Hotărârea nr. 335/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 335 din 31.10.2017 privind aprobarea continuării Proiectului “Centrul de Zi Ana”, derulat în parteneriat de către Asociaţia “Sf. Ana” şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea continuării Proiectului “Centrul de Zi Ana”, derulat în parteneriat de către Asociația “Sf. Ana” și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 avizat de Direcția Management Economic cu nr. G/2941/31.10.2017;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și raportul Comisiei de sănătate și protecție socială;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanei cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în cedere prevederile Legii nr. 292/2011 - Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de solicitarea Asociației Sf. Ana nr. 660/16.10.2017, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 52223/17.10.2017 privind continuarea colaborării cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Având în vedere Proiectul Convenției de Parteneriat ce urmează a fi încheiată între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația Sf. Ana;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(l) lit.n) și art. 115 alin.(l) lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă continuarea Proiectului “Centrul de Zi Ana”, derulat în parteneriat de către Asociația “Sf. Ana” și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, sens în care se va încheia Convenția de parteneriat, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 1 să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Convenția de parteneriat, menționată la art. 1.

Art.3. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația Sf. Ana vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31.10.2017.

Nr.: 335

Data: 31.10.2017

Anexa nr.l

la Hotărârea Consiliului Local nr. 335/31.10.2017


V

CONVENȚIE DE PARTENERIA


1. PĂRȚILE

Prezenta convenție se încheie între :

A. ASOCIAȚIA SF. ANA pentru ajutorarea copiilor și tinerilor cu dizabilități mintale și asociate severe, cu sediul în București, sector 1, Str. Petru Rares, nr. 1, furnizor acreditat de servicii sociale în baza Certificatului seria AF nr.00453/08.05.2014, emis de M.M.J.S., deținând Licența de Funcționare seria LF nr.0000245 reprezentată de d-na Gabriela SCRABA - Președinte,

B. CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 al municipiului București, reprezentat de D-l Daniel Tudorache, Primar, și DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECT. 1, cu sediul în București, sector 1, Bd. Mareșal Averescu nr. 17, reprezentată de D-l dr. Dănuț Ioan FLEACĂ - Director General,

2.    OBIECTUL CONVENȚIEI:

Colaborarea celor două părți pentru sustenabilitatea serviciului social “Centrul de Zi Ana” pentru adolescenți și tineri cu dizabilități mintale și asociate severe.

Scopul serviciului social este să organizeze activități de recuperare, educare, școlarizare, integrare socială, recreere și relaxare, informare și consiliere, hrană, transport, sprijin material și terapie ocupațională, pentru adolescenți și tineri cu dizabilități mintale și asociate severe, în vederea prevenirii abandonului acestora în instituții de tip rezidențial și menținerea lor în familii.

Grupul țintă al serviciului social îl formează 40 de adolescenți și tineri cu dizabilități mintale severe/accentuate, care provin din familii, în majoritate din sectorul 1, dar și din alte sectoare ale municipiului București, cu venituri în general modeste.

3.    DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE ȘI DURATA CONVENȚIEI:

Convenția intră în vigoare la data semnării ei și are o valabilitate de 1 an de zile, cu posibilitate de prelungire.

4. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:


A.    Asociația Sf. Ana se angajează:

1)    Să asigure continuitatea funcționării Centrului de Zi Ana;

2)    Să mențină pe parcursul prezentei Convenții toate serviciile furnizate beneficiarilor cu dizabilități mintale severe, în 4 grupe pentru tineri.

3)    Să organizeze desfășurarea în condiții optime, a activităților de educare, recuperare, integrare socială, informare, consiliere, recreere și relaxare, hrană, transport și terapie ocupațională, cu beneficiarii din Centrul de Zi Ana ;

4)    Să mențină și să dezvolte activitățile lucrative cu beneficiarii în Atelierul de producție hârtie și obiecte decorative handmade obținute prin reciclarea deșeurilor din hârtie, carton și textile;

5)    Să asigure o parte din personalul necesar desfășurării activităților după cum urmează: pe toată durata convenției, 4 posturi (1 asistent social, 1 psihopedagog, 1 ergoterapeut, 1 administrator financiar).

6)    Să asigure finanțarea cheltuielilor administrative și de întreținere a microbuzului, cheltuieli pentru dotări, echipamente, și, parțial, pentru hrană, combustibil, materiale informative și promoționale, excursii, alte cheltuieli determinate de desfășurarea Proiectului, conform devizului;

7)    Sa desemneze o persoană (asistent social sau psihopedagog) care să colaboreze cu managerul de caz la instrumentarea dosarelor beneficiarilor;

8)    Să pună la dispoziția DGASPC - Sector 1, la solicitarea acestuia, rapoarte asupra activității desfășurate în cadrul Convenției;

9)    Sa pună la dispoziția DGASPC - Sector 1, lunar, deconturile justificative (copie facturi -conform cu originalul pentru luna anterioară);

10.    Să respecte termenul de predare al deconturilor justificative, și anume, până la data de 15 a lunii în curs, pentru luna anterioară;

11.    Să aducă la cunoștința opiniei publice și să promoveze parteneriatul cu DGASPC - Sector 1 prin toate mijloacele avute la dispoziție și în materialele sale informative și de prezentare.

B.    Consiliul Local Sector 1 prin DGASPC - Sector 1 se angajează:

1.    Să asigure finanțarea cheltuielilor de personal pentru 7 posturi, respectiv: 1 educator studii superioare, 2 educatori studii medii, 1 muncitor calificat-bucatar, 2 îngrijitori, 1 infirmieră, posturi strict necesare în derularea proiectului pentru a putea îndeplini standardele minime prevăzute de lege pentru Centrele de Zi;

2.    Să desemneze un manager de caz pentru beneficiarii Proiectului din sectorul 1 care să colaboreze cu asistentul social al Asociației Ia instrumentarea dosarelor tinerilor;

3.    Să deconteze parțial, în limitele convenite, cheltuielile de hrană, rechizite, jocuri didactice, și consumabile imprimantă, combustibil auto, materiale de curățenie, etc., conform prevederilor proiectului, în termen de 30 zile de la depunerea de către Asociație a documentației complete, în perioada 24-31 ale lunii, referitoare la deconturile justificative menționate la punctul 4.A.8), cu respectarea OMFP 2281/2009. Finanțarea cheltuielilor se va face în limitele bugetare aprobate prin Hotărâre de Consilu Local al Sectorului 1 pentru D.G.A.S.P.C Sector 1;

4.    Să aducă la cunoștința opiniei publice și să promoveze parteneriatul cu Asociația Sf. Ana în materialele sale informative și de prezentare.

C. Obligațiile comune:

1.    Respectarea principiului transparenței, confidențialității informațiilor, respectarea dreptului la imagine al beneficiarilor precum și al interesului lor superior;

2.    Respectarea legislației în vigoare și a standardelor minime obligatorii în domeniul serviciilor oferite prin acest Proiect.

5. EVALUAREA PARTENERIATULUI:

1.    Cele 2 părți convin asupra obligației de evaluare a parteneriatului prin raportare intermediară la 6 luni de la data semnării parteneriatului și raportare finală la 1 an de la această dată.

2.    Raportările menționate la pct.l constau în punerea la dispoziție a DGASPC - Sector 1 a rapoartelor narative și financiare;

3.    Evaluarea va fi realizată de o echipă alcătuită de comun acord din reprezentanți din partea Asociației Sf. Ana precum și din reprezentați ai DGASPC - Sector 1.

6. ÎNCETAREA ȘI MODIFICAREA CONVENȚIEI:

1.    Modificarea termenilor convenției se face numai cu acordul ambelor părți.

2.    Convenția poate înceta prin acordul părților sau prin denunțare unilaterală de către una dintre părți, cu o notificare prealabilă de 60 zile.

3.    Convenția poate înceta printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, pronunțată de o instanță judecătorească competentă și stabilită prin lege.

4.    în situația în care este retrasă, anulată sau ajunsă la termen autorizația de funcționare a vreuneia dintre părți.

5.    în cazul imposibilității fortuite de executare.

6.    în situația cazului fortuit.

7.    în cazul în care obiectul protocolului nu mai poate fi realizat sau a fost modificat de așa natură încât nu mai este cel urmărit inițial sau devine ilicit.

8.    în cazul în care nu s-a solicitat prelungirea sau reînnoirea convenției ca urmare a ajungerii la termen a acesteia.

9.    în cazul forței majore constată de un organ competent și pentru care s-a notificat, în scris, cu privire la existența unui eveniment sau a unei stări ce a generat evenimentul de forță majoră, în maxim 10 zile de la producerea evenimentului. în cazul în care după 6 luni de la notificarea scrisă evenimentul de forță majoră stăruie, atunci convenția va înceta să mai producă efecte, nefiind necesare plata daunelor-interese.

7. LEGISLAȚIA APLICABILĂ CONVENȚIEI ȘI SOLUȚIONAREA DISPUTELOR:

1.    Această convenție se supune legislației române.

2.    Divergențele apărute în aplicarea Convenției vor fi soluționate pe cale amiabilă de către părți.

3.    în cazul în care părțile nu ajung la rezultatul urmărit prin calea amiabilă, atunci acestea pot recurge la utilizarea tuturor mijloacelor legale necesare în vederea remedierii divergenței.


8. CLAUZE FINALE

1.    Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentei convenții se va transmite în scris.

2.    Orice document se va înregistra atât în momentul transmiterii, cât și în cel al primirii.

3.    Prezenta Convenție se încheie în 3 (trei) exemplare originale, fiecare având aceeași valoare juridică.

Consiliul Local al Sectorului 1 prin

Asociația Sf. Ana

PREȘEDINTE,


Gabriela Scraba


PRIMAR,

Daniel Tudorache

Secretarul Sectorului 1, Mirona Giorgiana Mureșan

Director General DGASPC Sector 1, Dănuț Ioan Fleacă,

Director General Adjunct Economic DGASPC Sector 1,

Daniela Victorița Niță

Avizat,

Șef Serviciu Juridic, Contencios și Resurse Umane DGASPC Sector 1,

Silvia Cristina Gâju

PROPUNERE DE BUGET

Serviciul social: CENTRUL DE ZI ANA pentru tineri cu dizabilități mintale severe Perioada de desfa;urare: 01.12.2017 - 30.11.2018

Tipuri de cheltuieli

Asociația Sf. Ana si parteneri

DGASPC Sect. 1 (lei)

Total

(lei)

I.

Salarii

1.

1 asistent social (normă întreaga) x 12 luni

36.816

0

36.816

2.

1 psihopedagog (normă întreaga) x 12 luni

29.520

0

29.520

3,

1 ergoterapeut (1/2 normă, 12 luni)

13.296

0

13.296

4.

1 contabil x 12 luni (Pfa)

7.200

0

7.200

5.

1 îngrijitor x 12 luni

0

34.530

34.530

6.

1 îngrijitor xl2 luni

0

31.326

31.326

7.

1 educator s.m x 12 luni

0

32.693

32.693

8,

1 educator s.m x 12 luni

36.676

36.676

9.

1 educator s.s x 12 luni

37.073

37.073

10,

1 infirmier x 12 luni

0

26.372

26.372

11.

1 muncitor calificat bucătar x 12 luni

0

42.689

42.689

Total salarii

86.832

241.359

328.191

II.

Cheltuieli directe

1.

Administrative (electr, apa, gaz, salubritate)

36.000

0

36.000

2.

Comunicare (tel, fax, internet)

2.400

0

2.400

3.

Combustibil (150 km/zi x 250 zile x 14 1/lOOkm = 5250 litri x 5,5 lei/titru)

15.000

13.875

28.875

4.

Reparații microbuz, intretinere, asigurare

7.000

0

7.000

5.

Hrana 12 lei/ luna x 21 zile x 13 benef Sector 1x12 luni

0

39.312

39.312

6.

Hrana 12 lei/ luna x 21 zile x 27 benef alte Sectoare xl2 luni

81.648

0

81.648

7.

Rechizite, consumabile, jocuri didactice

6.500

3.000

9.500

8,

Reparații si intretinere clădire, dotări, echipamente

35.000

0

35.000

9.

Materiale de curățenie si igienizare

3.000

5.000

8.000

10.

Training si instruire pentru personal

2.500

0

2.500

11.

Design, imprimare de pliante si alte materiale de prezentare ale proiectului

2.500

0

2.500

12.

Alte cheltuieli

8.000

0

8.000

Total cheltuieli directe

199.548

61.187

260.735

TOTAL cheltuieli I și II

286.380

302.546

588.926

Total costuri serviciu social Centrul de zi Ana/1 an/40 beneficiari-13 beneficiari Sectorul 1: 635.293 lei.

Contribuție DGASPC Sector 1 în proiect - 48,6%, Contribuție Asociația Sf. Ana - 51,4 %.

La contribuția Asociației Sf. Ana în proiect se adaugă aportul în natură, respectiv clădirea și terenul în care se desfășoară serviciul și microbuzul Ford Transit (8+1), achiziționat în 2014 de Asociație, cu care se asigură transportul zilnic al beneficiarilor.

Gabriela Scraba

Președinte Asociația Sf. Ana