Hotărârea nr. 261/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 261 / 2017 prin care se solicită Guvernului României prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a unui bun imobil (Str. Carpați nr. 100)


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

prin care se solicită Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale să ceară Guvernului României să adopte o hotărâre privind transmiterea unui bun imobil din administrarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1

Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și raportul de specialitate întocmit de către Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 ;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu,

Conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit art. 867 și art.868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 45 alin.(l), art.80, art.81, alin.(l) și art.115, alin.(l), lit.”b” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se solicită Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale să ceară Guvernului României să adopte o hotărâre care să aibă ca obiect transmiterea din administrarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a unui bun imobil, situat în Mun. București, str. Carpați nr. 100, sector 1.

Art. 2. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1 toate înscrisurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor art. 1.

Art.3. (1) Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiente va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum si Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotarare a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 28.08.2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

Alexandru-Ștefyn Deaconu

7 ■    'tș cȚ'1'CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR cu delegare de atribuții,

Mirona-Giorglana Mureșan

Nr.: 261 Data: 28.08.2017