Hotărârea nr. 374/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 374 din 28.11.2017 privind acordarea unui sprijin financiar Patriarhiei Române în valoare de 10.000.000 lei pentru finanțarea unor lucrări la Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională)


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar Patriarhiei Române în valoare de 10.000.000 lei pentru finanțarea unor lucrări fa Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională)

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1;

Ținând cont de raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale;

în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art.3 alin.(3) din Ordonanța Guvernului României nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea programului Național “Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității”;

în temeiul art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.s), coroborat cu art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea nr, 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Patriarhiei Române în valoare de 10.000.000 lei pentru finanțarea unor lucrări la Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională).

Art.2. Se aprobă protocolul de colaborare încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 și Patriarhia Română, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului Local al Sectorului 1 protocolul de colaborare menționat la art. 2.

Art.4. Verificarea deconturilor justificative ale lucrărilor de execuție se va face de către Direcția Investiții și Direcția Management Economic din cadrul aparatului dc specialitate al Primarului sectorului 1, potrivit competențelor.

Art.5. (1) Primarul sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Serviciul Legislație și Spatii cu altă Destinație decât cea de Locuință vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 28.11.2017.


ȘEDINȚĂ,


Deaconu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Mirona-Giorgiana Mureșan

Nr.: 374

Data: 28.11.2017

Anexa nr.l

la Hotărârea Consiliului Local nr.374/28.11.2017

PREȘED---------DINȚĂ,


Alexan    îaconu

PROTOCOL DE COLABORARE

Având în vedere Hotararea Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea programului Național “Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității”;

Ținând seama de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

s-a încheiat prezentul

PROTOCOL DE COLABORARE

Art. 1. PĂRȚILE PROTOCOLULUI

Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București cu sediul în București, Bulevardul Banu Manta nr. 9, Sector 1, reprezentat prin domnul Daniel Tudorache, în calitate de Primar al sectorului 1 al Municipiului București, denumit în cele ce urmează CONSILIUL;

si

Patriarhia Română, cu sediul în București, Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, Sector 4 cont R053RNCB0075004895030109 deschis la Banca Comercială Română Sucursala Sector 4, cod fiscal RO4430779, reprezentata prin preot Nicolae Crîngașu, în calitate de Consilier Patriarhal Coordonator, denumită în cele ce urmează BISERICA

Art. 2. OBIECTUL PROTOCOLULUI

Obiectul prezentului protocol constă în acordarea de către Consiliu a unui sprijin financiar Bisericii în valoare de 10.000.000 lei pentru finanțarea unor lucrări la Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) în vederea respectării termenelor stabilte pentru finalizarea obiectivului.

Art. 3. OGLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1 Consiliul va acorda un sprijin financiar Patriarhiei Române în valoare de 10.000.000 lei pentru finanțarea unor lucrări la Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din

cadrul celor cuprinse in listele de lucrări (anexa nr. 1 la Protocol)

3.2    Biserica va utiliza sprijinul financiar numai în scopul menționat la art. 3.1.

3.3    Orice modificare adusă de Biserică listelor din Anexa 1 la Protocol vor fi prezentate spre aprobare Consiliului; după aprobarea acestora se va încheia un act adițional la Protocol. Nu vor fi acordate sume de bani pentru lucrări care nu sunt aprobate de Consiliu.

3.4    Consiliul va acorda în mod eșalonat sume de bani, în limita sprijinului financiar prevăzut la art. 3.1, be baza documentelor justificative prezentate de Biserică potrivit dispozițiilor art. 15 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, după verificarea acestora de către Consiliu, prin Direcția Investiții din cadrul Sectorului 1 al Municipiului București.

3.5    Biserica va sprijini prin toate mijloacele de care dispune activitățile cu caracter cultural organizate de Consiliu, având ca obiect punerea în valoare a patrimoniului cultural.

3.6    Biserica va menționa public și consecvent numele Sectorului 1 al Municipiului București și al Consiliului Local al Sectorului 1 ca partener principal în fața celorlalți finanțatori publici din România și nu numai. Această menționare va continua și după darea în funcțiune a obiectivului.

Art. 4. DURATA PROTOCOLULUI

4.1    Prezentul protocol se încheie pe o perioadă de un an, putând fi prelungit, cu acordul ambelor părți, în funcție durata lucrărilor finanțate.

4.2    Biserica va notifica necesitatea prelungirii protocolului cu cel puțin 15 zile înainte data expirării acestuia.

Art. 5. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI:

5.1    Prezentul protocol poate înceta:

a)    Prin utilizarea întregii sume acordate

b)    Prin neîndeplinirea de către oricare dintre părți, în mod culpabil și repetat, a obligațiilor asumate.

c)

Art. 6. FORȚA MAJORĂ

6.1    Nici una dintre părțile prezentului protocol nu răspunde pentru neexecutarea totală sau parțială sau executarea necorespunzatoare a oricăreia dintre obligațiile asumate dacă acestea sunt determinate de forța majoră, așa cum este aceasta definită prin lege.

6.2    Partea care invocă forța majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea de executare a obligațiilor în termen de 3 (trei) zile de la producerea evenimentului.

Art. 7. DISPOZIȚII FINALE

7.1    Eventualele litigii/neînțelegeri între părți vor fi soluționate pe cale amiabilă de către părți, în cazul în care acestea nu se pot soluționa amiabil, se va recurge la instanțele judecătorești.

7.2    Părțile pot conveni modificarea prezentului protocol, pe baza acordului de voință, prin încheierea de acte adiționale.

7.3    Prezentul protocol s-a încheiat astăzi _în două exemplare originale, câte unul

pentru fiecare parte.

PATRIARHIA ROMÂNĂ,


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

PRIMAR.


Consilier Patriarhal Coordonator,


DANIEL TUDORACHE


NICOLAE CRÎNGAȘU


Direcția Investiții, Director Executiv

Vizat CFPP

Serviciul Legislație si Spatii cu alta destinație decât cea de locuința Sef Serviciu,