Hotărârea nr. 364/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 364 din 31.10.2017 privind reglementarea situaţiei juridice a unei părţi dintr-un bun imobil şi pentru stabilirea destinaţiei acesteia


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind reglementarea situației juridice a unei părți dintr-un bun imobil și pentru stabilirea destinației acesteia

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 avizat de Direcția Juridică - Serviciul Legislație și Spații cu altă Destinație decât cea de Locuit cu nr. M/2244/31.10.2017,

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1451/2002 privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în proprietatea publică a Municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând seama de Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 306/2003 privind transmiterea în folosință gratuită, pe termen de 10 ani, a imobilului situat în Șos. Odăi nr. 3-5 către unele servicii publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 197/2013 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (3), art. 80, art. 81 art. 115 alin. (1) lit. b) și ale art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se revocă dreptul de folosință gratuită al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 în ceea ce privește suprafața de teren de 23.075 mp, situată în Municipiul București, Sectorul 1, Șos. Odăi nr. 3-5, identificată potrivit Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Suprafața de teren prevăzută la art.l este destinată realizării obiectivului de investiții "Ansamblul de Locuințe Sociale Șos. Odăi sector 1 București” de către Sectorul 1 al Municipiului București prin compartimentele cu atribuții specifice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1.

Art.3. (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, precum și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Secretarul Sectorului 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților prevăzute la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București, după caz.

Această hotărâre a fost aprobată în ședință ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31.10.2017.

347600


347400S^dp=56244,61 mp

Sdgas— 30662.94mp

ScONSILIUL LOCAL SECTOR 1 =26684.67mp