Hotărârea nr. 279/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 279 / 2017 privind aprobarea Programului comun de acţiuni şi măsuri al Administraţiei Domeniului Public Sector 1 şi Clubului Diplomatic Bucureşti în vederea amenajării şi folosirii în scop de agrement a unui teren


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului comun de acțiuni și măsuri al Administrației Domeniului Public Sector 1 și Clubului Diplomatic București în vederea amenajării și folosirii în scop de agrement a unui teren

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Direcției Juridice, avizat de către Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru Jaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice,

Văzând Hotărârea Guvernului României nr. 1142/2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului României nr. 1059/1996 privind trecerea unui teren, situat în municipiul București, în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 173/29.09.2016 privind constituirea unei comisii de identificare a terenului și de negociere a prețului în vederea încheierii unei convenții civile cu privire la amenajarea și folosirea pentru activități de agrement a unui teren în suprafață de 39.570 mp (Parc Herăstrău), precum și pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 223/31.07.2017,

Ținând seama de adresa Clubului Diplomatic București nr. 489/16.09.2016 înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 1476/16.09.2016, de adresa de completare a Clubului Diplomatic București nr. 199/26.04.2017, precum și de adresa Administrației Domeniului Public Sector 1 nr. 11572/25.08.2017,

în temeiul art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.k) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă participarea Administrației Domeniului Public Sector 1 la Programul comun de acțiuni și măsuri cu Clubul Diplomatic București în vederea amenajării și folosirii în scop de agrement a unui teren în suprafață de 39.574,27 mp, situat în Municipiul București, Sectorul 1, Șos. București-Ploiești nr. 2B (în Parcul Herăstrău), potrivit Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă ca directorul general al Administrației Domeniului Public Sector 1 să semneze Programul comun de acțiuni și măsuri, prevăzut la alin.(l), cu Clubul Diplomatic București.

Art. 2. Toate cheltuielile ocazionale de punerea în aplicare a prevederilor art.l se suportă din bugetul Administrației Domeniului Public Sector 1.

Art. 3. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a)    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 124/15.05.2017 privind aprobarea colaborării

Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Domeniului Public Sector 1, cu Clubul Diplomatic București, și

b)    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 225/31.07.2017 privind amânarea punerii în

aplicare a Hotărârii Coniliului Local al Sectorului 1 nr. 124/15.05.2017 până la data obținerii mandatului prealabil expres al Consiliului General al Municipiului București.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Direcția de Investiții și Direcția Management Economic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorității administrației publice locale, instituției publice și structurilor prevăzute la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR cu delegare de atribuții,

Mirona-Gidr:Nr.: 279

Data: 01.09.2017

ANEXA nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 279/01.09.2017

PROGRAM COMUN DE ACȚIUNI ȘI MĂSURI în vederea amenajării și folosirii în scop de agrement a unui teren

Recunoscând și respectând importanța asigurării accesului cetățenilor la un mediu sănătos, conform dreptului fundamental consfințit la art. 35 din Constituția României, la recreere și spații de agrement amenajate corespunzător standardelor unei vieți civilizate,

Având în vedere Protocolul de predare-preluare nr. G1-2/5231/19.04.2017 respectiv nr. 197/25.04.2017 încheiat între Ministerul Afacerilor Externe și Clubul Diplomatic București, precum și Procesul-verbal nr. 5021/12.04.2017,

în conformitate cu propunerea cuprinsă în adresa nr. 199/26.04.2017 a Clubului Diplomatic București și având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 173 din 29.09.2016 și Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 223/31.07.2017,

1.    CLUBUL DIPLOMATIC BUCUREȘTI, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 1, Șos. București-Ploiești nr. 2 B, reprezentat prin amb. Gheorghe Dinică, în calitate de director general, pe de o parte

Și

2.    ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1, cu sediul în Municipiul

București, Sectorul 1, str. _, nr._, reprezentată prin ______ , în

calitate de_, pe de altă parte,

au convenit cu privire la derularea prezentului Program comun de acțiuni și măsuri, denumit în continuare „Program”.

Art. 1. OBIECT

Cele două părți înțeleg și convin să se angajeze într-un parteneriat activ în vederea amenajării, redării circuitului de relaxare și agrement, întreținerii și exploatării imobilului-teren în suprafață totală de 39.574,27 mp reprezentând Parcela 2 a terenului din domeniul EST al corpului de proprietate situat în Municipiul București, Sectorul 1, Șos. București-Ploiești nr. 2B (Parcul Herăstrău), aflat în folosința Clubului Diplomatic București pentru desfășurarea activităților specifice.

Art. 2. SCOP

Scopul general al Programului îl constituie realizarea de către părțile semnatare a măsurilor și acțiunilor necesare pentru viabilizarea terenului prevăzut la art. 1 și asigurarea unor condiții corespunzătoare de relaxare și agrement cetățenilor ca beneficiar direct al prezentei înțelegeri.

Art. 3. DURATĂ

(1)    Acțiunile și măsurile cuprinse în prezentul Program se vor derula pe o perioadă de _ani, începând cu data semnării lui de către părți.

(2)    Durata Programului poate fi prelungită numai cu a acordul expres al părților.

Art. 4. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR IMPLICATE

(1)    Clubul Diplomatic București se obligă:

a.    să pună la dispoziție imobilul-teren în suprafață totală de 39.574,27 mp reprezentând Parcela 2 a terenului din domeniul EST al corpului de proprietate situat în Municipiul București, Sectorul 1, Șos. București-Ploiești nr. 2B, identificat potrivit Anexei nr. 2 la Protocolul de predare-preluare nr. 8/08.01.2014 (Clubul Diplomatic București) respectiv nr. Gl-2/185/08.01.2014 (Ministerul Afacerilor Externe);

b.    să asigure accesul Administrației Domeniului Public Sector 1 cu utilaje și personal pentru executarea lucrărilor de igienizare și amenajare a terenului iar ulterior pentru executarea lucrărilor de întreținere curentă;

c.    să ia toate măsurile necesare pentru a fi permis accesul liber al publicului în incinta obiectivului de relaxare și agrement, după amenajarea acestuia;

d.    să sprijine Administrația Domeniului Public Sector 1 și să se implice activ alături de acesta în orice altă problemă referitoare la amenajarea, dotarea și întreținerea imobilului;

e.    să soluționeze orice problemă care ar putea surveni cu privire la afectațiunea specială (folosința) a terenului.

(2)    Administrația Domeniului Public Sector 1 se obligă:

a.    să obțină toate avizele, acordurile, autorizațiile, după caz, necesare pentru executarea lucrărilor de delimitare, igienizare, amenajare și dotare cu mobilier specific a imobilului-teren prevăzut la art. 1;

b.    să execute lucrările de delimitare, igienizare, amenajare și dotare cu mobilier specific a imobilului-teren prevăzut la art. 1 și să suporte din bugetul propriu cheltuielile aferente;

c.    să asigure întreținerea obiectivului pentru menținerea lui în parametrii de funcționare pentru atingerea scopului propus;

d.    să achite taxele/tarifele de ocupare a domeniului public, precum și orice alte sume necesare pentru asigurarea funcționalității obiectivului de recreere și agrement.

Art. 5. METODOLOGIA DE LUCRU

(1)    Părțile convin ca pentru atingerea scopului propus la art. 2 să adopte orice măsuri și să acționeze continuu pentru îndeplinirea obiectului prezentului Program.

(2)    Pentru soluționarea problemelor curente și adoptarea în mod operativ a măsurilor necesare, părțile vor constitui un grup mixt de lucru.

(3)    Părțile convin ca fiecare, prin mijloace specifice, să mediatizeze acțiunile comune pe care intenționează să le realizeze în cadrul obiectivului de recreere și agrement.

(4)    Semestrial, părțile vor analiza modul în care sunt respectate direcțiile principale de acțiune și termenele din Program, precum și stadiul realizării acțiunilor comune convenite pe baza propunerilor grupului mixt de lucru, soluționând eventualele probleme apărute în planrrl'DGtivu.țății comune.


Art. 6 LITIGII

(1)    Eventualele litigii născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezenta înțelegere vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.

(2)    în condițiile în care, în termen de 30 de zile de la începerea procedurii amiabile, părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil divergența apărută, se pot adresa instanței judecătorești competente.

Art 7. ÎNCETAREA PROGRAMULUI

(1)    Constituie motiv de încetare a prezentului Program:

a.    ajungerea la termen, în condițiile în care părțile nu au convenit anterior cu privire la prelungirea duratei lui;

b.    nerespectarea de către părți a prevederilor sale;

c.    acordul expres al părților;

d.    schimbarea titularului dreptului de proprietate, de administrare ori de folosință asupra imobilului-teren, după caz, în măsura în care este afectată desfășurarea activităților convenite de părți;

e.    denunțarea lui de către una dintre părți;

f.    forța majoră, invocată în condițiile legii.

(2)    încetarea prezentului Program pentru motivele prevăzute la alin. (1) lit. b, d și/sau e va fi notificată celeilalte părți, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu cel puțin 30 de zile înainte.

(3)    în cazul prevăzut la alin. (1) lit. b, partea în culpă datorează celeilalte părți despăgubiri corespunzător valorii investițiilor efectuate în obiectivul de recreere și agrement ori obligațiilor asumate în legătură cu acesta raportat la timpul rămas până la ajungerea la termen a Programului.

Art. 8. Dispoziții finale

(1)    Prezentul Program are caracterul unui document-cadru si acoperă întreaga activitate destinată realizării obiectului convenit.

(2)    Intenția de prelungire a Programului trebuie notificată celeilalte părți, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu cel puțin 30 de zile înainte de ajungerea la termenul prevăzut la art. 3.

(3)    Modificarea și/sau completarea prezentului program se poate face numai cu acordul scris al părților semnatare consemnat în act adițional ori de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse; partea care are inițiativa amendării prezentului Program are obligația de a transmite celeilalte părți, în scris, propunerile respective într-un termen rezonabil care să permită analiza legalității, oportunității și efectelor lor.

(4)    Legea aplicabilă prezentei înțelegeri este legea română.

(5)    Pentru a fi considerate valide, comunicările dintre părți se vor efectua numai în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori prin depunere și înregistrare la sediul părților.

Prezenta înțelegere s-a încheiat la_, astăzi_, în_

exemplare, toate cu valoare de original.

CLUBUL DIPLOMATIC BUCUREȘTI    ADP SECTOR 1

3