Hotărârea nr. 244/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 244 / 2017 prin care se dă acordul de principiu pentru înfiinţarea pe raza teritorial administrativă a Sectorului 1 a unei saline artificiale


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

Prin care se dă acordul de principiu pentru înființarea pe raza teritorial administrativă a Sectorului 1 a unei saline artificiale

Văzând Expunerea de motive a domnului Mihail Teodor Purcarea - Consilier PMP și în baza prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.45, alin.(l), art. 61 alin.(l) și alin.(2), art.80, art. 81 alin.(2) lit.h), art. 83 alin.(l) și art.115, alin.(l), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se dă acordul de principiu pentru înființarea pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1 a unei saline artificiale.

Art.2. (1) Se împuternicește Instituția Primarului Sectorului 1 prin aparatul de specialitate să demareze procedurile legale în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31.07.2017.

CONTRASEMNEAZĂ,SECRETAR cu delegare de atribuții

Mirona-Giorgiana Mureșai

Nr.: 244 Data: 31.07.2017