Hotărârea nr. 332/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 332 din 31.10.2017 privind modificarea, începând cu data de 1 octombrie 2017, a Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 206/26.07.2017 privind stabilirea, începând cu data de 1 iulie 2017, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" de la nivelul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea, începând cu data de 1 octombrie 2017, a anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 206/26.07.2017privind stabilirea, începând cu data de 1 iulie 2017, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" de la nivelul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 avizat de Direcția Management Economic cu nr. G/2938/31.10.2017;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările si completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilității fiscal - bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (l)-(4), art. 37, art. 39 și art. 44. alin. 30 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 77/31.05.2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, conform căruia s-a stabilit numărul maxim de posturi de 175 pentru Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 132/30.05.2017 privind modificarea statului de funcții al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 206/26.07.2017 privind stabilirea, începând cu data de 1 iulie 2017, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" de la nivelul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1;

în temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. începând cu data de 1 octombrie 2017, se modifică Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 206/26.07.2017 privind stabilirea, începând cu data de 1 iulie 2017, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" de la nivelul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituției Prefectului Municipiului București și Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31.10.2017

Nr.: 332 Data: 31.10.2017

ANEXA NR. 1

la Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 1 Nr. 332/2HR2017 PRESEDiNT^W^eiNTĂ

SALARII DE BAZA PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DE EXECUȚIE ȘI PERSONALULN^gNȚRA^TUAL DE EXECUȚIE DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE A SECTORBlUfl STABILITE CONFORM ART. 11 ALIN. (1), (2) ȘI (4) PRECUM ȘI ART. 38 ALIN. (2) LIT. B) ȘI LIT. C) DIN LEGEA NR. 153/2017

FUNCȚIA

GRADUL/

TREAPTA

PROFESIONALĂ

NIVELUL

STUDIILOR

COEFICIENT

GRADAȚIA

0

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA

0

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA

1

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA

2

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA

3

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA

4

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA

5

0

1

2

o

4=3*1.450 lei

5= 4+(4*7,5%)

6= 5+(5*5%)

7= 6+(6*5%)

8= 7+(7*2,5%)

9= 8+(8*2,5%)

SALARII DE BAZĂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

CONSILIER,

CONSILIER

JURIDIC,

INSPECTOR

SUPERIOR

S

4.42

6409

6890

7235

7597

7787

7982

CONSILIER,

CONSILIER

JURIDIC,

INSPECTOR

PRINCIPAL

S

4.03

5844

6283

6598

6928

7102

7280

CONSILIER,

CONSILIER

JURIDIC,

INSPECTOR

ASISTENT

S

3.77

5467

5878

6172

6481

6643

6810

CONSILIER,

CONSILIER

JURIDIC,

INSPECTOR

DEBUTANT

S

2.80

4060

4365

4584

4814

4935

5059

FUNCȚIA

GRADUL/

TREAPTA

PROFESIONALĂ

NIVELUL

STUDIILOR

COEFICIENT

GRADAȚIA

0

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA

0

SALARIUL DE BAZĂ

GRADAȚIA

1

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA

2

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA

3

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA

4

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA

5

0

1

2

o

J

4=3*1.450 lei

5= 4+(4*7,5%)

6= 5+(5*5%)

7= 6+(6*5%)

8= 7+(7*2,5%)

9= 8+(8*2,5%)

REFERENT

SUPERIOR

M

2.99

4336

4662

4896

5141

5270

5402

REFERENT

PRINCIPAL

M

2.86

4147

4459

4682

4917

5040

5166

REFERENT

ASISTENT

M

2.73

3959

4256

4469

4693

4811

4932

REFERENT

DEBUTANT

M

2.00

2900

3118

3274

3438

3524

3613

SALARII DE BAZĂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR CONTRACTUALE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

REFERENT

IA

M

2.99

4336

4662

4896

5141

5270

5402

REFERENT

I

M

2.86

4147

4459

4682

4917

5040

5166

MAGAZINER

M

2.33

3379

3633

3815

4006

4107

4210

ȘOFER

I

M;G

2.29

3321

3570

3749

3937

4036

4137

MUNCITOR

CALIFICAT

I

M;G

2.16

3130

3365

3534

3711

3804

3900

1.    Salariul de bază corespunzător gradației 0 se stabilește prin înmulțirea coeficienților stabiliți pentru gradația 0 cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.

2.    Tranșele de vechime în muncă în funcție de care se acordă cele 5 gradații, precum și cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază și incluse în acesta, sunt următoarele:

a)    gradația 1 - de la 3 ani la 5 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 0 cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;

b)    gradația 2 - de la 5 ani la 10 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 1 cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;

c)    gradația 3 - de la 10 ani la 15 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 2 cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;

d)    gradația 4 - de la 15 ani la 20 de ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 3 cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază;

e)    gradația 5 - peste 20 de ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 4 cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.

3.    Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%.

4.    Prevederile art. 14 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, rămân în vigoare pentru funcțiile care au beneficiat de acestea.

2/2