Hotărârea nr. 37/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 37 / 2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 130/31.08.2016 privind numirea unei comisii de examinare a oportunității încheierii unui Contract de închiriere şi de negociere, în termenii și condițiile propuse de proprietarii imobilului din str. Feroviarilor nr. 37 bis, Sector 1, București, în care funcționează Colegiul Tehnic “Mircea cel Bătrân”

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI                                                                              

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

           

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 130/31.08.2016 privind  numirea unei comisii  de examinare a oportunității încheierii  unui Contract de închiriere şi  de negociere, în termenii și condițiile propuse de proprietarii imobilului din str. Feroviarilor nr. 37 bis, Sector 1, București,  în care funcționează Colegiul Tehnic “Mircea cel Bătrân”
 

 

Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi de Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audienţe;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.15, art.17 şi art.18  din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului României nr.35/2002, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.673/2002;

Având în vedere  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.86/24.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la data de 05.06.2016;

            Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 130/31.08.2016 privind numirea unei comisii  de examinare a oportunității încheierii  unui Contract de închiriere şi  de negociere, în termenii și condițiile propuse de proprietarii imobilului din str. Feroviarilor nr. 37 bis, Sector 1, București,  în care funcționează Colegiul Tehnic “Mircea cel Bătrân”;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.3/31.01.2017 prin care se ia act de demisia domnului Cristian Gabriel Seidler şi se vacantează locul de consilier local;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1  nr. 4/31.01.2017  cu privire la validarea mandatului de consilier al domnului Manuel Augustin Vieru;

Având în vedere solicitarea grupului USR din Consiliul Local al Sectorului 1 de înlocuire a domnului Cristian Gabriel Seidler cu domnul Manuel Augustin Vieru în Comisia de examinare a oportunității încheierii  unui Contract de închiriere şi  de negociere, în termenii și condițiile propuse de proprietarii imobilului din str. Feroviarilor nr. 37 bis, Sector 1, București,  în care funcționează Colegiul Tehnic “Mircea cel Bătrân”; ;

În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi  art.115, alin.(1), lit.b)  din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

  

Art.I. Se modifică Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. nr. 130/31.08.2016 privind numirea unei comisii  de examinare a oportunității încheierii  unui Contract de închiriere şi  de negociere, în termenii și condițiile propuse de proprietarii imobilului din str. Feroviarilor nr. 37 bis, Sector 1, București,  în care funcționează Colegiul Tehnic “Mircea cel Bătrân”, în sensul înlocuirii domnului Cristian Gabriel Seidler cu domnul Manuel Augustin Vieru în Comisia  de examinare a oportunității încheierii  unui Contract de închiriere şi  de negociere, în termenii și condițiile propuse de proprietarii imobilului din str. Feroviarilor nr. 37 bis, Sector 1, București,  în care funcționează Colegiul Tehnic “Mircea cel Bătrân”.

 

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 130/31.08.2016 privind numirea unei comisii  de examinare a oportunității încheierii  unui Contract de închiriere şi  de negociere, în termenii și condițiile propuse de proprietarii imobilului din str. Feroviarilor nr. 37 bis, Sector 1, București,  în care funcționează Colegiul Tehnic “Mircea cel Bătrân”, rămân nemodificate.

 Art.III. (1) Primarul Sectorului 1 şi persoanele nominalizate la art.I vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităţilor  menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti.

 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 28.02.2017.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ,

             Alexandru-Ştefan Deaconu     

                                                                                                               SECRETAR

                                                                                                  Mirona-Giorgiana Mureşan

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.: 37

            Data: 28.02.2017