Hotărârea nr. 373/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 373 din 28.11.2017 privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2017


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2017

Nazând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate nr. G3099/14.11.2017 întocmit de Direcția Management Economic;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 19 alin. (1), lit. a) si b) si art. 20 alin (1), lit. a) și c) ale Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Legii nr. 6/2017 - legea bugetului de stat pe anul 2017, rectificată; în temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea

bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite și a modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Conform adresei nr. 87075/14.11.2017 transmisă de către Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București privind Decizia nr. 5728/09.11.2017 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de diminuare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București.

Conform adresei nr. 5679/924241/09.11.2017 transmisa de către Direcția Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2017, precum si estimările pentru anii 2018-2020.

în temeiul art.45, alin.(2), lit. ”a” , art.81, alin.(2), lit. ‘’d” și art. 115, alin.(l), lit.”b” din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Veniturile bugetului general centralizat al Sectorului 1 sunt în valoare de 1.543.696,84 mii lei, conform anexei nr. 1.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE

BUGET

RECTIFICAT

OCTOMBRIE

BUGET

RECTIFICAT

NOIEMBRIE

INFLUENTE

VENITURILE BUGETULUI GENERAL AL SECTORULUI 1

1.514.627,96

1.543.696,84

+29.068,88

Secțiunea de funcționare

1.229.196,62

1.258.265,50

+29.068,88

Secțiunea de dezvoltare

285.431,34

285.431,34

0,00

VENITURILE BUGETULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1

1.213.310,87

1.242.250,87

+28.940,00

Secțiunea de funcționare

1.207.624,90

1.236.564,90

+28.940,00

Secțiunea de dezvoltare

5.685,97

5.685,97

0,00

VENITURILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE

21.788,52

21.917,10

+128,88

INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN

VENITURI PROPRII

Secțiunea de funcționare

21.571,72

21.700,60

+128,88

Secțiunea de dezvoltare

216,50

216,50

0,00

VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

239.998,00

239.998,00

0,00

Secțiunea de funcționare

0,00

0,00

Secțiunea de dezvoltare

239.998,00

239.998,00

VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI INTERNE

39.530,87

39.530,87

0,00

Secțiunea de funcționare

0,00

0,00

0,00

Secțiunea de dezvoltare

39.530,87

39.530,87

0,00

>    Veniturile bugetului local pe anul 2017 în valoare de 1.213.310,87 mii lei se majoreaza cu 28.940,00 mii lei, devenind 1.242.250,87 mii lei, conform anexei nr.1.1 (1.1.1; 1.1.2).

>    Veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017 în sumă de 21.788,22 mii lei lei se majoreaza cu 128,88 mii lei, devenind 21.917,10 mii lei, conform anexei 1.3 (1.3.1; 1.3.2);

>    Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2017 sunt în sumă de 239.998,00 mii lei conform anexei 1.5;

>    Veniturile bugetului din împrumuturi interne pe anul 2017 sunt în sumă de 39.530,87 mii lei.

Art. 2. Cheltuielile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2017 în sumă de 1.685.735,27 mii lei se majoreaza cu 29.068,88 mii lei, devenind 1.714.804,15 mii lei, conform anexei nr. 1.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE

BUGET

RECTIFICAT

OCTOMBRIE

BUGET

RECTIFICAT

NOIEMBRIE

INFLUENTE

CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT CLS 1

1.685.735,27

1.714.804,15

+29.068,88

Secțiunea de funcționare

1.233.508,84

1.262.577,72

+29.068,88

Secțiunea de dezvoltare

452.015,43

452.015,43

0,00

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL AL SECTORULUI 1

1.380.105,96

1.409.045,96

+28.940,00

Secțiunea de funcționare

1.207.624,90

1.236.564,90

+28.940,00

Secțiunea de dezvoltare

172.481,06

172.481,06

0,00

CHELTUIELILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

26.100,44

26.229,32

+128,88

Secțiunea de funcționare

25.883,94

26.012,82

+ 128,88

Secțiunea de dezvoltare

216,50

216,50

0,00

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

239.998,00

239.998,00

0,00

Secțiunea de funcționare

0,00

0,00

0,00

Secțiunea de dezvoltare

239.998,00

239.998,00

0,00

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI INTERNE

39.530,87

39.530,87

0,00

Secțiunea de funcționare

0,00

0,00

0,00

Secțiunea de dezvoltare

39.530,87

39.530,87

0,00

1.    Deficitul bugetului local al secțiunii de dezvoltare pe anul 2017, în valoare de 166.795,09 mii lei, se acoperă din excedentul anilor precedenți, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, astfel: “ Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (...), precum și după achitarea plăților restante se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

a) ca sursă de fmațare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare,

2.    Deficitul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din

venituri proprii al secțiunilor de funcționare și dezvoltare înregistrat în anul 2017 în valoare totală de 4.312,22 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, conform OMFP nr. 720/2014 de aprobare a normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor creditelor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, completat și modificat prin OMFP nr. 271/2015, astfel:

   Pentru Cap. 65.10 învățământ, conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenți în valoare de 3.837,22 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent;

   Pentru Cap. 70.10 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - Administrația Piețelor Sector 1,

conform art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenți în valoare de 475,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.

Art. 2.1. Cheltuielile bugetului local pe anul 2017 în valoare de 1.380.105,96 mii lei se majoreaza cu 28.940,00 mii lei, devenind 1.409.045,96 mii lei, conform anexei nr. 1.2, astfel:

(1)    1.409.045,96 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei nr. 1.2.1, din care:

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 1.236.564,90 mii lei;

- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 172.481,06 mii lei.

(2)    39.412,00 mii lei pentru Autorități Executive capitolul 51.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 36.080,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 3.332,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei

1.2.1.1 (1.2.1.1.1 ; 1.2.1.1.2);

(3)    33.881,00 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 32.854,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 1.027,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei

1.2.1.2 (1.2.1.2.1 ; 1.2.1.2.2);

(4)    16.460,00 mii lei pentru Tranzacții privind Datoria Publică și împrumuturile capitolul 55.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în valoare de 16.460,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei 1.2.1.3 (1.2.1.3.1);

(5)    1.017,00 mii lei pentru Apărare Națională capitolul 60.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în valoare de 516,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 501,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei 1.2.1.4 (1.2.1.4.1);

(6)    30.481,00 mii lei pentru Ordine Publică și Siguranță Națională capitolul 61.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 27.715,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 2.766,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei 1.2.1.5 (1.2.1.5.1 ; 1.2.1.5.2);

(7)    573.809,20 mii lei pentru învățământ capitolul 65.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 503.462,14 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 70.347,06 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr.1.2.1.6 (1.2.1.6.1 ; 1.2.1.6.1.1; 1.2.1.6.1.1.1; 1.2.1.6.1.1.2 ; 1.2.1.6.1.2; 1.2.1.6.1.2.1; 1.2.1.6.1.2.2; 1.2.1.6.1.2.3; 1.2.1.6.1.3; 1.2.1.6.1.4; 1.2.1.6.2 ; 1.2.1.6.2.1 ; 1.2.1.6.2.1.1);

(8)    62.704,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 32.588,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 30.116,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei

1.2.1.7    (1.2.1.7.1);

(9)    121.130,66 mii lei pentru Cultură, recreere și religie capitolul 67.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 91.742,66 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 29.388,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei

1.2.1.8    (1.2.1.8.1 ; 1.2.1.8.2; 1.2.1.8.3);

(10)    185.292,00 mii lei pentru Asigurări și Asistență Socială capitolul 68.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 175.592,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 12.700,00 mii lei, nerectificandu-se ;

(11)    126.876,60 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 115.303,60 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă 11.573,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei

1.2.1.9    (1.2.1.9.1 ; 1.2.1.9.2 ; 1.2.1.9.3);

(12)    190.006,00 mii lei pentru Protecția Mediului capitolul 74.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 182.735,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 7.271,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei 1.2.1.10(1.2.1.10.1);

(13)    27.976,50 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 24.516,50 mii lei;

- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 3.460,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei 1.2.1.11 (1.2.1.11.1).

Art.2.2 Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017 în sumă de 26.100,44 mii lei se majoreaza cu 128,88 mii lei, devenind 26.229,32 mii lei, conform anexei 1.4 si este repartizat pe secțiuni astfel:

(1)    26.229,32 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care:

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 26.012,82 mii lei;

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 216,50 mii lei, conform anexei 1.4.1.

(2)    15.496,32 mii lei pentru învățământ capitolul 65.10, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 15.279,82 mii lei,

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 216,50 mii lei, rectificandu-se conform anexei

1.4.1.1    (1.4.1.1.1).

(3)    10.733,00 mii lei pentru Locuințe, servicii și dezvoltare publică capitolul 70.10, din care:

- Secțiunea de funcționare este în sumă de 10.733,00 mii lei;

- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei

1.4.1.2    (1.4.1.2.1).

Art. 2.3. Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2017 este în sumă de 239.998,00 mii lei, conform anexei nr. 1.5 și este repartizat pe secțiunea de dezvoltare, după cum urmează:

(1)    239.998,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06, din care:

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 0,00 mii lei;

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 239.998,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei 1.5.1;

(2)    239.998,00 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, rectificandu-se conform anexei 1.5.1.1 (1.5.1.1.1)

Art. 2.4. Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2017 este în sumă de 39.530,87 mii lei, fiind repartizat pe secțiunea de dezvoltare, după cum urmează:

(1)    39.530,87 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.07, din care:

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 0,00 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 39.530,87 mii lei, nerectificandu-se;

(2)    39.530,87 mii lei pentru capitolul 70.07 Locuințe, servicii și dezvoltare publică.

Art. 3. Cheltuielile de capital sunt în valoare de 452.026,43 mii lei, conform programului

de investiții publice, din care:


-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE

BUGET

RECTIFICAT

OCTOMBRIE

BUGET

RECTIFICAT

NOIEMBRIE

INFLUENTE

BUGET LOCAL AL SECTORULUI 1

172.281,06

172.281,06

0,00

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

216,50

216,50

0,00

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE

239.998,00

239.998,00

0,00

BUGETUL CREDITELOR INTERNE

39.530,87

39.530,87

0,00

Art. 4.

(1)    Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Unitățile de învățământ din Sectorul 1, Complexul Multifuncțional Caraiman, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Politia Locala, Administrația Piețelor Sector 1, Direcția Management Economic, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2)    Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituțiilor/direcțiilor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 28.11.2017.


Nr.: 373

Data: 28.11.2017

Unitatea administrativ-teritorială: CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

I    Buget 2017

II    Estimări 2018

III    Estimări 2019

IV    Estimări 2020

BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT AL UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 2017 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2018 - 2020 BUGET LOCAL RECTIFICAT NOIEMBRIECod rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor externe și interne

Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Total    '

4*^ugctc**) - (te scad)

/

Tolal buget general

A

0

1

2

3

4

5

6=1+2+3+4+5

7

8=6-7

VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23)

01

I

II

ni

IV

1.242.250,87

21.917,10

0,00

279.528,87

0,00

1.543.696,84

1.543.696,84

1 242.250,87

21.917,10

279.528,87

1.462.005,30

18.489.30

92.000,00

1.345.975.30

18 931,30

0.00

1 261.036,30

19.398.30

Venituri curente (rd.03+17)

02

1

II

III

IV

1.212.395,07

21.916.57

0,00

0.00

0,00

1.234.311,64

1 234.311.64

1.212.395,07

21.916.57

1.430.896.90

18 489.30

1.313.191.30

18.931,30

1 226.485,30

19 398.30

Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+16)

03

1

11

III

IV

1.183 789,78

0.00

0.00

0,00

0.00

1.183.789.78

1 183 789,78

1 183 789.78

0,00

1.401.212,90

0,00

1.281.815,30

0.00

1.193.320,30

0.00

Impozit pe venit, profit si câștiguri din capiral de la persoane juridice, din care:

04

1

II

III

IV

590 640,00

590.640,00

590.640,00

590.640,00

812.346,90

663.027,30

553.685,30

Impozit pe profit

05

1

II

III

IV

0,00

0,00

0.00

Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice, din care:

06

1

u

m

IV

590.640,00

590.640,00

590.640.00

590.640,00

812.346.90

663.027,30

553 685,30

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal *)

07

1

11

III

,v

0,00

0,00

0.00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

03

590.640    '

1

590.640.00

x-;',' ■■

590 640,00

I

590.640.

•j

ti

812.346.90

/•-

iii

663.027.30

/ 1

1,

tv

553.685.30

Jt

Vr - ii

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

09

0.00

oioo

1    II    0,00

1

> J/

II

J—    \

//

III

V- 1 ■ 7-

IV

Impozite și taxe pe proprietate

10

263.726.98

263,726.98

263.726,98

t

263.726.98

n

284.076.00

ui

300.268,00

IV

317.384.00

Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd. 12 la rd. 15)

11

327 126.80

0.00

0.00

0.00

0.00

327 126.80

0.00

327 126.80

i

327.126.80

i,

303.702,00

iii

317.370.00

IV

321.035,00

Sume defalcate din TVA

12

265.599,80

265.599.80

265.599,80

1

257 402,80

tt

242,870.00

III

253.070.00

IV

253.070,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

13

476,00

476.00

476.00

1

II

m

IV

Taxe pe servicii specifice

14

1 763,00

1.763.00

1.763,00

l

1 763.00

II

1.860.00

iii

1.966.00

IV

2.078,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

15

59.288,00

59.288,00

59.288,00

I

59.288,00

II

57.904.00

III

61,205.00

ty

64.694,00

Alte impozite si taxe fiscale

16

2.296,00

2.296,00

2.296.00

r

2.296,00

ii

1.088.00

Ml

1.150.00

IV

1.216.00

Venituri nefiscale

17

28.605,29

21.916,57

50.521.86

50.521.86

t

28.605,29

21.916.57

II

29.684,00

18.489,30

III

31.376.00

18 931.30

tv

33.165.00

19.398.30

Venituri din capital

16

165,53

0.53

166.06

166,06

I

165.53

0.53

n

0.00

0.00

iii

0,00

0,00

IV

0,00

0,00

Operațiuni financiare

19

r

0.00

279.528.87'

279.528,87

279.528.87

I

0,00

279.528,87

_

I,

0,00

92.000.00

iii

0.00

0,00

//

IV

0.00

0,00

,-*l î'    *

Vi

Subvenții (rd.21+22)

20

29.523.60

0,00

0,00

0,00

0,00

29.523$0

V ±1

29 523.60

I

29.523.60

0,00

țl ■

II

31 108.40

0,00

. //

111

32.784.00

0,00

-

IV

34.551.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat

21

29.523,60

29.523,60

29 523.60

I

29.523.60

_

II

31.108,40

III

32.784,00

IV

34.551,00

Subvenții de la alte administrații

22

0,00

0,00

0,00

0,00

1

0.00

11

0.00

III

0,00

IV

0,00

Sume primite de la UE în contul plăților efectuate

23

166.67

166,67

1

166,67

11

0.00

III

0,00

IV

0,00

CHELTUIELI-TOTAL (rd.25+36+37+40+41)

24

1.409.045,96

26.229,32

0,00

279.528,87

0,00

1.714.804,15

1.714.804,15

1

1 409.045,96

26.229,32

279.528,87

1.714.804.15

1.714.804,15

,t

1.461.865,30

18.489.30

92.000,00

1.572.354,60

1.572.354.60

ni

1 345.835.30

18.931.30

0.00

1 364 766.60

1.364.766,60

IV

1.260.896,30

19.398.30

0.00

1 280.294,60

1.280.294,60

Cheltuieli curente (rd.26 la rd.35)

25

1.124.715,19

25 925.20

0.00

0.00

0,00

1.150.640,39

1.150.640,39

1

1.124.715,19

25.925,20

0.00

1 150.640,39

1 150.640,39

II

1.089.179,89

18.283.30

0.00

1.107.463,19

1 107.463.19

III

1.135.677.89

18.725.30

0,00

1.154.403,19

1 154.403,19

IV

1 162.339.89

19.192,30

0,00

1.181.532.19

1.181.532.19

Cheltuieli de personal

26

318.390.00

2.363,11

320.753,11

320.753,11

i

318.390.00

2.363,11

320.753.11

320.753,11

ii

292.628,00

2.288,58

294 916,58

294.916.58

in

295.125,00

2.288.58

297.413,58

297.413,58

IV

297.508.00

2.288.58

299.796,58

299 796.58

Bunuri si servicii

27

666.137.49

22.457,46

688.594.95

688.594,95

666.137,49

22.457,46

688.594,95

688.594,95

II

683.248,59

15.714,72

698.963,31

698.963,31

III

721.067.59

16.156.72

737.224,31

737.224,31

IV

746 879.59

16.623,72

763.503.31

763.503.31

Dobânzi

28

16.460,00

1.042,00

17.502,00

17.502,00

1

16.460,00

1.042,00

17,502.00

17.502,00

II

19.804,00

280.00

20.084.00

20.084.00

in

18.761.00

280.00

19 041.00

19.041.00

IV

17.228,00

280,00

17.508.00

17.508,00

Subvenții

29

0,00

0,00

0,00

0,00

1

0.00

0.00

0,00

11

0.00

0,00

0.00

III

0.00

0.00

0.00

IV

0,00

0,00

0.00

O n r->

uuuuCo

Fonduri de rezerva

30

500    1    04)0

1

500,00

500,00

i

li

iii

IV

50C

500.00

500,00

500,00

500,00

i'

500,00

500.00

500.00

500,00

500,00

500,00

500,00

Transferuri intre unitari ale administrației publice

31

0,00

0,00

0.00

0,00

li

.Or =2

0,00

r 0,00

II

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

i

0.00

III

0,00

0.00

o.oa

V

0.00

IV

0.00

0.00

o,w

/    O.oo

Alte transferuri

32

II

III

IV

8.197.00

0,00

8.197,00

"'-X    8.197.00

8.197.00

8 197.00

8.197,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile postaderare

33

1

II

III

IV

200,00

0,00

200,00

200,00

200.00

200,00

200,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

Asistenta sociala

34

1

II

iti

IV

75.105,40

27.63

75.133,03

75.133,03

75 105.40

27.63

75.133,03

75 133,03’

66.149.00

0.00

66.149.00

66.149,00

73.374,00

0,00

73 374.00

73.374,00

73.374,00

0.00

73.374,00

73.374.00

Alte cheltuieli

35

t

II

III

IV

39.725,30

35,00

39.760,30

39.760,30

39.725.30

35.00

39.760.30

39 760,30

26 850.30

26.850.30

26.850,30

26.850,30

26 850,30

26.850.30

26.850,30

26.850,30

26.850.30

Cheltuieli de capital

36

1

II

III

IV

172.693,67

216.50

279.528.87

452.439,04

452.439,04

172.693.67

216.50

279 528,87

452.439.04

452.439.04

303.985.41

0.00

92.000,00

395.985,41

395.985,41

135.281.41

0,00

0.00

135.281.41

135.281.41

17.842,41

0,00

0.00

17.842.41

17.842.41

Operațiuni financiare (rd 38+39)

37

|

N

III

IV

113.593,60

206,00

113.799,60

113.799,60

113.593,60

206,00

113 799,60

113.799,60

68,700,00

206.00

68.906,00

68.906.00

74.876.00

206.00

75.082,00

75.082.00

80.714.00

206.00

80.920.00

80.920,00

împrumuturi acordate

30

1

III

IV

0,00

0,00

Rambursări de credite externe si interne

39

U

III

IV

113.593,60

206.00

113.799,60

113.799,60

113.593.60

206.00

113.799.60

113 799,60

68.700,00

206,00

68.906.00

68 906,00

74 876,00

206.00

75.082,00

75.082,00

80.714.00

206.00

80.920.00

80.920.00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

40

1

II

III

IV

-1.956.50

-118,38

-1.956,50

-118,38

0,00

0,00

0.00

1

000pr

Rezerve

41

1

II

III

IV

r

-f

EXCEDENT(+)/DEFICIT(-) ” (rd.01-rd.23)

42

1

II

III

JV

-166.795,09

-4.312,22

0,00

0,00

0,00

-171.107,31

0,00

-171.107,31

1) finanțat din excedentul anilor precedent)

NOTĂ:

*) Numai restanțe din anii precedenți

**) Se înscriu transferurile de sume dintre bugetele care compun bugetul general centralizat

PRIMAR. <


SEF SERVICIU BUGET, EXECUȚIE BUGETARA,


ÎNTOCMIT,


Z'


DANIEL TVDQRACIIE
MARIANA ISTRATE

&000005