Hotărârea nr. 290/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 290 din 27.09.2017 privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2017


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2017

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate nr. G2497/26.09.2017 întocmit de Direcția Management Economic;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 19 alin. (1), lit. a) si b) si art. 20 alin (1), lit. a) și c) ale Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Legii nr. 6/2017 - legea bugetului de stat pe anul 2017, rectificată;

în temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea

bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite și a modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Conform adresei nr. 72511/26.09.2017 transmisă de către Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București privind Decizia nr. 5203/22.09.2017 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București.

Având în vedere amendamentul formulat de doamna consilier Clotilde- Marie-Brigitte Armând; în temeiul art.45, alin.(2), lit. a), art.81, alin.(2), lit. d) și art. 115, alin.(l), lit.b) din Legea

215/2001 a administrației publice locale, republicată.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Veniturile bugetului general centralizat al Sectorului 1 sunt în valoare de 1.513.205,26 mii lei, conform anexei nr. 1.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE

BUGET

RECTIFICAT

18

SEPTEMBRIE

BUGET

RECTIFICAT

27

SEPTEMBRIE

INFLUENTE

VENITURILE BUGETULUI GENERAL AL SECTORULUI 1

1.506.015,46

1.513.205,26

+7.189,80

Secțiunea de funcționare

1.220.850,62

1.228.040,42

+7.189,80

Secțiunea de dezvoltare

285.164,84

285.164,84

0,00

VENITURILE BUGETULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1

1.206.459,07

1.213.648,87

+7.189,80

Secțiunea de funcționare

1.200.943,10

1.208.132,90

+7.189,80

Secțiunea de dezvoltare

5.515,97

5.515,97

0,00

VENITURILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

20.027,52

20.027,52

0,00

Secțiunea de funcționare

19.907,52

19.907,52

0,00

Secțiunea de dezvoltare

120,00

120,00

0,00

VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

239.998,00

239.998,00

0,00

Secțiunea de funcționare

0,00

0,00

Secțiunea de dezvoltare

239.998,00

239.998,00

VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI INTERNE

39.530,87

39.530,87

0,00

Secțiunea de funcționare

0,00

0,00

0,00

Secțiunea de dezvoltare

39.530,87

39.530,87

0,00

>    Veniturile bugetului local pe anul 2017 în valoare de 1.206.459,07 mii lei se majoreaza cu 7.189,80 mii lei, devenind 1.213.648,87 mii lei, conform anexei nr.1.1 (1.1.1).

>    Veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017 în sumă de 20.027,52 mii lei lei nu se rectifica;

>    Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2017 sunt în sumă de 239.998,00 mii lei;

>    Veniturile bugetului din împrumuturi interne pe anul 2017 sunt în sumă de 39.530,87 mii lei.

Art. 2. Cheltuielile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2017 în sumă de 1.677.122,77 mii Iei se majoreaza cu 7.189,80 mii lei, devenind 1.684.312,57 mii lei, conform anexei nr. 1.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE

BUGET

RECTIFICAT 18 SEPTEMBRIE

BUGET

RECTIFICAT 27 SEPTEMBRIE

INFLUENTE

CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT CLS 1

1.677.122,77

1.684.312,57

+7.189,80

Secțiunea de funcționare

1.225.162,84

1.232.352,64

+7.189,80

Secțiunea de dezvoltare

451.959,93

451.959,93

0,00

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL AL SECTORULUI 1

1.373.254,16

1.380.443,96

+7.189,80

Secțiunea de funcționare

1.200.943,10

1.208.132,90

+7.189,80

Secțiunea de dezvoltare

172.311,06

172.311,06

0,00

CHELTUIELILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

24.339,74

24.339,74

0,00

Secțiunea de funcționare

24.219,74

24.219,74

0,00

Secțiunea de dezvoltare

120,00

120,00

0,00

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

239.998,00

239.998,00

0,00

Secțiunea de funcționare

0,00

0,00

0,00

Secțiunea de dezvoltare

239.998,00

239.998,00

0,00

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI INTERNE

39.530,87

39.530,87

0,00

Secțiunea de funcționare

0,00

0,00

0,00

Secțiunea de dezvoltare

39.530,87

39.530,87

0,00

1.    Deficitul bugetului local al secțiunii de dezvoltare pe anul 2017, în valoare de 166.795,09 mii lei, se acoperă din excedentul anilor precedenți, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, astfel: “ Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (...), precum și după achitarea plăților restante se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

a) ca sursă de finațare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, (...)”;

2.    Deficitul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din

venituri proprii al secțiunilor de funcționare și dezvoltare înregistrat în anul 2017 în valoare totală de 4.312,22 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, conform OMFP nr. 720/2014 de aprobare a normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri șz cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii fi activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor creditelor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc fi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare fi finanțare a acestora, completat fi modificat prin OMFP nr. 271/2015, astfel:

   Pentru Cap. 65.10 învățământ, conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul

anilor precedenți în valoare de 3.837,22 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent;

   Pentru Cap. 70.10 Locuințe, servicii fi dezvoltare publică - Administrația Piețelor Sector 1,

conform art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenți în valoare de 475,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.

Art. 2.1. Cheltuielile bugetului local pe anul 2017 în valoare de 1.373.254,16 mii lei se majoreaza cu 7.189,80 mii lei, devenind 1.380.443,96 mii lei, conform anexei nr. 1.2, astfel:

(1)    1.380.443,96 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei nr. 1.2.1, din care:

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 1.208.132,90 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 172.311,06 mii Iei.

(2)    56.716,00 mii lei pentru Autorități Executive capitolul 51.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 51.798,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 4.918,00 mii lei, nerectificandu-se;

(3)    37.767,00 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 36.740,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 1.027,00 mii lei, nerectificandu-se ;

(4)    19.260,00 mii lei pentru Tranzacții privind Datoria Publică și împrumuturile capitolul 55.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în valoare de 19.260,00 mii lei, nerectificandu-se;

(5)    967,00 mii lei pentru Apărare Națională capitolul 60.02, din care:

- Secțiunea de funcționare este în valoare de 466,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 501,00 mii lei, nerectificandu-se;

(6)    30.125,00 mii lei pentru Ordine Publică și Siguranță Națională capitolul 61.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 27.650,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 2.475,00 mii lei, nerectificandu-se;

(7)    556.061,20 mii lei pentru învățământ capitolul 65.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 487.884,14 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 68.177,06 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr.1.2.1.1 (1.2.1.1.1 ; 1.2.1.1.1.1; 1.2.1.1.1.1.1; 1.2.1.1.1.1.2 ; 1.2.1.1.1.2; 1.2.1.1.1.2.1; 1.2.1.1.1.2.2; 1.2.1.1.1.2.3; 1.2.1.1.1.3; 1.2.1.1.1.4; 1.2.1.1.2 ; 1.2.1.1.2.1 ; 1.2.1.1.2.2 ; 1.2.1.1.3);

(8)    62.419,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 32.303,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 30.116,00 mii lei, nerectificandu-se;

(9)    117.074,16 mii lei pentru Cultură, recreere și religie capitolul 67.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 85.729,16 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 31.345,00 mii lei, nerectificandu-se;

(10)    191.888,00 mii lei pentru Asigurări și Asistență Socială capitolul 68.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 179.188,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 12.700,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei 1.2.1.2 (1.2.1.2.1 ; 1.2.1.2.2 ; 1.2.1.2.3 ; 1.2.1.2.4 ; 1.2.1.2.5);

(11)    78.655,60 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 68.484,60 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă 10.171,00 mii lei, nerectificandu-se ;

(12)    190.521,00 mii lei pentru Protecția Mediului capitolul 74.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 183.100,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 7.421,00 mii lei, nerectificandu-se ;

(13)    38.990,00 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 35.530,00 mii lei;

- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 3.460,00 mii lei, nerectificandu-se.

Art.2.2 Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017 este în sumă de 24.339,74 mii lei si este repartizat pe secțiuni astfel:

(1)    24.339,74 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care:

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 24.219,74 mii lei;

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 120,00 mii lei, nerectificandu-se.

(3)    14.707,74 mii lei pentru învățământ capitolul 65.10, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 14.587,74 mii lei,

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 120,00 mii lei, nerectificandu-se ;

(4)    9 .632,00 mii lei pentru Locuințe, servicii și dezvoltare publică capitolul 70.10, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 9.632,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei, nerectificandu-se.

Art. 2.3. Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2017 este în sumă de 239.998,00 mii lei și este repartizat pe secțiunea de dezvoltare, după cum urmează:

(1)    239.998,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06, din care:

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 0,00 mii lei;

- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 239.998,00 mii Iei, nerectificandu-se;

(2)    239.998,00 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuințe, servicii și dezvoltare publică,

nerectificandu-se.

Art. 2.4. Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2017 este în sumă de 39.530,87 mii lei, fiind repartizat pe secțiunea de dezvoltare, după cum urmează:

(1) 39.530,87 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.07, din care:

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 0,00 mii Iei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 39.530,87 mii lei, nerectificandu-se;

(3) 39.530,87 mii lei pentru capitolul 70.07 Locuințe, servicii și dezvoltare publică.

Art. 3. Cheltuielile de capital sunt în valoare de 451.963,93 mii lei, conform programului de investiții publice, din care:

-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE

BUGET

RECTIFICAT

18

SEPTEMBRIE

BUGET

RECTIFICAT

27

SEPTEMBRIE

INFLUENTE

BUGET LOCAL AL SECTORULUI 1

172.315,06

172.315,06

0,00

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

120,00

120,00

0,00

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE

239.998,00

239.998,00

0,00

BUGETUL CREDITELOR INTERNE

39.530,87

39.530,87

0,00

Art. 4.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului va diminua bugetul la următoarea rectificare bugetară cu suma de 6571,00 mii lei.

Art. 5.

(1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Unitățile de învățământ din Sectorul 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Direcția Management Economic, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituțiilor/direcțiilor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.09.2017.


CONTRASEMNEAZĂ,Nr.: 290

Data: 27.09.2017

Unitatea administrativ-leritorială; CONSILIUL LOCAL SECTOR 1


I    Buget 2017

II    Estimări 2018

III    Estimări 2019

IV    Estimări 2020


ANEXA la hqtArArea CONSI1 ÎULUI LOCAL AL SECTORULU11

Nr. p----

BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT AL UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 2017 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2018 - 2020 BUGET LOCAL RECTIFICAT 27 SEPTEMBRIE

Cod rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor externe și interne

Bugetul fondurilor externe nerambursabile

V

Total

scadI

li

• /-'Total buget general

//

A

0

1

2

3

4

5

6=1+2+3+4+5

7

0=6-7

VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23)

01

1

11

III

IV

1.213.648,87

20.027,52

0,00

279.528,87

0,00

1.513.205,26

1.513.205,26

1 213.648.87

20.027,52

279.528.87

1.452.714.30

18.489,30

92.000.00

1.345.975,30

18 931,30

0,00

1.261.036.30

19.398,30

Venituri curente (rd 03+17)

02

1

11

III

IV

1.183.793.07

20.027,52

0,00

0.00

0.00

1.203.820.59

1.203 820.59

1.183.793,07

20.027,52

1.421.605.90

18.489,30

1.313 191,30

18.931.30

1.226.485.30

19.398.30

Venituri fiscale (rd 04+06+09+10+11+16)

03

t

II

III

IV

1.154.934.17

0.00

0,00

0.00

0.00

1.154.934.17

1 154.934.17

1.154.934.17

0,00

1.391 921.90

0,00

1 281 815,30

0,00

1 193.320,30

0.00

Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane juridice, din care:

04

1

II

HI

iV

560.640,00

560.640,00

560 640,00

560.640,00

803.055.90

663 027,30

553 685,30

Impozit pe profit

OS

1

II

III

IV

0,00

0,00

0.00

Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice, din care:

06

II

III

IV

560.640,00

560 640,00

560.640.00

560 640,00

803.055.90

663.027.30

553.685,30

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților ij^Qțjj^iare din patrimoniul personal *)

,z O

o

CD

07

1

11

UI

IV

0,00

0,00

0,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

oa 1

1

li

560.640 'l

-1-7-

560 640.00

560.640.00

560.64C

803.055.90

III

IV

663.027.30

553.685.30

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

09

0.00

0,00

0.00

1

II

III

IV

Impozite și taxe pe proprietate

10

267.103,37

267 103,37

267 103,37

1

267 103.37

II

284 076.00

ni

IV

300.268.00

317.384.00

Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd 12 la rd 15)

11

325.447,80

0.00

0.00

0.00

0.00

325.447,80

0,00

325.447.80

i

n

iii

IV

325 447,80

303.702.00

317.370.00

321.035,00

Sume defalcate din TVA

12

I

II

III

IV

266 997,80

266.997,80

266 997,80

258.800.80

242.870.00

253.070.00

253.070.00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

13

II

III

IV

476,00

476.00

476.00

Taxe pe servicii specifice

14

(

Jl

III

IV

1.763,00

1 763,00

1 763,00

1.763,00

1.860,00

1.966.00

2.078.00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitatî

15

1

II

III

IV

56.211,00

56.211,00

56.211,00

56.211.00

57.904,00

61.205,00

64.694.00

Alte impozite si taxe fiscale

16

I

n

iii

«V

1.743.00

1.743,00

1 743.00

1.743,00

1.088.00

1.150.00

1.216,00

Venituri nefiscale

17

1

II

III

IV

28.858,90

20.027.52

48.886.42

48.886,42

28.858,90

20.027.52

29.684,00

18 489.30

31.376.00

18.931.30

33.165,00

19.398,30

Verulmj din capital

O

o

r-i

18

I

n

n,

IV

165,53

0,00

165.53

165.53

165,53

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00 [ 0,00

1

Operațiuni financiare

19

I

II

III

IV

o771    ăoo

279 528,87'

279.528,87

279.528.87

0,00

279 528.87

0.00

92.000,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții (rd.21+22)

20

1

II

29.523.60

0.00

0,00

0,00

0.00

29.523,60

29.523,60

29.523.60

0.00

31.108,40

0,00

III

32.784,00

0,00

IV

34.551,00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat

21

1

II

III

IV

29.523.60

29.523,60

29 523.60

29.523.60

31.108,40

32.784,00

34.551.00

Subvenții de la alte administrații

22

II

III

IV

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

Sume primite de la UE în contul plăților efectuate

23

1

II

III

tv

166,67

166.67

166,67

0,00

0,00

0.00

CHELTUIELI - TOTAL (rd.25+36+37+4(H-41)

24

1

II

III

IV

1.380.443,96

24.339,74

0,00

279.528,87

0,00

1.684.312,57

1.684.312,57

1.380.443,96

24.339,74

279.528,87

1.684.312.57

1.684 312.57

1.452.574,30

18.489,30

92.000.00

1.563.063.60

1.563.063,60

1.345.835.30

18.931.30

0.00

1.364 766,60

1.364.766.60

1.260 896.30

19.398.30

0,00

1.280 294.60

1.280.294.60

Cheltuieli curente (rd.26 la rd.35)

25

n

iii

IV

1.142.977,82

24.122,24

0,00

0,00

0,00

1.167.100,06

1.167.100.06

1.142.977,82

24.122,24

0.00

1.167.100.06

1 167 100,06

1 089.179,89

18.283,30

0.00

1.107.463,19

1 107 463,19

1.135.677,89

18.725,30

0.00

1.154.403.19

1 154.403,19

1 162.339.89

19.192.30

0.00

1 181.532,19

1.181.532.19

Cheltuieli de personal

26

1

U

III

IV

324.556.00

2.329.09

326.885,09

326.885,09

324.556.00

2.329.09

326.885,09

326.885.09

292.628,00

2.288,58"

294.916.58

294.916.58

295.125,00

2.288,58

297 413.58

297.413.58

297.508,00

2.288,58

299 796.58

299 796.58

Bunuri si servicii

27

1

li

iii

IV

681.659,72

21.021.15

702.680.87

702.680,87

681.659.72

21.021,15

702 680,87

702.680,87

683.248,59

15.714,72

698 963.31

698.963.31

721.067,59

16.156,72

737.224.31

737.224,31

746.879.59

16.623.72

763.503,31

763.503,31

Dobânzi

28

1

II

III

IV

19.260.00

772.00

20.032,00

20.032.00

19.260,00

772.00

20.032.00

20.032.00

19.804,00

280,00

20.084.00

20.084.00

18.761.00

280.00

19.041.00

19.041.00

17.228.00

280.00

17 508.00

17 508.00

Subvenții

O

o

t—>-

29

I

n

iu

tv

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Fonduri de rezerva

30

I

M

III

IV

500    '    MO

-r--

500,00

500.00

500..

500.00

500,00

500.00

500.00

500,00

500,00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

Transferuri intre unitati ale administrației publice

31

II

III

IV

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Alte transferuri

32

i

m

TV

8.197,00

0,00

8.197,00

8.197,00

8.197.00

8.197.00

8 197.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile postaderare

33

ț

»

III

tv

200,00

0,00

200,00

200,00

200,00

200.00

200.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

Asistenta sociala

34

1

U

III

IV

79.519.80

0.00

79.519.80

79.519.80

79.519.80

66.149,00

0,00

79.519.80

79.519,80

0.00

66.149.00

66.149.00

73.374,00

0,00

73.374.00

73.374,00

73.374,00

0,00

73 374.00

73.374.00

Alte cheltuieli

35

1

u

1,1

IV

29.085,30

0,00

29.085,30

29.085,30

29.085.30

29,085,30

29.085,30

26.850.30

26.850.30

26.850.30

26.850,30

26.850,30

26.850.30

26.850.30

26 850,30

26.850.30

Cheltuieli de capital

36

1

n

NI

IV

172.315,06

120.00

279.528,87

451.963,93

451.963,93

172.315.06

120.00

279.528.87

451.963.93

451 963.93

294.694,41

0.00

92.000.00

386.694.41

386.694.41

135.281,41

0,00

0,00

135.281.41

135.281.41

17.842.41

0.00

0,00

17.842,41

17.842.41

Operațiuni financiare (rd.38+39)

37

1

n

UI

IV

66.774.60

206.00

66.980,60

66.980,60

66.774.60

206.00

66.980.60

66.980,60

68.700.00

206.00

68.906.00

68.906,00

74.876,00

206.00

75.082.00

75.082.00

80 714.00

206,00

80.920.00

80 920.00

împrumuturi acordate

30

1

N

UI

IV

0.00

0.00

Rambursări de credite externe si interne

39

1

II

III

IV

66.774,60

206.00

66.980,60

66.980.60

66.774.60

206.00

66.980,60

66 980.60

68.700.00

206,00

68.906,00

68 906,00

74.876,00

206,00

75.082.00

75.082.00

80.714.00

206,00

80.920,00

80 920,00

Plăți ^ectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

V-J

O

O

40

1

II

III

IV

-1.623,52

-108,50

-108,50

-1.623,52

0,00

0,00

0.00

Rezerve

41

I

II

III

IV

1

1

EXCEDENT(+)/DEFICIT(-) ”

(rd.01-rd.23)

42

1

11

III

IV

-166.795,09

-4.312,22

0,00

0,00

0,00

-171.107,31

0,00

-171.107,31

11 Finanlat din excedentul anilor precedenți

NOTĂ:

*) Numai restanțe din anii precedenți

**) Se înscriu transferurile de sume dintre bugetele care compun bugetul general centralizat


DIRECTOR EXECUTIV,

ORT ANSA FRONE-BORCEASEF SERVICIU BUGET, EXECUȚIE BUGETARA,

MARIA IONESCUÎNTOCMIT,

MARIANA ISTRATEO

o

o

o

o