Hotărârea nr. 248/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 248 / 2017 pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 145 / 30.05.2017 pentru aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de Scrimă privind finanțarea din bugetul local al Sectorului 1 a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenție la clădirea aferentă Sălii de Scrimă „Ana Pascu”/ (fostă Floreasca)


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.

145/30.05.2017pentru aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de Scrimă privind finanțarea din bugetul local al Sectorului 1 a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenție la clădirea aferentă Sălii de Scrimă „Ana Pascu”/(fostă Floreasca).

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Investiții;

în conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în aplicarea prevederilor art. 3 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 97/2002 privind darea în folosință gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, unor federații sportive naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 3393/ 2017 privind aprobarea programelor școlare pentru învățământul gimnazial;

Urmare a scrisorii de intenție a Federației Române de Scrimă înregistrată la Registratura Generală a Sectorului 1 a Municipiului București cu nr. 16698 /03.05.2017 privind solicitarea sprijinului financiar în vederea realizării lucrărilor de modernizare și extindere a actualei săli de scrimă, anveloparea și reamenajări interioare la Sala de Scrimă „Ana Pascu”/ (fostă Floreasca);

Ținând seama de precizările Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 145/ 30.05.2017 pentru aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului București Federația Română de Scrimă privind finanțarea din bugetul local al Sectorului 1 a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenție la clădirea aferentă Sălii de Scrimă „Ana Pascu”/ (fostă Floreasca);

Luînd în considerare solicitarea Instituției Prefectului Municipiului București nr. S.M/11.505/P/l2.07.2017, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 943/18.07.2017,

în temeiul art. 45, art. 81, alin. (2), lit. q) coroborat cu art. 115 alin. 1 lit. b), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se suspendă punerea în aplicare a Protocolului de Colaborare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de Scrimă privind finanțarea din bugetul local al Sectorului 1 a realizării cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenție la clădirea aferentă Sălii de Scrimă „Ana Pascu”/ (fostă Floreasca), până la obținerea în condițiile legii a acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului București .

Art. 2. Se solicită Consiliului General al Municipiului București acordul prealabil privind acordul de parteneriat între Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de Scrimă privind finanțarea din bugetul local al Sectorului 1 a realizării cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenție la clădirea aferentă Sălii de Scrimă „Ana Pascu”/ (fostă Floreasca).

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 145/ 30.05.2017 rămân nemodificate.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31.07.2017.


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR


cu delegare de atribuții Mirona-Gior&iana Mureșan

Jăr

Nr.: 248 Data: 31.07.2017