Hotărârea nr. 385/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 385 din 28.11.2017 privind prelungirea acordării ajutorului financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Armean Nadia Marioara, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind prelungirea acordării ajutorului financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Armean Nadia Marioara, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 avizată de Direcția Management Economic cu nr. G/3208/22.11.2017;

Având în vedere raportul Comisiei de sănătate și protecție socială;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modifiările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/24.02.2005 pentru aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social și/sau aflate în risc de marginalizare socială și prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum și modalitățile de intervenție, cu modificările și completări ulterioare;

Văzând cererea doamnei Armean Nadia Marioara, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 58010/15.11.2017;

în temeiul prevederilor art.45 alin. (2), art.81 alin.(2) lit.n) și art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă prelungirea acordării de către Primarul Sectorului 1 al municipiului București, a ajutorului financiar în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Armean Nadia Marioara, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale.

Art.2. (1) Se autorizează Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 să efectueze plata ajutorului financiar, în baza actului administrativ emis de Primarului Sectorului 1, din bugetul devenituri și cheltuieli al instituției.

(2) Acordarea ajutorului financiar se va face conform procedurilor aplicabile în cazul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/24.02.2005 pentru aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social și/sau aflate în risc de marginalizare socială și prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum și modalitățile de intervenție, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și doamna Armean Nadia Marioara vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 28.11.2017.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,


Alexandru-Ștefan DeaconuSECRETAR

Mirona-Giorgiana MureșanNr.: 385

Data: 28.11.2017