Hotărârea nr. 338/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 338 din 31.10.2017 privind aprobarea continuării implementării Proiectului “Centrul de Plasament Viaţă şi Lumină”, derulat în parteneriat de Fundaţia ”Viaţă şi Lumină” şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea continuării implementării Proiectului “Centrul de Plasament Viață și Lumină”, derulat în parteneriat de Fundația ”Viață și Lumină” și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 avizat de Direcția Management Economic cu nr. G/2935/31.10.2017;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și raportul Comisiei de sănătate și protecție socială;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 292/2011 - Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare solicitarea Fundației ”Viață și Lumină” nr. 1537/12.10.2017, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 51654/12.10.2017;

Având în vedere Proiectul Convenției de colaborare ce urmează a fi încheiată între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Fundația ”Viață și Lumină”;

Ținând seama de Raportul de activitate întocmit de Fundația ”Viață și Lumină”; în temeiul prevederilor art. 45 alin.(2) art.81 alin. (2) lit.n) și art.115, alin (1), lit.b)

din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă continuarea implementării Proiectului “Centrul de Plasament Viață și Lumină”, derulat în parteneriat de Fundația "Viață și Lumină” și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, sens în care se va încheia Convenția de colaborare, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 1 al municipiului București să semneze, în numele și pe seama Sectorului 1, Convenția de colaborare menționată la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Fundația ”Viață și Lumină”și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31.10.2017.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Alexandru-Ștefan Deacon

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR irona-Gidrgiana Murcșai</ l

Nr.: 338

Data: 31.10.2017

CONVENȚIE DE COLABORARE

încheiată între:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 al municipiului București, reprezentat prin Primarul Sectorului 1 al municipiului București, dl. Daniel TUDORACHE - prin DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1 cu sediul în București, Sector 1, Bd. Mareșal Averescu, nr. 17, reprezentată prin Director General, domnul Dănuț Ioan Fleacă, denumită în cele ce urmează D.G.A.S.P.C. Sector 1

Și

FUNDAȚIA “VIAȚĂ ȘI LUMINĂ”, cu sediul în București, Sector 1, strada Izbiceni nr. 5-9, reprezentată prin Director General Florin Ianovici, denumită în cele ce urmează FUNDAȚIA,

OBIECTUL CONVENȚIEI

Obiectul prezentei Convenții îl constituie colaborarea în domeniul protecției drepturilor copilului, în conformitate cu prevederile legislației române în vigoare, în cadrul Centrului de Plasament “Viață și Lumină”, situat în București, Sector 1, Str. Izbiceni nr. 5, aparținând FUNDAȚIEI.

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 1 Drepturi și obligații comune ale părților :

-    să colaboreze în vederea promovării și respectării drepturilor copilului, precum și a interesului superior al beneficiarilor;

-    să colaboreze în vederea acordării, inițierii și diversificării serviciilor sociale și a serviciilor pentru protecția copilului, în funcție de nevoile comunității locale;

-    să se informeze reciproc cu privire la procedurile de lucru care privesc partenerul și după caz, să le îmbunătățească în vederea atingerii scopului prezentei convenții, cu respectarea legislației în vigoare;

-    să realizeze în comun acțiuni, activități, proiecte comune la care să participe beneficiari și/sau angajați ai părților.

Art. 2 Obligațiile FUNDAȚIEI

-    să acorde servicii de îngrijire de tip rezidențial pentru copiii cu măsură de protecție specială-plasament și plasament în regim de urgență;

-    să acorde serviciile sociale respectând standardele de calitate privind serviciile sociale; să preia copiii aflați în dificultate ai căror părinți au domiciliul pe raza Sectorului 1, la propunerea D.G.A.S.-P.C. Sector 1, cu respectarea legislației în vigoare și a criteriilor de admisie ale organizației;

-    se obligă să transmită lunar Serviciului Monitorizare un tabel cu beneficiarii, conținând numele, prenumele, data admiterii și persoana care a făcut admiterea, precum și numărul locurilor vacante din cadrul centrului;

-    trimestrial FUNDAȚIA va transmite Serviciului Strategii, Proiecte, Programe, în domeniul Asistenței Sociale și Relația cu ONG, un raport de activitate;

-    să respecte și să promoveze toate drepturile copiilor, conform Legii nr. 272/2004.

Art. 3 Obligațiile D.G.A.S.P.C. Sector 1

-    să asigure un suport financiar, reprezentând costurile parțiale de întreținere pentru maxim 25 de copii proveniți din Sectorul 1 sau din alte Centre de îngrijire și Asistență din cadrul D.G.A.S.-P.C. Sector 1 (costul per copil este detaliat în Anexa 1)

-    să acorde FUNDAȚIEI, prin personalul specializat, sprijin și consiliere în desfășurarea activităților în domeniul protecției drepturilor copilului;

-    să mediatizeze corespunzător activitatea și realizările FUNDAȚIEI, în domeniul ce face obiectul prezentei Convenții.

-    plata se va face pe baza deconturilor întocmite de FUNDAȚIE, în limitele bugetare existente, în termen de 30 de zile de la prezentarea acestora în cadrul Direcției.

PRINCIPII

Principiile care guvernează prezenta Convenție sunt :

-    principiul interesului reciproc. Astfel, Fundația « Viață și Lumină » va avea în vedere intervenția pe raza Sectorului 1 pentru beneficiarii ce fac obiectul prezentei Convenții.

-    principiul confidențialității. Astfel, părțile în derularea prezentei Convenții vor folosi informațiile privitoare la obiectul Convenției numai pe baza acordului expres al celeilalte părți.

-    principiul respectării dreptului la imagine. Astfel, părțile în toate acțiunile și demersurile necesare îndeplinirii obiectului Convenției nu vor aduce atingere imaginii vreunei dintre părți.

-    principiu] interesului superior al copilului. Părțile în toate acțiunile și demersurile întreprinse, vor ține seama de acest principiu.

DURATA CONVENȚIEI

Prezenta Convenție se încheie pe o perioadă de un an de la data semnării acesteia de către cele două părți.

Valabilitatea acesteia poate fi prelungită prin acordul părților.

Prezenta convenție poate înceta:

-    Printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, pronunțată de o instanță judecătorească competentă și stabilită prin lege;

-    în situația în care este retrasă, anulată sau ajunsă la termen autorizația de funcționare a vreuneia dintre părți;

-    în cazul imposibilității fortuite de executare;


-    în situația cazului fortuit;

-    în cazul în care obiectul protocolului nu mai poate fi realizat sau a natură încât nu mai este cel urmărit inițial;

-    în cazul în care nu s-a solicitat prelungirea sau reînoirea convenției ca urmare a ajungerii la termen a acesteia;

-    în cazul în care se solicită denunțarea unilaterală și s-a formulat un preaviz de cel puțin 30 zile în acest sens, de partea care solicita denunțul unilateral;

-    în cazul în care obiectul protocolului nu mai poate fi realizat sau în cazul în care acesta se modifică sau devine ilicit;

-    în cazul forței majore constatată de un organ competent și care s-a notificat în scris, cu privire la existența unui eveniment sau a unei stări ce a generat evenimentul de forță majoră, în maxim 10 zile de la producerea evenimentului. în cazul în care după 6 luni de la notificarea scrisă evenimentul de forța majoră stăruie, atunci convenția va înceta să mai producă efecte, nefiind necesare plata daunelor-interese.

ALTE CLAUZE

Orice neînțelegere între părțile semnatare ale prezentei Convenții se va soluționa pe cale amiabilă. Prezenta Convenție încetează la cererea părților, cu anunțarea prealabilă în termen de 15 zile, în situația în care obiectul Convenției nu mai poate fi realizat.

în cazul în care pe cale amiabilă nu s-a ajuns la soluția urmărită de părți, acestea pot sa recurgă și la alte căi de soluționare a diferendului stabilite de lege, inclusiv accesul la o instanță de judecată competentă.

Orice document ce va fi transmis între părți va trebui redactat în scris și înregistrat de ambele părți, iar data de referință este data ștampilei poștei de expediere sau a serviciului prin care au fost transmise documentele.

De asemenea, dacă una dintre părți nu își îndeplinește obligațiile, în termen de 15 zile Convenția își încetează valabilitatea de drept.

Prezenta Convenție se încheie în 3 (trei) exemplare originale, fiecare având aceeași valoare juridică.

Consiliul Local al Sectorului 1


Fundația „Viață și Lumină”


prin

PRIMAR, Daniel Tudorache

Secretar Sector 1, Mirona Giorgiana Mureșan

Director General DGASPC Sector 1, Dănuț Ioan Fleacă

Director General Adjunct Economic, DGASPC Sector 1,

Daniela Victorița Niță

Avizat,

Șef Serviciu Juridic, Contencios

DIRECTOR GENERAL, Florin Ianoviciși Resurse Umane DGASPC Sector 1, Silvia Cristina Gâju


Anexă la Convenția-jlecaiiVwttre

•S’rC’z'

Bugetul Proiectului


ir/c

*T*"“

Denumire

Cost

mediu*

(copil/luna)

Cheltuieli propuse pentru a fi acoperite de DGASPC sector 1

Cheltuieli propuse pentru a fi acoperite de

DGASPC sector 1 %

acoperit din surse prorpii (lei)

acoperit din surse prorpii (%)

Cheltuieli plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon

135 lei

43

31,85%

92 lei

68%

Cheltuieli cu iluminatul

61 lei

24

39,34%

37 lei

61%

Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei

105 lei

33

31,43%

72 lei

69%

Carburanți, consumabile si reparații mijloace de transport

63 lei

30

47,62%

33 lei

52%

Salarii - psiholog, pedagog, sef centru

1.850 lei

827

44,70%

1.023 lei

55%

Consumabile

8 lei

2

25,00%

6 lei

75%

Cheltuieli excursii, tabere

30 lei

17

56,67%

13 lei

43%

Cheltuieli admnistrative (internet, TV, rechizite, taxe si impozite)

77 lei

10

12,99%

67 lei

87%

înlocuiri, reparații si mentenanta (clădiri, echipamente, terenuri)

112 lei

14

12,50%

98 lei

88%

Total Costuri

2.441 lei

1000

40,97%

1441

59%

Contribuția de 1000 lunar solicitată DGASPC- lui sector 1 reprezintă 40,97% din costul per copil în cadrul “Fundației Viață și Lumină “

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 Director General,

Fundația “ Viață și Lumină"” Director General

Florin lanovici


Dănuț loan Fleacă