Hotărârea nr. 388/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 388 din 28.11.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) str. Sold. Gheorghe Buciumat nr. 26 (fost Sold. Gheorghe Buciumat NR. 26-28), sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprnharea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. SOLD. GHEORGHE BUCIUMAT NR. 26, SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. 2138/10.11.2017 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 180/10.11.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / Studiului de rețele însușit

de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș

Aviz Comisia Tehnică do Circulație PMB 15539/20.10.2017. Studiu de trafic insușit de S.C. Traffic Audit Consulting S R I nr 9688 din 13.07.2017.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr 324/2010, H C G M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. 2 lit. e, art. 81, alin. 2, lit. i, din Legea administrației publice locale nr 215/2001, republicată, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă documentația de urbanism “P.U.D. - STR. SOLD. GHEORGHE BUCIUMAT NR. 26 (fost SOLD. GHEORGHE BUCIUMAT NR. 26-28)”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 180/10.11.2017, prezentat în anexa 1 și cu Planșa de Reglementări vizată prezentată în anexa 2.

Art.2: Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4: Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 28.11.2017.

PREȘEDINTE DE Alexandru-Ștelaf


INȚĂ,


eaconuCONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR

irona-Giorgiana Mureșan


Nr.: 388

Data: 28.11.2017

pentru cetățean, pentru bunăstare BIROUL REGLEMENTĂRI

URBANISTICE ȘI ARHIVĂ

www.pri mariascctor 1. ro


Ca urmare a cererii adresate de S.C. OVERSEAS GROUP PROPERTIES SRL cu adresa în str. Al. Lt. Ghe. Stalpeanu nr. 2, sector I, București, înregistrată la nr. 34174 din 09.1 1.2015, completată cu nr. 42529 din 30.10.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, eu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ NR..

PENTRU

SECTOR 1


PUD - STR. SOLD. GHEORGHE BUCIUMAT NR. 26 (fost SOLD. GHEORGHE BUCIUMAT NR. 26-28 )

Construire ansamblu rezidențial 4 imobile

Corp A - S+D+P+4E+5E+6Er - Hmax. 25. I5m, Corp B - S+D+P+6E - Hmax. 23,45m, Corp C - 2S+D+P+6E - Hmax. 23,45in, Corp D -2S+D+P+6E - Hmax. 23,45m ANEXĂ I A i i'Yi'Â


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 9.621,00 mp, proprietate privată conform nuliițytt^ilor din-ExImtuLdcjCarte Funciară nr. 267571, eliberat la data de 25.01.2017.

INIȚIATOR: SC. DANUBIO WIND SRL PROIECTANT: SC DMBI ARH1TECTURASRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: Arh. Dragoș Mihail (RUR: D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUD: Zotul învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - domeniul pul Ghe. Buciumat; Est - imobil având adresa poștală în Str. Sold. Ghe. Buciumat, nr. 24; Vest - imobil Ghe. Buciumat, nr. 26-28.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUZ închidere Inel Media} nord-autostrada tronson cuprins între Lacul Morii și Șos. Colentina aprobat cu HCGMB nr. 294/28.1 1.2013?ÎSrnSte urbanism nr. 27/12.09.2013 și modificat cu HCGMB nr. 292/27.11.2014, aviz de urbanism nr. 13/28.07.2014, imobilul este cuprins în U.T.R. 4_43 „subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+6 niveluri” P.O.T.max.=60%, C.U.T.max.=2,5, H.max.=30,00m (echivalentul a P+6E); Utilizări admise: instituții, servicii și echipamente publice, sedii ale unor companii și firme, alte servicii profesionale, servicii sociale, colective și personale, sedii ale unor organizații politice, profesionale, lăcașuri de cult, comerț cu amănuntul, activități manufacturiere, depozitare mic-gros, hoteluri și restaurante, sport și recreere în spații acoperite, parcaje la sol și multietajate, spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite, spații plantate, locuințe cu partiu obișnuit sau special. Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumente istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100 m fața de imobile aflate pe aceasta listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. I048/99/B/23369 din 06.07.2017. Pentru același amplasament a mai fost eliberat Certificatul de urbanism nr. I I 16/92/b/1 8068 din 07.07.2015, prelungit până la data 10.07.2017.

Indicatorii urbanistici reglementați: P.O.T.max.=60%, C.U.T.max.=2,5, H.max.=30,0m - echivalentul a P+6E.

Retragerea minimă față de aliniament - conform Plan Urbanistic Zonal în vigoare.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale și posterioare a terenului - conform Plan Urbanistic Zonal în vigoare. PREVEDERI PUD - PROPUSE: Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planșei de reglementari, anexă la Aviz. Retragerile astfel definite sunt maximale - depășirea lor nu se admite.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza in conformitate cu avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 15539/20.10.201 7.Studiu de trafic insușit de S.C. Traffic Audit Consulting S.R.L. ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Documentația este însoțită de: Studiu de însorire, ilustrare volumetrică însușite de arh. Arh. Dragoș Mihail, Aviz Compania Națională de Cai Ferate „CFR” nr. 7/5/92/10.02.2015 și Document de avizare nr.R.2/16/605/din 27.10.2015, Aviz Ministerul Transporturilor nr.4947/14.02.2017, Aviz Administrația Națională "Apele Romane" nr.l 1435/25.10.2016. Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Româna nr. 25490/1139 din 06.10.2017.

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 12/10/19.09.2017, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilo^d*MHWgjTjire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor    este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de

valabilitate a certificatului de urbanism nr.1048>mj?23369 din 0(56<W2() 17, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. In cazul neadoptării documentației PUlTynsuenul Ccfoiliului Labroail Sectorului I, in termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta ramjmi^Valabil alâțrtimp cât Hoiărnrea de aprobare este in vigoare.
București; Ol 1222 +40-21-319.10.06 Email: reuistlaiurateiDrimariasl.ro httn:'7www.nrimariasector I .roPRIMAtWțlA FOST CERTIFICATA ISO 9001-2008 PRIVIND țSISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SREN 45012 AEROQ'

Nr.Pct


1

""■*23


22


21


20


19


18


17Schița anexa la Procesul verbal de pichetgr

SCARA 1:1000

ADRESA IMOBIL: Intr. Soldat BUCIUMAT GHEORGHE , nr. 26 IE 267571, Sector 1, Mun. București


Inventar de coordonate LOT 1


Sistem de proiecție: STEREO 70


Nord [m]


Est [m]


Distanta [m]


332696.88


332683.62


332645.03


332643.08


332618.77


332585.33


332582.94


332586.03


332591.00


332633.54


332634.52


332691.75


Suprafața din măsurători


58 7275.24


587368.24


587371.28


587335.41


587336.16


587338.95


587276.71


587273.55


587273.15


587273.90


587273.88


587269.74


Inventar de coordonate LOT 2


93.94 m


38.71 m


35.91 m


24.32 m


33.56 m


62.29 m


4.42 m


4.98 m


42.54 m


0.99 m


57.37 m


7.53 m


8345 mp


Sistem de proiecție: STEREO 70

Nr.Pct

1

Nord [m]

Est [ml

Distanta [m]

332703.29

587263.87

4,38 m

2

332703.52

587268.25

9.25 m

3

332703.99

587277.48

91.14 m

4

332690.85

587367.68

7.25 m

15

332683.62

587368.24

93.94 m

16

332696.88

587275.24

7.53 m

17

332691.75

587269.74

57.37 m

18

332634.52

587273.88

0.99 m

19

332633.54

587273.90

42.54 m

20

332591.00

587273.15

3.12 m

12

332594.11

587272.90

30.70 rn

13

332624.72

587270.45

16.59 m

14

332641.26

587269.12

62.26 m

Suprafața din măsurători

1142 mpInventar de coordonate IE 267571

Sistem de proiecție: STEREO 70

Nr.Pct

Nord [m]

Est [m]

Distanta [m]

1

332703.29

587263.87

4.38 m

2

332703.52

587268.25

9.25 m

3

332703.99

587277.48

91.14 m

4

332690.85

587367.68

45.96 m

5

332645.03

587371.28

35.91 m

6

332643.08

587335.41

24.32 m

7

332618.77

587336.16

35.42 m

8

332583.47

587339.10

40.84 m

9

332581.81

587298.29

17.96 m

10

332580.94

587280.36

6.38 m

11

332580.61

587273.99

13.54 m

12

332594.11

587272.90

30.70 m

13

332624.72

587270.45

16.59 m

14

332641.26

587269.12

62.26 m

Suprafața din măsurători

9621 mp

Suprafața din acte

9621 mp


Inventar de coordonata LO i 3

Sistem cis proiecție: STEREO 70

Nr.Pct

21

Nord [m]

Esllm]

Distanta jm]

502586.00

587270.55

4.42 m

22

002582.94

5872.76.71

62.29 m

23

002585.00

587008.95

1.85 m

b

o 3 a. o c3 >-j. Z

587009.10

40.84 m

9

002551.31

587293.29

1 7.96 m

10

302580.94

587280.06

5.08 m

1 1

332.580.61

587270.99

5.44 m

Suprafața din măsurători

134 mp


EXECUTANT

S.C. TCG co ing. SerbanO II n AAICAHUDI II rț

i    iim

Nr. cadastral

Suprafața masurata

AdVesa imobilului

96^1.00

Str. pold. Gheorghe Buciumat, nr. 26

Cartea Funciara nr.


STR. SOLD. GH. BUCIUMAT NR. 26

BILANȚ TERITORIAL

Suprafața teren

Suprafața rezervata străzi cf. PUZ Lot 1- teren neafectat de circulații Suprafața construita Suprafața desfasurata P.O.T.

C.U.T.

Supraf. spațiu verde S spațiu verde pe sol S spațiu verde peste subsol

9621,OOmp 1276,OOmp 8345,00mp 3015,15mp 23814,85mp 31.33%

2,47

2895,00mp(30,09%) din care 1930mp (20,06%) si 965mp (10,03%)

Supraf. drumuri/alei pietonale    2434,85mp


ANSAMBLU DE LOCUINȚE STR. SOLD. GH. BUCIUMAT NR. 26

Sconstruita

Sdesfasurata

Regim de inaltime

Hmax

Nr. ap.

CORP A

795,60mp

5843,10mp

S+D+P+4E+5-6Er

25,15m

78

CORPB

795,60mp

6838,70mp

S+D+P+6E

23,45m

79

CORP C-D

1424,95mp

11370,70mp

2S+D+P+6E

23,45m

136

TOTAL

3015,15mp

23814,85mp

293 ap.

Profil PC 3 ax


12.0

Se respecta HCGMB 66/2006 privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare. Total 293 apartamente cu Scd<100mp. Se asigura parcarea subteran in subsoluri (300 locuri) si suprateran (52 locuri), total 352 locuri (293, cate 1 loc/ap. + 20% suplimentar).

, CUI: 34291397, Johann Strauss nr.2A, Sector 2, Tel/Fax:+40/0371179362


P.U.D. ANSAMBLU DE LOCUINȚE

STR. SOLDAT GHEORGHE BUCIUMAT NR.26, SECTOR 1, BUCUREȘTI


LEGENDA


. LIMITA P.U.D.-LOT UNIFICAT IE 267571


LIMITA STRĂZI CF. PUZ APROBAT


LIMITA EDIFICABIL CF. PUZ APROBAT


LIMITA LOTURI


LIMITA-SUBSOL (70% din suprafața teren)

LOT 2 - TEREN REZERVAT PT.

CIRCULAȚII CF. PUZ APROBAT LOT 3 - TEREN REZERVAT PT.

CIRCULAȚII CF. PUZ APROBAT

ZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE

ZONA COMERT/BIROURI/SERVICII

SPATII VERZI PROTECȚIE A INFRASTRUCTURII


CONSTRUCȚII EXISTENTE


CONSTRUCȚII PROPUSE


STRĂZI EXISTENTE


CIRCULAȚIE PRIVATA PE LOT


TROTUARE

SPAȚIU VERDE PE LOT, IN SOL NATURAL

SPAȚIU VERDE PESTE SUBSOL/JARDINIERE


ACCES AUTO

ACCES LOCATARIDATAi


DESENAT


ARH, RDDICA LIMBAN


PROIECTAT


ARH. DRAGOȘ MIHAIL ■


SEF PROIECT ARH. DRAG0S MIHAIL


FAZA PROIECT'


P.U.D.


TITLU PLANȘA'

REGLEMENTARI URBANISTICE SI DE CIRCULAȚIE


SCARA'


li500


PROIECT NR.


2/2015


PLANȘA NR.Nr. cadastral

Suprafa

ta masurata

Ad

•esa imobilului

i

96

fci.oo

Str.

50ld. Gheorghe Buciumat, nr. 26

Cartea Funciara nr


■----ATDate referitoare la teren

Nr.

parcela

Categorie de folosința

Suprafața [mp]

Mențiuni

1

Cc

9621.00

Total

9621.00

împrejmuit parțial

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la șol [mp]

Mențiuni

1

rotai

■‘î'îR*>v

Suprafața totala masur ata - 9521.00 mp

1    suprarata-airracu

-iG--

Executant: PE Confirm executarea masui intocrnîrii documentației