Hotărârea nr. 293/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 293 din 27.09.2017 privind aprobarea încheierii Convenţiei pentru realizarea şi actualizarea Registrului electronic central privind persoanele cu handicap, între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi


MUNTCTPTUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii Convenției pentru realizarea și actualizarea Registrului electronic central privind persoanele cu handicap, între Consiliul Local ai Sectorului 1 al Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 avizat de Direcția Juridică cu nr. 2007/27.09.2017;

Având în vedere raportul Comisiei de sănătate și protecție socială;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.221/2010 pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistența social și proiecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naționale “O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabililăți” 2016-2020 și a Planului operațional privind implementarea Strategiei naționale “O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016-2020;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr.50/2015 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilitîți, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr.l 106/2011 privind constituirea Registrelor electronice privind persoanele cu handicap;

Ținând seama de Acordul de împrumut dintre România și Banca Internașională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, destinat finanțării Proiectului privind incluziunea social, ratificat prin Legea nr.40/2007;

Având în vedere Convenția pentru realizarea și actualizarea registrului electronic central privind persoanele cu handicap încheiată în anul 2013;

Ținând seama de adresa nr. 10006/SCICDPD/08.08.2017 a Autorității Naționale pentru Persoane cu Dizabilități, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr.44459/31.08.2017;

în temeiul prevederilor art.45, alin.(l), art.81, alin.(2), lit.n) și art.115, alin.(l), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă încheierea Convenției pentru realizarea și actualizarea Registrului electronic central privind persoanele cu handicap, între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul sectorului 1 să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Convenția menționată la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.09.2017.


PREȘEDINTE DE/ȘEDINȚA, Alexandru-Ștefaii Deaconu


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR cu delegare de atribuții, Mirona-Gibrsiana MureșunNr.: 293

Data: 27.09.2017

Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități

Consiliul Local Sector .... mun. BucureștiNr.............../.................2017


Nr.............../..............2017


Nr.............../.................2017


CONVENȚIE

PENTRU REALIZAREA Șl ACTUALIZAREA REGISTRULUI ELECTRONIC CENTRAL PRIVIND PERSOANELE CU HANDICAP

Părțile:

1.    Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 194, sector 1, reprezentată de domnul Adrian Vlad CHIOTAN în calitate de Președinte, denumită în continuare ANPD

Ș’

2.    Consiliul Local _ cu sediul în _ str.

_ reprezentat de doamna/domnul

_, în calitate de președinte, denumit în continuare CL,

prin

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului_cu sediul

în_str._______reprezentată

de doamna/domnul _, în calitate de director

general, denumită în continuare DGASPC

Având în vedere cadrul legal reprezentat de:

• Art. 31 „Statistici și colectarea datelor" din Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificată prin Legea nr. 221/2010;

• Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

• Hotărârea Guvernului nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naționale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități" 2016 - 2020 și a Planului operațional privind implementarea Strategiei naționale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități" 2016 - 2020 - Capitolul VII.8. Statistici și colectarea datelor - Obiectiv general -Fundamentarea de politici pentru persoanele cu dizabilități pe baza informațiilor și datelor statistice și de cercetare colectate din toate domeniile de activitate.

Obiective specifice:

OS.1 - îmbunătățirea modalităților de colectare de informații cu privire dizabilități și nevoile acestora.


OS.2 - Asigurarea transparenței informațiilor calitative și cantitative.

OS.3 - îmbunătățirea colaborării pentru a asigura o abordare comună și uf1 privind dizabilitatea.

•    Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

•    Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, destinat finanțării Proiectului privind incluziunea socială, ratificat prin Legea nr. 40/2007;

•    Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 1106/2011 privind constituirea Registrelor electronice privind persoanele cu handicap;

•    Convenția pentru realizarea și actualizarea registrului electronic central privind persoanele cu handicap încheiată în anul 2013

Și pentru:

•    crearea și implementarea unui sistem unitar de management a informației în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu handicap;

•    realizarea unei fundamentări riguroase a cererilor de transfer de fonduri cu privire la prestațiile pentru persoanele cu handicap;

•    limitarea erorilor în administrarea fondurilor destinate acordării prestațiilor sociale pentru persoanele cu handicap;

•    crearea și implementarea unui sistem unitar de management a informației în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu handicap;

•    optimizarea cooperării între instituțiile publice și creșterea capacității de răspuns la solicitările primite din partea guvernului, ministerelor și altor instituții publice sau private;

•    creșterea interoperabilității sistemelor informatice ale instituțiilor publice cu care ANPD se află în relații de lucru cu sistemul dezvoltat RENPH

•    interesul comun în dezvoltarea relațiilor de parteneriat,

părțile convin de comun acord încheierea prezentei convenții:

Art. 1, Obiectul convenției

Colaborarea în vederea realizării și actualizării Registrului electronic central privind persoanele cu handicap, denumit în continuare Registrul central.

Rolul părților semnatare ale convenției este acela de a asigura transferul periodic al datelor cu privire la persoanele cu handicap (copii și adulți) înregistrate în bazele de date ale DGASPC, în Registrul central, pe baza unei machete de date, denumită în continuare Macheta. Macheta reprezintă o structură de tabele de date care are rolul de a asigura o formă unitară de transfer între bazele de date ale DGASPC și Registrul central. Macheta va include cel puțin informațiile cuprinse în anexa Ordinului ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 1106/2011 privind constituirea Registrelor electronice privind persoanele cu handicap.

Art. 2. Durata convenției

2.1.    Convenția se încheie pentru o perioadă nedeterminată și intră în vigoare de la data semnării acesteia de către Părți.

2.2.    Părțile au dreptul, pe durata de valabilitate a prezentei Convenții, de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor acesteia, numai prin act adițional care devine parte integrantă a Convenției, semnat de către ambele părți, la inițiativa oricăreia dintre

2.3. Partea care are inițiativa modificării și/sau completării convenției va transmite celeilalte părți, spre analiză, propunerile sale motivate, cu 30 de zile înainte de data încheierii actului adițional.

Art.3. Obligațiile părților

3.1.    ANPD

3.1.1.    Transmite CL - DGASPC, în format electronic, Macheta împreună cu nomenclatoarele și instrucțiunile necesare completării corecte a acesteia.

3.1.2.    Transmite CL - DGASPC, în format electronic, modificări ale Machetei împreună cu nomenclatoarele și instrucțiunile necesare completării corecte a acesteia, ori de câte ori este cazul.

3.1.3.    Realizează lunar preluarea și încărcarea datelor din Macheta transmisă de DGASPC, în Registrul central.

3.1.4.    Asigură cheltuielile de realizare, actualizare și mentenanță a Registrului central, cu excepția costurilor de transfer al datelor din baza de date a DGASPC în Macheta.

3.1.5.    Asigură accesul securizat la datele personale din Registrul central.

3.1.6.    Notifică CL - DGASPC în momentul în care, din analiza Machetei transmise la ANPD -DGDPD rezultă neconcordanțe și deficiențe cu privire la completarea acesteia.

3.1.7.    Notifică CL - DGASPC în momentul în care, din analiza datelor din Registrul central, rezultă neconcordanțe și deficiențe în procesul de acordare a prestațiilor sociale.

3.1.8.    Nominalizează 4 persoane care să mențină contactul cu CL - DGASPC, în vederea identificării și soluționării problemelor de interes comun privind obiectul convenției.

3.2.CJ -DGASPC

3.2.1 .Adaptează aplicațiile informatice proprii astfel încât să țină evidența informatizată a informațiilor cuprinse în anexa Ordinului ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 1106/2011 privind constituirea Registrelor electronice privind persoanele cu handicap.

3.2.2.Adaptează aplicațiile informatice proprii astfel încât să poată transfera datele în Machetă.

3.2.3.    Completează lunar, de la nivelul secretariatului serviciului de evaluare complexă (copii și adulți) Macheta.

3.2.4.    Transmite ANPD Macheta completată, în format electronic, până la data de 10 ale lunii următoare perioadei raportate.

3.2.5.    Răspunde de corectitudinea și calitatea datelor introduse în Machetă.

3.2.6.    întreprinde toate demersurile necesare completării bazei de date a DGASPC în scopul transmiterii complete și corecte a Machetei.

3.2.7.    în urma primirii notificărilor menționate la pct. 3.1, DGASPC întreprinde diligențele necesare clarificării sau remedierii situațiilor semnalate în notificare. DGASPC transmite ANPD o informare cu privire la măsurile întreprinse în vederea remedierii situațiilor semnalate și retransmite informațiile corectate.

3.2.8.    Vor informa în timp util ANPD cu privire la întârzierea transferului de date (în cazul apariției de situații neprevăzute).

3.2.9.Informațiile vor fi comunicate cu respectarea cerințelor de securitate ale sistemului, prin intermediul componentei dedicate din cadrul registrului.


3.2.10.Nominalizează 2 persoane din cadrul DGASPC care să mențină contact vederea identificării și soluționării problemelor de interes comun, privind obieG^faguenție

Art. 4. Dispoziții finale

4.1.    Părțile vor urmări și asigura aplicarea unitară a dispozițiilor legale ce fac obiectul prezentei convenții.

4.2.    Părțile răspund, în condițiile legii, de îndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezenta convenție.

4.3.    Orice modificare adusă la formatul și structura Machetei (datelor/informațiilor) care fac obiectului schimbului de date, va fi notificată celeilalte părți.

4.4.    Realizarea schimbului de date/informații se va face prin acces on-line prin intermediul componentei aplicației sau pe suport magnetic, securizat, în cazul în care nu există posibilitatea transmiterii on-line.

4.5.    Nicio prevedere a prezentei Convenții nu poate prejudicia drepturile, îndatoriile și responsabilitățile nici uneia din Părți, ce decurg din prevederile legislației în vigoare, în baza căreia sunt înființate și își desfășoară activitatea.

4.6.    Părțile semnatare se angajează să interpreteze și să aplice cu bună-credință prevederile prezentei Convenții.

încheiată astăzi............................ în 3(trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte

semnatară.


Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități


Consiliul Local


Sector .... mun. București

I


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului


Președinte


Primar


Director


Adrian Vlad CHIOTAN