Hotărârea nr. 219/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 219 / 2017 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din strada G-ral Christian Tell nr. 22, sector 1, București, în vederea desfășurării activității Grădiniței Colegiului German ”Goethe” și a Școlii Gimnaziale ”Ion Heliade Rădulescu”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din str. G-ral Christian Teii nr. 22, sector 1, București, în vederea desfășurării activității Grădiniței Colegiului German “Goethe” și a Școlii Gimnaziale „Ion Heliade Radulescu”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor Legii Educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 129/28.08.2014 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din str. G-ral Christian Teii nr. 22, sector 1, București, necesar pentru desfășurarea activității Grădiniței de copii și a claselor pregătitoare din cadrul Colegiului German „Goethe”;

Ținând seama de adresa Colegiului German Goethe nr. 4919/30.09.2016, înregistrată cu nr. 15107/11.10.2016 la Registratura Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, adresa A.U.I.P.U.S.P. - Sector 1 nr. 5117/25.10.2016, precum și răspunsul societății PRACTIC S.A. nr. 1345/24.11.2016 la adresa A.U.I.P.U.S.P. - Sector 1;

Luând în considerare adresa Școlii Gimnaziale „Ion Heliade Rădulescu” nr. 564/11.04.2017 și adresa Colegiului German „Goethe” nr. 1349/11.04.2017, înregistrate la Registratura Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 4673/11.04.201 și cu nr. 4704/12.04.2017, precum și Procesul - Verbal din data de 09.06.2017 al Asociației Părinților elevilor din Școala Gimnazială I. H. Rădulescu, înregistrat la A.U.I.P.U.S.P. -Sector 1 cu nr. 7079/12.06.2017;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 127/30.05.2017 privind numirea unei comisii pentru renegocierea prețului chiriei în contractul de închiriere nr. 1182/03.09.2014, precum și a stabilirii condițiilor și negocierii prețului chiriei cu proprietarii imobilului din str. G-ral Christian Teii nr. 22, sector 1, București, pentru închirierea unui spațiu corespunzător în cadrul acestui imobil, în vederea desfășurării activității Scolii Gimnaziale „Ion Heliade Radulescu”;

în baza proceselor - verbale din data de 19.06.2017, 29.06.2017 și 18.07.2017 ale Comisiei numită prin H.C.L. nr. 127/30.05.2017;

Ținând seama de oferta înaintată de către societatea PRACTIC S.A. prin adresa nr. 751/28.06.2017, înregistrată la A.U.I.P.U.S.P. - Sector 1 cunr. 7880/29.06.2017;

în temeiul art. 45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(l) și art.115, alin.(l), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă încheierea contractului de închiriere, în condițiile legii, pe o perioada de 3 (trei) ani, cu posibilitatea de prelungire cu acordul expres al părților, prin act adițional la contractul de închiriere, a imobilului compus din teren în suprafață de 3215 mp și construcții edificate pe acesta, în suprafață totală desfășurată de 1961,36 mp, compusă din: CORP A = S+P+M

(suprafață    construită    la    sol    de 403,69 mp și suprafață utilă de 602,21 mp),    CORP    B = P+1E,

(suprafață    construită    la    sol    de 262,60 mp și suprafață utilă de 472,19 mp),    CORP    C = P+1E

(suprafață    construită    la    sol    de 321,15 mp și suprafață utilă de 606,55 mp),    CORP    D = P+1E

(suprafață construită la sol de 149,08 mp și suprafață utilă de 229,21 mp), ARHIVĂ = P (suprafață construită la sol de 52,13 mp și suprafață utilă de 40,11 mp), CABINĂ POARTĂ = P (suprafață construită la sol de 16,87 mp și suprafață utilă de 11,09 mp) situat în București str. G-ral Christian Teii nr. 22, sector 1, între societatea PRACTIC S.A., în calitate de Locator, și Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, în calitate de Locatar, conform modelului de contract din Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)    Prețul de închiriere este, conform negocierilor purtate, în cuantum de 19.600 EUR fără TVA/luna, platibili până la data de 30 a lunii pentru care se face plata la cursul BNR din ziua facturării.

(3)    Imobilul închiriat va fi folosit de locatar pentru desfășurarea activităților educaționale ale Grădiniței de copii din cadrul Colegiului German “Goethe” și ale Scolii Gimnaziale “Ion Heliade Radulescu”.

Art. 2. Se mandatează Directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, contractul de închiriere menționat la art. 1 la prețul de negociere stabilit de către Comisia de negociere.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Direcția Management Economic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituției menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31.07.2017.

Nr.: 219

Data: 31.07.2017

Prezentul Contract de închiriere, denumit in continuare „Contractul”, a fost încheiat astazi_._.2017, intre:

ocietatea PRACTIC S.A., persoana juridica romana, cu sediul in București, str. Ion Otetelesanu nr. 2, parter-demisol, sector 1, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/611/1991, avand cod unic de înregistrare 2774512, atribut fiscal RO, având cont de Trezorerie nr. RO66 TREZ 7015 069X XX01 6957, deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentata legal prin domnul Mihai Ene, in calitate de Director General, denumita in continuare “LOCATOR”, in calitate de Proprietar,

Si

ADMINISTRAȚIA UNITĂȚILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SI UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1, cu sediul in Bd. Poligrafiei nr. 4, sector 1, București, CIF 26363506/30.12.2009, Cont RO09TREZ24A510103200130X, deschis la Trezoreria Sectorului 1 București, reprezentata legal prin dl. Bogdan Mihai Gangura, denumita in continuare LOCATARUL, in calitate de Chiriaș,

fiecare denumit in continuare "Partea" sau împreuna "Părțile",

Având in vedere ca Locatorul este proprietarul imobilului situat in Str. G-ral Christian Teii nr.22, Sector 1, București, compus din teren in suprafața de 3215 mp si construcțiile edificate pe acesta: CORP A - regim de inaltime S+P+M, cu suprafața construita la sol de 403,69 mp (suprafața utila desfasurata de 602,21 mp), CORP B - regim de inaltime P+1E, cu suprafața construita la sol de 262,60 mp (suprafața utila desfasurata de 472,19 mp), CORP C - regim de inaltime P+1E, cu suprafața construita la sol de 321,15 mp (suprafața utila desfasurata de 606,55 mp), CORP D - regim de inaltime P+1E, cu suprafața construita la sol de 149,08 mp (suprafața utila desfasurata de 229,21 mp), ARHIVA -regim de inaltime P, cu suprafața construita la sol de 52,13 mp (suprafața utila de 40,11 mp), CABINA POARTA - regim de inaltime P, cu suprafața construita la sol de 16,87 mp (suprafața utila de 11,09 mp), imobil individualizat cadastral cu numărul 201771, pentru teren si cu numărul 201771 - CI, pentru construcție (număr cadastral vechi 13629), intabulat pe numele Locatorului in Cartea Funciara nr. 201771 (provenita din

conversia de pe hârtie a cârtii funciare nr. 30821) a Municipiului București Sector 1, denumit in continuare "Imobilul”,

Având in vedere ca Locatarul dorește sa închirieze acest Imobil in vederea desfășurării activității Grădiniței de copii din cadrul Colegiului German Goethe si a Scolii Gimnaziale Ion Hei iade Radulescu,

Având in vedere Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 București nr.__I_._.2017, prin care s-a

aprobat incheierea prezentului Contract de închiriere,

au convenit incheierea Contractului, in baza următorilor termeni si condiții:.

CAPITOLUL I. Definiții

In tot cuprinsul Contractului, următorii termeni vor avea următoarea semnificație, cu excepția cazului când contextul sau voința Părților o exclude:

Locator

PRACTIC S.A., asa cum este identificata si reprezentata in condițiile Contractului.

Locatar

ADMINISTRAȚIA UNITĂȚILOR DE INVATAMANT

PREUNIVERSITAR SI UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1 BUCUREȘTI, asa cum este identificata si reprezentata in condițiile Contractului.

Contractul

Prezenta convenție impreuna cu toate Actele Adiționale, si Anexele semnate in mod valabil de ambele Parti.

Chiria

Suma de bani perceputa de către Locator de la Locatar, in termenii si condițiile stipulate in dispozițiile Capitolului IV din Contract.

Data semnării

Data semnării Contractului.

Garanție

Suma de bani constituita in vederea garantării executării Contractului de către Locatar.

_ redarea    si

receptionarea

Imobilului

Predarea si recepționarea Imobilului se face de la Locator la Locatar, prin incheierea Procesului-Verbal de Predare-primire.

Procesul-Verbal de

Predare - Primire

Procesul-Verbal încheiat intre Locator si Locatar, la data predării si recepționarii Imobilului, in care se vor consemna descrierea imobilului, Sy mijloacele fixe si obiectele de inventar predate si suprafața efectiva. Acesta face obiectul Anexei Nr.3 a Contractului.

Reparații in sarcina Locatarului

Acele reparații locative ce sunt in sarcina sa si care asigura normala intretinere a Imobilului, precum si acele reparații in urma unor deteriorări cauzate Imobilului din culpa Locatarului.

Reparații in sarcina Locatorului

Acele reparații ce sunt in sarcina Locatorului, astfel cum acestea sunt prevăzute in art. 1788 alin. 1 Cod Civil.

Utilități

Cheltuielile cu gazul, apa, energie electrica, , canalizare, servicii telefonice.

salubritate,

CAPITOLUL II. Obiectul Contractului

2.1.    Obiectul Contractului il constituie inchirierea Imobilului de către Locator Locatarului identificat conform planurilor cadastrale conform anexei nr.2 la contract in vederea funcționarii la aceasta adresa a Grădiniței de copii din cadrul Colegiului German Goethe si a Scolii Gimnaziale Ion Heliade Radulescu si a desfășurării activităților specifice acestora, astfel:

i.    CORPUL A, avand regim de inaltime S+P+M, cu suprafața construita la sol de 403,69 mp (suprafața utila desfasurata de 602,21 mp) si terenul liber de construcții in suprafața de 475 mp (marcat pe planul imobilului cu roșu), se inchiriaza de către Locator Locatarului, pentru desfasurarea activitatilor educaționale ale Grădiniței de copii din cadrul Colegiului German Goethe;

ii.    CORPUL B, avand regim de inaltime P+1E, cu suprafața construita la sol de 262,60 mp (suprafața utila desfasurata de 472,19 mp), CORPUL C, avand regim de inaltime P+1E, cu suprafața construita la sol de 321,15 mp (suprafața utila desfasurata de 606,55 mp), CORPUL D, avand regim de inaltime P+1E, cu suprafața construita la sol de 149,08 mp (suprafața utila desfasurata de 229,21 mp), ARHIVA, avand regim de inaltime P, cu suprafața construita la sol de 52,13 mp (suprafața utila de 40,11 mp), CABINA POARTA, avand regim de inaltime P, cu suprafața construita la sol de 16,87 mp (suprafața utila de 11,09 mp) si terenul liber de construcții in suprafața de 1534,48 mp se inchiriaza de către Locator Locatarului, pentru desfasurarea activitatilor educaționale ale Scolii Gimnaziale Ion Heliade Radulescu.

2.2.    Imobilul este proprietatea Locatorului in baza contractului de vanzare-cumparare incheiat intre Guvernul Republicii Franceze, in calitate de vanzator, si PRACTIC S.A., in calitate de cumpărător, autentificat sub nr. 3165 din data de 05.09.2013 de „Irina Danilescu si Alexandra Sulea" - Societate Profesionala Notariala, ce face obiectul Anexei nr. 1 la Contract.

Locatorul declara pe proprie răspundere ca Imobilul este liber de sarcini sau servituti si ca nu face obiectul nici unui litigiu, cu excepția dreptului de inchiriere înscris in favoarea Colegiului German Goethe in Cartea Funciara nr. 201771, pe o perioada de 3 ani, începând eu 01.09.2014 si pana la 31.07.2017, in baza actului administrativ (contract de inchiriere) nr.l 182/03.09.2014.

2.3.    Imobilul este inchiriat de Locatar pentru desfasurarea activitatilor educaționale ale Grădiniței de copii din cadrul Colegiului German Goethe si ale Scolii Gimnaziale Ion Heliade Radulescu, unitati de invatamant din rețeaua de invatamant de stat a Sectorului 1 din Municipiul București.

CAPITOLUL III. Durata Contractului

3.1.    Contractul se încheie pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 01.09.2017 pana la data de 31.08.2020, cu posibilitatea de prelungire cu acordul expres al Pârtilor, prin încheierea unui act adițional la Contract.

3.2.    In cazul in care Locatarul nu intelege sa elibereze si sa restituie Locatorului Imobilul, la expirarea termenului, Locatarul nu poate invoca tacita relocatiune, chiar daca Locatorul a omis a se împotrivi atitudinii Locatarului.

CAPITOLUL IV. Valoarea chiriei si modalitatea de plata

4.1.    Părțile stabilesc o chirie lunara pentru intreg Imobilul in valoare totala de 19.600 Euro, la care nu se adauga TVA, din care Părțile convin ca:

4.1.1.    Valoarea chiriei lunare pentru partea din Imobil menționata la art. 2.1. i. din Contract, afectata folosinței Colegiului German Goethe, este de 6.020 Euro, la care nu se adauga TVA.

4.1.2.    Valoarea chiriei lunare pentru partea din Imobil menționata la art. 2.1. ii. din Contract, afectata folosinței Scolii Gimnaziale Ion Heliade Radulescu, este de 13.580 Euro, la care nu se adauga TVA.

4.2.    Chiria va fi achitata de către Locatar in Lei, la cursul BNR din ziua emiterii facturii de către Locator, in contul de Trezorerie nr. RO66 TREZ 7015 069X XX01 6957, deschis Ia Trezoreria Statului Sector 1 , deschis pe numele Locatorului.

4.3.    In cazul in care operațiunea ce face obiectul Contractului nu va mai fi scutita de taxa pe valoare adaugata (TVA), ca urmare a modificării legislației in materie, la prețul chiriei se va adauga TVA.

4.4.    Chiria nu include contravaloarea utilităților consumate de Locatar, a cheltuielilor de mentenanta (reparații locative sau datorate unor deteriorări sau distrugeri cauzate de Locatar direct sau prin prepusii sai, întreținerea corpurilor de clădire si a centralei termice) cat si a altor costuri legate direct sau indirect de folosința imobilului, costuri/ cheltuieli care vor fi suportate de Locatar, separat.

4.5.    Factura aferenta chiriei va fi emisa lunar de către Locator, in primele 10 (zece) zile lucratoare ale lunii pentru care se face plata si va fi comunicata Locatarului, prin inmanare directa unui reprezentant al acestuia, prin transmitere prin e-mail la adresa auipusp.sectorl@gmail.com, sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire la adresa sediului sau din Bd. Poligrafiei nr. 4, sector 1, București.

4.6.    Locatarul are obligația sa achite chiria pana la data de 30 a lunii pentru care se face plata, cu excepția chiriei aferente pentru prima luna (septembrie 2017) care se va achita la data semnării Procesului-Verbal de predare primire a Imobilului

4.7.    Utilitățile consumate de Locatar, altele decât cele pentru care Locatarul a încheiat contract direct cu furnizorii de utilitati, vor fi achitate de acesta in termen de 10 (zece) zile de la primirea facturii emisa de Locator. Factura emisa va fi insotita de o adresa emisa de către Locator, mentionandu-se suma si termenul de plata, precum si copia facturii emisa de furnizorul de utilitati. Locatarul va efectua plata facturilor cuprinzând cheltuielile cu utilitățile prin virament bancar in același cont al Locatorului menționat la art. 4.2. Locatorul are dreptul sa verifice lunar achitarea facturilor pentru utilitati.

4.8.    Facturile emise de Locator sunt considerate acceptate de către Locatar daca, in termen de 2 zile calendaristice de la data inmânarii acesteia, de la data trimiterii prin e-mail sau de la data primirii scrisorii recomandate, nu a fost contestata in scris de către Locatar.

4.9.    Plata chiriei si a utilităților (după caz) se face prin virament bancar, obligația de plata in cauza considerandu-se îndeplinita la data evidențierii sumei achitate de Locatar in extrasul de cont al Locatorului.Pentru neplata chiriei lunare la termenul prevăzut de art. 4.6. din Contract, Locatarul fiind de drept in întârziere, Locatorul este indreptatit la perceperea unor penalitati de intarziere in cuantum de 0,1% pe zi de intarziere. Penalitățile de intarziere vor fi calculate si solicitate la plata de către Locator Locatarului, prin comunicarea unei notificări care va cuprinde valoarea acestora, termenul de plata si modul de calcul al acestora. Cuantumul penalităților de intarziere nu va putea depăși valoarea debitului restant.

4.10.    Stingerea sumelor datorate de Locatar Locatorului, reprezentând chirie, penalitati, si utilitati se va face in următoarea ordine pentru care părțile contractante isi exprima prin semnarea prezentului contract, acordul expres de voința, si anume: utilitati, penalitati, chirie.

4.11. In termen de 30 de zile de la data semnării Contractului, Locatarul va achita Locatorului suma de 19.600

Euro, platibila in lei la cursul BNR din ziua efectuării plătii, cu titlu de garanție, in scopul garantării 4

executării obligațiilor ce ii revin in temeiul Contractului („Garanția”). Garanția se va depune in contul de Tezorerie nr. RO66 TREZ 7015 069X XX01 6957, deschis la Trezoreria Statului Sector 1.

4.12.    Garanția va fi reținuta de către Locator pe o perioada egala cu durata Contractului si va fi folosita de Locator in contul Locatarului pentru recuperarea parțiala sau totala a sumelor rezultate din intarzieri / imposibilități de plata ale Locatarului (chiria neachitata la termen, costul utilităților, penalitățile, daune, costul unor reparații si orice alte sume datorate de Locatar conform prezentului Contract). In aceasta situație, Locatarul este obligat sa reîntregească garanția constituita inițial in termen de 10 (zece) zile de la data la care Locatorul notifica Locatarului utilizarea garanției constituite.

4.13.    Garanția de buna execuție constituita de către Locatar, va fi restituita in termen de 15 zile de la încetarea termenului contractului, in cazul in care Locatarul si-a îndeplinit obligațiile de plata

CAPITOLUL V. Predarea Imobilului

5.1.    Punerea la dispoziția Locatarului a Imobilului se va face prin Proces - Verbal de predare - primire la data de 01.09.2017 pe principiul văzut - plăcut cu condiția achitării primei luni de chirie. Procesul-Verbal încheiat intre Locator si Locatar, la data predării si recepționarii Imobilului, in care se vor consemna descrierea Imobilului, obiectele de inventar predate si suprafața efectiva. Acesta face obiectul Anexei Nr.3 a Contractului, fiind parte integranta a acestuia.

5.2.    La încetarea Contractului, Locatarul va preda bunul închiriat numai Locatorului, sau imputernicitilor acestuia pe baza de proces - verbal.

CAPITOLUL VI. Obligațiile Părților

6.1. Locatarul se obliga:

a)    Sa nu execute modificări ale structurii de rezistenta a construcțiilor care alcătuiesc Imobilul;

b)    Sa nu efectueze nici o modificare a formei Imobilului ce face obiectul Contractului fara acordul scris al Locatorului.

c)    Sa obțină toate avizele și autorizațiile necesare efectuării modificărilor Imobilului aprobate de Locator si funcționarii in condiții de legalitate (ex. avize de funcționare, avize de intervenții asupra imobilului);

d)    Sa suporte toate costurile necesare avizelor și autorizațiilor necesare funcționarii;

e)    Sa utilizeze Imobilul in conformitate cu destinația specificata in Contract la art. 2.4 (spațiu de joaca, proces instructiv educativpentru copii inscrisi la Grădiniță de copii din cadrul Colegiului German Goethe si ale Scolii Gimnaziale Ion Heliade Radulescu);

f)    Sa achite contravaloarea chiriei, si a penalităților de întârziere aferente chiriei, daca este cazul, la termenele si in condițiile precizate de Contract;

g)    Sa plateasca toate costurile aferente Utilităților furnizate pentru Imobil la termenele si in condițiile precizate de Contract;

h)    Sa ii prezinte Locatorului documentele fiscale din care sa rezulte achitarea de către Locatar a costurilor aferente chiriei si utilităților;

i)    Sa constituie Garanția, in termen de 30 de zile de la data semnării Contractului, pe care sa o depună in contul Locatorului. Cuantumul Garanției este echivalentul in lei a unei chirii lunare, platibil la cursul BNR din ziua efectuării plătii.

j)    Sa execute pe cheltuiala sa si numai cu personal tehnic autorizat lucrările de întreținere, mentenanta si de igienizare a Imobilului închiriat, devenite necesare ca urmare a folosinței obișnuite a acestuia, pe toata durata Contractului. Totodată Locatarul se obliga sa asigure funcționarea tuturor instalațiilor aflate in Imobilul închiriat in condiții de siguranța conform parametrilor tehnici stabiliți de Locatar. Locatarul

se obliga sa exploateze centrala termica situata in Imobil in corpul A - subsol numai cu personal calificat si instruit, respectiv fochist autorizat ISCIR.

k)    Sa exploateze normal Imobilul, evitând distrugerea, degradarea sau deteriorarea construcțiilor, instalațiilor si accesoriilor aferente;

l)    Sa nu desigileze sau sa modifice elementele contorului electric; aceasta constituie infracțiune si se pedepsește de lege. La preluarea Imobilului răspunderea pentru siguranța contorului electric cade in sarcina Locatarului. Orice modificare sau lucrare efectuata la instalația electrica a Imobilului inchiriat (tablou electric, contor etc.) se face numai cu aprobarea Locatorului si al distribuitorului de energie electrica, conform legii. De asemenea, in situația in care Locatorul constata, oricând, pe durata Contractului sau după incetarea acestuia, ca Locatarul a distrus, chiar si parțial, instalația electrica a Imobilului, acesta din urma va suporta costurile lucrărilor de refacere a acesteia, de indata, la simpla cerere a Locatorului.

m)    Sa ia, pe răspundere proprie, masurile legale si oportune de prevenire si stingere a incendiilor conform prevederilor legale, si convenției, anexa nr.4 la prezentul contract, sa îndeplinească toate obligațiile prevăzute de Legea nr.307/2006 si in celelalte acte normative privitoare la securitatea la incendiu si sa-si desfasoare activitatea cu obținerea autorizațiilor si avizelor legale, sa asigure paza Imobilului inchiriat pe propria răspundere, luând toate masurile rezultate din analiza de risc la securitatea fizica. Locatarul va răspunde fata de proprietar si fata de orice alta terta persoana pentru prejudiciile cauzate prin producerea unor incendii in Imobilul inchiriat, pentru incalcarea oricăror obligații legale mai sus-mentionate sau desfasurarea oricărei activitati in Imobil fara obținerea autorizatiei/avizului de securitate la incendiu, in condițiile legii. In acest sens, Locatorul da mandat Locatarului ca, fara a pretinde nicio suma de bani de la Locator, sa obțină, după caz, in numele sau, sau al Locatorului, autorizația de securitate la incendiu sau negația comunicata de ISU.

n)    Sa efectueze pe cheltuiala sa, in situația refuzului Locatorului, toate reparațiile si reconditionarile urgente ce nu sunt cauzate de folosirea defectuoasa a Imobilului, care sunt conform legii in sarcina Locatorului sau, in situația in care acestea nu sunt urgente sa solicite Locatorului efectuarea lor, si care prin natura lor duc la imposibilitatea desfășurării activitatii in condiții normale; chiria aferenta perioadei in care Locatarul nu isi poate desfasura activitatea in condiții normale de funcționare datorita unor astfel de reparații si/sau remedieri va fi scăzută din chiria lunara proporțional cu partea bunului de care Locatarul a fost lipsit;

o)    Sa nu amplaseze și sa nu permită a fi amplasate, sa nu utilizeze si sa nu permită a fi folosite, sa nu mențină sau sa permită a fi menținute in Imobil și sa nu aduca sau sa permită a fi aduse in Imobil orice fel de materiale periculoase, agenți contaminanți sau poluanți, substanțe toxice sau deșeuri, materiale infecțioase, produse petroliere, azbest sau materiale conținând azbest (cu excepția unor cantități irelevante din substanțele de curățire obișnuite) (denumite colectiv "Materiale Periculoase"). Locatarul este de acord sa despăgubească, sa apere și exonereze de răspundere Locatorul fața de și contra oricăror revendicări, reclamații, cauze de acțiuni in justiție ce iau naștere din sau sunt in legătură cu orice fel de astfel de Materiale Periculoase, aduse de către Locatar in Imobil, pierdere sau paguba produse de către Locatar.

p)    Sa asigure securitatea si paza Imobilului, prin personal specializat si sa ia toate masurile pentru securitatea celor angrenați in sistemul de invatamant astfel incat sa se evite producerea unor vătămări cu precădere privind copiii si elevii din cele doua unitati de invatamant; Totodată, Locatarul va asigura buna circulație a autovehiculelor in incinta imobilului.

q)    Sa apere bunul inchiriat impotriva oricărei atingeri provenite de la un tert asupra proprietății sau posesiei imobilului si sa il înștiințeze pe Locator in cel mai scurt timp posibil despre aceste atingeri;

r)    Sa permită Locatorului executarea intr-o perioada stabilita de comun acord (ce nu poate depăși 40 zile) a lucrărilor de reparații si întreținere, in cazul unor defecțiuni sau avarii la instalațiile comune sau care pot produce deteriorarea Imobilului sau in cazul reparațiilor ce cad in sarcina Locatorului. Pe parcursul acestor zile Locatarul nu va putea fi lipsit in tot de folosința Imobilului sub sancțiunea rezilierii Contractului. Daca reparațiile mai sus menționate exced perioada de 40 de zile, Locatarul are dreptul la reducerea cuantumului chiriei lunare proporțional cu nivelul lipsirii de folosința a Imobilului, in conformitate cu prevederile art.1803 Cod civil.

s)    Sa ii permită Locatorului sa viziteze lunar Imobilul in timpul programului de funcționare a unităților de invatamant, daca acesta isi anunța vizita cu 48 de ore înainte si daca ambele Parti au căzut de acord asupra unei ore potrivite.

t)    Sa restituie Imobilul la încetarea Contractului in termen de 10 (zece) zile de la data încetării Contractului, pe baza unui proces verbal de predare-primire, intr-o stare mai buna sau la fel cu cea in care l-a primit (stipulata in Proces Verbal de predare-primire) exceptând uzura normala.

u)    Sa nu cesioneze, transfere sau sa greveze, direct sau indirect, drepturile ce ii revin in baza Contractului, decât cu acordul prealabil al Locatorului;

v)    Sa il protejeze si sa il apere pe Locator de si impotriva oricăror si tuturor pretențiilor, impunerilor, răspunderilor, obligațiilor, penalităților, acțiunilor judecătorești, sarcinilor, daunelor si altor costuri si cheltuieli (inclusiv onorariile avocatilor si cheltuieli aferente) născute, solicitate de la, impuse, sau suportate de către Locator ca urmare a oricărui fapt legat de folosirea sau ocuparea Imobilului de către Locatar, de desfasurarea activitatii sale sau de orice activitate, lucrare sau alte asemenea, desfășurate, permise sau suportate, inclusiv comandate de Locatar in legătură cu Imobilul, înainte si după data predării;

Art. 6.2. Locatorul se obliga:

a)    Sa pună la dispoziția Locatarului Imobilul, in starea in care se afla la data semnării Contractului, pe baza de proces-verbal de predare-primire si numai după ce Locatarul va face dovada plătii primei chirii in condițiile stipulate la art.4.1 din contract.

b)    Sa asigure Locatarului folosința liniștita si utila a Imobilului pe toata durata Contractului;

c)    Sa il garanteze pe Locatar contra viciilor ascunse sau contra tulburării de fapt a folosinței Imobilului produsa prin fapta proprie;

d)    Sa permită Locatarului efectuarea de amenajari necesare desfășurării activităților specifice activitatii sale, potrivit legislației și normelor in vigoare;

a.

e)    Sa garanteze ca Imobilul va fi menținut in buna stare asigurând in acest sens orice reparații care in conformitate cu prevederile Codului Civil cad in sarcina sa, cu excepția celor care, prin lege, cad in sarcina unor terte persoane fizice sau juridice sau reprezintă deteriorari/degradari aparute din culpa Locatarului.

f)    Sa achite taxele si impozitele datorate statului pentru Imobilul inchiriat.

g)    Locatorul are dreptul de a inspecta Imobilul in prezenta unui reprezentant al Locatarului, cu condiția de a respecta programul de funcționare a instituției de invatamant si ca Locatarul sa fie instiintat in prealabil in legătură cu acest lucru cu cel puțin 48 de ore inainte de data programata pentru vizita.

h)    Sa permită Locatarului sa monteze insemne proprii, aferente desfășurării activității (denumirea unitatii de invatamant, emblema, etc.), Locatarul obligându-se sa obțină autorizațiile legale de la organele competente si sa suporte eventualele taxe aferente amplasării;

i)    Sa nu întreprindă nici un demers juridic care sa modifice regimul actual de proprietate al Imobilului.

j)    Sa prezinte certificatul energetic pentru spațiul închiriat, conform prevederilor legale.

k)    Sa returneze Garanția Locatarului la eliberarea Imobilului, ca urmare a încetării Contractului la termen, . In cazul in care au ramas facturi neachitate, Părțile vor decide de comun acord ca acestea sa fie achitate din Garanție. Cuantumul diferenței de Garanție sau totalul ei, după cum va fi cazul, va fi returnat Locatarului de către Locator in condițiile prevăzute la art. 4.14 din Contract.

CAPITOLUL VIL Subinchirierea si Cesiunea

7.1.    Pe toata durata Contractului, Locatarului nu ii este permisa subinchirierea Imobilului, cu excepția unităților de invatamant prevăzute la art. 2.1. decât cu acordul prealabil scris al Locatorului.

7.2.    Cesionarea Contractul unui tert, precum și asocierea in participatiune sau orice alta forma de utilizare a Imobilului de către alta persoana fizica sau juridica decât Locatarul, este permisa numai in măsură obținerii acordul scris prealabil al Locatorului.

CAPITOLUL VIII. Răspunderea

8.1.    In caz de neexecutare sau de executare necorespunzatoare a obligațiilor contractuale, partea in culpa va plăti daune-interese.

8.2.    Orice suma de bani datorata in baza Contractului devine exigibila de la data scadentei, fara a mai fi necesara o punere in întârziere.

8.3.    Plățile datorate in virtutea Contractului până la data eliberării Imobilului rămân in continuare in sarcina celui ce le datoreaza.

9. CAPITOLUL IX. încetarea Contractului

9.1. Contractul inceteaza in următoarele cazuri:

a)    Unilateral, la cererea oricăreia dintre parti, cu un preaviz scris de 30 zile calendaristice si numai începând cu anul al doilea de contract. In perioada preavizului, obligațiile izvorâte din Contract curg;

b)    La expirarea duratei Contractului, conform art.3.1 din contract;

c)    Prin reziliere.

Rezilierea contractului de către Locator se poate face fara somație si fara trecerea vreunui termen, fara nici o alta formalitate prealabila si fara intervenția justiției, in condițiile art.1553 cod civil, Locatarul fiind de drept in întârziere, pentru următoarele cazuri:

-    neplata chiriei in termen de 60 zile de la data scadentei conform art. 4.6_ din contract;

-    modificări aduse imobilului inchiriat fara acordul proprietarului, deteriorări majore ale imobilului.

-    denunțarea unilaterala a inainte de împlinirea termenului de un an sau cu nerespectarea perioadei de preaviz,

incalcarea de către Locatar a oricăreia dintre obligațiile prevăzute la art.6.1 daca aceasta cauzeaza Locatorului un prejudiciu major si care nu poate fi remediat fara costuri.

d)    in cazul intervenției forței majore, urmata de notificarea celeilalte Parti, in condițiile art. 10.4 din

Contract;

e)    in cazul încetării personalității juridice a oricăreia dintre Parti;

f) pieirea imobilului in care se afla Imobilul ori avarierea grava a acestuia, astfel incat Imobilul a devenit impropriu folosinței lui;

CAPITOLUL X. Forța Majora

10.1.    Forța majora exonerează de răspundere Părțile pe toata perioada in care aceasta actioneaza, in cazul neexecutarii parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul Contract. Prin forța majora se intelege un eveniment independent de voința pârtilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut după încheierea Contractului si care împiedica părțile sa execute total sau parțial obligațiile asumate.

10.2.    Partea care invoca evenimentul mai sus menționat are obligația sa aduca la cunoștința celeilalte parti producerea respectivului eveniment in maximum 5 zile de la data producerii lui, in scris si in mod complet, precum si sa ia orice masuri care ii stau la dispoziție in vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

10.3.    Partea care invoca forța majora are obligația sa aduca la cunoștința celeilalte Parti încetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la încetare.

10.4.    Daca aceste împrejurări si consecințele lor dureaza mai mult de 6 luni, oricare dintre Parti poate sa notifice celeilalte Parti încetarea de plin drept a Contractului, fara ca una din Parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

10.5.    Toate obligațiile asumate pana la data intervenirii fortei-majore vor ramane valabile.

CAPITOLUL XI. Clauze speciale

11.1.    In cazul in care, in perioada in care are in posesie Imobilul închiriat in baza Contractului, Locatarul va face orice investiții sau amenajari in acest Imobil, la expirarea sau rezilierea Contractului acesta va putea sa demonteze bunurile ce pot fi dezafectate pe cheltuiala proprie, fara a aduce degradări Imobilului. Toate modificările, îmbunătățirile si reparațiile făcute, raman in proprietatea Locatorului, cu titlu gratuit.

11.2.    La încetarea Contractului, indiferent de clauze, Locatarul va preda Imobilul in condiții similare celor in care l-a primit, cu excepția uzurii normale a Imobilului.

11.3.    In perioada de preaviz Locatorul va putea viziona Imobilul impreuna cu potențiali chiriași, daca isi anunța vizita cu 48 de ore înainte si daca ambele Parti au căzut de acord asupra unei ore potrivite.

11.4.    In cazul in care Locatarul nu isi executa obligațiile de plata a chiriei si a utilităților in maxim 30 (treizeci) de zile de la data când acestea sunt datorate, Locatorul este indreptatit sa retina in contul cheltuielilor aferente, precum si a penalităților datorate suma corespunzătoare din Garanția constituita in vederea asigurării executării Contractului de către Locatar.

CAPITOLUL XII. Notificări

12.1.    Orice notificare adresata de către una dintre Parti celeilalte Parti este valabil indeplinita daca va fi transmisa pentru Locatar, la adresa menționata in Contract, iar pentru Locator la adresa sa de corespondenta din București, str. Biserica Amzei nr. 21-23, Corp C3, etj. 1 si 2, sector 1.Telefon: 021-313.48.22, 021-313.48.21, 021-315.09.In cazul in care intervine o modificare referitoare la datele prevăzute in Contract, Părțile sunt obligate sa-si notifice una alteia modificarea/modificarile intervenita/e. Schimbarea adresei de către una din Parti si neinformarea celeilalte Parti, are drept consecința deplina valabilitate a notificărilor transmise de Partea neinformata la adresa Pârtii care si-a schimbat sediul si nu a anuntat lucrul acesta in scris.

12.2.    In cazul in care notificarea se face pe cale poștala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata si se considera primita de destinatar la data menționata pe confirmare de către oficiul postai primitor.

12.3.    Daca comunicarea/notificarea va fi expediata prin curier se considera primita de destinatar la data menționata in recipisa de confirmare de primire.

12.4.    Notificarea/comunicarea poate fi făcută si prin e-mail la următoarele adrese:

-Locator - office@practicsa.ro

-Locatar - auipusp.sectorl@gmail.com

In aceste cazuri, comunicarea/notificarea trebuie făcută cu confirmare de primire intr-o zi lucratoare si se considera primita in prima zi lucratoare următoare.

12.5.    Părțile sunt de acord ca in ceea ce privește notificările si/sau înștiințările si/sau comunicările si/sau documentele, pentru care se prevede de către Parti posibilitatea sa fie trimise prin e-mail, acestea - in cazul in care au fost trimise numai in aceasta forma si nu au fost inmanate si/sau comunicate in original -(inclusiv confirmările de primire) constituie, pana la data inmanarii si/sau comunicării originalelor in conformitate cu articolele de mai sus, dovada deplina si concludenta a relațiilor dintre Parti in aceasta privința, acestea constituind si putând fi utilizate de către Parti ca si mijloace de proba.

12.6.    Comunicările/notificarile verbale nu se iau in considerare de niciuna dintre Parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

2.7. Toate termenele menționate in Contract se refera la zile calendaristice si, daca nu prevăd data, se vor implini in ultima zi a termenului stabilit de Parti in Contract.

12.8. Daca o clauza va fi declarata nula printr-o hotarare judecătoreasca de către o instanța competenta din Romania, aceasta nu va afecta celelalte clauze ale Contractului. Toate clauzele convenite de Parti prin Contract isi produc efectele, Părțile declarând, in mod expres, in scris, prin prezenta ca le accepta in condițiile art.1203 Cod Civil.

CAPITOLUL XIII. Litigii

13.1.    Eventualele litigii intre Părți cu privire la interpretarea și executarea Contractului se vor rezolva amiabil după o prealabila notificare.

13.2.    Daca după 30 de zile de la începerea acestor tratative, Părțile nu reusesc sa soluționeze amiabil divergentele contractuale, oricare dintre Parti se poate adresa instanțelor de judecata competente in vederea soluționării acestora.

CAPITOLUL XIV. Dispoziții Finale

x4.1. Contractul este guverntat de legislația romana si orice modificare a acestuia se poate face in limitele legislației romane, cu acordul Pârtilor, prin act adițional, care face parte integranta din Contract.

14.2.    Contractul, împreuna cu anexele care fac parte integranta din cuprinsul Contractului, reprezintă voința Pârtilor si înlocuiește orice alta înțelegere verbala dintre aceștia, anterioara încheierii lui.

14.3.    Contractul produce efecte de la data incheierii acestuia.

14.4.    In cazul in care una din prevederile Contractului devine nula sau neaplicabila, prin efectul legii, o astfel de nulitate sau inaplicabi 1 itate nu afecteaza restul prevederilor din Contract, Părțile fiind de acord sa renegocieze, de buna-credinta, înlocuirea respectivelor prevederi nule sau inaplicabile, cu alte prevederi care sa reflecte cat mai real intențiile celor doua parti, conform legii.

14.5.    Paliile vor păstră confidențialitatea asupra datelor care nu au caracter public, conform legii, cu care intra in contact pe durata desfășurării Contractului.

14.6.    O Parte contractanta va fi exonerata de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract daca:

a)    informația era cunoscuta pârtii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta; sau

b)    informația a fost dezvăluită după ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contactante pentru asemenea dezvăluire; sau

c)    partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvăluie informația.

14.7.    In cazul in care Părțile isi incalca obligațiile lor, neexercitarea de Partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu inseamna ca ea a renunțat la acest drept al sau.

14.8.    Locatorul se obliga sa faca demersurile necesare in vederea înregistrării Contractului la Administrația Financiara a Sectorului 1 București si inscrierii Contractului in Cartea Funciara nr. 217771 a Municipiului București - Sector 1.

Contractul a fost încheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare Parte, identice ca forma, conținut, forța

si valoare juridica, astazi,_._.2017, in București avand_(_) pagini, cuprinzând un număr de 4

(patru) anexe.

LOCATOR,

PRACTIC S.A.

Prin Mihai Ene, in calitate de Director General

LOCATAR,

ADMINISTRAȚIA UNITĂȚILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SI UNITĂȚILOR

SANITARE PUBLICE SECTOR 1

Prin Bogdan Mihai Gangura, in calitate de Director

11