Hotărârea nr. 303/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 303 din 27.09.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 210/26.07.2017 privind atribuirea în folosință gratuită pentru Sindicatul Salariaților din Învățământ – Sector 1, București, afiliat la Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” a unor spații în incinta Colegiului Național „I.L. Caragiale” cu sediul în str. Calea Dorobanților nr. 163, Sector 1, București și a Colegiului Național „Sfântul Sava” cu sediul în str. General Berthelot nr. 23, Sector 1, București, în suprafață de 80 mp, respectiv 383,29 mp, în vederea funcționării corespunzătoare a acestuia


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 210/26.07.2017privind atribuirea în folosință gratuită pentru Sindicatul Salariaților din învățământ - Sector 1, București, afiliat la Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” a unor spații în incinta Colegiului Național „I.L. Caragiale” cu sediul în str. Calea Dorobanților nr. 163, Sector 1, București și a Colegiului Național „Sfântul Sava” cu sediul în str. General Berthelot nr. 23, Sector 1, București, în suprafață de 80 mp, respectiv 383,29 mp, în vederea funcționării corespunzătoare a acestuia

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 avizat de Direcția Juridică cu nr. 2010/27.09.2017;

Ținând seama de raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor Legii Educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza Legii diulogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 97 alin. (1) din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate învățământ Preuniversitar (înregistrat la M.M.J.S. - D.D.S. sub nr. 78/22.02.2017 și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, nr. 1/28.02.2017);

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 210/26.07.2017 privind atribuirea în folosință gratuită pentru Sindicatul Salariaților din învățământ - Sector 1, București, afiliat la Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” a unor spații în incinta Colegiului Național „I.L. Caragiale” cu sediul în str. Calea Dorobanților nr. 163, Sector 1, București și a Colegiului Național „Sfântul Sava” cu sediul în str. General Berthelot nr. 23, Sector 1, București, în suprafață de 80 mp, respectiv 383,29 mp, în vederea funcționării corespunzătoare a acestuia;

Având în vedere prevederile art. 36 alin 2 lit c) coroborat cu art. 36 alin. 5 lit a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (3), art. 80, art. 81 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 210/26.07.2017 privind atribuirea în folosință gratuită pentru Sindicatul Salariaților din învățământ - Sector 1, București, afiliat la Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Harct” a unor spații în incinta Colegiului Național „I.L. Caragiale” cu sediul în str. Calea Dorobanților nr. 163, Sector 1, București și a Colegiului Național „Sfântul Sava” cu sediul în str. General Berthelot nr. 23, Sector 1, București, în suprafață de 80 mp, respectiv 383,29 mp, în vederea funcționării corespunzătoare a acestuia, în conformitate cu dispozițiile de mai jos.

Arl.II. Se modifică titlul hotărârii mai sus meiițiuiîate, care va avea următorul cuprins: ” HOTARARE privind atribuirea în folosință gratuită a Sindicatului învățământului Preuniversitar

Sector 1 a spațiului în suprafață de 80 mp, situat la demisolul Colegiului Național „I.L. Caragiale” cu sediul în str. Calea Dorobanților nr. 163, Sector 1, București (camera 004 si anexa aferenta acesteia - camera 003), pe de o parte, precum și privind atribuirea în folosință gratuită a Sindicatului Salariaților din învățământ - București a spațiului în suprafață de 383,29 mp, situat la mansarda Colegiului Național „Sfântul Sava”, cu sediul în str. General Berthelot nr. 23, Sector 1, București (apartamentul pedagogului + 300 mp din podul clădirii), pe de altă parte”

Art.III. Se modifică art.l al hotărârii mai sus menționate, care va avea următorul cuprins: “Se aprobă atribuirea în folosință gratuită a Sindicatului învățământului Preuniversitar Sector 1 a spațiului în suprafață de 80 mp, situat la demisolul Colegiului Național „I.L. Caragiale’’ cu sediul în str. Calea Dorobanților nr. 163, Sector 1, București (camera 004 si anexa aferenta acesteia -camera 003), pe de o parte, precum și atribuirea în folosință gratuită a Sindicatului Salariaților din învățământ - București a spațiului în suprafață de 383,29 mp, situat la mansarda Colegiului Național „Sfântul Sava’’, cu sediul în str. General Berthelot nr. 23, Sector 1, București (apartamentul pedagogului + 300 mp din podul clădirii), pe de altă parte, pentru o durată determinată de 5 ani cu posibilitatea de prelungire cu perioade similare, în vederea funcționării corespunzătoare a sindicatelor anterior menționate. ”

Art.IV. Se modifică art. 2 al hotărârii mai sus menționate, care va avea următorul cuprins: ”După aprobarea prezentei hotărâri, între Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, în calitate de administrator al imobilelor în care funcționează unitățile de învățământ menționate la art. 1, pe de o parte, și Sindicatul Învățământului Preuniversitar Sector 1, respectiv Sindicatul Salariaților din învățământ - București, pe de altă parte, se vor încheia Protocoale de predare -primire a spațiilor descrise la art.l. ”

Art.V. Se modifică art. 3 al hotărârii mai sus menționate, care va avea următorul cuprins: "Avizele/autorizațiile necesare funcționării în spațiile menționate la art. 1 vor fi obținute de către Sindicatul învățământului Preuniversitar Sector 1, respectiv Sindicatul Salariaților din învățământ - București. ”

Art.VI. Se modifică art. 4 al hotărârii mai sus menționate, care va avea următorul cuprins: ” Se mandatează Directorul Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 să semneze Protocoalele de predare -primire a spațiilor descrise la art. 1.”

Art.VII. Celelalte prevederi ale hotărârii mai sus menționate rămân neschimbate.

Art.VIII. (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și Direcția Management Economic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.09.2017.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR cu delegare de atribuții,

Mirona-GÎorgiana Muresan

Nr.: 303

Data: 27.09.2017