Hotărârea nr. 235/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 235 / 2017 privind organizarea și implementarea proiectului sportiv ”Turneul profesionist de tenis masculin ITF Pro Circuit Futures (F10)”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind organizarea si implementarea proiectului sportiv “ Turneul profesionist de tenis masculine ITF Pro Circuit Futures (FIO) “

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Serviciul Centrul Cultural,

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor cuprinse în Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor cuprinse în Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere și prevederile cuprinse în Ordonanța Guvernului României nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările si completările ulterioare

In baza Legii nr. 350/2006 a tinerilor;

In baza O.G. nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor si acțiunilor culturale, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d), alin. 6 lit. a), pct. “1-6”, pct. „9” și pct. „19”, raportate la prevederile art. 45 alin. (1) si art. 81 alin. 2) lit.k) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă încheierea unui acord intre Academia de Tenis Ilie Nastase- ACS Tenis Performance Team București si Sectorul 1 al Municipiului București privind organizarea turneului profesionist de tenis masculine ITF Pro Circuit Futures (FIO) ce se va desfasura in perioada în perioada 12-20 August 2017.

Art.2 (1) Acordul nu implica nicio finanțare directa in bani a turneului.

(2) Acordul consta in furnizarea de către Sectorul 1 al Municipiului București de materiarele publicitare in schimbul accesului gratuit al cetățenilor sectorului 1 pe toata perioada turneului.

Art.3 (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Cultură, Presă, Sport, Tineret și Culte, Direcția Management Economic si Direcția Juridica vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituției menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31.07.2017.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,, Alexandru-Ștefan Deaconu,


Nr.: 235 Data: 31.07.2017