Hotărârea nr. 308/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 308 din 27.09.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Câmpinița nr.30, sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. CÂMPINIȚA NR. 30 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

-    Raportul de specialitate nr. 1706/20.09.2017 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

-    Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

-    Avizul Arhitectului Șef nr.158 din 11.09.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-    Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 13222/22.09.2016.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și

completările ulterioare;    '

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administrației

publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Se aprobă documentația de urbanism “P.U.D. - STR. CÂMPINIȚA NR. 30 -SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 158 din 11.09.2017 prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2: Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4: Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.09.2017.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Alexandr    DeaconuCONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR cu delegare de atribuții, Mirona-Gioițgiana Mureșan


Nr.: 308

Data: 27.09.2017

www.prim ario sector 1 .ro


pentru cetățean, pentru bunăstare


BIROUL REGLEMENTĂRI URBANISTICE ȘI ARHIVĂ


Ca urmare a cererii adresate de Yildirim Natalia Corina eu adresa în B-dul Agronomiei nr.2-6, sector I, București, înregistrată la nr. 15157 din 25.04.2016, completată cu nr. 30331 din 10.08.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, eu modificările și completările ulterioare, se emitcjiniiătorul:___


completări li


o?,2o7


AVIZ NR.

PENTRU

PUD-STR. CÂMPINIȚA NR. 30-SECTOR 1 Construire locuință unifamilială S+P+1E+M


ANEXA I■ LO;

F.’


7f CONCILIULUI |

■ Cf-'li.tl, i


L i .2


SE?


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 500,00 mp (454,00m din documentația cai astrakî).^proprietate--privați conform mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 230066, eliberat la data de 05.01.201 7.

INIȚIATOR: YILDIRIM NATALIA CORINA

PROIECTANT: S.C. ZAMFIRESCU ARHITECTURA Șl URBANISM S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Dan Zamfirescu Boceanu (RUR: D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD incluij^’fîărcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - str.Cămpinița nr. 32A; Sud - str.Campintță nr. 28, Est -str.Vorniceni nr. 23, Vest - artera de circulație str.Cămpinița;

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 242/2015 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Lle -locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu/ sau tară rețele edilitare. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită. Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumente istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100 m față de imobile aflate pe aceasta listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 369/42/C/680 din 16.03.2017.Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 60%, CUTmax.= 1,2 pentru P+l E (Hmax.= 7,00 m). Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - Clădirile vor respecta retragerea de la aliniament care este caracteristică străzii respective. Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alaturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de celm puțin jumătate din înălțimea la cornișă in punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3,00m.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - la limita proprietății, respectiv retras cu min.3,00m spre spate lot; stânga -min.3,00m, respectiv la limita proprietății spre spate lot.

Retrageri minime față de limita posterioară - min. 5,00 m.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbarc. Retragerile astfel definite sunt obligatorii - depășirea lor nu se admite.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din str.


Câmpinița, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 13222/22.09.2016.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca Mareș.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire insușit de arh. Dan Zamfirescu Boceanu.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 6/14/19.05.2016, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism 369/42/C/680 din 16.03.2017, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București.


Șef birou ,

Raluca Mihaela Epifafn
primăria a fvst certificata iso 9001-2aos PRIVIND tjJlSTEMUl DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII IN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SREN 45012 AEROQBd. Banu Manta nr. 9, Sectorul l Budurești; Ol 1222 Tel. +40-2 I-3 19.10.13; Fax: +40-21-3 19.10.06

Email: rcgistratura apriniarias I ro h t tn:// w w w. nri m a ri a sector I ro
ZDTOEVroaAIia 8+F>+ 1LB+M


BUCUREȘTI, SECTOR 1


str. Campinița, nr.30REGLEMENTARI conform R.L.U.


aferent P.U.G.


L1e - locuințe individuale pe lotur subdimensionate cu/s^u fara edilitare.


ANEXA LAH    CONSILII

i TCT iUL.Ui |PLANTAȚIE IN INTERIORUL PARCELELOR


CONSTRUCȚII PROPUSE S+P+1E+M


— eS^-bilaNT teritorial

Suprafața

(mp)

Procent

(%)

SUPRAFAȚA TEREN

454.00

100%

SUPRAFAȚA CONSTRUITA

272.40

60%

SUPRAFAȚA DESFASURATA(P+1

544.80

ALEI SI PLATFORME BETONATE

45.40

10%

SPATII VERZI

136.20

30%

P.O.T

60%

C.U.T

1.2SITUAȚIA EXISTENTA

A teren = 454 m2 (conform măsurătorilor cadastrale) ( 500mp din acte )

teren liber de construcții


ACCES IN PARCELA PROPUS

CONSTRUCȚIE CE

PASTREAZA

AMPLASAMENTUL


Prezentul proiect reprezintă proprietatea S.C. ZAMFIRESCU

ARHITECTURĂ Șl URBANISM S.R.L. Toate drepturile sunt rezervate și protejate de legislația in vigoare privind drepturile de autor. Sunt interzise, fără acordul scris, dat in prealabil de

S.C. ZAMFIRESCU ARHITECTURĂ Șl URBANISM S.R.L., a următoarelor:

-    reproducerea, totală sau parțială a informației din proiect, prin orice mijloc

-    folosirea in alt scop sau mod a proiectului decât cele pentru care a fost intocmitî|OJK

Dan l.


ZAMFIRESCU ARHITECTURA S) URBANISM S.R.L    ,rhn '


SPECIFICAȚII

NEME

SEMNAU'RA

SEL PROIECT

arh. Dan Zamfirescu

PROIECTAI

arh. Ana Maria Câmpeanu

DESENAT

arh. Ana Maria Câmpeanu

DATA


blnlrll

YILDIRIM NATALIA CORINA


PROIECT URBANISTIC DE DETALIU

București, sector 1, Str Cămpinița. 30


TITLUL PLANȘA

PLAN REGLEMENTĂRI


PROIECT NR.

PC30/2016


FAZA

P.U.D.


PLANȘA NR

U9