Hotărârea nr. 233/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 233 / 2017 privind aprobarea inițierii procedurilor legale în vederea închirierii unui imobil necesar pentru desfășurarea activității Școlii Gimnaziale “Herăstrău”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea inițierii procedurilor legale în vederea închirierii unui imobil necesar pentru desfășurarea activității Școlii Gimnaziale “Herăstrău”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1, avizat de Direcția Juridică cu nr. M/l 657/26.07.2017;

Luând în considerare raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor Legii Educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de adresa nr. 305/25.07.2017 a Școlii Gimnaziale Herăstrău, înregistrată cu nr. 9185/25.07.2017 la Registratura Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Având în vedere rapoartele Comisiei de validare încheiate în data de 31.07.2017;

în temeiul art. 45, alin.(3), alin.(5) teza a Il-a, art.80, art.81, alin.(l) și art.l 15, alin.(l), lit.”b”

din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă închirierea de pe piața liberă a unui imobil necesar pentru desfășurarea activității Școlii Gimnaziale “Herăstrău”.

Art. 2.- (1) Se aprobă constituirea Comisiei de identificare și evaluare a unui imobil necesar pentru desfășurarea activității Școlii Gimnaziale “Herăstrău”, în următoarea componență:

Ramona Porumb    consilier    local;

Mihail-Teodor Purcărea consilier local;

Manuel Augustin Vieru consilier local;

-    reprezentant al Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

-    reprezentant al Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

(2) Se aprobă constituirea Comisiei de negociere a prețului și condițiilor de închiriere a unui imobil necesar pentru desfășurarea activității Școlii Gimnaziale “Herăstrău”, în următoarea componență:

Florian Mișu Crișu Iuliana Cristian Grigorescu Dorina Luminița Bănișor


consilier local; consilier local; consilier local;

-    reprezentant al Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare

Publice Sector 1;

-    reprezentant al Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Art. 3. Se împuternicește doamna Sideriaș Marioara, Director al Școlii Gimnaziale “Herăstrău”, să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, contractul de închiriere.

Art 4. (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, membrii comisiilor menționate la art. 2 și Direcția Management Economic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31.07.2017.Nr.: 233 Data: 31.07.2017