Hotărârea nr. 232/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 232 / 2017 privind acordarea unei sume în valoare de 1.000 lei şi a unei diplome aniversare familiilor domiciliate în Sectorul 1 care au împlinit 50 de ani de căsnicie


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind acordarea unei sume in valoare de 1000 lei și a unei diplome aniversare familiilor domiciliate în Sectorul 1 care au împlinit 50 de ani de căsătorie

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit în comun de către Serviciul Imagine, Relații cu Mass-Media și Informatică și Direcția Juridică, avizat de Direcția Management Economic cu nr. G/l 913/25.07.2017;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.n), coroborat cu art.115 alin.(2) lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unei sume în valoare de 1000 lei și a unei diplome aniversare familiiorcu domiciliul stabil în Sectorul 1, care împlinesc 50 de ani de căsătorie.

Art.2. De prevederile prezentei hotărâri beneficiază, o singură dată, familiile care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă și care au avut domiciliul pe raza sectorului 1 în ultimii 5 ani anterior depunerii cererii.

Art.3. în vederea obținerii sumei de 1000 lei, beneficiarii trebuie să depună la registratura Primăriei Sectorului 1 o cerere însoțită de următoarele documente:

Copii ale actelor de identitate ale soților și a certificatului de căsătorie al acestora;

• Dovada faptului că au avut domiciliul stabil pe raza Sectorului 1 în ultimii 5 ani anterior depunerii cererii, eliberată de Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1;

Art.4. Nu pot beneficia de prevederile art.l familiile care au beneficiat în perioada 2004 -2015 de alt tip de celebrare a unei căsătorii durabile din partea Primăriei Sectorului 1.

Art.5. Suma de 1000 lei se acordă din bugetul Primăriei Sectorului 1 și poate fi ridicată de la casieria Primăriei de către unul dintre soți sau de către reprezentantul legal al acestora.

Art.6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă secțiunea 4 (Evenimente, Programe, Proiecte Desfășurate în comun) din Anexa HCL 81/2016 privind aprobarea Regulamentului privind inițierea, organizarea și derularea programelor/proiectelor în domeniile social-cultural și recreativ pe raza Sectorului 1 al Municipiului București, dar și orice alte prevederi contrare referitoare la organizarea evenimentelor destinate familiilor ce împlinesc 50 de ani de căsătorie adoptate la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București.

Art.6. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1 și Serviciul Imagine, Relații cu Mass-Media și Informatică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31.07.2017.

Nr.: 232 Data: 31.07.2017