Hotărârea nr. 276/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 276 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Salubritatii nr. 42B, sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. SALUBRITĂȚII NR. 42B - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

-    Raportul de specialitate nr. 1539 din 18.08.2017 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

-    Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

- Avizul Arhitectului Șef nr. 150 din 16.08.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Mareș;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 10847/20.07.2017.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului local dc implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Se aprobă documentația de urbanism “P.U.D. - STR. SALUBRITĂȚII NR. 42B -SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 150 din 16.08.2017, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2: Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4: Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Aceasta hotărîre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 28.08.2017.Nr. 276

Data: 28.08.2017

pentru cetățean, pentru bunăstare

țgj


www.pnmariascctorl .ro


BIROUL REGLEMENTĂRI URBANISTICE Șl ARHIVĂ

Ca urmare a cererii adresate de S.C. El lada Development SRL eu adresa în str. Nicolae Caramfil nr.87, Sector 1, București, înregistrată la nr.17856 din 11.05.2017, completată cu nr.29310 din 03.08.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite urțHătont


AVIZ NR.

PENTRU

PUD - STR. SALUBRITĂȚII NR.42B - SECTOR I Construire imobil de locuințe colective - S+P+4E (24 apartamente)

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de l.OOSmp ( 999,00mp din măsurătorile cadastrale), mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 230648, eliberat la data de 09.02.2017.

INIȚIATOR: S.C.ELLADA DEVELOPMENT S.R.L., STOICA MIHAIL PROIECTANT: S.C.HOLIDAY D’SIGN S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. diplomat Beatrice Baluță (RUR: E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - artera de circulație Str. Salubr nr. 44, Vest - Str. Salubrității nr. 42.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUZ - „închidere inel median de circulație îi zona de nord -autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șos. Colentina” aprobat cu H.C.G.M.B. nr.294/28.11.2013, avizul arhitectului șef nr.27/12.09.2013, modificat cu H.C.G.M.B. nr.292/27.11.2014, avizul arhitectului șef nr. 13/28.07.2014, amplasamentul este cuprins în UTR 4_l5 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri. Reglementările aferente acestei unități teritoriale de referința sunt conform P.U.Z. Henri Coandă, aprobat cu H.C.L. Voluntari 90/2002. Imobilul nu se afla pe lista cuprinzând monumente istorice actualizată în 2015, conform informațiilor din Certificatul de Urbanism nr. 1355/133/S/l 4453 din 14.07.2016.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 60%, CUTmax.= 2,20 ADC/mp. teren, Hmax.= 2Im.

Retragerea minimă față de limitele laterale - in cazul in care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire avand calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă limită se invecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și avand pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanță egala cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3, OOm.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5,00 m.

Retrageri minime față de limitele laterale - Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de limita cealaltă la o distanța care va respecta prevederile Codului Civil; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei se va conforma prevederilor Codului Civil.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta: min.4,00m; stânga: min. 4,00 in.

Retrageri minime față de limita posterioară - min.5,00 m.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementari vizat spre neschimbare. Retragerile astfel definite sunt obligatorii- depășirea lor nu se admite.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str. Salubrității, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr.10847/20.07.2017.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele insușit de ing. Alina Maria Anca Mareș.

Documentația este însoțită de studiu de însorire insușit de arh. Dinu Adrian și ilustrare volumetrică insușită de arh. Beatrice Baluță. în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 9/9/29.06.2017, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate eu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de coțwteaWȚOTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.    * l.y

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată dura rfa^L- valabilitate a cdrÎNienlului de urbanism nr nr. 1355/133/S/l4453 din 14.07.2016,emis de Primăria Sectorului 1 al MunicipiuluȚ^fieurești.

2'

C toba nțt',Oprc seu (ȘlKfitjAna

Șef birou ,

Raluea Mihaela Epil'u:


PR1MARMț/A FOST CERTIFICATA ISO 9001-20(18 PRIVIND SISTFMIII DF MANAGFMFNI AL CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SREN 45012 AEROQ’


Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul I București; Ol I222 Tel. +40-2I-3I9.10.I3; Fax: +40-21-3 19.10.06

Email: reuistratura a primariasl ro httn://www.Drimariascctorl .ro


CTR SALUBRITĂȚII (traseu propus conform P.U^ STK.    rfB nord)


închidere inel median de


circulație la Zona de nord)
SECTORUL 1 / MUNICIPIULUI BUCPLAÎ'pyNEXi AVIZ ARHITECT

|Nr. .■■/.y?.- dini-±i

\

I

I

I

fi A

1,504,50*4,50 1.50

12,00


PROFIL TRANSVERSAL str.Salubrității- existent


1

1

fifi fi fi

/

2 00 | 2.00 S.QOr^.00    7.00 .V?,00

24,00


PROFIL TRANSVERSAL

str.Salubrității- propus conform

P.U.Z. ÎNCHIDERE INEL MEDIAN DE CIRCULA LA ZONA DE NORD


mentatii cadastrale avizate


tmrtn mmnKlmtn in sistemui iniearal de cadastru si carte funciaraPLAN DE SITUAȚIE


Sistem de proiecție St ere o grafic 1970

Plan de referința Mare''    1975

LEGENDA


gjjH.Ț844Mg8

BUCUREȘTI, SE(


LIMITE I RETRAGERI:


Str. Salubrității, nr.42B


«.cadastral

0648


C. I . ...i    ■

Suprafața măsurată a imobiîuluifmp)! 999i^țrada ș|>


LIMITA ZONEI STUDIATE TEREN CARE A GENERAT P.U.D.-ul


Ijmtotecs (administrativ teritorială (U.A.T.) I ALINIERE CLĂDIRI 1 Riirurpcb

LIMITELE DE    _ț

PROPRIETATE ALE PARCELELOR NUMĂR POȘTAL

25 20 COTELE TERENULUI CARE A GENERAT P.U.D-ul


sector


RETRAGERE FAȚĂ DE LIMITELE DE PROPRIETATE


ZONIFICARE FUNCȚIONALA.


Lim


CONSTRUCȚIE PROPUSĂ S+P+4E


ZONA CIMITIRE/GOSPODĂRIRE COMUNALĂ SPAȚII VERZI AMENAJATE

TROTUAR

at/cotă

CAROSABIL

m

TEREN CU DESTINAȚIA ' CURȚI-CONSTRUCȚII

j ZONĂ NON-AEDIFICANDI PROPUSĂ PENTRU SUPRALĂRGIREA STRĂZII


L

JELEȘTI

ȘEF

?20l .2r.Executant

P.F.A. GAN'EA-,

AUTORIZAȚIE SERIA. RO.-B-F NR. 1430

Data: 03.2017


53F


53E


53D


IE: 204966OCPI București, B-dul Expoziției. nr1A, sector 1 București Data: 31.10.2016 întocmit: Oiaconu Vlad


ACCES EXISTENT IN PARCELA

Coordonate pct.de contur

Lungimi l laturi

X IiiîiJ

Y fra]

56

53

54

d330 4.9 f3 333X11.374 3331; 2 . 549

~ ' .■ . *

56 1599.243

t tt '/ C *4 "3    3 f -1

5 8 5 ? 4.9 6 7

3IL40 1 7.3 6 i

- r 1 r*»” -rft    G*?rr-    T- • 1 â t i _.


PROIECTAT


DESENAT24 de apartamente

29 locuri de parcare din care: 16 subsol

SITUAȚIA EXISTENTĂ 13 ,a Parter

S teren = 999 m2 (conform măsurătorilor cadastrale și din acte)


REGLEMENTARI conform R.L.U.


aferent P.U.Z. ÎNCHIDERE INEL MEDIAN DE


CIRCULAȚIE LA ZONA DE NORD- T 4.1


UTR 415 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri, cf. PUZ Henri Coandă aprobat cu HCL Voluntari 90/ 2002, HCL al Sectorului 1 nr. 23/ 30.01.2013 și HCGMB nr. 213/ 2005

REGLEMENTARI conform R.L.U. aferent


P.U.Z. ANSAMBLU ANL"HENRI COANDA"


UTR 18 - zona mixtă conținând instituții, servicii £i echipamente publice, servicii de interes general,mici activități productive și locuințe clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri

POT max.= 60%

CUT max= 2.2

Rh= P+4

H max. cornișă= 21,00 m __

BILANȚ TERITORIALSuprafața    Procent

(mp)    (%)


999,00


150,00


599,40


2197,80


199,80


arh. Beatnce Băluță


100%


15,01%


60%


20%


199,80    20%


60%


Construire imobil locuințe colective cu regimul de inaltime S+P+4E București, str. Salubrității, nr 42B. sector 1


ELLADA DEVELOPMENT S.R.L,


BENEFICIAR


PLAN REGLEMENTARI


PROIECT

10.18

/2016

PLANȘA

U10


DATA


IULIE 2017


FAZA


P.U.D