Hotărârea nr. 298/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 298 din 27.09.2017 privind solicitarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti a împuternicirii exprese în vederea încheierii unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Biserica Romano-Catolică din România- Arhiepiscopia Romano – Catolică București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

Privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București a împuternicirii exprese în vederea încheierii unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Biserica Romano-Catolică din România- Arhiepiscopia Romano - Catolică București

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea programului Național “Lăcașurile de cult-centre spirituale ale comunității”;

Luând în considerare Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al

cultelor;

Urmare a scrisorii de intenție a Arhiepiscopiei Romano - Catolice București înregistrată la Registratura Generală a Sectorului 1 a Municipiului București cu nr. 36263 / 21.09.2017 privind solicitarea de încheiere a unui protocol de colaborare pentru dezvoltarea în comun de activități socioculturale și susținere financiară a lucrărilor de intervenție aferente clădirilor lăcașurilor de cult;

în temeiul art. 45 alin (1), art. 81 alin. (2) , lit. q) și lit. s) și alin. (3), coroborat cu art. 115 alin. 1 lit. b), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind încheierea unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Biserica Romano-Catolică din România- Arhiepiscopia Romano - Catolică București în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor cheltuieli de investiții și realizarea în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții și Direcția Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.09.2017.

CONTRASEMNEAZĂ,SECRETAR cu delegare de atribuții, Mirona-Giorgiana Mureșai

orgiana Mureșan/


Nr.: 298

Data: 27.09.2017