Hotărârea nr. 247/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 247 / 2017 pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 144 / 30.05.2017 pentru aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de Polo privind finanțarea din bugetul local al Sectorului 1 a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenție asupra imobilului în care funcționează bazinul de înot „Tolea Grințescu”/ Floreasca


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 144/ 30.05.2017pentru aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de Polo privind finanțarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenție asupra imobilului la

care funcționează bazinul de înot „Tolea Grintescu”/ Floreasca.

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Investiții;

în conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 97/2002 privind darea în folosință gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, unor federații sportive naționale, cu modificările și completările ulterioare;

în aplicarea prevederilor art. 3 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de precizările Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 145/ 30.05.2017 pentru aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului București Federația Română de Scrimă privind finanțarea din bugetul local al Sectorului 1 a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenție la clădirea aferentă Sălii de Scrimă „Ana Pascu”/ (fostă Floreasca);

Luând în considerare solicitarea Instituției Prefectului Municipiului București nr. S.M/11.505/P/12.07.2017, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 943/18.07.2017,

în temeiul art. 45, art. 81, alin. (2), lit. q) coroborat cu art. 115 alin. 1 lit. b), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

1.    Se suspendă punerea în aplicare a Protocolului de Colaborare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de Polo privind finanțarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenție asupra imobilului la care funcționează bazinul de înot „Tolea Grintescu”/ Floreasca, până la obținerea de către Sectorul 1 al Municipiului București a acordului prealabil dat prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, privind acordul de parteneriat dintre Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de Polo.

2.    Se solicită Consiliului General al Municipiului București acordul prealabil privind acordul de parteneriat între Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de Polo în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenție asupra imobilului la care funcționează bazinul de înot „Tolea Grintescu”/ Floreasca.

3.    Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 144/ 30.05.2017 rămân nemodificate.

4.    (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31.07.2017.

Nr.: 247 Data: 31.07.2017