Hotărârea nr. 352/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 352 din 31.10.2017 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) DRUMUL LĂPUȘ NR. 73C (71-73 – LOT 2), Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

DRUMUL LÂPUȘNR. 73C (71-73 - LOT 2), SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

-    Raportul de specialitate nr. 1869/17.10.2017 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

-    Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 162/16.10.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-    Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș;

-    Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 5449 din 12.07.2017.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Se aprobă documentația de urbanism “P.U.D. - DRUMUL LĂPUȘ NR. 73C (71-73 - LOT 2), SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 162/16.10.2017, prezentat în anexa 1 și cu Planșa de Reglementări vizată prezentată în anexa 2.

Art.2: Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4: Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost aprobată în ședință ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31.10.2017.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Alexandru-Stelaii DeaconuCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Mirona-Griu giana Mureșan


Nr.: 352

Data: 31.10.2017

pentru cetățean, pentru bunăstare

țjgj


MU1S1ICIPIUI. BUCUREȘTI

SECTORUL

www.primariascctorl .ro


BIROUL REGLEMENTĂRI

URBANISTICE ȘI ARHIVĂ

Ca urmare a cererii adresate de Minculescu Daniel cu adresa în str. Dristorului nr.91-95, bl.E, ap.715, sector 3, București, înregistrată la nr. 12041 din 28.03.2017, completată cu nr.38869 din 06.10.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ NR.    '

ANE,/

L:    Al.. SSCI'OW'LUi

Iul LUI

Nr.

straie).

1 3 1 Cui 2917

proprietate privată conform

4

OEM

JjȘj

PUDi'

include parcelele învecinate)


PENTRU

PUD - DRUMUL LAPUȘ NR. 73C ( fost 71-73 - lot 2)

Construire locuință individuală P+1E+M

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 500,00 mp din acte (500,00 mp din măsurătorile cad. men(iunilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 267709, eliberat la data de 21.08.2017.

INIȚIATOR: MINCULESCU DANIEL, MINCULESCU LILIANA DANIELA PROIECTANT: S.C. LORA CONSTRUCT S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh, Oetavian Vasile M. Barba (RUR: D, E).

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată pri imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - nr. cad. 268051; Sud - nr. cad. 267710; VestSĂdrum de acces din Drumul Lăpuș nr. cad. 265253; Est- nr. cad. 220003.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Amplasamentul este cuprins în P.U.Z. „Zona de Nord a Municipiului București", aprobat cu H.C.G.M.B. nr.21/30.01.2014 și Aviz Arhitect Șef nr. 15/20.06.2013, în U.T.R. 5 - utilizare funcțională corespunzătoare M3 -subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri ( in prezent anulat).

Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 242/2015 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins in subzona funcțională: M3 - subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri. Imobilul nu se afla pe lista cuprinzând monumente istorice actualizată în 2015 sau la mai puțin de 100 m de imobile de pe aceasta listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 160/8/D/40452 din 30.01.2017. Indicatorii urbanistici reglementați - M3: POTmax.= 60%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje, etc., CUT maxim = 2,5 mp. ADC/ mp. teren, iar înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente.

Retragerea minimă față de aliniament - în cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase față de aliniament se va respecta o retragere de minim 5,00 m.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20,00 m de la aliniament.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5,00 m.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - minim 5,00 m; stânga - minim 3,00 m.

Retrageri minime față de limita posterioară - minim 5,00 m.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare. Retregarile astfel definite sunt maximale - depășirea lor nu se admite.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Drumul Lăpuș prin drumul de acces nr. cad. 265253, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 5449/12.07.2017.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele insușit de ing.Alina Maria Anca Mareș.

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică insușite de arh. Oetavian Vasile M. Barba.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 11/1/24.08.2017, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 160/8/D/40452 din 30.01.2017, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. In cazul neadoptării documentației PUD in plenul Consiliului Local al Sectorului I, in termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este in vigoare.

Șef birou ,

Raluca MihaclaJZpilim [


PRIMĂRIA ATOfiT CERTIFICATA ISO 9001-2008 PRIVIND SISTțMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SREN45012 AEROQ'Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul I București; Ol I222 Tel. +40-2I-3I9. IO. I3; Fax: +40-21-3 19.10.06

Email: registraturafa/primaritisl.ro httD://www.nrimariascctorl .ro


PLAN UPBAM1BTJD DE DETALIU


LEGENDA:

* " limita zona studiata

« ■ *

( " " J limita teren care a generat PUD - limita PUD edificabil propus P+1E+M

edificabil de principiu parcele învecinate

circulații carosabile

circulații pietonale / alei interioare


accese auto j accese pietonale j parcelar

construcții existente


ANEXĂ E'ț

i n

Wr

3521


/&■


.....- ■ Acului


3 î OCT 2017


^ ROR 3

OîtivianVBilsî'A-

barba.

pchitecț


CONFORM PUG BUCUREȘTI: UTR-M3:
P.O.T. maxim = 60%,
C.U.T. maxim = 3 Regim H max. = P+4E H maxim = 18 m
INDICATORI URBANISTICI - LOT 2

Suprafața totala LOT 1


P.O.T. max

C.U.T. max

Regim maxim de înălțime


Suprafața spatii verzi


45%

P+1E+M

30%

500,00 mp

225,00 mp

650,00 mp

10 m

150,00 mp

PROFIL 2-2 DRUM DE ACCES EXISTENT


PROFIL 1-1 DRUMUL LAPUS
% V A

I 1

5m

1-5 m H m

3.5 m    ]    3.5 m

1 m ( 1.5 m

5 m

" Î . Sat

7 m

2.5 m

î2m


CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E+M

Drumul Lapus nr. 71-73, Lot 2, Sector 1, București


Proiectant

S.C. LORA CONSTRUCT S.R.L.

J52/43271993, CUI RO4286836 tel./fax: 021-212-18-82, 0724-351-666


Beneficiar


Calitatea


Sef Proiect


întocmit


Redactat


Planșa nr.:


Scara:


1:500


Proiect No:


U01/2017


Nume


ura Mu


Arh. Vasile BARBA


Arh. Alexandru MOCAN


Arh. Alexandru


Moe^C


ul planșei:

REGLEMENTARI 1 URBANISTICE


"Sistem de Proiecție Stereografic 1970" "Plan de referința Marea Neagra 1975"

Nr.

E

N

Pct.

[m]

[m]

33

584975.172

337194.223

34

585002.142

337200.203

32

584998.134

337217.872

31

584970.944

337211.640

Suprafața LOT2 = 500 mp