Hotărârea nr. 336/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 336 din 31.10.2017 privind aprobarea continuării Proiectului “Centrul de Zi Alternativa”, derulat în parteneriat de Asociaţia “Alternativa 2003” şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea continuării Proiectului “Centrul de Zi Alternativa”, derulat în parteneriat de Asociația “Alternativa 2003” și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 avizat de Direcția Management Economic cu nr. G/2936/31.10.2017;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și raportul Comisiei de sănătate și protecție socială;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanei cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 292/2011 - Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând solicitarea Asociației Alternativa 2003 nr. 250/13.10.2017, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 51854/13.10.2017;

Luând în considerare Proiectul Convenției de Parteneriat ce urmează a fi încheiată între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația Alternativa 2003;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin. (1) lit.n) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă continuarea Proiectului “Centrul de Zi Alternativa”, derulat în parteneriat de Asociația “Alternativa 2003” și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, sens în care se va încheia Convenția de parteneriat, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 1 al municipiului București să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Convenția de parteneriat menționată la art.

1.

Art.3. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Asociația Alternativa 2003 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31.10.2017.

încheiată între:

ASOCIAȚIA ALTERNATIVA 2003, cu sediul în București, Sector 1, strada Fortunei nr. 51, reprezentată prin Președinte Mihaela Rotar și acreditată ca furnizor de servicii sociale în baza certificatului de acreditare seria AF nr. 000430/15.04.2015. De asemenea, organizația deține Licențe de funcționare pentru serviciile sociale pe care le acordă beneficiarilor.

Și

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 al municipiului București, reprezentat prin Primar, dl.Daniel Tudorache prin DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1, cu sediul în București, Sector 1, Bd. Mareșal Averescu, nr. 17, reprezentată prin Director General, domnul Dănuț Ioan Fleacă și acreditată ca furnizor de servicii sociale în baza Deciziei nr. 27/19.12.2005

Art.l Obiectul Convenției: continuarea colaborării celor două părți pentru realizarea Proiectului “Centrul de Zi Alternativa”.

Scopul Proiectului constă în promovarea de servicii alternative în domeniul sănătății mintale pentru persoane cu dizabilități, integrarea socială a persoanelor adulte cu dizabilități mintale cu respectarea drepturilor individuale ale acestora; oferirea gratuită de servicii directe de recuperare, educare, socializare și integrare pentru tinerii cu handicap mintal.

Grupul tință al Proiectului îl formează persoanele cu dizabilități mintale. Beneficiarii direcți ai Proiectului sunt în număr total de 35 persoane cu dizabilități mintale care au vârstă peste 18 ani și nu sunt cuprinși în nici o altă formă de educație sau pregătire profesională, proveniți din familii defavorizate, din care un număr de 19 persoane sunt domiciliate pe raza sectorului 1 a municipiului București, iar un număr de 16 persoane au domiciliul în alte sectoare.

Art.2 Data intrării in vigoare si durata Convenției:

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr..........................pentru aprobarea

implementării Proiectului, prezenta Convenție intră în vigoare la data semnării ei de către repezentanții părților contractante.

Art.3 Obligațiile Asociației ALTERNATIVA 2003: Asociația ALTERNATIVA 2003 se obligă:


1.    Să suporte cheltuielile de salarizare pentru 2 asistenți sociali, 1 contabil, cheltuielile materiale (consumabile, combustibil pentru transportul tinerilor cu microbuzul organizației, dotări, materiale de curățenie și igienă) necesare desfășurării de activități cu beneficiarii, precum și cheltuielile administrative determinate de implementarea Proiectului;

2.    Să pună la dispoziție spațiul necesar derulării Proiectului;

3.    Să asigure coordonarea Centrului de Zi Alternativa;

4.    Să pună la dispoziția DGASPC Sector 1 rapoarte periodice asupra activității desfășurate în cadrul proiectului la solicitarea DGASPC Sector 1.

5.    Să pună la dispoziția DGASPC Sector 1 deconturile justificative (copie factură-conform cu originalul pentru luna anterioară);

6.    Termenul de predare al deconturilor justificative este până la data de 15 a lunii în curs (pentru luna anterioară).

Art.4 Obligațiile Consiliului Local al Sectorului 1 prin DGASPCS 1:

1.    Consiliul Local Sector 1 prin DGASPC Sector 1 se obligă să suporte cheltuielile de personal pentru 1 inspector de specialitate, 2 inspectori de specialitate (1 psiholog principal, 1 psiholog practician), 3 îngrijitoare, 2 îngrijitori, 1 șofer, determinate de implementarea Proiectului, precum și cheltuielile de hrană necesare tinerilor ce locuiesc pe raza sectorului 1. De asemenea, să participe la transportul beneficiarilor în activități de socializare.

2.    Consiliul Local Sector 1 prin DGASPC Sector 1 se obligă să deconteze cheltuielile de hrană făcute de Asociația ALTERNATIVA 2003 în termen de 10 zile de la depunerea de către Asociație a documentației complete referitoare la deconturile justificative menționate la art. 3 pc. 3 al prezentei Convenții.

Art.5 Obligații comune:

1.    Respectarea principiului transparenței, confidențialității informațiilor, respectarea dreptului la imagine al beneficiarilor, precum și al interesului superior al beneficiarilor.

2.    Respectarea legislației și a standardelor minime în domeniul serviciilor sociale oferite prin acest proiect.

Art.6 Evaluarea parteneriatului

1.    Există obligația de evaluare a parteneriatului prin raportare interemediară la 6 luni de la semnarea convenției si raportare finală la 1 an de la semnarea convenției.

2.    Raportările menționate mai sus constau în punerea la dispoziția DGASPC Sector 1 a raportclor narative și financiare.


3. Evaluarea va fi realizată de către reprezentanți desemnați din partea și a DGASPC Sector 1.

A

Art. 7 încetarea și modificarea Convenției:

1.    Modificarea convenției se face numai cu acordul ambelor părți.

2.    Convenția poate înceta prin acordul părților sau prin denunțare unilaterală de către una dintre părți, cu notificare de 15 zile.

3.    Această Convenție va fi reactualizată periodic prin notificare scrisă, după evaluarea eficienței și eficacității parteneriatului în cauză.

4.    Convenția mai poate înceta printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, pronunțată de o instanță judecătorească competentă și stabilită prin lege.

5.    în situația în care este retrasă, anulată sau ajunsă la termen autorizația de funcționare a vreuneia dintre părți.

6.    în cazul imposibilității fortuite de executare.

7.    în situația cazului fortuit.

8.    în cazul în care obiectul protocolului nu mai poate fi realizat sau a fost modificat de așa natură încât nu mai este cel urmărit inițial.

9.    în cazul în care nu s-a solicitat prelungirea sau reînnoirea convenției ca urmare a ajungerii la termen a acesteia.

10.    în cazul în care obiectul protocolului nu mai poate fi realizat sau în cazul în care acesta se modifică sau devine ilicit;

11.    în cazul forței majore constată de un organ competent și pentru care s-a notificat, în scris, cu privire la existența unui eveniment sau a unei stări ce a generat evenimentul de forță majoră, în maxim 10 zile de la producerea evenimentului. în cazul în care după 6 luni de la notificarea scrisă evenimentul de forță majoră stăruie, atunci convenția va înceta să mai producă efecte, nefiind necesare plata daunelor-interese.

Art.8 Legea aplicabilă Convenției și soluționarea disputelor:

Această convenție se supune legislației române.

Divergențele apărute în aplicarea convenției vor fi soluționate pe cale amiabilă de către părți. Toate disputele apărute din punerea în aplicare a acestei Convenții și care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă vor fi supuse spre soluționare instanței judecătorești competente, potrivit legii.

Art.9 Prevederi finale:

Orice document ce va fi transmis între părți va trebui să fie redactat în scris și înregistrat de acestea, data de referință este data ștampilei poștei de expediere sau a serviciului prin care au fost transmise documentele.


Consiliul Local al Sectorului 1 prin D.G.A.S.P.C. Sector 1

PRIMAR,


Asociația ALTERNATIVA 2003

PREȘEDINTE,


Daniel Tudorache

Mihaela Rotar


Secretarul Sectorului 1, Mirona Giorgiana Mureșan

Director General DGASPC Sector 1, Dănuț Ioan Fleacă,

Director General Adjunct Economic DGASPC Sector 1,

Daniela Victorița Niță

Avizat,

Șef Serviciu Juridic, Contencios și Resurse Umane DGASPC Sector 1,

Silvia Cristina Gâju

Asociația ALTERNATIVA 2003 Proiect: Centrul de Zi Alternativa Str. Fortunei nr.51

Sector 1, București

CIF 152216


BUGETUL PROPUS PENTRU 2017-2018

Nr.crt

Indicatori

DGASPC

SI/an

Alternativa

Contribuții părinți SI

Cost total proiect -lei

I.

Cheltuieli de personal

1.

1 insp de specialitate

70.320

0

0

70.320

2.

1 psiholog principal

52.392

0

0

52.392

3.

1 psiholog practician

40.776

40.776

4.

1 șofer

47.280

0

0

47.280

5.

2 asistenți sociali

0

36.840

0

36.840

6.

1 contabil

0

12.600

0

12.600

7.

1 îngrijitor

30.024

0

0

30.024

8.

1 îngrijitor

31.464

31.464

9.

1 ingrijitore

25.716

25.716

10.

1 îngrijitoare

25.716

25.716

11.

1 îngrijitoare

24.240

24.240

TOTAL

347.928

49.440

0

397.368

II.

Cheltuieli materiale

1.

Materiale consumabile

0

4.620

0

4.620

2.

Combustibil,    reparații    si

asigurări microbuz

0

10.200

2000

12.200

3.

Cursuri de calificare beneficiari

0

10.800

0

10.800

4.

Mediatizare

0

300

0

300

5.

Hrana (12 lei/ luna x21 zile x 19 benef DGASPC SECTOR l)x 12 luni

57.456

0

57.456

6.

Hrana (12 lei/ luna x21 zile xl6 benef ALTE SECTOARE)xl2 luni

0

48.384

48.384

7.

Materiale de curățenie si igiena

0

2.400

0

2.400

TOTAL

57.456

76.704

2000

136.160

III.

Cheltuieli de de implementare

Cheltuieli administrative

0

12.162

0

TOTAL GENERAL

405.384

138.306

2000

533.528

76%

23,66%

0.34%

100%

Presec

inte,

Miliaela Rotar