Hotărârea nr. 259/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 259 / 2017 privind mandatarea Poliției Locale a Sectorului 1 pentru a efectua operațiuni financiare privind achiziția unor produse/servicii/lucrari necesare desfășurării activității privind protecția civilă la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

HOTĂRÂRE

privind mandatarea Poliției Locale Sector 1 pentru a efectua operațiuni financiare privind achiziția unor produse/servicii/ lucrări necesare desfășurării

activității privind protecția civilă la nivelul Sectorului 1

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate al Biroului pentru Situații de Urgență din cadrul Poliției Locale Sector 1, avizat de către Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 sub nr. 2208 din 24.08.2017,

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1,

Conform prevederilor Codului Fiscal din 2015 și a Legii contabilității nr.82/1991;

Văzând prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elabotarea actelor normative , republicata, cu modificările si completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Ordinului nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice,

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1), art. 21, alin. (3), art. 25, lit. a), c) și f) art. 27, lit. d), i), j), r) și art. 63 din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 12, alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit art.33 din Ordonanța de urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență , aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art.29 alin (3) lit. b) si c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; în temeiul prevederilor, art. 36, alin. (6), lit. a), pct. 8) și art. 45, alin. (1), art. 81 alin. (1) si art. 115 alin.

(l)lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se deleagă atribuțiile privind angajarea de cheltuieli financiare privind achiziția unor produse/servicii/ lucrări, necesare desfășurării activității privind protecția civilă a Sectorului 1, către Poliția Locală Sector 1.

Art. 2. Biroul pentru Situații de Urgență din cadrul Poliției Locale Sector 1, va gestiona, conserva și întreține tehnica, aparatura și materialele de protecție civilă a Sectorului 1.

Art. 3 - Se constituie un subcapitol bugetar, separat, în cadrul Poliției Locale Sector 1, care să fie destinat exclusiv Biroului pentru Situații de Urgență/protecție civilă.

Art.4. - Cu data adoptării prezentei hotărâri, orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. 5. (1) Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 1 și Poliția Locală Sector 1.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe, va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor interesate, precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 28.08.2017.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA Alexandru Ștefan’Deaconuz"'TnrJiVV<


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR cu delegare de atribuții, Mirona-Gfi^rgianqzA'IureșanNr.: 259

Data: 28.08.2017

Page 2 of 2