Hotărârea nr. 216/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 216 / 2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Amenajare, reabilitare și amplasare obiect de artă plastică urbană în Parcul Kiseleff”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-econmice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Amenajare, reabilitare și amplasare obiect de artă plastică urbană în Parcul Kiseleff”

Văzând raportul de specialitate al Administrației Domeniului Public Sector 1 și expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1;

Potrivit prevederilor Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, coroborate cu prevederile Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții aprobate prin Ordinul 527/2008 al Ministerului Internelor și Reformei Administrative;

în temeiul art. 45 alin.(2), art. 80, art. 81 alin. (2), lit. m) și art. 115, alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă studiul documentația tehnico-economică privind investiția „Amenajare, reabilitare și amplasare obiect de artă plastică urbană în Parcul Kiseleff’.

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției „Amenajare, reabilitare și amplasare biect de artă plastică urbană în Parcul Kiseleff’ prevăzuți în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din

prezenta hotărâre.

Art. 3. Finanțarea proiectului se va asigura din surse ale bugetului local si/sau din alte surse legal constituite.

Art.4. (1) Primarul Sectorului 1 și Administrația Domeniului Public Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data

de 31.07.2017.


CV ---f


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Alexandru Ștefan Deaconu //


CONTRASEMNEAZĂ,

ORVrt-


SECRETAR Cu delegare de atribuții, Mirona-Ciprgiana Mureșan

Nr.: 216

Data: 31.07.2017

ANEXA 1

LA Hotărârea Consiliului Local Scctojr 1 nr. 216/31.07.2017 PREȘEDINTE DE ALEXANDRU ȘTEF/


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI „AMENAJARE, REABILITARE ȘI AMPLASARE OBIECT DE ARTĂ PLASTICĂ URBANĂ ÎN PARCUL KISELEFF”

Capacități fizice (indicatori tehnici)

Suprafața aleilor pietonale    1589,60 mp

Aria construită a bazinului    873,00 mp

Conducte alimentare cu apa bazin    500,00 m

Conducte alimentare cu apa instalație de irigare    690,00 m

Rezervor tampon din beton armat V = 32 mc.    1    buc

Pompa menținere peliculă Q = 7 mc/h, H = 1 Om CA    1    buc

Pompa submersibila apa uzata Q = 15 mc/h    1    buc

Pompa instalație fantana arteziana Q = 25mc/h    1    buc

Pompa recirculare apa bazin Q = 18 mc/h    1    buc

Statie pompare ape pluviale    3    buc

Corpuri de iluminat (diverse tipuri)    22 buc

Durata execuției lucrărilor - 8 luni

Valoarea investiției cu TVA 19%:

/aloare totală din care:

1 188,82 mii lei

974,86 mii lei


263,22 mii euro

215,82 mii euro


Valoarea lucrărilor de construcții-montaj (C+M) (curs de schimb valutar publicat de BNR pentru data de 04.01.2016: 1 euro = 4.5175 lei)