Hotărârea nr. 306/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 306 din 27.09.2017 privind nominalizarea consilierilor care vor face parte din delegația Sectorului 1 al Municipiului București, organizată cu prilejul deplasării la Chișinău în perioada 13-15 octombrie a.c.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind nominalizarea consilierilor care vor face parte din delegația Sectorului 1 al Municipiului București, organizată cu prilejul deplasării la Chișinău în perioada 13-15 octombrie a.c.

Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Relații Internaționale, Derulare Programe Europene;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

Ținând cont de invitația Primarului general interimar al municipiului Chișinău;

Potrivit prevederilor legale din OG nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, Art.IV, alin.(4), pct .b) și ale HG nr.518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, Art.l pct.e) și f), Art.2 pct.a) și Art.10 pct.b);

Având în vedere raportul Comisiei de validare încheiat în data de 27.09.2017;

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1), alin.(5) teza a Il-a, art.81 alin.(2) lit.p) și art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a adminstrației publice locale, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă deplasarea unui număr de 6 consilieri locali în municipiul Chișinău, Republica Moldova, în perioada 13-15 octombrie a.c.

Art.2 Vor face parte din delegație reprezentanți ai Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, după cum urmează:

1.    Consilier local Ionel Florian Lixandru

2.    Consilier local Ancuța Sorina Comănici

3.    Consilier local Iuliana Cristina Grigorescu

4.    Consilier local Marian Cristian Neagu

5.    Consilier local Daniela Popa

6.    Consilier local Steluța Todea

Art.3. (1) Direcția Management Economic, Compartimentul Relații Internaționale și Derulare Programe Europene vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.09.2017.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Alexandru-Ștefan Dcaconu


CONTRASEMNEAZĂ,SECRETAR cu delegare de atribuții, Mirona-Gieraiana MureșanNr.: 306

Data: 27.09.2017