Hotărârea nr. 347/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 347 din 31.10.2017 prin care se dă acordul de principiu privind realizarea unui sistem pentru monitorizarea concentraţiilor de poluanţi din aer la nivelul Sectorului 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

prin care se clă acordul de principiu privind realizarea unui sistem pentru monitorizarea concentrațiilor de poluanți din aer la nivelul Sectorului 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Poliția Locală Sector 1 avizat de Direcția Investiții cu nr J/2283/31.10.2017;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe

locale;

în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliției Locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând dispozițiile Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al poliției locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010;

Având in vedere Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător,

Luând în considerare amendamentul formulat de doamna Dorina Luminița Bănișor.

în temeiul art.45 alin.(l), art.81 alin.(2) lit.e) și art.115, alin.(l) lit.b) din Legea nr. 215/2001

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se dă acordul de principiu privind realizarea unui sistem pentru monitorizarea concentrațiilor de poluanți din aer și un sistem pentru monitorizarea poluării fonice, la nivelul Sectorului

Art.2. Se împuternicește Directorul General al Poliției Locale Sector 1 să implementeze sistemul de monitorizare a concentrațiilor de poluanți din aer și sistemul de monitorizarea a poluării fonice la nivelul Sectorului 1,

Art.3 (1) Primarul Sectorului 1 și Poliția Locală a Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâre entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

din data


Această hotărâre a fost aprobată în ședință ordinară a Consiliului Local al Sectorului de 31.10.2017.

PREȘEDINTE DE Alexandru
Nr.: 347

Data: 31.10.2017