Hotărârea nr. 359/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 359 din 31.10.2017 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) ȘOS. ODĂI NR.175-177, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

ȘOS. ODĂINR.175-177, SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

-    Raportul de specialitate nr. 1864/17.10.2017 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

-    Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 160/16.10.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-    Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 1399 din 24.05.2017.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. 2 lit. e, art. 81, alin. 2, lit. i, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Se aprobă documentația de urbanism “P.U.D. - ȘOS. ODĂI NR.175-177, SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 160/16.10.2017, prezentat în anexa 1 și cu Planșa de Reglementări vizată prezentată în anexa 2.

Art.2: Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4: Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost aprobată în ședință ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din

data de 31.10.2017.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Mirona-Giorgiana Mureșan


Nr.: 359

Data: 31.10.2017

MUTNieiPIUI. BUCURIȘTI


pentru cetățean, pentru bunăstare

BIROUL REGLEMENTĂRI


URBANISTICE ȘI ARHIVA


www.pjrim a ri ascctor 1. ro


5>l


Ca urmare a cererii adresate de S.C. IIIT POWER MOTOR S.R.L. cu adresa în B-dul Agronomiehii. 7-1 ȘT+ilaxiLapaCaniente nr.

ită cu'm!-


3-2, corp A, etaj 2, ap. 8, sector I, București, înregistrată la nr. 46462 din 22.12.2016, completată


conformitate cu prevederile Legii nr.35O/2OOI privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modifică emite următorul:    m / A    l

AVIZ NR.

PENTRU

PUD-ȘOS. ODĂI NR. 175-177 Construire imobil P-P+l E (shorvroom, birouri și depozitare)GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 1.635,00 mp, proprietate privata conform mențiunilor din 268891, eliberat la data de 09.12.2016. Se prezintă acord creditor ipotecar SC Blom Bank France nr. 9 din 01 in fașia de siguranță a poligonului. Se prezintă Avizul de principiu al Ministerului Afacerilor Externe nr. 4.2791

INIȚIATOR: S.C. HIT POWER MOTOR S.R.L.

PROIECTANT: S.C. AMA PROJECT CREATIVE S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. Scbastian Nicolac Al. Guță (RUR: B, D, E, F(„ G,,)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - nr. cad. 233608; Sud - nr. cad. 209445; Vest - nr. cad. 233694; Est - artera de circulație Drumul Piscul Cerbului, nr. cad. 248425.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Amplasamentul este cuprins în P.U.Z. „Zona de Nord a Municipiului București", aprobat cu H.C.G.M.B. nr.21/30.01.2014 și Aviz Arhitect Șef nr. 15/20.06.2013, în U.T.R. 5 - utilizare funcțională corespunzătoare M3 subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri (în prezent anulat).

Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 242/2015 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: M3 - subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri. Imobilul nu se afla pe lista cuprinzând monumente istorice actualizată în 2015 sau la mai puțin de 100 m de imobile de pe aceasta listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 1818/68/0/22167 din 12.09.2016. Indicatorii urbanistici reglementați - M3: POTmax.= 60%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje, etc., CUT maxim = 2,5 mp. ADC/ mp. teren, iar înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente.

Retragerea minimă față de aliniament - In cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase față de aliniament se va respecta o retragere de minim 5,00 in.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile publice se vor amplasa în regim izolat, retragerea față de limitele laterale vor fi de minim jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 5,00 m.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară va fi de minim jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 5,00 m.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:


Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - minim 3,00 m; stânga - minim 5,00 m față de aliniamentul reglementat prin prin PUZ.

Retrageri minime față de limita posterioară - minim 8,00 m.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare. Retregarile astfel definite sunt maximale - depășirea lor nu se admite.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din drumul de acces Drumul Piscul Cerbului, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 1399/24.05.2017.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele insușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Documentația este însoțita de studiu de însorire și ilustrare volumetrică insușite de urb. Sebastian Nicolae Al. Guță .

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 12/14/19.09.2017, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire    întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu

obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de,    i de urbanism nr. I8I8/68/O/22167 din

12.09.2016, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. InK    wției PUD in plenul Consiliului Local al


Sectorului I, in termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie de aprobare este in vigoare.


ARHIT Ciobanu Opri


ZA»


Șef birou ,

Raluca Mihaela Epifan

PRJMARK^FOSI'CERTIFICATÂ ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII 7 ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SR EN 45012 AEROO'


Bd. Ba nu Manta nr. 9, Sectorul I București; 011222 Tel. +40-21-319.10.13; Fax: F40-11-319.10.06

Email: reg i strai ura pnmai ias 1,to httix//www. ori mari ascctor 1 .roREGLEMENTARI

LEGENDA:


Limita parcela ce a generat RU.D.

Limita administrativa

Limita tramei stradale conform PUZ Contur imobile cadastrate

,CircuIații si accese


Circulații carosabile

Circulații piețonale/

Zona protecție drum Circulații feroviare

Separator sensuri auto

Spatii verzi de aliniament cf. PUZ Zona de Nord Acces auto

Acces pietonal

one funcționale

Subzona mixta cf. PUZ - ZONA DE NORD

Depozitare


Showroom, fțestrictii


î Aliniere 1 1 Teren afectat de Drumul Piscul Cer:

INDICATORI URBANISTÎfckcfc_

- Zona de nord UTR 5 - zona mixta RO.T. max= 60%

C.U.T. max= 3 A.D.C/S teren RH max= P+ 5E (22 m)

INDICATORI URBANISTICI cf. PUG

M3 - zona mixta RO.T. max= 60%

C.U.T. max= 2.5 A.D.C/S teren RH max= P+ 2E+M (12 m)

INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI

RO.T. max= 46.50%

C.U.T. max= 0.63 A.D.C/S teren RH max= P+l (11 m)

Suprafața teren in acte= 1 635 mp

PARCAJE: necesare cf hcqmb 66/2006

17 LOCURI DE PARCARE

•    -    ...---.....    atu

BILANȚ SUPRAFEȚE^


SPECIFICAȚIA

1 Suprafața totala

1 analizata P.U.D.

100.00

1635

! S. platforme betonate

9.88

161.6

1 S. construita clădiri

46.50

760.2

1S. spatii verzi

20.06

328

1S. dale inierbate

18.75

306.5

1S.afectata de lărgirea circulațiilor

4.81

78.7


SECȚIUNE B-B -DRUMUL PISCUL CERBULUI

(propus prin PUZ ZONA DE NORD)


SECȚIUNE A - A' SOS. ODĂII

(propus prin PUZ ZONA DE NORD)

Oro3.50    3.50    1.002.00

7.00_3.00.

VERIFICATOR/

EXPERT

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA \' \    /

S. C. AMA PROJECT CREATIVE S. R. L.

Bd. Republicii, nr. 157, Bl. 28D,

V , sa—J Ap.l, Ploiești, Prahova \ y Cod fiscal: 33455882. J40/1083/2014

BENEFICIAR: S.C. HIT POWER MOTOR S.R.L    '^==_L==^'

ADRESA:    SOSEAUA ODĂI, NR. 175-177, SECTOR 1,

BUCUREȘTI

SPECIFICAȚIE

NUME

seAnÂtura

SCARA:

1:500

NUME PROIECT:

CONSTRUIRE IMOBIL P+1E (SHOWROOM, BIROURI SI DEPOZITARE) SI ÎMPREJMUIRE TEREN

PROIECT NR.

16/2016

FAZA:

RU.D.

SEF PROIECT

urb. Sebastian Guta

PROIECTAT

urb. Andrei Marin

V

DATA;

SEPTEMBRIE

2017

TITLU PLANȘA: REGLEMENTARI URBANISTICE

PLANȘA NR

3