Hotărârea nr. 346/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 346 din 31.10.2017 privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinei de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 114/1996, a locuinţei cu modificările şi completările ulterioare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinei de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 114/1996, a locuinței cu modificările și completările ulterioare

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Utilități Publice - Compartimentul Fond Imobiliar;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

Luând în considerare prevederile art. 42, 43, precum și unele prevederi ale art. 44 din Legea nr. 114/1996 a locuinței cu modificările și completările ulterioare;

Ținând 3eama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1275/2000 prin care au fost aprobate Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuinței nr. 114/1996 și pentru modificarea și completarea OUG nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 42/2003 privind Regulamentul de repartizare a locuințelor și a terenurilor aferente acestora, conform legii, din fondul locativ de stat;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr.29/03.02.2009 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 285/28.08.2008 privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea 114/1996, precum și aprobarea achiziționării de pe piața liberă a unor imobile de locuințe susceptibile rezolvării cererilor de atribuire depuse în baza Legii 114/1996 și a celorlalte acte normative în domeniul locativ ;

în temeiul art.45 alin.(l) și art. 115 alin.(l) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publică locală, rectificată și modificată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă criteriile care se au în vedere la calcularea punctajului ce revine fiecărui solicitant îndreptățit să primească în anul următor o locuință socială, criterii necesare care stau la baza întocmirii listei de priorități valabilă pentru anul 2018, pentru repartizarea locuințelor sociale și de necesitate, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, Direcția Utilități Publice - Compartimentul Fond Imobiliar vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost aprobată în ședință ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31.10.2017.

Nr.: 346

Data: 31.10.2017

Nume si Prenume..........................................................................................................................................

CI/CNP.......................................................................................................................................................................

Domiciliul stabil........................................................................................................................................................

Număr înregistrare cerere.........................................................................................................................

Membrii familiei și structura locuinței la care se încadrează........................................................................

1.

Situația locativă actuală

a) cu contract de închiriere la proprietar, valabil, avizat la Administrația Financiara Sector 1

15 puncte

b) în spațiul părinților

5 puncte

c) în cămine/ locuințe de serviciu

6 puncte

d) persoane evacuate cu hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă din imobile retrocedate/ imobil retrocedat de mai mult de 5 ani

30 puncte

e) persoane care au avut calitatea de chiriaș in imobile proprietatea PMB, retrocedate, si in prezent locuiesc cu contract de închiriere încheiat cu actualul proprietar

10 puncte

f) persoane care au locuit legal în imobile retrocedate și care în prezent se află în imobil fara forme legale

15 puncte

g) alte situații (divorț,viza resedinta/flotant,

^L?V    V

persoane fara forme legale, tolerat in spațiu avand domiciliul stabîljpe raza sectorului 1, contract de comodat,precum si alte situații care nu se regăsesc intre literele a si h )


puncte


h) beneficiarii Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/2004 cu modificările și completările ulterioare sau Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 220/2010


5 puncte


i) persoane evacuate cu hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă din imobile retrocedate care nu mai beneficiază de ajutorul privind plata chiriei cf. Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/2004 cu modificările si completările ulterioare


10 puncte


Stare civilă actuală


a) căsătorit;


4 puncte


b) familie monoparentala


5 puncte


c) văduv, divorțat; necăsătorit


3 puncte


Număr copii aflați în întreținere sau care gospodăresc împreună cu părinții


1 copil


2 punct


2 copii


3 puncte


3 copii


4 puncte


Mai mult de 3 copii


5 puncte


Stare de sănătate actuală


a) invalizi de gradul I si handicap grav


7 puncte


b) invalizi grad II si handicap grad accentuat


6 puncte


^o°;

kp.'

5.

j r-p-.... >    _ v,, -- -

Vechimea cererii    lț\ V^tOSSl /

a) < 1 an

1 puncte

b) 1-2 ani

2 puncte

c) 2-3 ani

3 puncte

d) 3-4 ani

4 puncte

e) 4-5 ani

5 puncte

f) 5- 6ani

6 puncte

g) 6- 7ani

7 puncte

h) 7- 8ani

8 puncte

i) 8- 9ani

9 puncte

j) 9- lOani

10 puncte

k)10-ll ani

11 puncte

1)11-12 ani

12 puncte

m)12-13 ani

13 puncte

n)13-14 ani

14 puncte

0)14-15 ani

15 puncte

p)15-16 ani

16 puncte

r)16-17 ani

17 puncte

s)17-18 ani

18 puncte

t) 18-19 ani    V

‘ \ /

Jl9 puncte

-' ^<1' 0 "'

u) 19-20 ani

20 puncte

6.

Venitul mediu net lunar pe membru de familie

a) nu realizează venituri

1 puncte

b) mai mic decât venitul minim pe economie

13 puncte

c) între venitul minim pe economie și venitul mediu net pe economie

10 puncte

7.

Vârsta solicitantului

a) sub 35 de ani

10 puncte

b) peste 35 de ani

7 puncte

8.

Categorii sociale

a) persoane care nu sunt angajate cu contract de muncă

1 puncte

b) salariați

3 puncte

c) pensionari

5 puncte

d) șomeri; persoane beneficiare de ajutor social

2 puncte

h) persoane cu studii superioare - se acorda doar titularului cererii

6 puncte

i) veterani și văduve de război, revoluționari răniți și invalizi, foști deținuți politici și urmașii acestora

5 puncte

j) tineri instituționalizați

8 puncte

k) repatriați

5 puncte

Nota: Se accordă 7 puncte pentru fiecare membru din familie care prezintă certificat medical invaliditate de gradul I și handicap grav și 6 puncte pentru fiecare membru din familie care prezintă certificat medical invaliditate de gradul II și handicap grad accentuat, urmând ca acestea să se cumuleze:

   La egalitate de puncte prioritatea se stabilește în ordinea numărului de înregistrare a cererii la Sectorul 1

al Municipiului București.

   La criteriul nr. 1 „Situația locativă actuală", litera h și i, beneficiarii Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 120/2004 cu modificările și completările ulterioare sau Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 220/2010 care constau în acordarea unui sprijin financiar pentru plata chiriei, se va cumula cu una dintre situațiile locative cuprinse între literele a Și E

   La criteriul nr. 5 „ Vechimea cererii", se stabilește cf.Normelor nr. 1275/2000, de aplicare a Legii nr. 114 /1996, art.21, alin(2), pentru cererile depuse până la data de 01.noiembrie a anului în curs.

   Cererile care nu au fost reactualizate timp de 5 ani consecutiv se vor considera clasate,

întocmit,