.156 mp (1.156 mp. din măsurători cadastrale) proprietate nțiflală :ii1e Fnnrinrln nr *>64403 elihenil la dala de 10 07 701 7    \\GENERAT DE IMOBILUL:

inlormaliiloi din Extrasul de Caile Funeiarta nr 264403, eliberat la data de 19.07 2017

INIȚIATOR:    VÂRTOSU MIHAIL, VARTOSU FLORENTINA

PROIECTANT:    SC URBAN ARHITECTURAL MANAGEMENT S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. Alina Mariana C.N. Govorosciue (D3, D20, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚA ZONA STUDIATĂ ÎN PUD: Zona sludială prin PUD include parcelele învecinate imobilului cate a general documentația, delimitată astfel: Nord - Drumul Regimentului nr 73-79; Sud - Drumul Lipovanilor nr 69-71 și Intrarea Stegarului nr 57; Vest - Drumul Regimentului nr.73-79, Est - artera de circulație Drumul Regimentului.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform RLU aferent PUG - Mun. București, amplasamentul se înscrie în subzomt Llc -locuințe individuale și colective miei eu maxim P+2 niveluri având POTmax = 45%, CUT maxim = 0,9 (pentru înălțime P+1E), CUT maxim= 1,3 (pentru înălțimi P+2E), Hmax comisa = lOm In cazul mansardelor, se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC. Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4,00m lățime dinlr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținui prin una din proprietățile învecinate. Amplasamentul este cuprins în PUZ "Zona de Nord a Municipiului București -Șos Odăi - Șos. Bueurești-Ploiești - Str. Jandarmeriei - Sos. Glie. loneseu Sisești - Șos București-Târgovișle, sector 1" aprobai cu H.C.G M B ni.21/3 1.01 2014, avizul Arhitectului Șef Nr 15/20 06.2013 terenul este încadrat în U.T.R.-9 cu următorii indicatori urbanistici: pentru terenuri mai mici de 1.000 mp - P O.T. max =45%, C.U.T. max.= l ,3, H.max.= l 5m, R.max.h.= P+2E+3Er. Pentru terenuri mai mari de I .OOOmp - P O.T. max.= 50%, C.U.T. max.=2,0, H.max.= l8m, R max li = P+3E+4Ei (in prezent anulat). Imobilul nu se allă pe lista cuprinzând monumente istorice actualizata în 2015 sau la mai puțin de lOOm de imobile aliate pe aceasta lista conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr I655/47/R/28I00 din 02 10 2017 Pentru acest amplasament a mai Idsl emis un certificat de urbanism ni 1577/44/R/22947 din 21.09.2015.

Indicatorii urbanistici reglementați!': POTmax=45% si CUTmax=0.9 (pentru P+1E), CUTmax=l.3 (pentru P+2E), Hmax eomisa= lOm In cazul mansardelor, se admite o depășiie a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0.6 din AC.

Retragerea minima fata de aliniament — clădirile, indiferent de regimul de construire, se vor retrage fala de aliniament la o distanta de minim 5 0 metri.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din inaltimea la cornișa, dar nu mai puțin de 3,()()m.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 m


PREVEDERI PUD - PROPUSE: Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planșei dc reglementari, anexă la Aviz. Retragerile astfel definite sunt maximale - depășirea lor nu se admite.


CIRCULAȚII SI ACCESE: Parcarea și gararca autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație " aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonul se va realiza din Dr Regimentului si prin diurnul de acces, în conformitate cu Aviz Comisia Tehnică de Circulație nr. 17275/23.10.2017, emis de Primăria Municipiului București

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Aviz Comisia de Coordonare nr. 1391169/19 02.2016. Documentația este însoțită de studiu de însorire insușit de arh.Robert Dumitru și ilustrare volumetrică însușită de arh.Alina Govorosciue.

in urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism 12/20/19.09.2017 se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu. Prezentul aviz este un aviz tehnic și poale 11 folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U D și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de val.djțKt    ledului de urbanism nr 1655/47/R/28I00 din 02.10.2017

emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. In eaztiWtcado]    tțțăfStoei PUD in plenul Consiliului Local al Sectorului I, in

termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată, Q^pă,.:iprnl    t ratjjtfl^valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este in

vigoare.


Șef birou ,

Raluca Mihaela EpiltinCiobănii OprescPRIMĂRIA A FOST CERTIFICATA ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII IN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SREN-15012 AEROQBd. Banu Manta nr. 9, Sectorul I București; Ol 1222 Tel. +40-21-319.10.13; Fax: +40-21-319.10.06

Email; registratura^ primarias I ro htlr>://www primariasectorl.ro


IE 250109

I Ax existent si menținut


E+M


+1E+M


ORUL. I Al


P+1E+M


IMOBIL LOClilINTE COLECTIVE S+P+2E+M


PROPRIETATE PRIVATA


SECȚIUNE PROFIL B-B SCARA 1:500


PROPRIETATE PRIVATA - TERENUL 150 ■ m    ° '

STUDIAT    )—Lț—<flM    I I


PROPRIETATE PRIVATA


---___

X 1    ___| [_ țucaina


PADUREA BANEASA


o U4


___i


MO


■Uliii


SECȚIUNE PROFIL A-A SCARA 1:500


L1c- Locuințe Individuale sl colective mici cu | maxim P+2 niveluri situate In noile extinderi sau In enclavele neconstrulte,prevăzute a fl realizate prin viitoare operațiuni urbanistice,in regim de construire contlnuu(lnslriJlt)sau dlscontlnuuțcuplat,izolat).Suprafața nivelului mansardei va fl de maxim 60% din aria unul .nivel curent.

,O.T. propus = 42.6%

C.U.T. propus = 1.54 mp ADCfmp teren R.l\propus = S+P+2E+M

ip

Lucarna; u J


Balcoane I I Balcoane

IMOBI LI LOCUINȚE COLECTIVE" ~ ’

I OxBx«xUl


u_S+P+2E+Mj


53.19


adurea Baneasfe

Borna silvica


PROPRIETATE PRIVATA - TERENUL STUDIAT


PLAN URBANISTIC DE DETALIU


DRUMUL REGIMENTULUI NR. 73, SEOTO.R 1, MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PROFIL C-C' SCARA 1:500


r ÎC-NSIUUW - AL .,L SECTC .iJi.'Jl 1


LEGENDA

LIMITE


Limita zonei studiate Limita de proprietate

Limita de proprietate a terenului studiat prin P.U.D. Construcție propusa


FUNCȚIUNI

I_ZI Locuire individuala / zona aferenta

I I Locuire colectiva / zona aferenta,nr.apartamente =15 Servicii

Circulație carosabila Circulație pietonala Terenuri libere de construcții r| Vegetație de aliniament I" ~ — .1 Padurea Baneasa ACCESE

Acces carosabil pe proprietate Acces pietonal pe proprietate

RESTRICȚII TEHNICE

■■■■■■ Alinierea balcoanelor la fațada clădirilor vecin ■ ■■■■■ Limita edificabil

W/////A Suprafața de teren neconstruibila afectata de viitoarele supralargiri ale drumurilor propuse (S = 192.41 mp)

Număr de apartamente= 15 , cu 2,3,4 camere


PRESCRIPȚII P.U.G. BUCUREȘTI

L1c - Locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in noile extinderi sau in enclavele neconstruite P.O.T. maxim = 45%;

C.U.T. maxim pentru inaltimi de P+2=1.3mp.ACD/mp.teren R.H. max. = 10m(se admite un nivel mansardat inscris in volumul acoperișului,in suprafața de maxim 60% din aria construita)

DATE DE TEMA


CATEGORIA DE FOLOSINȚA

Curți construcții

FUNCȚIUNEA PROPUSA

Locuințe colective mici


PROFIL D-D' SCARA 1:500


stn --


PARAPET DE PROTECȚIE PĂDURE BORNA STLVICA


INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI

P.O.T. propus = 42.6%;

C.U.T. max = 1.30+0.26 = 1.56;

CUT maxim este de 1.3 la care se admite in cazul

mansardelor o depășire a CUT proporțional cu

suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC;

C.U.T. propus = 1.28+0.26 = 1.54;

CUT propus pentru P+E1+E2 = 1.28<1.3, la care se

adauga CUT aferent mansardei cu o suprafața egala cu 60% din AC;

R.H. propus = S+P+2E+M.


I sfc.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

Nr.

Pct.

Coordfjn.Tte. pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

Y [ni]

X [m]

Y [m]

6

IIlTCțt

,i.    6

334673rt\

334643

W4656,124o

CD

£93481.340 593476.374 £63439.6:2 £934 4‘1.020 £93460.600 £93490.656

5.367

37.790

22.477

17.209

31.196

10.387

3

4

8

9

7

1

2

i "■ 410

234656.125 334671.902

334673.998

334665.203

334667.120

334677.640

583495.280

583490.656

583481.348

583476.374

583439.622

583439.240

583483.180

4.799

18.387

5.367

37.790

1.955

45.182

23.573

t>192np P-157,052m


BILANȚ TERITORIAL PROPU

s

UTILIZARE FUNCȚIONALA PROPUSA

Suprafața

Procent

Suprafața construita

492.7 mp

42,6 %

Circulații pietonale si accese

316.3 mp

27,3 %

Spatii verzi/din care 273“spătii verzi

plantate la sol- 231 mp)

347mp

30%

231 mp

TOTAL SUPRAFAȚA TEREN STUDIAT

1156 mp

100,00%


fizarea prezentei documentații a fost folosit planul cadastral cu numărul de Înregistrare S7301 din data de 29.10.2015, copie torma cuj&ifemplarul din arhiva O.C.P.I

Nt ta : Prșflazfantul S.C. URBAN ARHITECTURAL MANAGEMENT S.R.L.este direct răspunzător pentru veridicitatea datelor expuse in prezenta itie conforma cu realitatea pe teren sl prescripțiile din documentațiile aprobate In vigoare care vizeaza zona supusa studiului,


PROIECT:


BENEFICIAR


AMPLASAMENT:


UAM


TITLU PLANȘA:


FAZA:


IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE S+P+2E+M


PROIECTANT GENERAL:

Soft Utilizat: AutoCAD 2013 Licența Nr,: 110000299040

VARTOSU MIHAIL

Drumul Regimentului Nr. 73, Sector 1, Municipiul București

S.C. URBAN ARHITECTURAL MANAGEMENT S.R.L. J40/10818/2006; CUI RO18818534 / 2006

Str. Andrei Muresanu, nr. 5, ap. 2, Sector 1, BUCUREȘTI

Tct: 0734,735.101

NR PROIECT:

UI 12/2017

Numele:

ScmnaJMfă:

Sef proiect;

Urb. Alina GOVOROSCIUC

7

Proiectant:

Urb. Mihnea GRĂDINARI)

Proiectant:

Urb. Mihnea GRADINARU


REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE FUNCȚIONALA, CAI DE COMUNICAȚIE


P.U.D.DATA:

NOIEMBRIE

2017


SCARA: 1 : 500


NR. PLANȘA

U-05