Hotărârea nr. 24/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 24 / 2017 privind aprobarea continuării finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Complexul Multifuncţional Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă”, în parteneriat cu Fundaţia Crucea Alb Galbenă, pentru perioada martie 2017- februarie 2018

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea continuării finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1,

prin Complexul  Multifuncţional Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă”, în parteneriat cu Fundaţia Crucea Alb Galbenă, pentru perioada martie 2017- februarie 2018

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Directorul Executiv al Complexului Multifuncţional Caraiman;

Ţinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.42, alin.(4), art.96, alin.(2), art.112, alin.(3), literele f), p), q), art.140, alin.(1), lit.a) din Legea nr.292/2011 privind asistenţa socială;

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.68/2003 privind serviciile sociale, modificată si completată prin Ordonanţa Guvernului României 86/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.86/26.04.2005 privind aprobarea cooperării între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială Sector 1, cu asociaţii şi fundaţii, în vederea finanţării şi realizării în comun a serviciilor comunitare de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice, în conformitate cu prevederile Legii nr.34/1998 şi art.2 din Hotărârea Guvernului României nr.1153/2001;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 350/18.11.2004 privind aprobarea implementării Proiectului “O Altă Şansă”, ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.122/27.04.2006 privind aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a Proiectului  “O Altă Şansă”, implementat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 în parteneriat cu Fundaţia Crucea Alb Galbenă, pentru perioada februarie 2006- februarie 2007, ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 72/29.03.2007 privind aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a Proiectului  “O Altă Şansă”, implementat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 în parteneriat cu Fundaţia Crucea Alb Galbenă, pentru perioada martie 2007 -  februarie 2008, ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 84/27.03.2008 privind aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin Complexul  Multifuncţional Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă” în parteneriat cu Fundaţia Crucea Alb Galbenă, pentru perioada martie 2008- februarie 2009 şi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 40.03.02.2009 privind aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin Complexul  Multifuncţional Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă” în parteneriat cu Fundaţia Crucea Alb Galbenă, pentru perioada martie 2009- februarie 2010;

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 63/25.03.2010 privind aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin Complexul Multifuncţional Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă” în parteneriat cu Fundaţia Crucea Alb Galbenă, pentru perioada martie 2010- februarie 2011, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.20/28.02.2011 privind aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin Complexul Multifuncţional Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă” în parteneriat cu Fundaţia Crucea Alb Galbenă, pentru perioada martie 2011-februarie 2012, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.52/28.03.2012 privind aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin Complexul Multifuncţional Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă” în parteneriat cu Fundaţia Crucea Alb Galbenă, pentru perioada martie 2012-februarie 2013, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.37/28.02.2013 privind aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin Complexul Multifuncţional Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă” în parteneriat cu Fundaţia Crucea Alb Galbenă, pentru perioada martie 2013-februarie 2014, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.28/27.02.2014 privind aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin Complexul Multifuncţional Caraiman a                                                               Proiectului “O Altă Şansă” în parteneriat cu Fundaţia Crucea Alb Galbenă, pentru perioada martie 2014-februarie 2015, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.40/26.02.2015 privind aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin Complexul Multifuncţional Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă” în parteneriat cu Fundaţia Crucea Alb Galbenă, pentru perioada martie 2015-februarie 2016 și Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 31/26.02.2016 privind aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin Complexul Multifuncţional Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă” în parteneriat cu Fundaţia Crucea Alb Galbenă, pentru perioada martie 2016- februarie 2017,

Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr.16/12.02.2008 privind înfiintarea în subordinea Consiliului Local Sector 1 a Complexului Multifuncţional Caraiman, ca instituţie publică cu personalitate juridică,

Luând în considerare cererea Fundaţiei Crucea Alb Galbenă, înregistrată la Complexul Multifuncţional Caraiman sub nr. 384/07.02.2017,

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit. n) şi q), coroborate cu art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraþiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

HOTĂRĂSTE:

 

Art.1. Se aprobă continuarea finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin Complexul  Multifuncţional Caraiman, a Proiectului “O Altă Şansă”, în parteneriat cu Fundaţia Crucea Alb Galbenă, pentru perioada martie 2017- februarie 2018.

Art.2. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Complexul Multifunctional Caraiman şi Fundaţia Crucea Alb Galbenă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                       (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei  menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti.

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 28.02.2017.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ,

                Alexandru-Ştefan Deaconu              

                                                                                                                      SECRETAR

                                                                                                       Mirona-Giorgiana Mureşan

 

 

 

Nr.: 24    

Data: 28.02.2017