Hotărârea nr. 32/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 32 / 2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 1

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi         

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare

ale Administraţiei Domeniului Public Sector 1

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Domeniului Public a Sectorului 1;

Având în vedere  Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile din Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;

În conformitate cu prevederile Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului platit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

            Avand în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.2/20017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si complectarea unor acte normative;                   În concordanță cu prevederile Ordonantei de urgență a Guvernului nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fondurile publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal bugetare;

         Ţinând cont de  prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 146/29.09.2016  privind aprobarea  Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 1, cu modificările şi completările ulterioare

          Ȋn temeiul art. 45, alin (1), art. 81 alin. (2), lit. e) şi art. 115  alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 

 

              CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.  1.   Se aprobă  Organigrama  Administraţiei Domeniului Public Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  2.   Se aprobă  Statul de funcţii al  Administraţiei Domeniului Public Sector 1, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă  Regulamentul de  organizare şi funcţionare al  Administraţiei Domeniului Public Sector 1, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  4.  Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării.

Art. 5.  Celelalte hotărâri ale  Consiliului Local Sector 1 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 1 îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a acestei hotărâri.

Art.  6.   (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1 și Direcţia Management şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

          (2)  Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 28.02.2017.

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ,

      Alexandru-Ştefan Deaconu           

                                                                                                    SECRETAR

                                                                                      Mirona-Giorgiana Mureşan

 

 

 

 

 

Nr.:  32      

Data: 28.02.2017                 


COMPARTIMENTUL TEHNIC - INSPECTIE DOMENIUL PUBLIC

5

 

 

SERVICIUL

MECANIZARE

1+17

 

 

COMPARTIMENTUL PARCARI PUBLICE

3

 

Anexa nr.2                                                     

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 32 / 28.02.2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Alexandru Ștefan Deaconu                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DIRECTOR RESURSE UMANE – JURIDIC

                      1       

 

 
                                                                                                     

 

DIRECTOR SPATII VERZI

1

 
 

 

 

 

 

 

 


COMPARTIMENTUL MATERIAL

DENDRO -FLORICOL

1+7

 

 

SERVICIUL SPATII VERZI

1+8

 

BIROUL

CONTABILITATE

1+5

 

BIROUL

BUGET

1+5

 

 

DIRECTOR ECONOMIC ADJUNCT

1

 

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV APROVIZIONARE

3

 

BIROUL DRUMURI MARCAJ-RUTIER

1+5

 

 
                                                                                                                                                                                          


FUNCTIA DE CONDUCERE

FUNCTIA DE EXECUTIE

GRADUL/ TREAPTA

NIVEL STUDII

NR. POSTURI

Dir. General

 

II

SS

1

Dir. Economic

 

II

SS

1

Dir.Spatii Verzi

 

II

SS

1

Dir.Resurse Umane-Juridic

 

II

SS

1

Dir. Economic adj.

 

II

SS

1

Sef Serviciu

 

II

SS

4

Sef Birou

 

II

SS

4

 

consilier juridic

IA

SS

3

 

consilier juridic

II

SS

1

 

insp. specialitate

IA

SS

26

 

insp. specialitate

I

SS

6

 

insp. specialitate

II

SS

4

 

auditor

IA

SS

1

 

auditor

I

SS

1

 

subinginer

IA

SSD

2

 

referent

IA

M

10

 

referent

II                                                                                                                                   

M

2

 

muncitori calificati

I

 

5

 

muncitori calificati

II

 

5

 

muncitori calificati

III

 

1

 

sofer

I

 

13

 

Muncitori necalificati

I

 

2

 

total salariati

 

 

95

                                                                   Anexa nr.2                                                     

                                                                       la Hotărârea Consiliului Local

                                                                 nr. 32 / 28.02.2017

                                                                  PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                                   Alexandru Ștefan Deaconu                                         

 

 

STAT DE FUNCŢII

al Administraţiei Domeniului Public Sector 1

 

 

 

 

 

 

 


Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Local

nr. 32 / 28.02.2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Alexandru Ștefan Deaconu

 
                                                                                                                           

 

 

 

 

 

R E G U L A M E N T

 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL ADMINISTRAŢIEI

DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

 

 

PARTEA I

DISPOZIŢII GENERALE


1.1. Baza legală de organizare şi functionare.

           

Art.1 Administraţia Domeniului Public Sector 1 (denumită în continuare A.D.P. Sector 1) a fost infiinţată în temeiul Anexei cu nr. 2 la Decretul nr.162/1973 privind normele de structură pentru unităţile de administrare a domeniului public din Municipiul Bucureşti, ca instituţie de stat cu personalitate juridică aflatăîn subordinea Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Sectorului1.

Decretul nr.162/1973 a fost abrogat prin Legea nr.1/1992 privind abrogarea unor acte normative, A.D.P. Sector 1 continuand să funcţioneze în baza legilor 69/1991, respectiv nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliulului Local al Sectorului 1 care prin hotărâre aprobă: regulamentul de organizare şi funcţionare, organigrama, numărul maxim de posturi şi statul de funcţii, în conformitate cu dispoziţiile art.81 alin.2 lit. e) din Legea 215/2001, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare.

Art.2 Structura organizatorică a A.D.P. Sector 1 este în conformitate cu hotărârea în vigoare a  Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a statului de funcţii ale A.D.P. Sector 1.

Art.3 A.D.P. Sector 1 asigură, în limita fondurilor bugetare aprobate, întreţinerea, amenajarea reamenajarea şi curăţenia spaţiilor verzi în privinţa cărora deţine un drept de administrare legal constituit.        

De asemenea, conform planului de reparaţii anual şi în limita bugetului aprobat, A.D.P. Sector 1 efectuează reparaţii la reteaua stradală aflată în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 precum şi realizarea de lucrări de reglementare a semnelor de circulaţie în vederea desfăşurarii normale a traficului rutier şi pietonal (parcaje,semnalizare rutieră orizontală şi verticală, calmatoare de viteză, de avertizare,etc.) cu avizul instituţiilor competente în domeniu.

Art.4 Cheltuielile pentru activităţile desfăşurate de A.D.P. Sector 1 în îndeplinirea atribuţiilor ce–i revin, se finanţează de la bugetul local pentru lucrările efectuate pe domeniul public.

Ȋn situtaţia în care instituţia nu dispune de personal suficient pentru îndeplinirea unor lucrări sau personalul existent nu are pregatirea profesională necesară pentru iniţierea şi executarea anumitor activitaţi, proceduri etc., se vor putea încheia, în condiţiile legii, contracte de consultanţă sau prestări servicii cu terţii.

Art.5 A.D.P. Sector 1 are sediul în Municipiul Bucureşti,B-dul Poligrafiei nr.4. Sector 1.

 

 

1.2. Principalele tipuri de relaţii funcţionale din cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 1

 

Art.6 În relaţiile cu personalul din cadrul A.D.P. Sector 1, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, salariaţii sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate, respectând prevederile legii 477/2006 - Codul de conduită etică al personalului contractual, precum şi prevederile Codului de conduită etică al A.D.P. Sector 1.

Art.7 Salariaţii A.D.P. Sector 1 au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor cu care intră în legatură în exercitarea funcţiei, prin:

1)      întrebuinţarea unor  expresii jignitoare;

2)      dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;

3)      formularea unor sesizări sau plangeri calomnioase.

 

Art.8 Principale tipuri de relaţii funcţionale şi modul de stabilire al acestora se prezintă astfel:

 

A. Relaţii de autoritate ierarhice:

1)   subordonarea Directorului General faţă de Consiliul LocalSector 1;

2)   subordonarea, Directorul Spatii Verzi, Directorului Economic, Directorului Economic Adjunct, şefilor de servicii, şefilor de birouri, compartimentelor, faţă de Directorul General;

3)   subordonarea personalului de execuţie faţă de Directorul General, Director Spatii Verzi, Directorul Economic, Directorul Economic Adjunct , Şefii de Serviciu şi Şefii de Birouri., după caz.

 

B. Relaţii de cooperare:

1) se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică a A.D.P. Sector 1 sau între acestea şi compartimentele corespondente din cadrul unităţilor subordonate Consiliului Local al Sectorului 1;

2) se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică a A.D.P. Sector 1 şi compartimente similare din cadrul Primariei Sectorului 1.

 

PARTEA a II-a

ORGANIZAREA A.D.P. SECTOR 1

 

2.1. Structura Organizatorică a Compartimentelordin cadrul  A.D.P. Sector 1

 

Art.9 Directorul General coordonează direct sau potrivit delegării de competenţe, următoarea structură organizatorică :

 

În subordinea Directorului General:

§  DIRECTORUL ECONOMIC

§  DIRECTOR SPATII VERZI

§  DIRECTOR RESURSE UMANE- JURIDICE

§  COMPARTIMENTUL  AUDIT INTERN

§  SERVICIUL  ACHIZITII PUBLICE

§  COMPARTIMENTUL TEHNIC-INSPECTIE DOMENIUL PUBLIC

§  SERVICIUL  MECANIZARE

§  BIROUL DRUMURI-MARCAJ RUTIER

§  COMPARTIMENTUL  PARCARI  PUBLICE

 

În subordinea Directorului Resurse Umanr-Juridic

§  SERVICIUL JURIDIC

§  BIROUL RESURSE UMANE-SECRETARIAT

 

În subordinea Directorului  Spatii Verzi:

§  SERVICIUL SPATII VERZI

§  Compartiment Material Dendro- Floricol

 

În subordinea Directorului Econonic:

§  DIRECTORUL ECONOMIC ADJUNCT

§  Compartiment Administrativ - Aprovizionare

 

În subordinea Directorului Economic  Adjunct:

§  BIROUL CONTABILITATE

§  BIROUL  BUGET

 

2.2. Atribuţii Comune Şefilor de  Servicii , Birouri şi ale compartimentelor

 

Art.10 Şefii de Servicii şi Birouri se subordonează Directorului General, Directorului Spatii Verzi, Directorului Resurse Umane-Juridic, Directorului Economic şi Directorului  Economic Adjunct  potrivit liniilor ierarhice stabilite în organigramă.

Art.11 Transformă programele şi strategiile stabilite de conducere în sarcini de lucru şi se asigură ca acestea să fie îndeplinite într-o manieră care să permită atingerea obiectivelor generale stabilite ale instituţiei şi transpunerea lor în obiective specifice fiecărui compartiment curespectarea cerinţelor privind calitatea, protecţia mediului- prin colaborarea la nivel de servicii, birouri şi compartimente.

Art.12 Asigură implementare şi menţinerea standardelor de control intern/managerial conform Ordonanţei nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conformOrdinuluiMinisterului Finanţelor Publice nr. 808/2015 privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial şi conform Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

Art.13 Asigură cunoaşterea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea eficacitaţii Sistemului de Management Calitate/MediuSR EN ISO 9001:2008 şi SR EN ISO 14001:2005în zonele coordonate, precum şi corelarea activităţilor/ serviciilor şi ţinerea sub control ale interfeţelor în cadrul proceselor, precum şi atingerea indicatorilor de performanţă.

Art. 14 Directorul General, Directorul Spatii Verzi, Directorul Resurse Umane-Juridic, Directorul Economic, Directorul  Economic Adjunct, şefii de Servicii şi Birouri vizează pentru conformitate facturile furnizorilor de bunuri, servicii sau lucrări, livrate/prestate în cadrul seviciilor//birourilor/ compartimentelor pe care le conduc şi totodatăvizează pentru conformitate şi oportunitate toate documentele emise de compartimentele din subordine care implică angajarea de cheltuieli.

Art.15 Directorul General, Directorul Spatii Verzi, Directorul Resurse Umane-Juridic, Directorul Economic, Directorului  Economic Adjunct, şefii de Servicii şi Birouri răspund direct de :

 

1) actualizarea fişelor de post precum şi de întocmirea lor în cazul persoanelor nou angajate;

2) evaluarea anuală permanentă a personalului din subordine în scopul perfecţionării activităţii profesionale;

3) asigurarea cunoaşterii şi aplicarii de către personalul angajat a actelor normative de referinţă în domeniul specific de activitate;

4) întocmirea referatelor de necesitate, a notelor de fundamentare în vederea asigurării resurselor materiale şi umane necesare desfăşurarii activităţii.

5)întocmirea şi transmiterea către compartimentele de specialitate a necesarului de cheltuieli specifice  serviciului sau biroului pe care îl conduc, în vederea includerii acestora în bugetul de cheltuieli al anului respectiv;

6) întocmirea documentelor necesare transferurilor de mijloace fixe şi obiecte de inventar către/de la alte servicii, birouri;

7) planificarea concediilor de odihnă pentru angajaţii din subordine ;

8) întocmirea propunerilor privind participarea angajaţilor din subordine la cursurile de perfecţionare profesională;

9)  pastrarea în bune condiţii a actelor, documentelor cu care operează ;

10) respectarea normelor legale privind confidenţialitatea şi secretul de serviciu în legătură cu faptele, documentele şi informaţiile de care ia cunoştiinţă personalul în exercitarea atribuţiilor funcţiei ;

11) stabilirea sarcinilor, atribuţiilor, responsabilităţilor pentru personalul din subordine ;

12) asigurarea echipamentului de protecţie şi de lucru şi asigurarea cunoaşterii normelor de protecţie a muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor de catre salariaţii din subordine.

Art.16 Normele de conduită profesională a personalului angajat sunt reglementate de Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din instituţiile publice de Codul de conduită a A.D.P. Sector 1precum şi de celelalte reglementări legale şi sunt obligatorii pentru toţi angajaţii precum şi pentru persoanele care ocupă temporar o funcţie în cadrul A.D.P. Sector 1.

 

 

PARTEA a III-a

CONDUCEREA A.D.P. SECTOR 1

 

 

3.1.Atribuţii ale personalului de conducere  al A.D.P. SECTOR 1

 

 

Art.17 DIRECTORUL GENERAL

 

Condiţii pentru ocuparea postului: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice sau științelor inginerești.

Art.18 Directorul General asigură conducerea executivă a A.D.P. Sector 1 şi răspunde de buna funcţionare a instituţiei şi de îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.

Art.19 Directorul General se subordonează Consiliului LocalSector 1, potrivit liniei ierarhice stabilite în organigramă. Acesta va transforma programele şi strategiile stabilite de autorităţile administraţiei publice ierarhic superioare în sarcini de lucru şi se va asigura ca acestea să fie îndeplinite într-o manieră care să permită atingerea obiectivelor generale stabilite şi transpunerea lor în obiective specifice, prin colaborarea la nivel de servicii şi birouri.

Art.20 Exercită funcţia de ordonatorterţiarde credite, situaţie în care utilizează creditele bugetare ce i-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor instituţiei, potrivit prevederilor din bugetele aprobate şi în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale.

Art.21 În calitate de ordonator de credite, Directorul General răspunde de :

1)   elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget al unităţii;

2)   urmărirea modului de realizare a veniturilor;

3)   angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate şi a veniturilor bugetare posibil de încasat;

4)   integritatea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea instituţiei pe care o conduce;

5)   organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare;

6)   organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de investiţii publice;

7)   legalitatea, conformitatea şi oportunitatea tuturor actelor juridice încheiate cu terţii;

8)   organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale;

Art.22 Directorul General îndeplineşte în condiţiile legii, următoarele atribuţii :

1) fundamentează şi propune planul de venituri şi cheltuieli pentru administrarea, protejarea, întreţinerea, conservarea şi valorificarea eficientă a patrimoniului pe care îl supune spre aprobare ordonatorului principal de credite;

2)aprobă toate contractele încheiate de institutie cu terţii;

3) coordonează activitatea privind auditul intern şi controlul financiar preventiv;

4)dispune iniţierea procedurilor de achiziţie publică pentru achiziţionarea de lucrări, bunuri materiale şi servicii, conform prevederilor legale;

5)verifică si raspunde pentru modul de organizarea licitaţiilor publice pentru achiziţionarea de lucrări, bunuri şi servicii, conform prevederilor legale, a dispoziţiilor Primarului şi a Hotărârilor Consiliului Local;

6) verifică modul de întrebuinţare a fondurilor băneşti, a materiilor prime, a materialelor şi a tuturor valorilor baneşti;

7)coordonează, îndrumă şi controleazăintreaga activitate a unităţii din punct de vedere legal, tehnic şi organizatoric;

8) emite dispoziţii de recuperare a pagubelor aduse unităţii în baza informărilor transmise de personalul din subordine;

9)asigură realizarea lucrărilor de investiţii prin dotarea cu mijloacele fixe (aparatură, mijloace de transport, etc.), necesare realizării obiectivelor, conform aprobărilor anuale date de către Consiliul Local al Sectorului 1;

10) fundamentează şi propune proiectul de organigramă, stat de funcţii, regulament de organizare şi funcţionare şi le supune spre aprobare, conform reglementărilor legale;

11) numeşte şi eliberează din funcţie personalul unităţii, potrivit legii;

12) raspunde de aplicarea legislaţiei privind salarizarea personalului din unitate în limita fondurilor bugetare aprobate;

13)organizează activitatea de formare şi perfecţionare profesională a salariaţilor şi aprobă planul anual de perfecţionare profesională a salariaţilor;

14)modifică atribuţiile, directorului economic şi ale directorului economic adjunct, şefilor de servicii şi birouriîn functie de necesităţi;

15) în cadrul numărului total de posturi aprobate prin hotărârea Consiliului Local Sector 1, pentru buna funcţionare a instituţiei, Directorul General aprobă numărul de posturi pentru compartimentele din structura oganizatorică, aprobă modificarea raporturilor de serviciu;

16) aprobă Regulamentul de ordine interioară;

17)stabileste politica şi strategia în domeniul calităţii, mediului, sanătăţii şi securităţii în muncă asigurând resursele necesare pentruimplementarea, menţinerea şi îmbunatăţirea eficacităţii Sistemului de Management Calitate/MediuSR EN ISO 9001:2008 şi SR EN ISO 14001:2005;

18)verifică şi raspunde de aplicarea normelor de protecţia muncii, a normelor de securitate şi sănătate, pază şi stingerea incendiilor, conform prevederilor legale;

19) aprobă codul de conduită a personalului instituţiei;

20)coordonează direct activitatea Directorului Resurse Umane-Juridic, Compartimentului Audit Intern, Directorului Spatii Verzi, Directorului Economic, Serviciului Achiziţii Publice, Compartimentului Tehnic- Inspecţie Domeniul Public, Serviciului Mecanizare, Biroul Drumuri – Marcaj- Rutier şi Compartimentului Parcări Publice.

21)este preşedintele Comitetului de Securitate si Sănătate în munca de la nivelul instituţiei.

Art.23 Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau de alte acte normative, precum şi însărcinarile date de Consiliului Local al Sectorului 1.

Art.24 În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Directorul General emite Decizii.

Art.25 Directorul General poate delega prin decizie Directorul Spatii Verzi, Directorului Resurse Umane-Juridic, Directorului Economic, Directorul Economic Adjunct,Şefilor de sevicii şi birouri competenţa exercitării unor atribuţii, cu respectarea prevederilor legale .

Art.26 Directorul General reprezintă A.D.P. Sector 1 în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi străinătate, precum şi în justiţie .

Art.27 În perioada în care Directorul General efectuează concediul de odihnă, participă la cursuri de perfecţionare, se află în deplasare în interes de serviciu sau se află în concediu medical, atribuţiile funcţiei de Director General vor fi preluate, prin decizie, de către persoana cu funcţie de conducere căreia i-au fost delegate aceste atribuţii.

 

 

            Art. 28 DIRECTORUL  ECONOMIC

 

Condiţii pentru ocuparea postului: studii superioare de lungă durată în domeniul economic, financiar –contabil.

 

Directorul Economic are urmatoarele atribuţii:

 

1)   coordonează, controlează şi răspunde de activitatea desfăşurată de Directorul Economic Adjunct şi de activitatea desfăşurată de Compartimentul Administrativ-Aprovizionare;

2)   se subordonează direct Directorului General al Administraţiei Domeniului Public Sector 1.

3)   asigura organizarea si functionarea in bune conditii a contabilitatii, elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, utilizarea si tinerea registrelor contabile, intocmirea si utilizarea documentelor justificative si contabile pentru toate operatiunile efectuate, inregistrarea in contabilitate a acestora in perioada la care se refera, pastrarea si arhivarea acestora, precum si reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse;

4)   elaborează şi supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 1 proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei;

5)   coordonează întreaga structură organizatorică şi funcţională a compartimentelor din subordine, defineşte funcţiile, colaborările, intrările şi ieşirile specifice sub conducerea Directorului General, conform prezentului Regulament;

6)   face propuneri şi participă la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante  din subordine;

7)   are obligaţia de a stabili sau, după caz, de a actualiza în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului R.O.F., atribuţii exprese în fişele de post întocmite pentru personalul din subordine, potrivit funcţiei şi pregătirii profesionale;

8)   evaluează permanent personalul din subordine în scopul perfecţionării activităţii profesionale, luând măsuri operative sau facând propuneri conducerii, conform competenţelor;

9)   asigură cunoaşterea şi aplicarea de către personalul din subordine a actelor normative de referinţă în administraţia publică locală;

10)        semnează contractele de achiziţie publică;

11)        participă la şedinţele comisiilor de specialitate, prezentând situaţiile cerute de membrii acestora;

12)        prezintă rapoarte despre activitatea financiar-contabilă a instituţiei, la solicitarea Consiliului Local al Sectorului 1;

13)        răspunde de modul de încheiere a contractelor privind spaţiile din administraţie închiriate la persoanele fizice/juridice(clădiri, terenuri aferente) precum şi a  modului de derulare a acestora, încasarea la timp  şi în cuantumul stabilit a chiriilor, taxelor si utilităţilor, luând măsuri operative în cazul nerespectării clauzelor contractuale, de aparare a intereselor administraţiei şi recuperare a pagubelor aduse acestuia şi transmiterea serviciului juridic pentru a fi soluţionate;

14)        elaborează şi asigură menţinerea sistemului de management  calitate/mediu în conformitate cu standardele de referinţa SR EN ISO 9001:2008 si SR EN ISO 14001:2005;

15)        asigură efectuarea controlului intern la nivelul birourilor şi răspunde de corectitudinea datelor înscrise în orice document întocmit şi emis ;

16)        Directorul Economic are obligaţia să soluţioneze în termenul legal şi în limita competenţelor ce îi revin prin prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare şi alte sarcini, potrivit dispoziţiilor conducerii instituţiei.

 

ART. 29 DIRECTORUL ECONOMIC ADJUNCT   

 

Condiţii pentru ocuparea postului: studii superioare de lungă durată în domeniul economic, financiar –contabil.

 

Atribuţiile Directorului Economic Adjunct:

 

1)   coordonează, controlează şi răspunde pentru activitatea desfăşurată de Compartimentul Buget, Biroul Contabilitate;

2)   asigura organizarea si functionarea in bune conditii a contabilitatii, elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, utilizarea si tinerea registrelor contabile, intocmirea si utilizarea documentelor justificative si contabile pentru toate operatiunile efectuate, inregistrarea in contabilitate a acestora in perioada la care se refera, pastrarea si arhivarea acestora, precum si reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse;

3)   organizează  coordonează şi  asigură  elaborarea proiectului de buget pentru instituţie;

4)   raspunde de realitatea creditelor necesare, în vederea realizării obiectivelor de investiţii aprobate de Cosiliul Local al Sectorului 1;

5)   raspunde de încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate, conform clasificaţiei bugetare;

6)   raspunde de raportarea lunară la direcţiile şi serviciile de specialitate, privind modul în care au fost utilizate creditele bugetare aprobate;

7)   raspunde de întocmirea şi transmiterea ordonatorului principal de credite a raportului explicativ al situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, execuţiilor bugetare anuale şi lunare potrivit prevederilor legale;

8)   raspunde de organizarea şi funcţionarea în bune condiţii a contabilităţii valorilor patrimoniale în conformitate cu legislaţia în vigoare;

9)   asigură întocmirea actelor justificative şi a documentelor contabile cu respectarea dispoziţiilor legale;

10)              asigură evidenţierea corectă a rezultatelor economico-financiare;

11)              asigură verificarea tuturor operaţiunilor economice avute cu alte instituţii sau societăţi comerciale;

12)              asigură respectarea obligaţiilor ce derivă din legile cu caracter fiscal, stabilirea şi virarea acestora către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor de sănătate, fonduri speciale, conform legislaţiei în vigoare;

13)              întocmirea corectă şi la termen a documentelor cu privire la plaţile în numerar, controlând respectarea plafonului de casă aprobat;

14)              controlează utilizarea conform dispoziţiilor legale a fondurilor destinate plăţii salariilor şi a altor drepturi de personal;

15)              verifică şi semnează actele în baza cărora se fac încasarile şi plăţile contractelelor economice, documentele pe baza cărora se fac înregistrarile precum şi situaţiile, extrasele, balanţele, conturile de execuţie bugetară, situaţii financiare, etc;

16)              urmărirea la timp a extraselor de cont şi verificarea acestora şi a documentelor însoţitoare;

17)              asigură controlul asupra tuturor documentelor prin care se autorizează efectuarea de cheltuieli, în general sau din care derivă direct sau indirect angajamente de plăţi;

18)              răspunde de evaluarea şi reevaluarea mijloacelor fixe ce urmează a fi valorificate conform dispoziţiilor legale;

19)              răspunde de aplicarea elementelor de salarizare şi întocmire a fişelor de post pentru personalul din subordine precum si de asigurarea disciplinei la locul de munca;

 

 

30. DIRECTORUL SPAŢII VERZI

 

Condiţii pentru ocuparea postului: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

 

Directorul Spaţii Verzi  are urmatoarele atribuţii :

 

1) coordonează, controlează şi răspunde pentru activitatea desfaşurată de Serviciul Spaţii Verzi şi Compartimentul Material Dendro-Floricol;

2)aprobă procedurile, metodele, tehnicile, programele şi acţiunile serviciului şi compartimentului din subordine stabilind totodată atribuţii şi sarcini scadente raportate la timpul şi resursele de care se dispune;

3) controlează şi raspunde pentru modul de utilizare a materiilor prime, a materialelor, a sculelor electrice, uneltelor etc;

4)asigură întocmirea planului de aprovizionare anual pentru serviciul şi compartimentul din subordine;

5)asigură efectuarea recepţiilor cantitative şi calitative a materiilor prime şi a materialelor achiziţionate;

6)întocmeşte propuneri anuale privind modul de întreţinere şi conservare a patrimoniului; 

7)întocmeşte necesarul mijloacelor şi instalaţiilor PSI repartizateserviciului şi compartimentului din subordine  ;

8)întocmeşte necesarul de cheltuieli specifice serviciului şi compartimentului din subordine pentru includerea acestora în bugetul de cheltuieli al anului respectiv  şi îl transmite spre aprobare Directorului General al instituţiei;

9)vizează pentru realitate şi oportunitate toate documentele emise de serviciul sau compartimentul din subordine şi care implică angajarea de cheltuieli;

10)asigură prin birourile şi compartimentele de specialitate, controlul modului de respectare a prescripţiilor tehnice şi a calităţii lucrărilor executate de terţi, în cazul contractării unor lucrari cu aceştia;

11)răspunde de aplicarea legislaţiei privind achiziţiile publice în domeniul său de activitate;

12)verifică şi răspunde de confirmarea calitativă şi cantitativă a situaţiilor de lucrări;

13)controlează din punct de vedere disciplinar personalul din subordine şi propune măsuri adecvate pentru menţinerea unui climat stimulator şi eficient sub raportul realizării profesionale şi de disciplină în munca;

14) asigură verificarea execuţiei lucrarilor de investiţii, reparaţii şi întretine cu forţe proprii sau terti;

15) asigură verificarea şi respectarea documentaţiilor de execuţie şi a termenelor contractuale în domeniul său de activitate potrivit prevederilor legale şi procedurilor de lucru de la nivelul Administraţiei Domeniului Public Sector 1;

16)propune proiecte de investiţii şi planuri de reparaţii Directorului General şi Servicului Achiziţii Publice;

17) raspunde de aducerea la îndeplinire a programelor anuale de amenajări, reamenajări şi întreţinere a spaţiilor verzi aflate în administrarea instituţiei;

18) coordonează întreaga structură organizatorică şi funcţională a compartimentelor din subordine, defineşte funcţiile, colaborarile, intrarile şi iesirile specifice sub conducerea Directorului General, conform prezentului Regulament;

19) face propuneri şi participă sau deleagă înlocuitor la concursurile organizate pentru ocuparea posturile vacante sau temporar vacante din subordine;

20) evaluează permanent personalul din subordine în scopul perfecţionării activităţii profesionale, luând măsuri operative sau făcând propuneri conducerii, conform competenţelor;

 

 

 

31 .DIRECTORUL RESURSE UMANE-JURIDIC

 

Condiţii pentru ocuparea postului: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenta in domeniul Stiinte Juridice.

 

Directorul Resurse Umane-Juridic  are urmatoarele atribuţii

 

1)coordonează, controlează şi răspunde de activitatea desfăşurată de Serviciul Resurse Umane-Secretariat şi de activitatea desfăşurată de Serviciul Juridic.

2)se subordonează direct Directorului General al Administraţiei Domeniului Public Sector 1.

3)asigura organizarea si functionarea in bune conditii a documentelor din cadrul serviciilor in perioada la care se refera, pastrarea si arhivarea acestora, precum si reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse;

4)   elaborează şi supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 1 proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei;

5)   coordonează întreaga structură organizatorică şi funcţională a compartimentelor din subordine, defineşte funcţiile, colaborările, intrările şi ieşirile specifice sub conducerea Directorului General, conform prezentului Regulament;

6)   face propuneri şi participă la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante  din subordine;

7)   )întocmeşte necesarul de cheltuieli specifice serviciilor  din subordine pentru includerea acestora în bugetul de cheltuieli al anului respectiv  şi îl transmite spre aprobare Directorului General al instituţiei;

8)   vizează pentru realitate şi oportunitate toate documentele emise de serviciile  din subordine şi care implică angajarea de cheltuieli.

9)   face propuneri şi participă sau deleagă înlocuitor la concursurile organizate pentru ocuparea posturile vacante sau temporar vacante din subordine;

10)              răspunde de aplicarea legislaţiei privind achiziţiile publice în domeniul său de activitate.

11)              monitorizeaza implementarea si evalueaza rezultatele, efectele si impactul produs de strategiile, programele si planurile de prevenire a criminalitatii si coruptiei ;

12)              colaboreaza la elaborarea, dupa caz, a proiectelor actelor normative aflate in sfera de competenta a compartimentului, intocmeste punte de vedere, la solicitarea altor compartimente in legatura cu aplicarea strategiei de prevenire a coruptiei.

 

 

 

PARTEA  a IV-a

ATRIBUTIILE COMPARTIMENTELOR DIN CADRUL A.D.P. SECTOR 1

 

 

4.1. Atribuţiile compartimentelor din subordinea Directorului Resurse Umane – Juridic

 

 

Art. 32 BIROUL RESURSE UMANE-SECRETARIAT

 

Atribuţii:

 

1) asigură recrutarea şi angajarea personalului pe bază de competenţă,conform prevederilor legale prin concurs sau examen şi acordarea drepturilor cuvenite personalului instituţiei;

2) organizează conform legislaţiei în vigoare concursurile sau examenele pentru ocuparea posturilor vacante , promovarea angajaţilor din cadrul instituţiei şi verifică îndeplinirea de către participanţi a condiţiilor prevăzute de lege;

3) analizează propunerile de restructurare a compartimentelor instituţiei şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea supunerii dezbaterii şi aprobării de către Consiliul Local a organigramei instituţiei;

4) pregăteşte documentaţia necesară elaborării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Regulamentului de Ordine Interioară, a statului de funcţii şi de personal şi al altor documente necesare bunei funcţionări a instituţiei;

5)  ţine evidenţa fişelor de post şi răspunde de corelarea şi actualizarea acestora cu atribuţiile din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare;

6)colaborează cu Directia Economic în vederea întocmirii documentaţiei necesare acordării premiilor anuale şi a celor lunare din fondul de premiere;

7)  ţine evidenţa condicilor de prezenţă;

8) asigură completarea şi eliberarea legitimaţiilor de control şi urmăreşte recuperarea acestora la plecarea din instituţie a salariaţilor care au beneficiat de astfel de legitimaţii;

9)  întocmeşte şi eliberează legitimaţii de serviciu;

10)  întocmeşte raportări statistice privind activitatea de personal din instituţie;

11)colaborează cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Finanţelor Publice pentru aplicarea corectă a prevederilor legale în domeniul salarizării;

12)  răspunde de asigurarea necesarului de personal pe funcţii şi specialităţi pentru institutie;

13) controlează respectarea disciplinei muncii şi raspunde de organizarea potrivit prevederilor legale a Comisiei de Disciplina;

14)întocmeşte programul anual de perfecţionare profesională a intregului personal al instituţiei prin centralizarea referatelor întocmite de către şefii de compartimente;

15) primeşte şi analizează ofertele pentru cursuri de perfecţionare profesională de la instituţiile abilitate în domeniu;

16) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei personalului;

17) întocmeşte documentatia legată de încadrarea, promovarea, definitivarea, detaşarea sau încetarea contractului de muncă al personalului instituţiei;

18) ţine evidenţa concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a concediilor fără plată şi a sancţiunilor;

19) răspunde de rezolvarea reclamaţiilor, sesizărilor şi conflictelor de muncă care revin în competenţa serviciului;

20)asigură evidenţa şi actualizarea dosarelor de personal ale salariaţilor instituţiei în conformitate cu prevederile legale.;

21) eliberează la cerere, adeverinţe privind calitatea de salariat;

22) asigură şi controlează cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi de protecţie stabilit, precum şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prin lucrătorii desemnaţi, prin resursele proprii sau prin servicii externe;

23) asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de muncă, precum şi reevaluarea riscurilor ori de câte ori sunt modificate condiţiile de muncă;

24) asigură auditarea securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul institutiei ori de câte ori sunt modificate condiţiile de muncă şi stabileşte nivelul de securitate;

25) ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat şi specific, accesul să fie permis numai lucrătorilor care au primit şi şi-au însuşit instrucţiunile adecvate.

26)obţine autorizaţia  de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătaţii în muncă, înainte de începerea oricarei activităţi, conform prevederilor legale;

27) asigură şi realizează instruirea privind respectarea normelor de protecţie a muncii, pentru personalul angajat, în conformitate cu dispoziţiile legale;

28) stabileşte  prin fişa postului , atribuţiile şi răspunderile ce revin salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătaţii în muncă, corespunzator funcţiilor exercitate;

29) verifică periodic sau ori de câte ori este nevoie, dacă nivelul noxelor se încadrează în limitele de nocivitate admise pentru mediul de muncă; pe baza măsurătorilor efectuate de către organismele sau laboratoarele abilitate, propune măsuri tehnice şi organizatorice de reducere a acestora, acolo unde este cazul;

30) elaborează lista cuprinzand dotarea personalului cu echipamente individuale de protecţie şi de lucru, participă la recepţia mijloacelor de protecţie colectivă şi a echipamentelor tehnice înainte de punerea lor în funcţiune;

31) participă la cercetarea accidentelor de muncă şi ţine evidenţa acestora;

32) colaborează cu serviciul medical de medicina muncii, pentru cunoaşterea la zi a situaţiei îmbolnăvirilor profesionale, efectuarea de controale comune la locurile de muncă, pentru identificarea factorilor de risc de îmbolnăvire profesională şi propunerea măsurilor de securitate corespunzătoare;

33) propune sancţiuni sau stimulente economice pentru modul în care se respectă cerinţele de securitate a muncii în organizarea şi desfăşurarea proceselor tehnologice la toate locurile de muncă;

34) monitorizeaza starea de sănătate a angajaţilor prin :

                        - examene medicale la angajarea în muncă;

                           - examen medical de adaptare;

                        - control medical periodic;

                           - examen medical la reluarea activităţii;

35)îndrumă activitatea de reabilitare profesională, reconversia profesională, reorientarea profesională în caz de accident de muncă, boală profesională sau după afecţiuni cronice;

36) comunică existenţa riscului de îmbolnăvire profesională către toţi factorii implicaţi în procesul muncii.

37) asigură dotarea  serviciilor , birourilor şi compartimentelor cu mijloace şi instalaţii S.U. şi buna funcţionare a acestora, prin resursele proprii sau prin contracte cu terţii;

38) asigurăinstruirea personalului instituţieiîn privinta modului de folosire şi exploatare a mijloacelor S.U.;

39) ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, adaptate naturii activităţilor şi mărimii instituţiei;

40) solicităşi obţine avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu,prevăzute de lege;

41) propune spre aprobare, fondurile necesare realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

42) informează şi pregateşte preventiv salariaţii cu privire la pericolele la care  sunt  expuşi, măsurile de autoprotecţie ce trebuie  îndeplinite, mijloacele de  protecţie ce trebuie  puse la dispoziţie, obligaţiile ce le revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgentă;

43)asigură prin lucrătorul desemnat, care este şi secretarul Comitetului de securitate şi sănătate în muncă , întocmirea şi transmitearea trimestrială a Raportului Comitetului de securitate şi sănătate în muncă către autoritaţile competente, conform reglementărilor legale;

44) asigură centralizarea şi transmiterea declaraţiilor de interse şi avere completate de către  angajaţii instituţiei   către ANI ;

45) asigură organizarea evaluării  personalului instituţiei şi întocmeşte raportul  privind evalurea performanţelor angajaţilor institutiei ;

46) asigură accesul la informaţiile de interes public conform reglementărilor legii 544/2001 prin afisarea la avizierul institutiei, pe site-ul instituţiei şi pe site-ul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti în colaborare cu compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sector 1;

47) asigură desfăşurarea activităţii de informare şi relaţii cu publicul prin :

-                                                                            informarea publică directă a persoanelor, prin telefon sau prin e-mail;

-                                                                            informarea internă a personalului;

-                                                                            informarea interinstituţională;

-                                                                            pune la dispoziţia tuturor persoanelor interesate formular de cerere tip a solicitării sau de reclamaţie administrativă ( conform anexa 2a, 2b din HG 123/2002 specificate la art 14 şi 15 şi a Legii 544/2001).

48) reprezintă instituţia în relaţiile cu mass-media desemnând un purtator de cuvant prin decizia Directorului General; 

49) asigură desfăşurarea activităţii de dispecerat şi registratură prin:

-                                                                            preluarea apelurilor telefonice şi redirecţionarea acestora;

-                                                                            primirea, înregistrarea tuturor tipurilor de documente adresate instituţiei ;

-                                                                            distribuirea documentelor conform rezoluţiei către compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului de soluţionare în cazul peţiţilor;

-                                                                            distribuirea actelor administartive

-                                                                            urmărirea soluţionării şi redactării în termen legal a răspunsurilor la peţiţiile înregistrate;

-                                                                            expedierea răspunsului către petiţionar a peţiţiilor înregistrate în cadrul compartimentului, îngrijindu-se de clasarea şi arhivarea petiţiilor;

-                                                                            redirecţionarea petiţiilor greşit înregistrate la A.D.P. Sector 1, către autorităţile sau instituţiile publice în ale căror atribuţii intra rezolvarea problemelor semnalate în cereri in termen legal;

-                                                                            furnizarea informaţiilor utile şi îndrumarea celor interesaţi către compartimentele competente;

-                                                                            organizarea serviciului de curierat în vederea depunerii şi ridicării documentelor pentru şi de la instituţiile cu care intra în contact;

-                                                                            convocarea angajaţilor la diferite evenimente organizate de către conducere ( şedinţe de lucru, instruiri).

50) asigură programul minim stabilit de conducerea instituţiei, care va fi afişat la sediul acesteia şi care se va desfăşura în mod obligatoriu în timpul funcţionării instituţiei, incluzând şi o zi pe săptămână, după programul de funcţionare;

51) programează audienţele la conducerea instituţiei şi urmăreşte soluţionarea problemelor semnalate;

52) întocmeşte semestrial raportul privind activitatea de soluţionare a petiţiilor din cadrul instituţiei;

53)întocmeşte raportul anual de activitate al instituţiei prin centralizarea de la fiecare compartiment a datelor necesare;

54)actualizează anual un buletin informativ care va cuprinde informaţii de interes public;

55)asigură înregistrarea în registre speciale a hotărârilor de consiliu local/general, precum şi a dispoziţiilor de primar comunicate instituţiei;

56)asigură evidenţa, gestiunea şi conservarea arhivei instituţiei şi actualizarea Nomenclatorului arhivistic;

57)asigură difuzarea actelor administrative;

58)asigură cercetarea în arhiva A.D.P. Sector 1 şi eliberează, la cerere, copii conforme cu originalul de pe documentele din arhivă;

59) asigură respectarea normelor legale privind secretul de serviciu şi confidenţialitatea în legatură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţa personalul serviciului în exercitarea funcţiei.

 

Art. 33 SERVICIUL JURIDIC

 

            Atributii:

 

1)reprezintă interesele Administraţiei Domeniului Public Sector 1 în faţa instanţelor judecatoreşti, a altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmarire penală, a notariatelor precum şi în raporturile cu persoanele juridice şi persoanelor fizice, pe baza delegaţiei dată de conducerea instituţiei;

2)ţine evidenţa cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecatoreşti competente;
3)redactează acţiuni judecatoreşti, întocmeste întâmpinări, promovează căile ordinare şi extraordinare de atac;

4) răspunde la adrese şi interogatorii,

5) formulează răspunsuri la petiţiile şi memoriile repartizate spre soluţionare de către conducere;

6) ia măsurile necesare pentru realizarea creanţelor prin obţinerea titlurilor executorii şi punerea în executare a acestora;

7) asigură îndeplinirea tuturor procedurilor prevazute de lege pentru buna conducere a proceselor în care Administraţia Domeniului Public  Sector 1 este parte;

8) participă alături de organele de conducere la negocierea proiectelor de contracte;

9) participă la diverse comisii colaborând cu toate serviciile şi birourile din cadrul instituţiei în probleme de natură juridică contractuală;

10) formulează propuneri în sensul avizării, rezilierii/rezoluţiunii ori modificării contractelor încheiate între instituţie şi diverse persoane fizice sau juridice;

11) avizează pentru legalitate documentele întocmite în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţii publice (invitaţii de participare, formalităţile de publicitate, comunicări de rezultate, eliberarea garanţiilor de participare, răspunsuri la contestaţii, etc.);

12)verifică împreună cu Serviciul Achiziţii Publice documentaţiile primite şi propune organizarea procedurilor de achiziţie publică;

13) întocmeşte contractele de achiziţii publice şi le certifică din punct de vedere al legalităţii acestora;

14) întocmeşte împreună cu Serviciul Achiziţii Publice procesul-verbal de deschidere a ofertelor şi procesul-verbal de atribuire a contractului de achiziţie publică;

15) gestionează împreună cu Serviciul Achiziţii Publice, baza de date cu privire la procedurile de achiziţie publică organizate;

16) împreună cu Serviciul Achizitii Publice, ia măsuri în vederea raportării anuale a  situatiei contractelor de achiziţii publice încheiate de instituţie;

17) participă la discuţii preliminare în vederea încheierii contractelor, precum şi la încheierea oricăror convenţii, protocoale de colaborare etc.;

18) formulează puncte de vedere cu privire la diverse cereri referitoare la clauzele contractuale şi încadrarea lor conform legislaţiei;

19) răspunde scrisorilor petiţionarilor şi diferitelor instituţii cu privire la stadiul soluţionării dosarelor existente în arhivă;

20) certifică legalitatea deciziilor emise de Directorul General al A.D.P. Sector 1, a ordinelor şi instrucţiunilor precum şi a oricaror alte acte cu caracter administrativ, care sunt în legătura cu atribuţiile si activitatea instituţiei;

21) certifică legalitatea notelor de fundamentare care stau la baza elaborării proiectelor de hotărâri ale Consiliul Local Sector 1 în legatură cu activităţile ce ţin de competenţa A.D.P. Sector 1;

22) execută orice alte sarcini transmise de Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 1, în domeniul său de activitate;

23) vizează asupra legalităţii documentelor producatoare de efecte juridice, încetarea raporturilor de muncă, alte proiecte de acte cu efect juridic, precum şi asupra legalităţii oricăror măsuri care sunt în măsura să angajeze răspunderea patrimonială a instituţiei, ori să aducă atingerea drepturilor sau intereselor legitime ale acesteia sau ale personalului;               

24) ţine evidenţa actelor normative şi asigură aducerea la cunoştiinţa şi aplicarea întocmai de către personalul cu atribuţii în aplicarea acestor prevederi;

25) comunică persoanelor interesate copii după dispoziţii, regulamente, ordine şi instrucţiuni, precum şi după orice alte acte cu caracter normativ, care sunt în legatură cu atribuţiile şi activitatea instituţiei;

26) întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiectele de dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 în domeniul său de activitate;

27)transmite lunar către Serviciul Imagine, Relaţii cu Mass-Media şi Informatică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi după publicarea în SEAP, toate anunţurile de intenţie, anunţurile/invitaţiile de participare, anunţurile de atribuire precum şi alte documente ce fac obiectul publicării în sistemul electronic de achiziţii publice. Informaţiile privitoare la contractele de achiziţii publice încheiate de către instituţie vor cuprinde: data încheierii contractului, durata, obiectul şi valoarea acestuia.

28)execută orice alte sarcini trasate de conducerea instituţiei;

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Atribuţiile compartimentelor din subordinea Directorului General

 

 

Art. 34 COMPARTIMENTUL  AUDIT INTERN

           

Atributii:

 

 

1)                  activitatea Compartimentului Audit Intern este guvernată de următoarele acte normative: Legea 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Normele metodologice specifice privind organizarea şi funcţionarea auditului public intern în cadrul Consiliului Local al Sectorului 1, precum şi de celelalte acte normative din domeniu.

2) verificarea şi respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică şi iniţierea măsurilor corective necesare, în cooperare cu conducătorul entităţii publice în cauză;

3)asigurarea activităţii de audit pentru toate compartimentele din cadrul A.D.P. Sector1;

4) elaborarea Planului anual de audit public intern şi Planul prognoză pe 3-5 ani şi elaborarea Programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii;

5) elaborarea Raportului anual al activităţii de audit public intern care se transmite la Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti;

6) efectuarea activităţi de audit public intern pentru a evalua sistemele de management financiar şi control ale A.D.P. Sector 1 dacă sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţa şi eficacitate;

7) exercitarea activităţii de audit public intern  în cadrul A.D.P. Sector 1 cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public ;

8) efectuarea de misiuni ad-hoc, la cererea conducătorului entităţii publice;

9) auditează, cel puţin o dată la 3 ani şi fără a se limita la acestea, următoarele :

 a)- angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţiile de plată, inclusiv din fondurile comunitare ;

b) - plăţile asumate prin angajamentele bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare ;

c)- vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale ;

     d)- concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale ;

     e)- constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă şi facilităţilor acordate la încasarea acestora ;

      f)- alocarea creditelor bugetare ;

      g)- sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia ;

      h)- sistemul de luare a deciziilor ;

      i)- sistemele de conducere şi control precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme ;

      j)- sistemele informatice;

10)  numirea/destituireaauditorilor din cadrul Compartimentului Audit Intern din cadrul A.D.P. Sector 1 se face conform reglementărilor în vigoare.

11) raportarea imediată Directorului General al A.D.P. Sector 1 sau structurii de control abilitate în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii;

12) desfăşurarea de misiuni de consiliere aprobate de Directorul General alA.D.P.  Sector 1, numai în condiţiile în care acestea nu generează conflicte de interese şi nu sunt incompatibile cu îndatoririle auditorilor interni.

13)informarea imediată a conducerii A.D.P. Sector 1 asupra oricăror situaţii care ar putea să afecteze independenţa şi obiectivittea auditorilor interni;

14) în scopul evitării prejudicierii independenţei şi obiectivităţii auditorilor interni atunci când misiunile de asigurare sunt realizate în urma unei misiuni de consiliere, Directorul General solicită Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti desemnarea de auditori şi supervizori diferiţi pentru efectuarea misiunilor de asigurare şi, respectiv, a misiunilor de consiliere.

15) informarea structurii de audit a Sectorului 1 al Municipiului Bucureştidespre recomandările neînsusite de către Directorul General al A.D.P. Sector 1 şi de către conducătorii entităţilor auditate, precum şi despre consecinţele neimplementării acestora, însoţite de documentaţia relevantă, în termen de 10 zile de la încheierea trimestrului;

16) transmiterea periodic a constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activitaţiile sale de audit la cererea structurii de audit a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;

17)urmărirea stadiului implementării recomandărilor formulate în urma misiunilor efectuate şi informarea Directorul General al A.D.P. Sector 1 despre recomandările neînsusite de către structurile auditate, precum şi despre consecinţele neimplementarii acestora, însoţite de documentaţia relevantă;

18) respectarea Normelor Metodologice Specifice privind organizarea şi funcţionarea auditului public intern  stabilite în cadrul Consiliului Local al Sectorului 1;

 

 

Art. 35  SERVICIUL- ACHIZIŢII PUBLICE

 

 

Atribuţii:

 

1)      Întocmeşte Programul Anual al Achiziţilor Publice pe baza propunerilor făcute de către direcţiile şi serviciile din cadrul aparatului de specialitate

2)      elaborează proiectul şi raportul anual de achiziţii publice;

3)      elaboreaza strategia anuala de Achizitii Publice

4)      primirea şi analizarea referatelor de necesitate;

5)      primirea si analizarea caietelor de sarcini

6)      primirea si analizarea listelor cu cantitati de lucrari

7)      verifica, impreuna cu celelalte compartimente de specialitate,  existenta fondurilor alocate in buget pentru fiecare achizitie in parte;

8)      alegerea procedurii de achizitie publica

9)      întocmeşte, în regie proprie sau prin intermediul unor societăţi comerciale de profil, documentaţia de atribuire (proiectele de execuţie, caietele de sarcini, documentaţia descriptivă, etc) a contractelor de achiziţie publică

10)  stabileste prin nota justificativa criteriile de calificare si selectie a ofertantilor, precum si criteriile de atribuire

11)  elaborarea, inaintarea spre semnare şi punerea la dispoziţia potenţialilor ofertanţi a documentaţiilor de atribuire/fiselor de date

12)  transmiterea spre publicare in SEAP (www.e-licitatie.ro)

13)  transmiterea informaţiilor solicitate în baza unor prevederi legale;

14)  participarea la negocierea clauzelor contractuale, dacă este cazul;

15)  primirea şi soluţionarea solicitărilor de clarificare la documentaţia de atribuire;

16)  primirea ofertelor;

17)  participarea la evaluarea ofertelor, impreuna  cu membrii comisiei  de evaluare,

18)  participa la deschiderea ofertelor;

19)  participarea si redactarea proceselor verbale şi a rapoartelor aferente procedurilor de achiziţii publice, impreuna cu comisiile de evaluare,

20)  primirea şi înaintarea, daca este cazul,  în vederea soluţionării si redactarea actului prin care Comisia de evaluare soluţionează contestaţiile;

21)  elaborarea şi înaintarea spre semnare a contractelor de achiziţie publică

22)  notifică pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANAP) achiziţiile directe cu valoare mai mare de 13.000 lei;

23)  notifică Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP) (în termen de 5 zile de la deschiderea ofertelor) lista cu participanţii la procedura de achiziţie publică;

24)  intocmeşte şi păstrează dosarul achiziţiei publice;

25)  întocmeşte rapoarte privind achiziţiile publice;

26)  fundamenteaza, impreuna cu celelalte departamente de specialitate, procedurile interne de lucru in domeniul achizitiilor publice, in special a celor exceptate de la Legea nr 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

27)  verifică împreună cu Serviciul Juridic documentaţiile şi propune organizarea procedurilor de achiziţie publică;

28)  )execută orice alte sarcini trasate de conducerea instituţiei, in limitele legale, a domeniului de activitate (achizitii publice) si a capacitatilor profesionale ale angajatilor.

 

 

 

Art. 36  Compartimentul Tehnic- Inspectie  Domeniul  Public

 

Atributii :

 

1)   -Obţine avizele legale şi pregăteşte documentaţia necesară eliberarii autorizaţiilor de construire pentru lucrările de reparaţii şi construcţii efectuate în regie proprie sau prin atribuirea contractelor de achiziţie publică;

2)   -Răspunde de iniţierea demersurilor privind dezvoltarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor existente şi intocmirea planului de mentenanţă;

3)   -Intocmeşte şi actualizează cartile tehnice ale construcţiilor;

4)   -Intocmeşte si verifică contractele de furnizare de utilităţi (energie electrică, apă-canal, gaze, termoficare etc.) atât pentru sediul instituţiei cât şi pentru toate spaţiile aflate în administrarea acesteia;

5)   -Intocmeşte documentaţiile necesare obţinerii avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor privind consumul energiei electrice, combustibililor, etc;

6)   -Urmăreşte achitarea în termenele legale a facturilor de plată a energiei electrice, apă-canal, gaze şi termoficare;

7)   -Prin personalul său de specialitate participă in calitate de membrii, la monitorizarea şi controlul activităţii prestatorilor de servicii ,aflaţi în contract cu Administraţia Domeniului Public Sector 1, privind lucrarile de reparaţii la reţeaua stradală sau a celor de întreţinere a domeniului public;

8)   -Recepţionează lucrarile de aducere la starea iniţială a trotuarelor şi pavajelor afectate de lucrarile de intervenţie la reţelele edilitare, lucrări de organizare de şantier, ocupări domeniu public cu obiecte publicitare, etc., în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 88/1993 si H.C.G.M.B. nr. 16/ 1994, Legea nr.233/2002, Legea nr.286/2006, Legea nr.50/1991;

9)   -Efectuează predări de amplasmente persoanelor fizice şi juridice care au obţinut şi indeplinesc documentaţiile prevăzute de lege pentru ocuparea domeniului public;

10.-Asigură evidenţa lucrărilor de intervenţie în carosabil pentru remedierea avariilor comunicate zilnic de către compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti sau a Sectorului 1 Bucureşti , actualizând permanent baza de date;

11.-Emite acorduri de principiu la solicitarea compartimentelor din cadrul Primăriei Sector 1 sau Primăriei Generale;

12.-Eliberează avize de traseu şi machete;

13.-Colaboreaza cu compartimentele similare din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, Primăriei Sectorului 1 precum şi cu societăţile de utilitaţi : Apele Romane, Electrica, Distrigaz, RADET, Apa Nova, Luxten etc;

14.-Verifică modul de întreţinere şi utilizare a domeniului public administrat de către A.D.P. Sector 1, informând şeful ierarhic în ceea ce priveşte :

-          a) starea oricărui bun de utilitate publică amplasat de instituţie pe domeniul administrat;

-          b) ocuparea ilegală a domeniului public cu tonete, gherete sau alt tip de mobilier urban, construcţii provizorii, garaje, organizări de şantier etc.

-          c) verifică stadiul fizic al lucrărilor de intervenţie pentru remedierea avariilor şi investiţiilor derulate pe raza teritorială a sectorului;

-          d)  starea instalaţiilor de iluminat public;

-          e) respectarea termenelor şi condiţiilor impuse prin Autorizaţia de Intervenţie şi Autorizatia de Construire pentru lucrarile executate in domeniul public, de către operatorii care solicită instituţiei predări de amplasament;

-          f) gradul de curăţenie/degradare al solului, al zonelor administrate, depozitarea ilegală a deşeurilor pe domeniul administrat de către A.D.P. Sector 1;

-          g) contribuie la verificarea amenajării şi întreţinerii spaţiilor verzi locale şi a terenurilor de joacă pentru copii, întocmind note de constatare cu privire la aspectele sesizate.

15.-Transmite de urgenta Note de Constatare catre Directia Politiei Locale Sector 1, cu referire la: -deficiente  pe retele subterane, ocuparea domeniului public cu diferite constructii provizorii, organizari de santier, depozitarea ilegala a deseurilor, in vederea aplicarii legislatiei in vigoare.

16.-Analizează, verifică şi soluţionează sesizările primite privind administrarea domeniului public şi privat al sectorului;

17.-Răspunde solicitărilor ce ţin de competenţa compartimentului, primite de la cetăţeni sau instituţii, in termenul legal;

18.-Intocmeste raspunsuri la corespondenta repartizata serviciului;

19.-Intocmeste rapoarte, note, analize pentru informarea conducerii;

20.-Asigura contactul permanent cu locuitorii Sectorului 1, prin convorbiri directe si raspunsuri la numeroaselor sesisizari cu privire la modul de administrare al sectorului;

21.-Participă alături de persoanele delegate de Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti sau Primăria Municipiului Bucureşti la dezafectarea construcţiilor provizorii amplasate ilegal pe domeniul public al sectorului, cu respectarea prevederilor legale ;

22.-Intocmeste rapoarte anuale de activitate;

23.-Intocmeste planul de măsuri pentru eficientizarea activităţii;

24.-Utilizează eficient maşina pusă la dispozitie şi confirmă foile de parcurs;

25.-Aplică măsurile de tehnica securităţii muncii şi PSI pentru personalul din compartiment;

   26.-Are obligaţia completării şi actualizării, ori de cate ori este necesar, a atribuţiilor individuale ale personalului din compartiment, prin consemnarea în fişa postului, după prealabila aprobare a conducerii;    

27.-Răspunde de executarea la timp şi în bune condiţii a tuturor atribuţiilor ce-i revin;

28.-Executa orice alte sarcini trasate de conducerea institutiei, in limitele legale, a domeniului de activitate (tehnic-inspectie domeniul public) si a capacitatilor profesionale ale angajatilor.

 

 

          Art. 37  SERVICIUL MECANIZARE

 

Atribuţii:

 

 

1) efectuează pentru instituţie, transport rutier în interes propriu, de marfă şi persoane, cu mijloace auto din dotare (autospeciale, autoutilitare, utilaje multifuncţionale etc.);

2) asigură mijloacele de transport şi utilajele necesare desfăşurării activităţii Serviciului Drumuri, Serviciului Spaţii Verzi, precum şi a altor compartimente din cadrul instituţiei,asigură repartizarea operativă a necesarului de utilaje, a mijloacelor de transport   necesare desfăşurării activităţii institutiei, precum şi folosirea judicioasă a acestora;

3) asigură menţinerea în stare de funcţionare a tuturor utilajelor şi mijloacelor de transport din dotare şi a inventarului acestora;

4) verifică şi confirmă consumurile de carburanţi, lubrifianţi, piese de schimb şi alte materiale necesare bunei desfăşurări a activităţii de transport-mecanizare;

5) verifică prin sondaj la punctele de lucru şi în domeniul public, modul de exploatare al mijloacelor de transport şi al utilajelor;

6) coordonează şi controlează personalul din cadrul compartimentelor din subordine şi întocmeşte programe de lucru şi pontaje pentru acest personal;

7) întocmeşte planuri de inspecţii tehnice periodice, revizii tehnice şi reparaţii la unităţi specializate, pentru toate mijloacele de transport şi utilajele din dotarea unităţii şi urmăreşte efectuarea acestora la termen şi în conformitate cu specificatiile din cartea tehnică a fiecarui mijloc auto/utilaj în parte şi pe baza referatele de necesitate aprobate de conducere sau, după caz, cu prevederile contractelor încheiate;

8) întocmeşte necesarul de piese de schimb, scule, maşini-unelte şi accesorii;

9) asigură verificarea foilor de parcurs: întocmire, semnare şi aprobare, precum şi  verificarea şi analiza FAZ-urilor: întocmire, semnare şi aprobare si întocmeşte şi completează, după caz, evidenţe şi documente prevăzute de legislaţia în vigoare şi/sau stabilite (solicitate) de către conducerea instituţiei;

10) asigură dotarea domeniului public cu bănci, garduri protectoare, stâlpişori pentru blocaj auto, echipamente pentru divertisment pentru copii şi adulţi, jardiniere, coşuri de gunoi etc.;

11) ţine evidenţa obiectelor şi bunurilor amplasate pe domeniul public şi verifică periodic starea tehnică şi aspectativă a acestora în vederea dispunerii măsurilor de remediere sau, după caz, de înlocuire;

12) întocmeşte rapoarte privind necesarul de obiecte şi bunuri pentru dotarea domeniului public pe care îl supune spre aprobare conducerii, în vederea demarării procedurilor de achiziţie publică;

13) asigură şi răspunde de folosirea eficientă şi corectă a mijloacelor de transport a utilajelor şi a agregatelor de mecanizare din dotarea serviciului;

14) întocmeşte documentaţia pentru mijloacele de transport, utilajele şi agregatele care întrunesc condiţiile de casare;

15) întocmeşte note de fundamentare sau, după caz, referate de necesitate privind completarea sau reînoirea parcului cu mijloace de transport şi utilaje precum şi pentru piese de schimb şi accesorii necesare bunei funcţionări a mijloacelor de transport şi a utilajelor din dotare;

16) organizează şi răspunde de activitatea compartimentelor din subordine;

17) asigură şi răspunde de instruirea întregului personal din subordine pe linie de securitate şi sănătate în muncă - SSM şi prevenirea şi stingerea incendiilor - PSI;

18) asigură şi răspunde de programarea concediiloe odihnă a salariaţilor din subordine în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu nevoile instituţiei de desfăşurare în bune condiţiuni a activităţii pe tot parcursul anului calendaristic în curs;

19) asigură evidenţa şi gestioneaza bunurile amplasate pe domeniul public administrate de către ADP S1 şi verifică periodic starea tehnică şi aspectativă a acestora în vederea dispunerii măsurilor de remediere sau, după caz, de înlocuire;

20) participă la analiza pieţei şi la selectarea ofertelor publice privind achiziţiile publice de lucrări, bunuri materiale si servicii privind domeniul sau de activitate;

21) întocmeşte şi inaintează la Autoritatea Rutieră Română, dosarul pentru obţinerea licenţei de transport în interes propriu şi a licenţelor de execuţie pentru autovehicule;

22) execută orice alte sarcini dispuse de conducerea instituţiei;

23) recepţionează, monitorizează activitatea prestatorilor de servicii sub contract cu instituţia în domeniul său de activitate;

24) asigură obţinerea certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi autorizaţiilor de circulaţie;

25) asigură dotarea domeniului public cu bănci, garduri protectoare, stâlpişori pentru blocaj auto, echipamente pentru divertisment pentru copii şi adulţi, jardiniere, coşuri de gunoi etc.;

26) ţine evidenţa obiectelor şi bunurilor amplasate pe domeniul public şi verifică periodic starea tehnică şi aspectativă a acestora în vederea dispunerii măsurilor de remediere sau, după caz, de înlocuire;

27) asigură repararea şi întreţinerea dotărilor amplasate pe domeniul public, întocmind în acest sens referate/rapoarte de necesitate privind materialele necesare;

28) asigură la cerere în locurile şi la termenele stabilite de către şefii de servicii şi compartimente, mijloacele de transport şi utilajele necesare îndeplinirii activităţilor specifice atribuţiilor funcţionale ale acestora;

29) asigură starea tehnică corespunzătoare şi întocmeşte foi de parcurs pentru autovehiculele şi utilajele care ies în domeniul public şi ţine evidenţa acestora privind activitatea zilnică a prestaţiilor efectuate şi a consumurilor înregistrate raportate la kilometri parcurşi;

30)asigură alimentarea şi verifică consumurile de carburanţi, lubrifianţi şi accesorii, precum şi a celorlalte materiale necesare bunei funcţionări a parcului auto;

31) asigură menţinerea în stare de funcţionare a tuturor utilajelor şi mijloacelor de transport din dotare şi ţine evidenţa termenelor de garanţie pentru bunurile gestionate;

32) asigură efectuarea inspecţiilor şi reviziilor tehnice periodice conform programărilor şi întocmeşte referate/rapoarte de necesitate pentru reparaţii care se impun a fi efectuate autovehiculelor şi utilajelor din dotare;

33)solicită Autorităţii Rutiere Române ( A.R.R.) Înscrierea ADP Sector 1 în registrul operatorilor de transport rutier.

34) asigura formarea profesională în domeniul transporturilor a conducătorilor auto (şoferilor) şi a persoanelor care conduc activitatea de transport rutier.

35) planifică în fiecare an efectuarea controlului medical al salariaţilor şi examinarea psihologică a acestora în domeniul siguranţa circulaţiei.

36) asigură condiţiile de conservare şi protejare a mediului.

37) asigură transportul rutie conform licenţei de execuţie pentru fiecare vehicul.

38) execută alte sarcini trasate de conducerea serviciului sau, după caz, a instituţiei.

 

  Art. 38  BIROUL DRUMURI-MARCAJ RUTIER

 

            Atribuţii:

 

1) asigură prin preluarea de la Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti  , actualizarea bazei de date referitoare la  reteaua  stradală  aflată în administrarea Consiliului Local Sector 1 (denumire, componenţa, suprafaţa, stare drum);

2)verifică periodic starea drumurilor publice administrate de catre Consiliul Local al Sectorului 1 şi gestionate de către ADP S1, asigurând evidenţa stării tehnice şi tipurile de degradare .(structurale sau de suprafaţa) a acestora, conform art 16 din Ordinul 2100/2005 –Normativ pentru întreţinerea şi repararea străzilor indicativ NE 033-05;

3) întocmeşte note de constatare privind starea reţelei stradale, note de fundamentare (memorii tehnice), referate de necesitate privind realizarea lucrărilor de întreţinere, reparaţii sau modernizarea reţelei stradale, inclusiv pentru siguranţa circulaţiei (semnalizare rutieră verticală şi orizontală) ;

4) elaborează  propunerile proiectului de buget, privind întreţinerea şi reparaţiile reţelei stradale , contribuind la stabilirea valorii estimative a acestora (antemasuratori) şi la întocmirea planului şi a programului anual al achiziţiilor publice;

5)colaborează cu compartimetele specializate la întocmirea documentaţieidescriptive/caietului de sarcini  în vederea demarării procedurilor de achiziţie publică a lucrărilor aprobate de conducere;

6) întocmeşte planul de reparaţii la reţeaua stradală;

7) efectuează verificari în  teren  ca urmare a sesizărilor şi reclamaţiilor primite şi propune măsuri  de remediere a acestora în vederea prevenirii si limitării accidentelor rutiere;

8) propune programe de lucrări şi  întocmeşte documentaţii tehnice pentru fluidizarea traficului prin amplasarea de indicatoare rutiere, efectuarea de marcaje şi amenajări speciale in domeniul circulaţiei rutiere;

9) coordonează şi verifică activitatea desfăşurata de către firmele specializate în lucrări de întreţinere şi reparatii la reteaua stradală  cu care ADP S1 are contract , constând în verificarea documentaţiilor, devizelor, etc.;

10) asigură evidenţa  lucrărilor  efectuate (întreţinere si reparaţii reteaua stradală si semnalizare rutieră ) pe contracte, executanţii, stadii fizice şi valorice, cantităţi pentru lucrările executate în regie proprie;

11)prin personalul de specialitate al serviciului si decizii ale conducerii, participă la recepţia  lucrărilor efectuate la reţeaua stradală prin intermendiul terţilor, de tipul:

          -recepţia parţială

          -recepţia la terminarea lucrarilor

          -recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie

12) raspunde de calitatea lucrărilor efectuate  la reţeaua stradală asigurând urmărirea comportării în timp a lucrărilor;

13) coordonează activitatea  desfăşurată la staţia de mixturi asfaltice în perioada de funcţionare sau asigură conservarea acesteia dacă nu este folosită;

14) întocmeşte rapoarte anuale de activitate pe care le înainteaza Biroului Resurse Umane Secretariat în vederea întocmirii planului anual de activitate al instituţiei;

15)  întocmeste planul de măsuri pentru eficientizarea activităţii;

16) întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâre de consiliu în domeniul de activitate specific serviciului;

17) întocmeste planul pentru aprovizionarea cu materiale şi piese de schimb si răspunde de gestionarea eficientă a acestora luând măsuri pentru încadrarea în consumurile aprobate;

18) utilizează eficient utilajele şi maşinile puse la dispozitie pentru activităţi curente şi confirmă foile de parcurs;

19) participă în comisii desemnate de către conducerea instituţiei la avizarea documenaţiei tehnico –economice;

20) asigură lucrările de reparaţii pe drumurile publice secundare,  prin asfaltarea acestora, pavarea, montarea de borduri, etc.

21) asigura prin forte proprii sau prin intermediul agentilor economici, mentinerea in stare corespunzatoare a indicatoarelor rutieri de pe raza  administrativ teritoriala a sectorului1, precum  si montarea de indicatoare rutiere noi, conform reglementarilor  aprobate ;

22) executa in regie proprie  sau prin intermediul firmelor abilitate, lucrari de marcaje rutiere pe strazile din sector, conform reglementarilor in domeniu ;

23) efectueaza in regie proprie sau prin intermediul firmelor abilitate , lucrari speciale in domeniul circulatiei rutiere : lucrari calmatoare de viteza, de avertizare, montarea de stalpisori rutieri si balustrade de protectie precum si alte elemente de siguranta a circulatiei ;

24) intocmeste si tine evidenta zilnica a activitatilor, lucrarilor biroului ;

25) execută si alte sarcini transmise de conducerea instituţiei;

 

Art. 39 Compartimentul Parcari Publice

 

Atribuţii:

 

1) asigură baza de date privind evidenţa locurilor de parcare amenajate şi administrate de către A.D.P. Sector 1 (locaţii,  numar locuri, marcarea şi numerotarea acestora, nivelul de degradare) ;

2) asigură baza de date a locurilor de parcare  reşedinţa administrate de catre A.D.P. Sector 1 şi închiriate cetaţenilor sectorului 1 (gradul de ocupare) ;

3) verifică periodic modul de întreţinere a locurilor de parcare reşedinţa de pe raza sectorului 1 ;

4) ia măsuri de identificare a terenurilor virane din sector ,de înfiinţare şi organizare de noi spaţii de parcare;

5) organizeazăactivitatea de informare a cetaţenilor cu privire la documentele necesare pentru încheierea contractelor de închiriere a locurilor de parcare  reşedinta ,administrate de catre A.D.P. Sector 1 ;

6) verifică îndeplinirea condiţiilor necesare in vederea închirierii locurilor de parcare ;

7) încheie contractele de închiriere pentru parcările de reşedinţa existente administrate de A.D.P. Sector 1 , şi încasează taxele aferente urmarindachitarea  sumelor stabilite prin legislaţia în vigoare la termenele scadente;

8) eliberează în baza contractelor de închiriere autorizaţii de parcare;

9)verifică în teren sesizările cetaţenilor referitoare la locurile de parcare luând măsuri de soluţionare a acestora ;

10) formulează răspunsuri  sesizărilor  primite;

11) aduce la îndeplinire prevederile hotărârilor de consiliu local/ general ce se referă la domeniul său de activitate ;

12) întocmeşte şi depune documentaţia necesară avizării amplasamentelor de parcare la Comisia Tehnică de circulaţie  /Administraţia  Strazilor din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti ;

13) fundamentează şi propune proiecte de hotărâri de consiliu în domeniul său de activitate;

14) informează periodic conducerea instituţiei asupra activităţii desfaşurate propunând măsuri de îmbunataţire şi eficientizare a acesteia ;

15) colaborează cu Directia Economica în ceea ce priveşte încasarea de taxe de parcare;

16) întocmeste  periodic rapoarte  de activitate sau situaţii statistice pe care le prezintă conducerii instituţiei, sau organelor abilitate.

17) execută sarcinile trasate de Directorul General al instituţiei.

 

 

 

4.3. Atribuţiile compartimentelor din subordinea Directorului Spații Verzi

 

 

Art. 40  SERVICIUL  SPAŢII VERZI

 

Atribuţii:

 

1)asigură evidenţa spaţiilor verzi administrate de către A.D.P. Sector 1, asigură evidenţa lucrărilor de întreţinere şi amenajare a spaţiilor verzi  efectuate în regie proprie sau de catre terţi în cadrul  zonelor aflate în administrarea instituţiei;

2)contribuie la administrarea  şi întreţinerea spaţiilor verzi de pe teritoriul care aparţine sectorului;

3)participă la aducerea la îndeplinire a programelor anuale de amenajare, reamenajare şi întreţinere a parcurilor ,grădinillor publice aprobate;

4) asigură buna întreţinere şi conservare a materialului dendrologic şi floricol, ocrotit;

5) întocmeşte şi înaintează conducerii instituţiei raporturile lunare privind lucrările executate;

6) executăintervenţii pentru lucrări specifice de întreţinere si conservare a spaţiilor verzi in functie de sezon;

7) răspunde de modul de utilizare şi confirmare a lucrărilor executate şi a cantitaţilor de carburanţi consumate de utilajele folosite;

8)participă împreună cu reprezentanţii serviciilor de specialitate din cadrul A.D.P. Sector 1, la recepţia cantitativă si calitativă a materialului dendro-floricol provenit din achiziţii;

9)răspunde de utilizarea la maxim a capacităţilor (utilaje proprii sau închiriate, forţă de muncă, spaţii sau suprafeţele de lucru, etc) de executarea la timp a lucrărilor, precum şi de calitatea acestora;

10)întocmeşte propuneri, în limita resurselor financiare, privind dotarea cu piese de schimb pentru mijloace mecanice din dotare, materii prime, materiale;

11)verifică modul de asigurare a bazei tehnico-materiale pentru secţiile pe care le subordonează;

12) răspunde de confirmarea conform legiilor a prestaţiilor pe foile de parcurs, bonurile de transport pentru mijloacele de transport proprii sau închiriate, precum şi la autoutilitarele ce deservesc serviciul;

13) asigură şi răspunde de respectarea prevederilor legale privind protecţia mediului înconjurator şi obţinerea avizelor de tăieri, defrişări, şi toaletări arbori pe Domeniul Public al Sectorului 1;

14) întocmeşte propuneri vizând îmbunataţirea activităţii serviciilor din domeniul său de responsabilitate;

15) asigură conservarea şi gestionarea patrimoniului din administrare;

16) participă la recepţia lucrarilor, monitorizează şi controlează  activitaţiile prestatorilor de servicii care sunt sub relaţii contractuale cu instituţia, în domeniul său de activitate ;

17) aplică măsurile de tehnica securitaţii muncii şi PSI pentru personalul din subordine,

18) are obligaţia completării şi actualizării, ori de cate ori este necesar, a atribuţiilor individuale ale lucrătorilor din subordine, prin consemnarea în fişa postului, după prealabila aprobare a conducerii;

19) întocmeste pontajele pentru personalul din subordine;

20) primeşte, cercetează şi rezolvă în termen reclamaţiile din sfera sa de activitate;

21) participă la asigurarea şi recepţia materialului dendro-floricol stabilit de conducerea A.D.P. Sector 1, în baza necesităţilor de întreţinere si amenajare a spatiilor verzi, prin forţe proprii sau prin contract cu terţii;

22) participă împreună cu Serviciul Mecanizare la întocmirea programului privind asigurarea mijloacelor de transport şi utilajele necesare ;

23) face propuneri pentru procurarea de utilaje şi maşini noi specifice lucrarilor;

24) participă la recepţia cantitativă şi calitativă a materialului dendrologic şi floricol produs în unitaţiile proprii sau provenit din achiziţii publice;

25) face propuneri pentru achiziţionarea de material dendro-floricol şi întocmeşte programul cu necesarul anual de material dendrologic pe sortimente de plante, înaintându-l conducerii;

26) exercită controlul asupra modului de respectare a tehnologiilor de cultură, precum şi a prescripţiilor tehnice si calitaţii lucrărilor executate;

27) administrează, protejează şi întreţine dotările şi utilităţiile necesare desfaşurarii activitaţiilor specifice ;

28) raspunde de soluţionarea la timp a sesizărilor din sfera sa de activitate ;

29)asigură evidenţa avizelor solicitate şi eliberate de la  PMB referitoare la taierea şi toaletarea/defrişarea  arborilor;

30)asigură evidenţa arborilor ocrotiţi, sau a celor  (nou) plantati,  precum si a celor taiaţi (specii , vârstă etc) precum şi a celor plantaţi în compensare;

31)participă la programe privind amenajarea-reamenajarea, întreţinerea tuturor categoriilor de spaţii verzi şi a vegetaţiei din perimetrul acestora, în vederea asigurării dezvoltării durabile a spaţiilor verzi cu toate instituţiile şi serviciile publice de interes local relevante;

32) asigură serviciul de salubrizare -activitate deratizare- combatere şobolani în parcurile, spaţiile verzi, locurile de joacă pentru copii, locuri de agrement precum şi în alte locuri publice aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 până la achiziţionarea serviciului public de către Municipiul Bucuresti, conform dispoziţiilor art. 2 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 158/2016.

33) asigură executarea tratamentelor pentru combaterea antropodelor și rozătoarelor purtătoare de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort din spațiile pe care le administrează în conformitate cu Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/2015;

34) execută şi alte sarcini trasmise de Directorul General al A.D.P. Sector1;

 

 

                                                                                    Art.41 Compartimentul Material Dendro-floricol

 

Atributii :

1) răspunde de aplicarea prevederilor legale, a actelor normative şi a instrucţiunilor ce vizează activitatea secţiei;

2) asigura transpunerea in practica a programului de productie dendro-floricola stabilit de conducerea A.D.P. , in baza necesitatilor de intretinere si amenajare a spatiilor verzi ;

3) raspunde de realizarea programelor anuale de productie dendro- floricola, atat din punct de vedere cantitativ, cat si calitativ ;

4) administreaza, exploateaza si intretine bazele de productie, asigurand conditiile necesare in vederea realizarii sarcinilor rezultate din propunerile de productie aprobate ;

5) intocmeste propuneri privind programul anual de productie, defalcarea acestuia pe sortimente de plante, inaintandu-l conducerii;

6) transmite programele de productie anuala aprobate, pe sortimente si subunitati de productie ;

7) verifica si colaboreaza cu Serviciul  Spatii Verzi, raportand la inceputul fiecarei luni urmatoare situatia realizarilor lunare ;

8) face propuneri pentru procurarea de utilaje si masini noi specifice lucrarilor ;

12) participa la receptia cantitativa si calitativa a materialului dendrologic si floricol produs in unitatile proprii sau din achizitii publice ;

13) face propuneri pentru achiziţionarea de material dendro- floricol ;

14) executa lucrari pentru combaterea daunatorilor fondului vegetal cu forte proprii  sau impreuna cu firme specializate ;

15) raspunde si asigura, controlul asupra modului de respectare a tehnologiilor de cultura, precum si a prescriptiilor tehnice si calitatii lucrarilor executate ;

16) asigura paza cu firme specializate sau paza proprie, in vederea conservarii si protejarii patrimoniului propriu, pe baza de grafice lunare si atentioneaza conducerea in cazul unor deficiente constatate in sistemul de paza ;

17) asigura aplicarea masurilor de tehnica securitatii muncii si S.U. in vederea evitarii accidentelor de munca sau altor evenimente, asigurand personalul muncitor si TESA cu echipamentul si materialele de protectia muncii si cu materialele necesare S.U.;

18) face propuneri de promovare, delegare, de testare, programari concedii de odihna, invoiri, schimbari de locuri de munca, desfaceri de contracte de munca, sanctiuni disciplinare etc., pentru personalul din subordine ;

19) raspunde de intocmirea fiselor postului pentru salariatii din subordine, in limita competentelor legale pentru personalul din subordine ;

20) urmareste si se informeaza  la zi cu legislatia in vigoare, in vederea aplicarii corecte a legilor, normativelor existente si a celor noi aparute ;

21) certifica exactitatea si realitatea lucrarilor de productie dendro-floricola, cu incadrarea in consumurile normate de materii prime, materiale, etc. ;

22) face parte din comisia de recepţie a materiilor prime, materialelor, uneltelor, etc.,

23) răspunde ca ieşirea în exterior a oricărei adrese, situaţii, planuri, etc., să se facă numai prin registratura generală a unităţii cu aprobarea obligatorie a conducerii;

24) produce in sere materialul dendrologic si floricol necesar amenajarii, decorarii si infrumusetarii zonelor verzi adiacente tramei stradale si a locurilor de agreement.

          25) organizeaza, sustine si participa la simpozioane si expozitii florale, valorificand experienta acumulata in timp.

         26) intocmeste si inainteaza compartimentelor de specialitate documente si situatii, in vederea acordarii drepturilor de personal, protectia muncii. etc.

27)   întocmeşte pontajul zilnic al muncitorilor din subordine

28)  confirmă activitatea motouneltelor;

29)  eliberează şi semnează bonurile de consum;

30)  verifică calitatea materialelor puse în operă şi refuză materialele necorespunzătoare;

31)  nu permite intrarea în procesul de producţie a materiilor şi materialelor fără forme legale;

32)  execută pe faze şi operaţii toate lucrările încredinţate serviciului  şi raportează la cererea conducerii unităţii stadiul de execuţie a lucrărilor;

33)  solicită din timp documentaţiile pentru lucrările ce urmează a se executa trimestrial, semestrial, anual;

34)  ia măsuri prin propuneri scrise în cazul abaterilor disciplinare de către personalul muncitor;

      36) asigură calitatea lucrărilor executate în cadrul serviciului conform prevederilor legale;

37)executa lucrari de irigare si tratamente fitosanitare la sere;

      38) raspunde de aplicarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, prin coordonarea beneficiarilor de ajutor social obligati sa presteze munca in cadrul unor activitati si lucrari de interes local ;

       39) executa si alte sarcini transmise de conducere.

 

 

 

4.4. Atributiile compartimentelor din subordinea Directorului Economic

 

 

Art. 42  COMPARTIMENTUL  ADMINISTRATIV-APROVIZIONARE

 

Atribuţii:

 

1)         gestionează şi monitorizează bunurile material mobile şi imobile, mijloacele fixe şi obiecte de inventar aflate în administrarea directă a instituţiei şi a altor bunuri materiale aplicând prevederile legale cu privire la gestionarea şi transferul acestora;

2)         emite comenzi catre furnizori pe baza referatelor întocmite de şefii de servicii sau birouri şi aprobate în mod obligatoriu de conducere;

3)         raspunde de verificarea periodică a stării de uzură/întreţinere a clădirilor, instalaţiilor tehnico-sanitare, electrice ,termice, de aer condiţionat şi a mobilierului aflat în administrarea şi gestiunea instituţiei, contribuind la programele referitoare la întretinerea şi reparaţia acetora;

4)         întocmeste necesarul de materiale şi de materii prime pentru realizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii pentru imobilele administrate de către A.D.P. Sector 1, şi aprobate a se realiza prin planul de investiţii;

5)         asigură verificarea şi confirmarea facturilor prin care au fost achiziţionate bunuri şi servicii ;

6)         prin personal desemnat, receptionează, semnează şi raspunde pentru conformitatea bunurilor achiziţionate cu documentele care le însoţesc;

7)         ţine evidenţa planurilor imobilelor din patrimoniu cu responsabilităţi privind modificările de spaţiu pentru anumite utilităţi;

8)         urmăreşte şi contribuie la recepţionarea lucrărilor de remediere a instalaţiilor (electrice, sanitare, termice), de zugrăveli ale suprafeţelor interioare şi exterioare ale imobilelor din patrimoniu;

9)         ţine o evidentă a lucrărilor de reparaţii şi întreţinere pe fiecare obiectiv în parte ;

10)       întreţine dotările: garaj, clădiri, instalaţii de ridicat, de aer, etc.;

11)       organizează şi raspunde de evidenţa, funcţionarea şi utilizarea imobilelor, instalaţiilor aferente şi obiectelor de inventar administrative ;

12)       asigură împreuna cu compartimentul financiar-contabilitate, inventarierea periodică a imobilelor aflate în administrarea instituţiei.;

13)       face parte prin persoana desemnată din comisia din comisia de recepţie a MF (mijloacelor fixe) şi OI( obiectelor de inventar) şi participă la punerea în funcţiune a MF;

14)       ţine evidenţa MF si OI pentru salariaţii instituţiei ,conform proceselor verbale de predare-primire;

15)       răspunde de depozitarea şi conservarea echipamentelor, materialelor şi rechizitelor de birou, asigurând distribuirea acestora pe compartimente şi servicii ;

16)       recepţionează mărfurile conform documentelor de primire : factură/ aviz de expediţie ;

17)       răspunde de aprovizionarea cu resurse materiale necesare desfaşurării activitatii A.D.P. Sector 1;

18)       face propuneri privind asigurarea resurselor materiale şi rechizitelor necesare activităţii tuturor serviciilor şi birourilor instituţiei, pe baza centralizării referatelor de necesitate întocmite de către şefii de servicii/birouri şi aprobate de către conducere;

19)       verifică ca materialele şi rechizitele propuse spre aprovizionare să nu existe ca stocuri în magazia centrală sau la punctele de lucru evitându-se astfel crearea de stocuri fără mişcare;

20)asigură repartizarea materialelor consumabile şi rechizitelor pentru serviciile şi birourile instituţiei pe baza referatelor aprobate de către conducere şi a bonurilor de consum, precum şi depozitarea şi conservarea echipamentelor, materialelor în condiţii optime.

21)efectuează note intrare recepţie produse;

22)scoate produse din depozit pe baza de bonurilor de consum sau bonurilor de transfer;

23)asigură dotarea şi echiparea imobilelor administrate de catre A.D.P. Sector 1 cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor, verificand periodic termenul de valabilitate a acestora, în concordanţă cu prevederile legale;

24)asigură distribuirea apei potabile pentru serviciile şi birourile din cadrul instituţiei ;

25)organizează, coordonează şi asigură paza imobilului şi respectarea reglementărilor privind accesul  cetăţenilor în instituţie şi raspunde de efectuarea amenajarilor instalaţiilor şi mijloacelor tehnice de pază si alarmări prevazute;

26)organizează, coordonează şi asigură efectuarea curaţeniei în spaţii cu destinaţia: birouri, spaţii   comune (sali conferinţe, holuri), în grupurile sanitare, curtea interioara , căile de acces şi pe spaţiile verzi aferente, inclusiv dezăpezirea;

27) asigură buna funcţionare a centralelor termice din sediu central  cât şi la punctele de lucru;

28) asigură verificarea şi confirmarea facturilor de prestări servicii şi toate facturile care au ca scop achiziţionarea de telefoane fixe şi mobile, net, cablu TV, deşeuri stadale şi menajere, lucrări, bunuri şi servicii necesare propriei activităţi;

29) asigură cunoasterea  si aplicarea actelor de referinţă în domeniul evidenţei patrimoniului instituţiei ;

30) ţine evidenţa şi răspunde de intrari/iesiri de elemente patrimoniale în/din patrimoniul instituţiei ;

31) analizează  starea de uzură a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar  şi face propuneri privind casarea acestora;

32) asigură evidenţa mişcărilor patrimoniului instituţiei ;

33) întocmeste rapoarte asupra declasării obiectelor de inventar din patrimoniul instituţiei ;

34) colaborează şi efectuează schimb de informaţii în vederea actualizării datelor , cu alte instituţii administrative centrale/locale şi colectează date privind evoluţia proprietăţii astfel încat în orice moment să se dispună de date reale asupra patrimoniului;

35)       colaborează permanent  cu departamentele omologate din cadrul instituţiilor şi serviciilor  publice aflate în subordinea Consiliului Local  al Sectorului 1 ;

36)       colaborează cu toate compartimentele,  birourile si  serviciile  pentru buna desfăşurarea a activitaţilor.

37)       asigură păstrarea în bune condiţii a actelor şi documentelor cu care operează, precum şi securitatea sistemului informatic;

38)       colaborează cu toate organele abilitate interne / externe  pe linie economico-financiară cu aprobarea conducerii;

39) raspunde de initierea demersurilor privind dezvoltarea, intretinerea si reparatia  instalatiilor existente  si a celor aferentece deservesc  cladirile aflate in administrarea institutiei  precum si de intocmirea planului de mentenanta.

 

 

 

4.5. Atributiile compartimentelor din subordinea Directorului Economic Adjunct

 

Art. 43 BIROUL  CONTABILITATE

 

Atribuţii:

 

1)         asigura organizarea si functionarea in bune conditii a contabilitatii, elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, utilizarea si tinerea registrelor contabile, intocmirea si utilizarea documentelor justificative si contabile pentru toate operatiunile efectuate, inregistrarea in contabilitate a acestora in perioada la care se refera, pastrarea si arhivarea acestora, precum si reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse;

2)         asigura controlul operatiunilor patrimoniale efectuate si al procedeelor de prelucrare utilizate, precum si exactitatea datelor contabile furnizate, intocmind note contabile pentru operatiunile economico-financiare;

3)         asigura evidenta patrimoniului A.D.P. Sector 1 in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

4)         asigura respectarea planului de conturi general, modelelor registrelor si formularelor comune privind activitatea contabila si normele metodologice emise de Ministerul Finantelor Publice, privind intocmirea si utilizarea acestora;

5)         urmareste inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea si pastrarea documentelor  contabile;

6)         asigura evidenta contabila a:

a)         Capitalurilor proprii (rezerve, fonduri, rezultatul reportat si rezultatul patrimonial al exercitiului);

b)         activelor fixe (necorporale, corporale si financiare), activelor fixe in curs de executie si avansurilor pentru active fixe, respectiv amortizarea activelor fixe, pe categorii şi pe fiecare obiect de evidenţă;

c)         stocurilor, cantitativ şi valoric pe fiecare gestiune în parte;

d)         clienţilor, furnizorilor, debitorilor si creditorilor la valoare nominala, pe categorii, precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridică;

e)         conturilor de decontari cu bugetul statului, bugetul local, bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate;

f)          plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective,  pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, potrivit bugetului aprobat;

g)         veniturilor pe feluri de venituri, după natura sau destinaţia lor, după caz;

7)           înregistrarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, în registrele de inventar şi      completarea fişelor de inventar pe locuri de folosinţă şi pe persoane;

8)  punctajul lunar a materialelor, obiectelor de inventar cu magazia centrală;

9)  organizarea atât a activităţii de încasări şi plăţi cu numerar, cât şi a activităţii de colectare a taxelor prin casieria instituţiei, cu respectarea prevederilor “Regulamentului operaţiilor de casă”, aprobat prin Decret nr.209/1976;

10) organizarea activitatii de inventariere în conformitate cu legislaţia specifică şi înaintarea propunerilor privind componenţa comisiilor de inventariere, a comisiei centrale de inventariere, precum si valorificarea inventarierii patrimoniului;

11) înregistrarea scoaterii din functiune a imobilizarilor corporale, necorporale si a obiectelor de inventar prin casare in urma intocmirii documentatiei in acest sens de catre o comisie numita prin decizie si in conformitate cu actele normative in vigoare;

12)efectuarea operatiunilor de inregistrare in contabilitate, referitoare la transferul sau cedarea catre alte institutii, a bunurilor conform propunerilor comisiei de inventariere;

13) inregistrarea in contabilitate a rezultatelor reevalorii activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiei conform legislatiei in vigoare;

14) urmărirea lichidării avansurilor spre decontare, a debitelor din chirii, a convorbirilor telefonice, etc., a penalităţilor de întârziere si virarea acestora conform legislaţiei în vigoare la buget;

15)întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, conform normelor elaborate de         Ministerul Finanţelor Publice;

16) analizează activitatea economico- financiară pe bază de situaţii financiare şi stabileşte măsuri concrete şi eficiente pentru îmbunatăţirea continuă a activităţii economico-financiare;

17) răspunde de realizarea măsurilor şi sarcinilor ce ii revin în domeniul financiar-contabil, stabilite ca urmare a controalelor efectuate de organele în drept;

18) în exercitarea atribuţiilor sale biroul Contabilitate colaborează cu Trezoreria Sector 1, cu celelalte compartimente din cadrul instituţiei, cu alte autorităţi şi instituţii precum şi cu Ministerul Finanţelor Publice;

19) asigură corectarea înregistrarilor eronate în evidenţele contabile precum şi  înlaturarea erorilor din balanţe şi situaţii financiare;

20) exercită controlul zilnic asupra operaţiilor efectuate din casierie şi asigură încasarea la timp a creanţelor, lichidarea operaţiilor de plată luând măsurile necesare pentru stabilirea răspunsurilor atunci cand este cazul;

21) îndeplineşte orice alte atribuţii specifice domeniului său de activitate, dispuse de conducerea instituţiei sau de Consiliul Local al Sectorului 1;

22) asigură efectuarea controlului intern la nivelul biroului şi răspunde de corectitudinea datelor înscrise în orice document întocmit şi emis;

23) elaborează manualul managementului calităţii /mediului (MMC/M) şi asigură menţinerea sistemului de management calitate/mediu în conformitate cu standardele de referinţa: SR EN ISO 9001:2008 şi SR EN ISO 14001:2005 precum şi cu prevederile legii nr. 477/2004;

24) urmăreşte şi monitorizează implementarea şi menţinerea cerinţelor sistemului de management calitate/mediu (SMC/M) în toate compartimentele din cadrul A.D.P.Sectorul 1, prin responsabilulul desemnat prin decizia Directorului general;

25) întocmeste planul anual de audit conform cerinţelor manualului sistemului de management integrat calitate/mediu şi asigură efectuarea auditurilor interne pe linie SMC/M la nivelul A.D.P. Sector 1 elaborând în acest sens rapoarte de audit privind sistemul integrat calitate/mediu;

26) participă la auditurile externe de supraveghere în vederea efectuării gradului de menţinere a sistemului de management integrat calitate/mediu realizat de către organismul cu competenţe în acest sens;

27)  asigură colaborarea cu organismele interne şi externe în domeniul calităţii şi mediului;

28) planifică  instruirile interne în domeniul managementului calităţii şi mediului prin programul anual de instruire  şi instruieşte personalul instituţiei;

29) monitorizează şi evaluează activităţile care pot avea impact asupra mediului în conformitate cu cerinţele legale aplicabile şi cu alte cerinţe la care instituţia a subscris ;

30) asigură efectuarea Analizei de Management conform specificaţiilor din Manualul sistemului de management integrat de la nivelul instituţiei centralizand datele privind activitaţile care pot avea impact asupra mediului ;

31) codifică şi introduce în sistemul informatic documentele SMC/M (manualul MC/M, procedurile de sistem şi operaţionale etc. - în original) emise la nivelul instituţiei şi le arhivează atât pe suport electronic cât şi pe suport tipărit;

32) colaborează cu toate organele abilitate interne / externe  pe linie economico-financiară cu aprobarea conducerii.

 

 

Art. 44   BIROUL  BUGET

 

Atribuţii:

 

1) în urma primirii Scrisorii – Cadru emisă de Ministerul de Finanţe, privind contextul macroeconomic şi  metodologia de elaborare a proiectului de buget, colaborează cu compartimentele de specialitate organizate la nivelul instituţiei în legatură cu elaborarea bugetului local al Administraţiei Domeniului Public Sector 1 ;

2) primeşte şi centralizează de la compartimentele de specialitate calculele de fundamentare a indicatorilor economici şi financiari privind veniturile şi cheltuielile pe baza cărora întocmeste proiectul de buget pentru anul următor  pe capitole, defalcat pe trimestre şi estimat pe următorii trei ani, precum şi anexele acestuia;

3) primeşte şi centralizeaza propunerile (referate şi note de fundamentare) a cheltuielilor de personal, bunuri şi servicii si cheltuieli de investitii ale institutiiei, întocmite de compartimentele de specialitate, privind necesarul pentru bugetul anului următor în etapele prevazute de lege;

4) întocmeşte lista de investiţii pentru A.D.P.S 1 în baza propunerilor compartimentelor de specialitate;

5) elaborează şi supune spre aprobarea Directorului General si Consiliului Local al Sectorului 1 documentaţia pentru proiectul bugetului local al Administraţiei Domeniului Public Sector 1 şi propunerile de rectificare sau modificare a acestuia;

6) înregistrează şi transmite Directiei de trezorerie sector 1, bugetul local al Administraţiei Domeniului Public Sector 1 aprobat de Consiliul local sector 1 precum şi rectificarea sau modificarea acestuia în sistemul naţional de raportare Forexebug conform O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative–modificări(O.U.G.nr.40/2016);

7) întocmeste şi prezintă spre aprobarea Directorului General si Consiliului Local al Sectorului 1  documentaţia privind deschideri/retrageri/virari de credite bugetare ;

8) urmăreşte şi asigură pentru fiecare capitol a bugetului aprobat în exerciţiul bugetar curent informaţii cu privire la:credite bugetare disponibile, plăţi efectuate in baza angajamentelor legale la un moment dat, date necesare întocmirii “situaţiei privind execuţia cheltuielilor bugetare angajate la finele trimestrului”, situaţie care este parte componentă din structura”situaţiei financiare”trimestriale şi anuale a instituţiei publice.

9) întocmeste şi prezintă spre aprobarea Directorului General şi Consiliului Local al Sectorului 1   contul execuţiei bugetare şi raportarea acesteia, trimestrial şi anual şi a anexelor aferente situaţiilor financiare conform legislaţiei în vigoare;

10) analizează activitatea economico-financiară pe baza de situaţii financiare şi stabileşte măsuri concrete şi eficiente pentru îmbunatatirea continuă a activităţii economico-financiară;

11)       organizează şi conduce evidenţa angajamentelor bugetare şi legale,raportarea angajamentelor bugetare si legale în conformitate OMFP nr.1791/2002, avizează angajamentele legale şi ordonanţările,efectuează lichidarea şi plata cheltuielilor instituţiei prin intermediul persoanelelor desemnate prin decizia Directorului General;

12)       întocmeste deciziile persoanelor cu atribuţii in privinta angajării, lichidării si ordonanţării creditelor bugetare şi certificarea  documentelor care atestă bunurile livrate, lucrarile executate şi serviciile prestate sau din care reies obligaţii de plată va certifica facturile fiscale care ii sunt opozabile, în privinta realităţii, regularităţii si legalităţii.

13) ţine evidenţa şi urmăreşte decontarile pe articolele bugetare pe subcapitole şi capitole bugetare şi pe surse de finanţare avându-se în vedere ca sursele prevazute în liste reprezintălimite maxime ce nu pot fi depaşite, după ce acestea au fost angajate, lichidate si ordonanţate;

14) răspunde de evidenţa extracontabilă a conturilor specifice veniturilor aferente clasei 8 « Conturi in afara bilanturilor »A.L.O.P.

15) asigură înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, notelor contabile de cheltuieli şi plăţi  a cheltuielilor de personal,cheltuielilor de bunuri şi sevicii cât şi a cheltuielilor de investiţii în evidenţa conturilor analitice şi sintetice din clasa « 6 Cheltuieli » si 7 « Finantare de la buget »;

16) răspunde de întocmirea lunara a fişelor de cont, notelor contabile, şi a fişelor execuţiei bugetare, distinct, pe structura bugetului aprobat, potrivit legii, pentru conturile din clasele « 6 Cheltuieli »  si 7 « Finantare de la buget »  precum şi de  inchiderea conturilor de venituri şi de stabilirea rezultatelor exerciţiului financiar la finele anului;

17) are obligaţia de  a verifica sumele înregistrate în extrasele de cont eliberate zilnic de unităţile trezoreriei sectorului 1 şi de a sesiza  trezoreria  în legatura cu eventualele erori produse, pentru efectuarea regularizărilor necesare;

18) întocmeste ordinele de plată şi efectuează viramente catre furnizorii de bunuri,servicii şi lucrări şi catre bugatul local, pe baza de de documente justificative, legale, avizate şi aprobate de cei în drept;

19) întocmeşte şi prezinta documentele de plată la  Trezoreria a sectorului 1 şi efectuează plăţi din conturile deschise catre unităţile beneficiare;

20) întocmeşte statele de plată lunare pentru salariaţii instituţiei, privind  drepturile salariale cuvenite, calculeaza indemnizatiile pentru concediile de odihna, concediile medicale si compensatii,  în conformitate cu reglementările legale şi răspunde de corectitudinea întocmirii acestora, preluand de la Biroul Resurse Umane toate documentele necesare (in format electronic si pe suport hartie);

21) asigură efectuarea reţinerilor din salariu pentru salariaţii cu diferite datorii( pensii alimentare, rate, garanţii ), ordine de plată pentru efectuarea plăţii acestora precum şi evidenţa lor;

22)  întocmeste ordonanţările de plată privind drepturile salariale;

23) întocmeşte şi transmite lunar catre Banca Comercială Romană pe discheta situaţia privind efectuarea plaţii salariilor, asigură permanent legătura cu B.C.R în vedera obţinerii cardurilor pentru noii angajaţi, precum şi a documentaţiei pentru aprobarea descoperitului de cont pentru salariaţii proprii;

24) întocmeşte şi transmite periodic şi la termenele stabilite legal situaţii statistice, raportări şi declaraţii privind drepturile salariale cuvenite angajaţilor şi orice date statistice cu privire la numărul de salariaţi şi de cheltuielile cu aceştia pentru Sectorul 1, Administraţia Financiara sau pentru alte organe abilitate;

25) întocmeşte şi transmite lunar catre instituţiile abilitate declaraţiile privind contribuţiile la fondurile : asigurărilor sociale de sănătate, asigurărilor sociale de stat, asigurarile ajutorului de şomaj şi impozitului;

26) întocmeste si eliberează adeverinte din care sa rezulte plata fondului de asigurari de sanatate, numarul zilelor de concediu medical la casele de asigurari de sanatate la care sunt inscrisi salariatii, si adeverinte din care sa rezulte veniturile nete ale salariatilor A.D.P.S1;

27) întocmeste si eliberează adeverinţele privind drepturile salariale solicitate de către salariaţii instituţiei pentru diferite necesităţi (medic de familie, policlinică, spital, împrumuturi, achiziţionari de bunuri, compensare  caldură);

28) înregistrarea lunară în fişele fiscale ale salariaţilor şi depunerea la termenele stabilite legal la Administraţia Finaciară a Sectorului 1;

29) completează dosarele personale ale angajaţilor cu actele necesare pentru introducerea în baza de date, privind efectuarea deducerilor personale suplimentare, necesare stabilirii impozitului aferent drepturilor salariale lunare;

30) întocmeste situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal pentru instituţie  şi raportarea acesteia la Sectorul 1;

31) urmăreşte şi verifica garanţiile materiale ale gestionarilor, întocmirea actelor adiţionale pentru majorarea cuantumurilor garanţiilor materiale de câte ori este necesar;

32) menţine permanent legătura cu CEC Bank în vederea ridicarii extraselor de cont pentru garanţiile materiale;

33) controlul financiar preventiv propriu al operatiunilor se va exercita pe baza actelor si/sau documentelor justificative certificate in privinta realitatii, regularitatii si legalitatii, de catre conducatorii compartimentelor de specialitate emitente.

34) respecta Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu, asa cum au fost promovate prin dispozitia ordonatorului principal de credite;

35) acorda viza de control financiar preventiv propriu constand in verificarea sistematica a proiectelor de operatiuni care fac obiectul acestuia, potrivit dispozitiei conducatorului institutiei din punct de vedere al legalitatii, regularitatii si incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare si de angajament;

36) înregistreaza documentele primite pentru acordarea vizei de control financiar preventiv propriu in "Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv propriu";

37) verifică dacă proiectele operaţiunilor sunt însoţite de actele justficative necesare şi de angajamente bugetare individuale, propunere de efectuare a unei cheltuieli, ordonanţare de plată după caz;

38) verifică dacă facturile cuprind în mod obligatoriu : sintagma ´ bun de plata ´, numele în clar, data, semnatura conducatorului compartimentului de specialitate;

39) efectuează verificarea de fond conform instrucţiunilor specifice fiecarui tip de operaţiune;  

40) verifică deconturile de cheltuieli din punct de vedere al legislaţiei documentelor justificative anexate la ordinul de deplasare, precum şi respectarea termenului de justificare a acestuia, în funcţie de care se percep penalităţi, conform legislaţiei în vigoare;

41)  înscrierea documentelor prezentate la viza în Registrul proiectelor de operatiuni;

42) acordă viza prin aplicarea sigiliului personal şi a semnăturii dacă documentele prezentate corespund cerinţelor CFPP, numai după parcurgerea, respectarea şi îndeplinirea condiţiilor din listele de verificare specifice operaţiunilor;

43)  acordă viza pentru proiectul de buget al institutiei ,rectificarea sau modificarea acestuia;

44)  acordă viza pentru deschiderea, repartizarea şi modificarea creditelor bugetare;

45)  acordă viza pe urmatoarele documente: angajamentele legale din care rezultă direct sau indirect obligaţii de plată, ordonanţarile de plată, operaţiunile de închiriere, transfer, vânzare şi schimbul bunurilor din patrimoniul instituţiilor publice;

46) acordă viza de control financiar preventiv propriu constand în verificarea sistematică a proiectelor de operaţiuni care fac obiectul acestuia, din punct de vedere al legalităţii, regularităţii şi încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament;

47) controlul financiar preventiv propriu al operaţiunilor se va exercita pe baza actelor şi/sau documentelor justificative certificate în privinţa realităţii, regularităţii si legalităţii, de către conducatorii compartimentelor de specialitate emitente;

48) asigură şi răspunde de corectitudinea, exactitatea şi realitatea datelor înscrise în Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv;

49) emiterea refuzului de viză dacă documentele prezentate nu corespund cerinţelor CFPP; 

50) transmiterea refuzului de viză conducatorului instituţiei însoţit de actele justificative semnificative;

51)  informare catre Curtea de Conturi şi MFP asupra operaţiunilor refuzate la viză şi efectuate pe propria raspundere, însoţită de copia după Decizia de efectuare a operaţiunii şi după motivaţia refuzului de viză;

52)  verificarea încadrării plaţilor efectuate în prevederile bugetare trimestriale şi anuale;

53) primeste şi verifica facturile furnizorilor;

54) urmăreşte şi verifică derularea contractelor de achiziţii de bunuri şi prestări servicii,contractelor de investiţii din punct de vedere financiar pentru activitatea curentă a Administratiei Domeniului Public Sector 1;

55) întocmeste si transmite Sectorului 1situatia privind contractele de achizitie publica aflate in derulare ale Administratiei Domeniului Public Sector 1;

56) constituie, urmăreşte şi restituie garanţia de buna execuţie în condiţiile prevăzute în contractele derulate;

57) ţine evidenţa şi urmăreşte decontarile pe fiecare contract,  în buget pe subcapitole şi capitole bugetare şi pe surse de finanţare avându-se în vedere ca sursele prevazute în liste reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăsite;

58) asigură colaborarea cu biroul contabilitate  în vederea stabilirii rezultatului execuţiei bugetare şi a balanţei analitice prin inchiderea conturilor de cheltuieli efective şi a conturilor de surse  din care aufostefectuate;

59) face propuneri pentru realizarea de cheltuieli bugetare privind întreţinerea şi buna funcţionare a activităţii biroului;

60) elaboreaza si revizuieste Procedurile Operationale specifice activităţii pe care o desfaşoară;

61) răspunde de realizarea măsurilor şi sarcinilor ce ii revin în domeniul financiar stabilite ca urmare a controalelor efectuate de organele în drept;

62) îndeplineşte orice alte atribuţii specifice domeniului său de activitate, dispuse de conducerea instituţiei sau de Sectorul 1;

63) asigură efectuarea controlului intern la nivelul biroului şi răspunde de corectitudinea datelor înscrise în orice document întocmit şi emis;

64) asigură păstrarea în bune condiţii a actelor şi documentelor cu care operează, precum şi securitatea sistemului informatic;

65) colaborează cu toate organele abilitate interne / externe  pe linie economico-financiară cu aprobarea conducerii;

 

PARTEA a V-a

COMITETUL DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE IN MUNCĂ

 

 

5.1.Organizarea Comitetului de Securitate si Sănătate in muncă

 

Art.45 Comitetul de securitate şi sănătate în muncăeste constituit în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 -republicată, a Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătaţii în muncă şi în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 în cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 1.

Art.46 Comitetul de securitate şi sănătate în muncăeste constituit în scopul de a asigura implicarea salariaţilor, la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul protecţiei muncii.

Art.47 Comitetul de securitate şi sănătate în muncăla nivelulAdministraţiei Domeniului Public Sector 1 organizează şi coordonează măsurile de protecţia muncii si sănătate.

Art.48 Componenţa Comitetului de securitate şi sănătate în muncăse stabileşte prin decizie a Directorului general al A.D.P. Sector 1 în conformitate cu prevederile legale.

Art.49 Ordinea de zi a fiecarei întruniri este stabilită de către Preşedinte şi secretar, cu consultarea reprezentanţilor lucrătorilor, şi este transmisă membrilor Comitetului de securitate şi sănătate în muncă, Inspectoratului Teritorial de Muncă şi, dacă este cazul, serviciului extern de protecţie şi prevenire, cu cel puţin 5 zile inaintea datei stabilite pentru întrunirea comitetului.

Art.50 Secretarul Comitetului de securitate şi sănătate în muncăconvoacă în scris membrii comitetului cu cel putin 5 zile înainte de data întrunirii, indicand locul, data şi ora stabilite.

Art.51 La fiecare întrunire secretarul Comitetului de securitate şi sănătate în muncă încheie un proces-verbal care va fi semnat de catre toţi membrii comitetului.

Art.52 Comitetul de securitate şi sănătate în muncăeste legal întrunit dacă sunt prezenţi cel putin jumatate plus unu dintre numărul membrilor săi.

    Art.53 Comitetul de securitate şi sănătate în muncăconvine cu votul a cel puţin două treimi din numărul            membrilor        prezenţi. Secretarul Comitetului de securitate şi sănătate în muncă va afişa la loc vizibil            copii    ale                    procesului-verbal         încheiat.
        Art.54 Secretarul Comitetului de securitate şi sănătate în muncă transmite Inspectoratului Teritorial de Muncă, în termen de 10 zile de la data întrunirii, o copie a procesului-verbal încheiat.

        Art.55  În cazul în care exista divergenţe intre membrii Comitetului de securitate şi sănătate în muncă, aceştia motivează în scris, în termen de două zile de la data întrunirii, iar Preşedintele va decide cu privire la divergenţele apărute.

 

 

5.2.Atribuţiile Comitetului de Securitate si Sănătate in muncă

 

1) analizează şi face propuneri privind politica de SSM şi planul de prevenire şi protecţie;
2) urmareste realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunatăţirii condiţiilor de muncă;
3) analizeazăintroducerea de noi tehnologii şi alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele  asupra            securităţii         şi          sănătaţii           lucrătorilor       şi          face     propuneri         în         acest    sens;
4)analizează introducerea de noi tehnologii si alegerea echipamentelor, luand in considerare consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor si face propuneri in situatia constatarii anumitor    deficienţe;
5) propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, tinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la      riscuri            specifice;
6) analizează cererile formulate de lucrători privind condiţiile de muncă si modul in care işi indeplinesc     atributiile            persoanele       desemnate       si/sau   serviciul extern;
7) urmareşte modul în care se aplică şi se respectă reglementarile legale privind SSM, măsurile dispuse      de            inspectorul       de        muncă  si inspectorii    sanitari;
8)analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a imbolnăvirilor profesionale şi îmbunatăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea acestora în planul de prevenire            şi          protecţie;
9) analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnavirilor profesionale şi evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;
10) efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi face un raport scris privind constatările făcute;

11)dezbate raportul scris, prezentat Comitetului de securitate şi sănătate în muncăde către conducatorul instituţiei cel puţin o data pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătatii în muncă, la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul urmator.

 

        Art.56 Obligaţiile A.D.P. Sector 1 referitoare la Comitetul de securitate şi sănătate în muncă:

1) conducerea A.D.P. Sector 1  trebuie să furnizeze Comitetului de securitate şi sănătate în muncătoate informaţiile necesare, pentru ca membrii acestuia să îşi poata da avizul în cunoştinţa de cauză.
2)conducerea A.D.P. Sector 1  trebuie să prezinte, cel puţin o data pe an, Comitetului de securitate şi sănătate în muncă un raport scris care va cuprinde situaţia securităţii si sănătatii în muncă, acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa acestora în anul încheiat, precum si propunerile pentru planul         de        prevenire         si          protectie            ce         se         vor       realiza  în         anul     urmator.
3)conducerea A.D.P. Sector 1  trebuie să transmita raportul prevazut la alin. (1), avizat de membrii Comitetului de securitate şi sănătate în muncă, in termen de 10 zile, Inspectoratului Teritorial de Muncă.

4)conducerea A.D.P. Sector 1  trebuie să supună analizei Comitetului de securitate şi sănătate în muncă documentaţia referitoare la caracteristicile echipamentelor de muncă, ale echipamentelor de protectie colectivă şi individuală, în vederea selecţionarii echipamentelor optime.
5)conducerea A.D.P. Sector 1  trebuie sa informeze Comitetul de securitate şi sănătate în muncăcu privire la evaluarea riscurilor pentru securitate şi sănătate, măsurile de prevenire si protecţie atât la nivel de unitate, cât şi la nivel de loc de muncă şi tipuri de posturi de lucru, măsurile de prim-ajutor, de        prevenire         şi          stingere a            incendiilor       și          evacuare          a          lucrătorilor.


6
)conducerea A.D.P. Sector 1  comunicăComitetului de securitate şi sănătate în muncăpunctul său de vedere sau, daca este cazul, al medicului de medicina a muncii, serviciului intern sau extern de prevenire si protecţie, asupra plangerilor lucrătorilor privind condiţiile de muncă şi modul în care serviciul           intern   sau       extern  de            prevenire         si          protecţie          îşi         îndeplineşte     atribuţiile.
7) în cazul în care conducerea A.D.P. Sector 1  nu ia în considerare propunerile Comitetului de securitate şi sănătate în muncă, trebuie să motiveze decizia sa în faţa comitetului; motivaţia va fi consemnată în procesul-verbal.

 

PARTEA VI

DISPOZIŢII FINALE

 

6.1.Atribuţii Comune Tuturor Compartimentelor

 

 

Art.57 Şefii de compartimente vor întocmi fişele de post şi fisele de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru fiecare angajat din subordine, pe care le supun spre aprobare Directorului General cu avizul şefului ierarhic superior.

Art.58 În fişele de post vor fi cuprinse atribuţii, atât ale posturilor  de conducere cât şi ale celor de execuţie privind protecţia muncii şi asigurarea calităţii serviciilor.

Art.59 În desfăşurarea activităţii, compartimentele din cadrul A.D.P. Sector 1, vor întreţine relaţii funcţionale cu Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti1, Primăria Municipiului Bucureşti şi alte instituţii ale statului.

Art.60

1)   Toţi şefii compartimentelor vor studia, analiza şi propune măsuri pentru creşterea operativităţii şi eficienţei în rezolvarea problemelor profesionale şi pentru o încărcare judicioasă a fişei postului fiecărui angajat. În acest sens, şefii de compartimente:

a)      sunt direct răspunzători de rezolvarea în termen legal, a cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor şi propunerilor care se referă la activitatea compartimentului, informând conducerea institutiei;

b)     colaborează permanent între ei, astfel încât orice problemă de serviciu apărută şi sesizată de salariaţii unui compartiment să fie adusă la cunoştinţă şefului care-l coordonează, pentru ca acesta să ia măsuri în sensul rezolvării ei;

c)      asigură securitatea materialelor, cu conţinut secret, răspund de scurgerea de informaţii şi de înstrăinarea documentelor din cadrul serviciilor pe care le conduc;

d)     informează operativ conducerea asupra activităţii desfăşurate şi propun măsuri de îmbunătăţire a acesteia;

2)   Toţi salariaţii au obligaţia de a manifesta o preocupare permanentă pentru păstrarea patrimoniului instituţiei şi a dotărilor, luând măsuri de reducere la minim a cheltuielilor materiale;

3)   Răspunderea pentru bunurile materiale din dotarea birourilor revine şefului de compartiment în cauză, împreună cu angajaţii care au aceste bunuri în fişele de inventar;

4)   Întregul personal are obligaţia de a respecta actele normative privind legislaţia muncii, în vigoare şi Regulamentul Intern.;

5)   Întregul personal angajat, răspunde în conformitate cu Regulamentului de Ordine Internă pentru respectarea prevederilor cuprinse in documentele Sistemului de Management Calitate/Mediu aplicabile postului pe care îl ocupă.

Art.61 Neîndeplinirea integrală şi în termen legal a sarcinilor de serviciu, incluse în fişa postului, se sancţionează conform legislaţiei muncii şi Regulamentului Intern.

Art.62 Salariaţii vor studia legislaţia specifică domeniului lor de activitate şi vor raspunde de aplicarea corectă a acesteia. În cazul apariţiei de noi reglementări legislative în domeniu, şefii compartimentelor vor repartiza salariaţilor din subordine sarcinile ce le revin acestora, completând corespunzător fişele de post .

Atribuţiile ce decurg din legislaţia nou apărută se consideră parte integrantă a prezentului Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.

Art.63 Analizarea faptelor de indisciplină se va face în cadrul Comisiei de disciplină.

Art.64 Toţi salariaţii A.D.P. Sector 1 au obligaţia de a respecta programul de lucru stabilit de conducere.

Art.65 Corespondenţa venită în instituţie din partea unor instituţii de stat, persoane fizice sau juridice, va parcurge în mod obligatoriu traseul: Registratură > Director General > Compartimentul în cauză.

Art.66 Prezentul regulament se va difuza tuturor compartimentelor, şefii acestora asigurând, sub semnătură, luarea la cunoştinţă de către toţi salariaţii din subordine.

Art.67 Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare va fi reactualizat ori de câte ori se va impune, prin hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1;

Art.68 Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare intră în vigoare la data aprobării lui de catre Consiliul Local al Sectorului 1;