Hotărârea nr. 316/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 316 din 31.10.2017 privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2017


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2017

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate nr. G2804/20.10.2017 întocmit de Direcția Management Economic;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 19 alin. (1), lit. a) si b) si art. 20 alin (1), lit. a) și c) ale Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Legii nr. 6/2017 - legea bugetului de stat pe anul 2017, rectificată; în temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea

bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite și a modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Conform adresei nr. 76191/06.10.2017 transmisă de către Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București privind reverificarea anexei la Decizia nr. 5203/22.09.2017 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București.

Conform adresei nr. 5149/884426/13.10.2017 transmisa de către Direcția Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2017, precum si estimările pentru anii 2018-2020.

în temeiul art.45 alin.(2) lit. a), art.81 alin.(2) lit. d) și art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Veniturile bugetului general centralizat al Sectorului 1 sunt în valoare de 1.514.627,96 mii lei, conform anexei nr. 1.

Repartizarea suinelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE

BUGET

RECTIFICAT

27

SEPTEMBRIE

BUGET

RECTIFICAT

OCTOMBRIE

INFLUENTE

VENITURILE BUGETULUI GENERAL AL SECTORULUI 1

1.513.205,26

1.514.627,96

+1.422,70

Secțiunea de funcționare

1.228.040,42

1.229.196,62

+ 1.156,20

Secțiunea de dezvoltare

285.164,84

285.431,34

+266,50

VENITURILE BUGETULUI LOCAL

1.213.648,87

1.213.310,87

-338,00

AL SECTORULUI 1

Secțiunea de funcționare

1.208.132,90

1.207.624,90

-508,00

Secțiunea de dezvoltare

5.515,97

5.685,97

+170,00

VENITURILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

20.027,52

21.788,22

+1.760,70

Secțiunea de funcționare

19.907,52

21.571,72

+1.664,20

Secțiunea de dezvoltare

120,00

216,50

+96,50

VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

239.998,00

239.998,00

0,00

Secțiunea de funcționare

0,00

0,00

Secțiunea de dezvoltare

239.998,00

239.998,00

VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI INTERNE

39.530,87

39.530,87

0,00

Secțiunea de funcționare

0,00

0,00

0,00

Secțiunea de dezvoltare

39.530,87

39.530,87

0,00

>    Veniturile bugetului local pe anul 2017 în valoare de 1.213.648,87 mii lei se diminuează cu 338,00 mii lei, devenind 1.213.310,87 mii lei, conform anexei nr.1.1 (1.1.1; 1.1.2).

>    Veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017 în sumă de 20.027,52 mii lei lei se majoreaza cu 1.760,70 mii lei, devenind 21.788,22 mii lei, conform anexei 1.3 (1.3.1; 1.3.2);

>    Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2017 sunt în sumă de 239.998,00 mii lei conform anexei 1.5;

>    Veniturile bugetului din împrumuturi interne pe anul 2017 sunt în sumă de 39.530,87 mii lei, conform anexei 1.6.

Art. 2. Cheltuielile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2017 în sumă de 1.684.312,57 mii lei se majoreaza cu 1.422,70 mii lei, devenind 1.685.735,27 mii lei, conform anexei nr. 1.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare,

se prezintă astfel:


-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE

BUGET

RECTIFICAT 27 SEPTEMBRIE

BUGET

RECTIFICAT

OCTOMBRIE

INFLUENTE

CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT CLS 1

1.684.312,57

1.685.735,27

+1.422,70

Secțiunea de funcționare

1.232.352,64

1.233.508,84

+1.156,20

Secțiunea de dezvoltare

451.959,93

452.015,43

+266,50

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL AL SECTORULUI 1

1.380.443,96

1.380.105,96

-338,00

Secțiunea de funcționare

1.208.132,90

1.207.624,90

-508,00

Secțiunea de dezvoltare

172.311,06

172.481,06

+ 170,00

CHELTUIELILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

24.339,74

26.100,44

+1.760,70

Secțiunea de funcționare

24.219,74

25.883,94

+ 1.664,20

Secțiunea de dezvoltare

120,00

216,50

+96,50

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN

239.998,00

239.998,00

0,00

ÎMPRUMUTURI EXTERNE

Secțiunea de funcționare

0,00

0,00

0,00

Secțiunea de dezvoltare

239.998,00

239.998.00

0,00

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI INTERNE

39.530,87

39.530,87

0,00

Secțiunea de funcționare

0,00

0,00

0,00

Secțiunea de dezvoltare

39.530,87

39.530,87

0,00

1.    Deficitul bugetului local al secțiunii de dezvoltare pe anul 2017, în valoare de 166.795,09 mii Iei, se acoperă din excedentul anilor precedenți, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, astfel: “ Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (...), precum și după achitarea plăților restante se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

a) ca sursă de finațare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, (..

2.    Deficitul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din

venituri proprii al secțiunilor de funcționare și dezvoltare înregistrat în anul 2017 în valoare totală de 4.312,22 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, conform OMFP nr. 720/2014 de aprobare a normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor creditelor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, completat și modificat prin OMFP nr. 271/2015, astfel:

   Pentru Cap. 65.10 învățământ, conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul

anilor precedenți în valoare de 3.837,22 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent;

   Pentru Cap. 70.10 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - Administrația Piețelor Sector 1, conform art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenți în valoare de 475,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.

Art. 2.1. Cheltuielile bugetului local pe anul 2017 în valoare de 1.380.443,96 mii lei se diminuează cu 338,00 mii lei, devenind 1.380.105,96 mii lei, conform anexei nr. 1.2, astfel:

(1)    1.380.105,96 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei nr. 1.2.1, din care:

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 1.207.624,90 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 172.481,06 mii lei.

(2)    48.994,00 mii Iei pentru Autorități Executive capitolul 51.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 44.265,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 4.729,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei 1.2.1.1 (1.2.1.1.1 ; 1.2.1.1.2);

(3)    37.767,00 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 36.740,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 1.027,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei 1.2.1.2 (1.2.1.2.1 ; 1.2.1.2.2 ; 1.2.1.2.3);

(4)    19.260,00 mii lei pentru Tranzacții privind Datoria Publică și împrumuturile capitolul 55.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în valoare de 19.260,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei 1.2.1.3 (1.2.1.3.1);

(5)    967,00 mii lei pentru Apărare Națională capitolul 60.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în valoare de 466,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 501,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei

1.2.1.4    (1.2.1.4.1);

(6)    30.631,00 mii lei pentru Ordine Publică și Siguranță Națională capitolul 61.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 28.015,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 2.616,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei

1.2.1.5    (1.2.1.5.1 ; 1.2.1.5.2; 1.2.1.5.3);

(7)    560.544,20 mii lei pentru învățământ capitolul 65.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 492.197,14 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 68.347,06 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr.1.2.1.6 (1.2.1.6.1 ; 1.2.1.6.1.1; 1.2.1.6.1.1.1; 1.2.1.6.1.1.2 ; 1.2.1.6.1.2; 1.2.1.6.1.2.1; 1.2.1.6.1.2.2; 1.2.1.6.1.2.3; 1.2.1.6.1.3; 1.2.1.6.1.4; 1.2.1.6.2 ; 1.2.1.6.2.1);

(8)    65.469,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 35.353,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 30.116,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei

1.2.1.7    (1.2.1.7.1 ; 1.2.1.7.2; 1.2.1.7.3);

(9)    120.981,66 mii lei pentru Cultură, recreere și religie capitolul 67.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 89.685,66 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 31.296,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei

1.2.1.8    (1.2.1.8.1 ; 1.2.1.8.2; 1.2.1.8.3 ; 1.2.1.8.4; 1.2.1.8.5);

(10)    185.292,00 mii lei pentru Asigurări și Asistență Socială capitolul 68.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 175.592,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 12.700,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei

1.2.1.9    (1.2.1.9.1 ; 1.2.1.9.2 ; 1.2.1.9.3 ; 1.2.1.9.4 ; 1.2.1.9.5);

(11)    85.010,60 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 74.742,60 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă 10.268,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei

1.2.1.10    (1.2.1.10.1 ; 1.2.1.10.2 ; 1.2.1.10.3 ; 1.2.1.10.4 ; 1.2.1.10.5);

(12)    190.156,00 mii lei pentru Protecția Mediului capitolul 74.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 182.735,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 7.421,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei

1.2.1.11    (1.2.1.11.1 ; 1.2.1.11.2 ; 1.2.1.11.3 ; 1.2.1.11.4);

(13)    35.033,50 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 31.573,50 mii lei;

- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 3.460,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei 1.2.1.12(1.2.1.12.1 ; 1.2.1.12.2 ; 1.2.1.12.3).

Art.2.2 Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017 în sumă de 24.339,74 mii lei se majoreaza cu 1.760,70 mii lei, devenind 26.100,44 mii lei, conform anexei 1.4 si este repartizat pe secțiuni astfel:

(1)    26.100,44 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care:

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 25.883,94 mii lei;

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 216,50 mii lei, conform anexei

1.4.1.

(2)    15.367,44 mii lei pentru învățământ capitolul 65.10, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 15.150,94 mii lei,

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 216,50 mii lei, rectificandu-se conform anexei

1.4.1.1.

(3)    10.733,00 mii lei pentru Locuințe, servicii și dezvoltare publică capitolul 70.10, din care:

- Secțiunea de funcționare este în sumă de 10.733,00 mii lei;

- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei

1.4.1.2.

Art. 2.3. Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2017 este în sumă de 239.998,00 mii Iei, conform anexei nr. 1.5 și este repartizat pe secțiunea de dezvoltare, după cum urmează:

(1)    239.998,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06, din care:

- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 0,00 mii lei;

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 239.998,00 mii Iei, rectificandu-se conform anexei 1.5.1;

(2)    239.998,00 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, rectificandu-se conform anexei 1.5.1.1 (1.5.1.1.1)

Art. 2.4. Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2017 este în sumă de 39.530,87 mii lei, conform anexei nr. 1.6, fiind repartizat pe secțiunea de dezvoltare, după cum urmează:

(1)    39.530,87 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.07, din care:

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 0,00 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 39.530,87 mii lei, rectificandu-se conform anexei 1.6.1;

(2)    39.530,87 mii lei pentru capitolul 70.07 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, conform anexei nr. 1.6.1.1 (1.6.1.1.1).

Art. 3. Cheltuielile de capital sunt în valoare de 452.026,43 mii lei, conform programului de investiții publice, din care:

-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE

BUGET

RECTIFICAT

27

SEPTEMBRIE

BUGET

RECTIFICAT

OCTOMBRIE

INFLUENTE

BUGET LOCAL AL SECTORULUI 1

172.111,06

172.281,06

+ 170,00

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

120,00

216,50

+96,50

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE

239.998,00

239.998,00

0,00

BUGETUL CREDITELOR INTERNE

39.530,87

39.530,87

0,00

Art. 4.

(1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Unitățile de învățământ din Sectorul 1, Complexul Multifuncțional Caraiman, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Politia Locala, Administrația Piețelor Sector 1, Direcția Management Economic, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituțiilor/direcțiilor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 în data de 31.10.2017.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Alexandru-Ștefan Deaconu <


zX-


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Mirona-Gidrniana Murcsgn

./


Nr.: 316

Data: 31.10.2017


Uniln'.o.i adminislrativ-lorilorială CONSILIUL LOCAL SECTOR 1


I    Bugcl2017

II    Estimări 201B HI Estimări 2019 iV Estimau 2020


BUGETUL GENERAI. CENTRALIZAT Al. UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 2017 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2010-2(120 BUGET LOCAL REGI ll'ICAT OCTOMBRIE


ANEXA LA HOTARAREA CONSILIULUI LGuAL AL SECI uFi'JLUî 1

Nr.    j


3 1 OCT 2017


Cnil înnd

llii£>eiul lixil

Bugetul msiit(i[i>!or publice lin:iii|atc din venituri proprii si sulnriini din biigciul local

Hugrhd institutul nr publice finanțate mlcgral din vem uiri prcprii

Ducelui imprmnuliinliir

cxiurneși mlcrnc

Bugetul fondurilor externe ncrainburwbile

V

T"ul

bugeu-")

' /

// Total bmxl pcnenl

A

0

1

2

4

S

6= 1+2+3+4+5

7

VENITURI TOTAL (nJ.02+t8+l9+20+23)

01

1

li

Kl

IV

1.213.310,87 1.213.310.87

1.453 360.30 1.345.975.30

1 261.036.30

21.788,22

21 788.22

18 489.30 18 931.30 19.398.30

0,00

279.528,87

0,00

1.514.627,96

1.514.627,96

279.528.87

92.000.00

0.00

Venituri ctirenlc (rd,G3i 17)

02

I

n

iu

IV

1 183.455.07

1 183.455.07 1.422 251.90

1 313 191.30

1.226.485.30

21 788,22 21 788.22

18.489.30

18.931.30 19 398.30

0.00

0,00

0.00

1.205.243,29

1.205.243.29

Vciiuiii fiscale (rd <M‘06s-O9-! 1Q< 11 < (0)

oo

t

n

ut

IV

1.155 249.78 1 155.249.78

1.392 567.90 1.281.815.30 1.193 320.30

0.00

0,00

0,00

0,0(1

0.00

0,00

0.00

0.00

1.155.249,78

1 155 249.78

luipo/il pe venii, profil si casiigmi Jiu capilal de In persoane liiridiec. din care

04

ț

II

UI

'V

560.640.00

560 640.00 803 701.90 663.027.30 553.685.30

560.640,00

560.640.00

Inipozil |H: pielii

05

il

III

IV

0.00

0,00

0.00

hnpo/il pe tenii. pi o fii si casiigmi din capilal de la persoane fizice, ilui care

os

H

fll

tv

560.640.00

56O.64O.On 803 701.90 663 027.30 553.685.30

560.640,00

560.640.0(1

Impozilul pe veniituile din (ranslernl pioprielalilor imobiliare din paiiimoniul penonal *)

07

1

II

III

IV

0,00

0,00

0,00

000001

Culc si sume dcliilcalc din impozitul pe venit

U

1

II

III

IV

560.640

560.641 803.701.90 663.027.30 553.685.30

560.640,00

560 640,00

Alle impozite pe venii, profil si cnsliguri din capital

OT

i

o

ui

IV

0.00

0,00

0.00

Impozite și laxe pe proprietate

10

ir

UI

IV

266.976.98

266.976.98 284 076,00 300.268.00 317 384.00

266.976,98

266 976,98

Impozite si laxe pe bunuri si servicii (rd 12 la rd 15)

11

ll

UI

IV

325.586.80 325,5X6.80 303.702,1X1 317,370.00 321,035.00

0.00

0,00

0,00

0.00

325.586.80

0.00

325.586.80

Sume de lalea le din TVA

1

II

III

IV

266.659.S0

258.462.80 242.870.00 253 070.00 253.070.00

266.659,80

266.659,80

Alle impozite si laxe generale |K bunuri si servicii

I3

I

II

IU

IV

476.00

476,00

476.00

Taxe pe servicii specifice

u

I

II

UI

IV

1 763.00

1 763.00 1.860.00

1.966.00 2.078.00

1.763,00

1.763.00

laxe pe utilizarea huiuuilor. autorizarea utilizării bunurilor sau pe dcslasmaiea de aclivilali

15

1

II

III

IV

56.688.00

56    688.00

57    904.00 61.205.00 64.694.00

56.688,00

56.688.00

Alle impozite si laxe fiscale

ic

lf

UI

IV

2.046.00

2.046,00

1.088.00

1 150.00 1.216.00

2 046.00

2 046,00

Vcniluii ne fiscale

1

II

III

♦v

28.205.29

21 788.22

49.993.51

49.993,51

28    205.29

29    684.00 31.376,00

21 788.22

18.489.30

18.931.30

33 165.00

19.398.30

Venituri din capital

18

I

II

III

IV

165.53

165.53 0.00 0,00 0.00

0.00

165,53

165.53

0.00

0,00

0.00

0.00

UUD002

Operațiuni fiiMiiciitrc

0.00

279.528.S71

279 528.87

279.528.87

1

0.00

279.528.83

If

0,00

923)00.00

IU

0.00

0.0,1

IV

0.00

0.00

Subvcnpi (ni 21‘22)

20

29.523.(4!

03)0

0.00

0,00

0,00

29 523,60

29 523 60

1

29.523.60

0.00

II

31 108.411

0.00

III

32 7843)0

0.00

IV

34.551.00

03)0

Subvenții de la bugetul de stat

?.1

29 523.60

29.523,60

29 523.60

t

29.523.60

u

31.108,40

.UI

32 784.00

IV

34.5512)0

Subvenții de la alte aduiinisbatii

22

02)0

0.00

0,00

0.00

0.00

II

0.00

IU

03)0

IV

0.00

Sume primite de la IJI* în contul plăților ctecluale

23

160,07

166,67

l

166.67

II

02)0

HI

0.00

JV

0.00

( IIKI.TUIKLI - COTAI. (r<l.25+36<37+40+41)

?-l

1.380.105,96

26.100,44

0,00

279.528,87

0,00

1.685.735.27

1.685.735,27

1

1 380.105.96

26,100.44

279 528.87

1.685.735.27

1.685.735.27

u

1.455220.30

18.4X930

92.000.00

1.563.709.64)

1 565.709.60

UI

1 345 835.30

18.931.30

08.10

1.364.766,60

1 361 76i,.«i

tv

1 260,896.30

19.198.30

(1.00

1.280 294,60

1 280.294.60

Cheltuieli curente (rd 26 kt rd.35)

25

1.136.334,59

25 796.32

(1,0(1

(1,(10

0310

1.162.130,91

1.162.130,91

’i'

1 136.334.59

25 796.32

0,00

1,162.130,91

1.162 130.91

n

1 089 179.89

18 283.30

03»

1.107 463.19

1 107.463,19

IU

1.135,677.89

18.725.30

(138)

1.154.403.19

1.154.403.19

IV

1 162,339.89

19.192,30

03»

1.181 532.19

1 181 532.19

Cheltuieli de personal

25

324.556,0(1

2.363.1 1

326.919,11

326.919,1 1

1

324.556.00

2.363.11

326 919,11

326 919,1 1

U

292.62S2KI

2 288.58

294.916.58

294 916.58

UI

295 125.00

2.288.58

297.413,58

297.4I3.5S

IV

297 508.0(1

2.288.58

299 796.58

299 796.58

Huituri si servicii

27

678.754,49

22.398.58

701.153,07

701.153,07

»■

678 754.49

22.398.58

701 153.07

701 153.07

t>

683 248.59

15.714,72

698 963.31

69S.963.31

In

721 067.59

16.156.72

737 224.31

737.224.31

IV

746 879.59

16.623.72

763.503.31

765.503.31

Dobânzi

2H

19.260,00

972.00

20.232,0»

20.232.0(1


19 260,01) 19,804.00 18 761.00 17.228.0!)


972.00

280.00

280.00

280.00


20.232.U0

20.084,00

19.041.00

17.5083»


Subvcnlif


0,00

03)0

03)0

0.00

03)0


03)0


0,00

0.00

0,00

0.00

0.00


20 232.00 20.084.00 19 041.00 17 508.00


(1,0(1

0.00

0.00

0.00

0.00


Fonduri de rezerva

30

500    1    0,011

-,-

500,00

500.00

ii

iii

IV

SOt.

500,00

500.00

500,00

500,00

500.00

500.00

SO<3.(|(1 500,00 500,00 500 00

Translciiiii muc uiiiinli ale iulininisîi.uiei publice

1

tu

o.oo

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,110

0.00

0.00

0,0(1

IV

0.00

0.00

0.00

0.00

Alle irnnsfebin

3?

1

II

8.197,00

8.197.00 0.00

0,00

8.197,00

8.197,00

0.00

8.197,00

8.197.00

0.0(1

III

0.00

0.00

0.00

IV

0.00

0,00

0.00

Proiecte cu Inianlarc din Fonduri externe nerambiirsabilc postaderure

33

200,0(1

0,00

200>00

2<injto

1

n

iii

IV

200.00

0.00

0.00

0.00

200,00

0.00

0,00

o.oo

200.00

0,00

0,00

0.00

Asisleiil.’i sociala

3-5

w

HI

IV

75.7KLSIJ 75.78 t.KU 66.149.(8)

27,63

75.809,43 75 809,43

75.809.43

75.809.43 66.149.00 73,374.00 73,374.0(1

27.63

0.00

66.149,00

73 374.00 73.371.00

0.00

73.374,00

73.374,00

0.00

Alic cheltuieli

35

i

29.085,30 29 0X5.30

35,00

29.120,30

29.120,3(1 29 120.30

35,00

29.120.30

H

26 850.30

26.850,30

26.850.30

III

26 S50.30

26.850.30

26 850.30

IV

26.850.30

26 850.30

26.850.30

Cheltuieli de capital

36

tl

IV

172.693,67 172 693.67 295 340.4 1 135.281.41 17 842.41

216.50

279.528.87

452.439,04 452.439.04 387.340.4 1

452.439,04

452.439.(14 387.340.4135 281.41 17.842.4,

216.50

279 528,87 92.000,00

0.00

0.00

0.00

0.00

135.281,41

17.842,41

o.oo1

Operațiuni financiare (rd 3K ♦ 59)

37

11

III

IV

73.032.60

206,00

206.00

206.00

73.238,60

73.238,60 73 238.60 68 906.(81 75.O82.1HI 80.920.00

73.032.60

73.238.60

68 700.00

6S.906.00

74.876.00

206.00

206.00

75.082.00

80.920.00

80 714 00

împrumuturi acordate

39

ii

iu

0.00

0.00

IV

Rambursări dc credite externe si interne

3'l

1

0

III

IV

73.032.60

73    032.611 68.700.00

74    876.00 80 714.0(1

206,00

73.238,60 73 238.60 68 906.00

73.238.60

73.2.38.60 68 906.11(1 75 082.0(1 SO 920.00

206.00

206.00

206,00

75.082,00 80 920.00

206.00 -118,38 -118,38

Pl.lli efect unic în anii piccedcnb $i recupelate in anul curent

■50

1

(1

-1.954.90

-1.954,90

0,00

IB

0.00

IV

o.oo

Rezerve

41

1

II

III

IV

--,

-

excedent(+)/deI'K:i[(-) "

(i<l.0I-rcl.23)

42

1

II

III

IV

-166.795,09

-4.312,22

0,00

0,00

0,00

-171.107,31

0,00

-171.10731

" finanțai din excedentul Anilor precedent!

NOTĂ:

') Numni restanțe <Sn anii precedenți

*') Se înscriu Iransleruriio dc sume dintre bugetele care compun bugetul general centralizat

PRIMAU.    O'


daniei, ti uouactie ■-?. - -

4

X


DIRECTOR EXECUTIV,

ORTANSA FRONE - I10RCEASEF SERVICIU BUGET, EXECUȚIE BUGETARA,

MARIA IONESCU


ÎNTOCMIT.


MARIANA 1STRATE