Hotărârea nr. 378/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 378 din 28.11.2017 privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 197/30.06.2017 privind aprobarea implementării Proiectului Educațional și social „Pachet alimentar pentru elevii din ciclul primar - clasele 0-IV din unitățile de învățământ din Sectorul 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 197/30.06.2017 privind aprobarea implementării Proiectului Educațional și social „Pachet alimentar pentru elevii din ciclul primar - clasele 0-IV din unitățile de învățământ din Sectorul 1”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de Specialitate întocmit de către Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, avizat de Direcția Management Economic cu nr.G/3209/22.11.2017;

Ținând cont de raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte;

Având în vedere prevederile:

-    Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu modificările și completările ulterioare, republicată;

-    O.M.E.N.C.S. nr. 5079/2016 din 31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței nr. 68 din 28 august 2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinului Ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 2126 din 5 noiembrie 2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor tară adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale;

-    Legii nr. 123 din 27 mai 2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar;

-    Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1563 din 12 septembrie 2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 197/30.06.2017 privind aprobarea implementării Proiectului Educațional și social „Pachet alimentar pentru elevii din ciclul primar- clasele 0-IV din unitățile de învățământ din Sectorul 1”;

Ținând cont de nota de rectificare a erorii materiale nr. K/1635/01.08.2017, înregistrată la registratura Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 sub nr. 9656/04.08.2017;

în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Sectorului 1,

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2), art 81 alin. 2 lit. n), precum și art. 115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. începând cu data aprobării prezentei, se modifică punctul 1, intitulat "Scopul programului”, din Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 197/30.06.2017 privind aprobarea implementării Proiectului Educațional și social „Pachet alimentar pentru elevii din ciclul primar - clasele 0-IV din unitățile de învățământ din Sectorul 1”, acesta urmând a avea următorul conținut:

“Prin implementarea proiectului „Pachet alimentar pentru elevii din ciclul primar -clasele 0 - IV din unitățile de învățământ din Sectorul 1" se dorește asigurarea unui „pachet alimentar” pentru cei aproximativ 12.600 de elevi care frecventează unitățile de învățământ de stat, cu ciclu primar, de pe raza Sectorului 1 (26 de școli gimnaziale și 8 licee), fiind exceptați elevii care sunt incluși în alte programe similare finanțate de către Primăria Sectorului 1.”

Art.II. începând cu data aprobării prezentei, se completează Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 197/30.06.2017 privind aprobarea implementării Proiectului Educațional și social „Pachet alimentar pentru elevii din ciclul primar - clasele 0-IV din unitățile de învățământ din Sectorul 1”, cu punctul nr. 9, intitulat "Finanțarea proiectului”, acesta urmând a avea următorul conținut:

“9. Finanțarea proiectului

Valoarea pachetului alimentar sau a mesei calde, după caz, este estimată la 15 lei / zi / elev.

Costul implementării proiectului educațional și social „Pachet alimentar pentru elevii din ciclul primar - clasele 0-IV din unitățile de învățământ din Sectorul 1” va fi de aproximativ 189.000 lei/zi și va fi suportat integral din bugetul local.”

Art.III. începând cu data aprobării prezentei, se completează Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 197/30.06.2017 privind aprobarea implementării Proiectului Educațional și social „Pachet alimentar pentru elevii din ciclul primar - clasele 0-IV din unitățile de învățământ din Sectorul 1”, cu punctul nr. 10, intitulat "Criterii de eligibilitate privind înscrierea elevilor în proiect”, acesta urmând a avea următorul conținut:

“10. Criterii de eligibilitate privind înscrierea elevilor în proiect

Pentru înscrierea în Proiectul Educațional și social „Pachet alimentar pentru elevii din ciclul primar - clasele 0-IV din unitățile de învățământ din Sectorul 1”, elevii trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a)    să fie înscriși la o unitate de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1;

b)    să facă parte din ciclul primar de învățământ;

c)    să nu fie incluși în alte programe similare finanțate de către Primăria Sectorului 1.

Cu titlu de exemplu, elevii care beneficiază de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 266 din 2017 privind probarea extinderii Programului "Educație pentru viață” pentru elevii din învățământul preuniversitar ai Sectorului 1, cu modificările și completările ulterioare, nu vor putea beneficia simultan și de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 197 din 2017 privind aprobarea implementării Proiectului educațional și social „Pachet alimentar pentru elevii din ciclul primar - clasele 0-IV din unitățile de învățământ din Sectorul 1”, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a preveni orice neînțelegeri, menționăm că elevii care beneficiază de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 640 din 7 septembrie 2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018 vor putea beneficia totodată și de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 197 din 2017 privind aprobarea implementării Proiectului educațional și social „Pachet alimentar pentru elevii din ciclul primar - clasele 0-IV din unitățile de învățământ din Sectorul 1”, cu modificările și completările ulterioare. ”

Art. IV. Celelalte prevederi ale hotărârii mai sus menționate rămân neschimbate.

Art.V. (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și Direcția Management Economic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice interesate, precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 28.11.2017.