Hotărârea nr. 253/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 253 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) ȘOS. CHITILEI NR.21 - Sector 1 al Municipiului Bucureşti


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

ȘOS. CHITILEI NR.21 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. 1373/17.07.2017 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1; Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 132/12.07.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Mareș;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 7725/20.06.2017.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă documentația de urbanism “P.U.D. - ȘOS. CHITILEI NR.21 - SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 132/12.07.2017, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2: Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4: Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31.07.2017.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Alexandru-Ștefan DeaconuCONTRASEMNEAZĂ,
Nr.: 253 Data: 31.07.2017

pentru cetățean, pentru bunăstare

MUINICll’lUI. BUCUREȘTI

w sectorul!

www. p rî m a ri a sc c tor P?ro


BIROUL REGLEMENTĂRI URBANISTICE ȘI ARHIVĂ

..........BEA CONSILIULUI

Ca urmare a cererii adresate de Niea Nieoleta cu adresa în București, Sector I, Str.Constantih'Sahdd'ĂfdelviOBWJJl tt. ap.6, înregistrată la nr. 43165 din 24.11.2016, completată eu nr. 18034 din 12.05.2017, în

nr.


350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, eu modificările și completările ulterio: re, se emite


cdfffonjnTiate cu prevederile Legi


255


lodtriearjl'

AVIZ NR.....

PENTRU


PLID - ȘOSEAUA CHITILEI NR. 21 - SECTOR 1, BUCUjR^ȚhEȘ^GIN I Construire imobil de locuințe colective P+4E (8 apartamente)


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 500,00mp (466,00 mp. din măsurători cadastrale), proprietate priv informațiilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 269119, eliberat la data de 24.03.2017.    /

INIȚIATOR: NICA NICOLETA

PROIECTANT:    SC ZAMFIRESCU ARHITECTURA SI URBANISM SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Dan L. Zamfirescu Boceanu (RUR: D, E).    ..;'z

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord: artera de circulație Șoseaua Chitilei; Nord- Est - Șoseaua Chitilei nr. 19; Sud-Vest - Șoseaua Chitilei nr. 23.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: terenul este cuprins in PUG aprobat cu HCGMB nr.269/2000, eu valabilitate prelungită in subzona M3 - subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si inaltimi maxime de P+4 niveluri, cu POTmax.= 60 % cu posibilitatea acoperirii restului terenului in proporție de 75% cu clădiri eu max.2 niveluri (8m) pentru activitati comerciale, CUTmax.=2,5mp ADC/mp.teren; inaltimea maxima admisibila in planul fațadei nu va depăși distanta dintre aliniamente; pot fi adaugate suplimentar unul sau doua niveluri in funcție de volumetria caracteristica străzii, cu condiția retragerii acestora in limitele unui arc de cerc eu raza de 4,0 m continuat cu tangenta sa la 45 grade. Imobilul nu se afla pe lista cuprinzând monumente istorice actualizata in 2015 sau la mai puțin de lOOm de imobile aflate pe aceasta lista, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 1867/172/C/28309 din 14. 09.2016.

Indicatorii urbanistici reglementați: P0Tmax.= 60 % cu posibilitatea acoperirii restului terenului in proporție de 75% cu clădiri cu max.2 niveluri (8m) pentru activitati comerciale, CUTmax.=2,5mp ADC/mp.teren; inaltimea maxima admisibila in planul fațadei nu va depăși distanta dintre aliniamente; pot fi adaugate suplimentar unul sau doua niveluri in funcție de volumetria caracteristica străzii, eu condiția retragerii acestora in limitele unui arc de cerc cu raza de 4,0 m continuat cu tangenta sa la 45 grade.

Retragerea minimă față de aliniament-minim 5,00m;

Retrageri minime față de limitele laterale - clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor inveeinate dispuse pc limitele laterale ale parcelelor pana la o distanță de maxim 2().0()m de la aliniament.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - jumătate din inaltimea clădirii măsurată la cornișa dar nu mai puțin de 5.00m. PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - nord-vest- la limita proprietății, alipit construcției existente pe lotul vecin; sud-est: la limita proprietății.

Retrageri minime față de limita posterioară - min. 24,00 m;

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre nesehimbare. Retragerile astfel definite sunt maximale - depășirea lor nu se admite.

CIRCULAȚII SI ACCESE: Parcarea și gararca autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Șoseaua Chitilei în conformitate cu Aviz Comisia Tehnică de Circulație nr.7725/20.06.2017, emis de Primăria Municipiului București. ECHIPARE TEHNICO-EDIL1TARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Mareș.

Documentația este însoțită dc ilustrare volumetrică și studiu de însorire insușite arh. Dan L. Zamfirescu Boceanu.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 6/4/11.05.2017, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de cgmnmigjpTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestui


Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe tZfțțăNdurata de vâ ite a certificatului de urbanism urbanism nr. nr.

1867/172/C/28309 din 14. 09.2016, emis de Primăria Sqm^iblui 1 alfMunicipiulț 1 îucurești.

[RHITECT^F

Cicfliuni Oprescu-^ftiiPRIMĂRIA A FOST CERTIFICATA ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SREN 45012 AEROQ'Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul l București; Ol I222 Tel. +40-2I-319.I0.I3; Fax: +40-21-319.10.06

Email: rcgistraturauMiri mariiisI ,ro httD://www.r>rimariascctorl ro

ZONIFICARE FUNCȚIONALA:


PLAN CAPAQTf


So*. Chitilei, n


sector 1, București.


LOCUINȚE MICI P-P+M EXISTENTE

I A ’

LOCUINȚE P+1+M EXISTENTE

i

CONSTRUCȚIE PROPUSA P+4E-edificabil max

I, .1-

LOCUINȚE S+P+5.6-7ER EXISTENTE

I - AJ


LEGENDA

LIMITE / RETRAGERI:

LIMITA ZONEI STUDIATE TEREN CARE A L__J GENERAT P.U.D.-ul


LIMITELE DE PROPRIETATE ALE PARCELELOR


CLĂDIRI ANEXE PARTER


TROTUAR

CAROSABIL


I-~ “I TEREN CU DESTINAȚIA |_I    CURTI-CONSTRUCTII

I

r......■* CONTUR PARTER

J CONSTRUCȚIE PROPUSA

i

ACCES EXISTENT IN ” PARCELA

r

PLATFORMA DEȘEURI MENAJERE /


262121


fiSW


l W X.

...


BILANȚ TERITORIAL ( cf. M3)


Suprafața

(mp)


Procent

(%)


SUPRAFAȚA TEREN SUPRAFAȚA CONSTRUITA SUPRAFAȚA DESFASURĂTÂ

ALEI SI PLATFORME BETONATE


466,00

279.60 1165,00

46.60


100%


60%


10%


30%


IE: 204030


ALINIERE CLĂDIRI

21) NUMĂR POȘTAL 1 ,S1| COTE RETRAGERI


2,00 6,50    7,00 , 6,50 2,00

400    12,00    12,00    4.50


2051/1


32,50


SPATII VERZI    139,80

POT

C.U.T.__

*    Locuințe colective cu 8 apartamente < 100mp

*    Parcarea se rezolva in incinta cf HCGMB 66/2006 Necesar de locuri de parcare: 8 locuri de parcare asigurate la

nivelul solului


60%


4 A'?

IE:,229783


iate


IE'^236333,


IE:- 236332-££.


OCPI BucureaiSITUAȚIA EXISTENTA

A teren = 466 m2 (conform măsurătorilor cadastrale)

REGLEMENTARI conform R.L.U.

aferent P.U.G.


M3 - subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu cu înălțimi maxime de P+4 niveluri

P.O.T. maximum = 60%

C.U.T. maximum = 2,5

Inaltimea maxima admisibila in planul fațadei nu va depăși distanta dintre aliniamente Regim de inaltime = P+4


AND


PROFIL TRANSVERSAL Șoseaua Chitilei - existent si menținui

ZAMFIRESCU ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L J40/15167/2007


Iliel, nr 1A, sec

sftcint'A'iit

NUME

SEMNĂTURĂ

Sf PROIECT

arh. Dan Zamfîrescu

PROIECTAT

arh. Teodora Pascanu

■ V

0

DESENAI

arh Teodora Pascanu

SCARA


BENEFII

TITLU pScr7^

PROIECT URBANISTIC DE DETALIU

București, sector 1. Șoseaua ChMel nr. 21


data TITLUL PLANȘA

04.2017


PLAN REGLEMENTARI


PROIECT NR.

P21/2016

FAZA

P.U.D.

PLANȘA NR

U8