Hotărârea nr. 325/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 325 din 31.10.2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială AVENOR


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială A VENOR

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând cont de raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte;

în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.96, alin.(5) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017, pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2017-2018, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere adresa Școlii Gimnazială AVENOR, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 38352/03.10.2017;

Luând în considerare raportul Comisiei de validare încheiat în data de 31.10.2017; în temeiul art.45, alin.(l), alin.(5) teza Il-a și art.l 15, alin.(l), lit.b) din Legea nr.215/2001 a

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se numește domnul Gheorghiță Liviu Goncea reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială AVENOR, situată în Drumul Pădurea Pustnicii nr. 225A, bl.TO42, sector 1, București.

Art.2. (1) Primarul Sectorului 1 și persoana nominalizată la art.l, Școala Gimnazială AVENOR, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din

data de 31.10.2017.

PREȘEDINTE DE ALEXANDRU ȘTEF4


CONTRASEMENEAZĂ

SECRETAR,

ONA-GIORGIANA MUREȘ AN


Nr. 325

Data: 31.10.2017